МІСЦЕ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: логістика, логістичний менеджмент, система управління, логістична система, фактори середовища, показники ефективності

Анотація

У статті надана сутнісна характеристика логістичного менеджменту, складових ієрархії управління логістичними процесами на підприємстві, факторів середовища та показників ефективності логістичної системи відповідно до сучасних вимог ведення бізнесу. Встановлено, що ефективність логістичного менеджменту забезпечується системою загальних принципів логістики, особливостей ринкової діяльності, факторами середовища. Визначені показники, які характеризують та оцінюють ефективність логістики: показники характеристики логістичної системи; показники, що характеризують роботу логістичної системи. Представлено системний підхід до управління, який не тільки дозволяє чітко координувати діяльність складських підрозділів, але й є основою для планування та контролю руху товарів на складі з найменшими витратами. При цьому встановлено, що інтегрований метод управління має переваги перед традиційним, який організований за принципом управління частинами окремих компаній. Виходячи з найважливіших функцій менеджменту, виділено найважливіші напрями управлінського впливу на логістичну діяльність.

Посилання

Дейнека О.Г., Волобуєв В.В., Канна Л. Удосконалення логістичного менеджменту в умовах економічних перетворень. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 33. С. 166–170.

Сохецька А.В. Концептуальні проблеми логістичного управління в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 43. С. 288–292.

Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : посібник. 2-ге вид. доп. і перероб. Львів : Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інститут післядипломної освіти), «Інтелект- Захід», 2006. 456 с.

Решетнікова О.В., Даниленко В.І., Боровик Т.В. Роль логістичного менеджменту та маркетингу у сфері надання логістичних послуг. Економічний простір. 2020. № 156. С. 151–154.

Луценко І.С., Коновалова І.В. Удосконалення управління логістичними процесами як метод покращення діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2020. № 11. С. 430–435.

Кузнецова І.О., Карпенко Ю.В., Репін А.О. Прийняття управлінських рішень з удосконалення логістичної системи. Вісник соціально-економічних досліджень. 2020. № 2. С. 136–149.

Михайлик Н.І. Пріоритетні об’єкти логістичного менеджменту. Молодий вчений. 2018. № 3(2). С. 676–679.

Багорка М.О., Юрченко Н.І. Розробка шляхів адаптації сільськогосподарських підприємств до змін у маркетинговому конкурентному середовищі. Економіка та суспільство. 2023. № 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-69

Багорка М.О., Пилипенко А.С. Маркетинговий менеджмент у системі управління аграрним підприємством та шляхи його удосконалення. Науковий вісник ХДУ. 2017. Випуск 26. Частина 1. Серія: «Економічні науки». С. 119–123.

Макаренко Н.О., Данько Ю.І. Теоретико-методологічний базис управління логістичною діяльністю підприємств. Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. 2020. № 4(1). С. 75–86.

Deineka O.H., Volobuiev V.V., Kanna L. (2019). Udoskonalennia lohistychnoho menedzhmentu v umovakh ekonomichnykh peretvoren [Improvement of logistics management in the conditions of economic transformations]. Market infrastructure, no. 33, pp. 166–170.

Sokhetska A.V. (2020). Kontseptualni problemy lohistychnoho upravlinnia v konteksti pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva. [Conceptual problems of logistics management in the context of increasing the competitiveness of the enterprise]. Market infrastructure, no 43, pp. 288–292.

Krykavskyi Ye.V. (2006). Lohistyka. Osnovy teorii : posibnyk. 2-he vyd. dop. i pererob. Lviv: Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». [Logistics. Basics of the theory: manual. 2nd edition add. and processing. Lviv: National University "Lviv Polytechnic"] (Information and Publishing Center "INTELLECT+" Institute of Postgraduate Education), "Intellect-West", 456 p. [in Ukrainian]

Reshetnikova O.V., Danylenko V.I., Borovyk T.V. (2020).Rol lohistychnoho menedzhmentu ta marketynhu u sferi nadannia lohistychnykh posluh. [The role of logistics management and marketing in the field of logistics services]. Economic space, no. 156, pp. 151–154.

Lutsenko I.S., Konovalova I.V. (2020). Udoskonalennia upravlinnia lohistychnymy protsesamy yak metod pokrashchennia diialnosti pidpryiemstva [Improving the management of logistics processes as a method of improving the company's activities]. Business Inform, no. 11, pp. 430–435. [in Ukrainian]

Kuznetsova I.O., Karpenko Yu.V., Repin A.O. (2020). Pryiniattia upravlinskykh rishen z udoskonalennia lohistychnoi systemy [Making management decisions to improve the logistics system]. Herald of socio-economic research, no. 2, pp. 136–139.

Mykhailyk N.I. (2018). Priorytetni obiekty lohistychnoho menedzhmentu [Priority objects of logistics management]. A young scientist, no. 3(2), pp. 676–679. [in Ukrainian]

Bahorka M.O., Yurchenko N.I. (2023). Rozrobka shliakhiv adaptatsii silskohospodarskykh pidpryiemstv do zmin u marketynhovomu konkurentnomu seredovyshchi [Development of ways of adaptation of agricultural enterprises to changes in the marketing competitive environment]. Economy and society, no. 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-69

Bahorka M.O., Pylypenko A.S. (2017). Marketynhovyi menedzhment u systemi upravlinnia ahrarnym pidpryiemstvom ta shliakhy yoho udoskonalennia. [Marketing management in the agricultural enterprise management system and ways of its improvement]. Scientific Bulletin of KhSU, no. 26, vol. 1, pp. 119–123.

Makarenko N.O., Danko Yu.I. (2020). Teoretyko-metodolohichnyi bazys upravlinnia lohistychnoiu diialnistiu pidpryiemstv [Theoretical and methodological basis of management of logistics activities of enterprises]. KHNAU Bulletin. Series: Economic sciences, no. 4(1), pp. 75–86.

Переглядів статті: 129
Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Багорка, М., Ільченко, Т., & Кравець, О. (2023). МІСЦЕ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-40
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають