№ 9 (2017): Економіка та суспільство

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Табінський В.А., Барабаш Н.М., Білодід К.В.

НОВІ УЯВЛЕННЯ ПРО РУШІЙНІ СИЛИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Коваленко М.А., Швороб Г.М.

ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
Марчишинець О.В., Марчишинець С.М.

ТЕОРЕТИЧНО-ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІНФЛЯЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Понедільчук Т.В.

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ XXI СТОЛІТТЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА РИЗИКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Тулуб О.М.

ФАКТОРИ ПРОГРЕСИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ НАУКИ
Федорова Н.Є.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ ТА КАНАДИ
Головаш Б.Е.

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ З МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
Горбачова І.В.

КОЛЛАБОРАЦИЯ БРЕНДОВ КАК ИНСТРУМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ ИМИДЖЕВЫХ И ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дидченко Ю.А., Половинкина А.А., Лободзинская Т.П.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Коляда О.В., Омельченко М.М.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ З ЄС: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Романенко В.А., Лебедева Л.В.

РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ПРОМИСЛОВОСТІ У ФРН
Морозов В.С.

ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ФЕРХЮЛЬСТА ЯК ФУНКЦІЇ БАЖАНОСТІ ДЛЯ НОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Музиченко М.В.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Недбалюк О.П.

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Полятикін С.О.

КОРДОН ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МОРСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Романуха О.М., Степаненко В.О.

ВПЛИВ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Сардак С.Е.

МІСЦЕ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЙТИНГАХ
Сушко К.В., Чернова О.В.

РУШІЙНІ ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ
Федоронько Н.І., Трачук І.Я.

ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ
Федорчук О.С., Сторожук О.В.

ТОРГОВЕЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ЄС: ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДХОДІВ ДО НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Холявко К.О., Сторожук О.В.

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Чернова О.В., Попко В.М.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Аванесова Н.Е.

СУТЬ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Безтелесна Л.І., Либак І.А.

ФОРМУВАННЯ ЦІНОВИХ ДИСПРОПОРЦІЙ У ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ПІД ВПЛИВОМ ІНФЛЯЦІЙНИХ І ДЕВАЛЬВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАХОДИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Боднар О.В.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ
Гераймович В.Л., Гуменюк І.Л.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Герасимів З.М.

ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ
Глізнуца М.Ю.

СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ ЯК БАЗИС ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЯК ВЕКТОР ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІД ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Глубіш Л.Я.

ПОДОЛАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ
Гнаткович О.Д.

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ В МЕЖАХ РЕГІОНІВ
Голей Ю.М.

СУТНІСТЬ АГРАРНОГО РИНКУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ: ДІАЛЕКТИЧНЕ ПРОТИРІЧЧЯ РИНКУ
Горлачук М.А.

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Грицаєнко Г.І., Грицаєнко І.М.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дем’ян Я.Ю.

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ «МАГІЧНОГО П’ЯТИКУТНИКА»
Задорожнюк Н.О., Митрошак Ю.М., Моторнюк І.В.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ ПОСЛУГ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Замлинський В.А., Коваль В.В., Котлубай В.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ
Іванова Н.С.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІМПЕРАТИВІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Ільїна М.В., Шпильова Ю.Б.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ
Казак О.О.

ВПЛИВ МЕНТАЛЬНОСТІ НА ЕКОНОМІКУ
Карпенко А.В., Ільїна А.С.

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Клєвцєвич Н.А.

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ
Ковшун Н.Е.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ
Корнєєва Ю.В.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛОГІСТИЧНУ ІНФРАСТРУКТУРУ
Крикавський В.Є.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Крихівська Н.О., Чернишова Г.М.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ
Кудрицька Ж.В., Коваленко Т.В.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ І РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Лаврук В.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Маслак О.М.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Мельник О.В.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Муравська (Якубівська) Ю.Є.

СУБ’ЄКТ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ: ПАЦІЄНТ, КЛІЄНТ, СПОЖИВАЧ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
Пасько М.І.

ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Пікулик О.І.

ІМПОРТНА СКЛАДОВА ПРОМІЖНОГО ТА КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ
Пугачевська К.С.

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Уривкова О.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Азарова А.О., Нестерук І.О., Присяжнюк М.В.

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЙ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПОКУПЦІВ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
Алданькова Г.В.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ
Алексєєва Т.І.

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Апарова О.В.

РОЗРОБЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ – ПРИСКОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Боковець В.В.

CROWDFUNDING IN HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP
Borovikova A.I., Shyriaieva N.V.

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ
Власюк Н.І.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРИБУТКОВОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Гаватюк Л.С., Перегіняк Н.М.

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Галан О.Є.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Гірман А.П., Терехова Д.С.

ФІНАНСОВИЙ СКЛАДНИК ЯК ОСНОВНА ФУНКЦІОНАЛЬНА ОЗНАКА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Гончаренко М.Л., Худенко М.В.

МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ: АДАПТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
Грановська В.Г.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ
Данько Т.І., Яворська Н.П.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Демчук Н.І., Халатур С.М., Хідірян М.О.

ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю.

ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Ейтутіс Г.Д., Крищенко С.О., Зіць О.Є.

REASONS OF INTRAPERSONAL CONFLICTS IN ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE AND PRINCIPLES OF MANAGEMENT BY THEM
Yevtushenko N.О., Kovtun Y.О.

ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ ОЦІНКИ
Єлець О.П., Гармаш І.О.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Жихарєва В.В., Савельєва Т.М.

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Запащук Л.В.

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ РИЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ ІГОР
Карамушка М.В.

МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ПІД ЧАС ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ
Колодка Я.В.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Колодяжна І.В., Борблік К.Е.

MARKETING MEANS TO ENHANCE THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY
Konoval V.V., Buga N.Yu., Bralatan V.P.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Корпан Н.В., Рубаха М.В.

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
Коцко Т.А., Шеховцова І.А.

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГИ ЯК БАЗИ УПРАВЛІННЯ
Коюда В.О.

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В МЕДИЧНІЙ УСТАНОВІ
Кривокульська Н.М., Крисько Ж.Л.

АНАЛІЗ ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ НАЯВНИХ ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ
Кузьменко А.В.

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Лановська Г.І., Лях Ю.В.

УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Лизунова О.М.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
Лучко Г.Й., Лебідь Т.В., Когут І.В.

КРАУДСОРСИНГ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ
Майстренко О.В.

РЕСУРСОМІСТКІСТЬ ЯК ГОЛОВНИЙ КРИТЕРІЙ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ
Міняйленко І.В., Васюта В.Б.

СУЧАСНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Могилевська О.Ю., Слободяник А.М., Штанько О.І.

САЙТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
Мозгова Г.В., Бойко Ю.А.

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
Мокляк М.В., Стороженко Ю.М., Колибельнік Ю.В.

БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
Морщенок Т.С.

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Муштай В.А.

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Носонова Л.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Онокало В.Г.

УСПІШНИЙ РОЗВИТОК СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
Осадчук І.В., Боліла С.Ю.

БРЕНДИНГ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ
Пащенко О.П.

ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ LOGISTICS PERFORMANCE INDEX
Петрик І.В., Бочко О.Ю.

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ВАРТОСТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Пилипенко С.М.

ЕКОНОМІЧНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СПЕЦИФІКА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ
Плаксієнко В.Я., Ткаченко О.С.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Полятикіна Л.І.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Проскура В.Ф., Білак Р.Г.

РОЛЬ КРОС-КУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ У МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЙ
Романуха О.М.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Рубаха М.В., Галайко А.М.

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНІ СТАРТАПИ: СУТНІСТЬ, СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Руда М.В., Лагода О.Б.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Сердюков К.Г., Головченко Ю.В.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ
Сидорченко Т.Ф., Светенко Д.Г.

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
Синиціна Ю.П., Дунайчук С.М., Алєксеенко І.А.

ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Слюсарєва Л.А.

ФАКТОРИ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Снігир Л.П.

ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ НАПРЯМІВ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ КИСЛОМОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Стеблюк Н.Ф., Волосова Є.Р.

УПРАВЛІННЯ ПІДРЯДНИКАМИ У НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ ЯК ФАКТОР ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Степанюк Г.С., Степанюк О.С.

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ
Федорова В.А.

СТРАТЕГІЯ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЗРОСТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ У КОРОТКОСТРОКОВОМУ ПЕРІОД
Страпчук С.І.

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ
Строкович Г.В.

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ БАНКРУТСТВА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сукрушева Г.О., Папуцин В.М.

ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Тонюк М.О.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ТА ЧИННИКИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Федорова Т.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В РОЗРІЗІ ЕЛЕМЕНТІВ МАРКЕТИНГ-МІКСУ
Цимбалюк К.А.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Чаюн І.О., Серебринський В.Ф.

КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ
Шаповал О.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР
Шпортько Г.Ю., Вишневська М.К.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
Штангрет А.М., Стеців Л.П.

ТИПИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Шуміло О.С.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВС-АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕЙСНОГО (РИНКОВОГО) СКЛАДНИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Шумкова О.В., Шумкова В.І.

ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА»
Щербань О.Д., Струкова М.О.

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
Яроміч С.А., Величко Т.Г.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ТОВАРІВ ОСОБЛИВОГО ПОПИТУ
Яшкіна О.І., Квахненко К.В.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОШЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ДО НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Яшкіна О.І., Маковецька Д.О.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Агій Я.Ю., Сойма С.Ю., Сокол І.І.

МАРКЕТИНГОВІ ПЕРСОНАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ МЕХАНІЗМУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА ЄС
Бабенко А.Г., Цибулько А.І.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ У РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ
Гоблик В.В., Щербан Т.Д., Добош С.Ю.

РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ – ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
Дідик Н.В., Варшава О.В.

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАТЕРІЇ РЕГІОНУ
Зубков Р.С.

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ КОРМОВИХ КУЛЬТУР – ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ДІЙНОГО СТАДА
Коваленко Г.В., Іваненко Т.Я.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ ЧЕРЕЗ ІННОВАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНИЙ РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Порудєєва Т.В., Кравченко Л.О.

ТУРИЗМ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МІСТА
Радіонова О.М.

НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ В СИСТЕМІ ІНСТРУМЕНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Сімків Л.Є.

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СИСТЕМІ СТАЛОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Стегней М.І., Архангельська А.-М.І.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СМІТТЯ – ЗАГРОЗА ЕКОЛОГІЇ ЧИ БАГАТСТВО КРАЇНИ? СВІТОВИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ
Бакуліна Г.Ю.

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ОБ’ЄКТА З ЛІТАЮЧОЇ ПЛАТФОРМИ
Віват A.Й., Рій І.Ф., Бочко О.І.

«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА ЯК БАЗИС ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Галушкіна Т.П., Біньковська О.В., Серницька К.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ
Гарнага О.М., Кушнір Н.Б., Ігнатюк І.З.

ОЦІНКА НАСЛІДКІВ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ПРИРОДУ І СУСПІЛЬСТВО
Зубко К.Ю.

DEVELOPMENT OF PROTECTED AREAS OF TRANSCARPATHIAN REGION AS A CONDITION OF SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT
Kampov N.S., Hertsovska N.O., Mahlynets S.S.

ФЛУКТУАЦІЇ І ЦИКЛИ В РЯДАХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ
Кубатко О.В.

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОЛОГІСТИКИ
Кустріч Л.О., Петренко Н.О.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Малюк О.С.

ОЦІНКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОЇ СТРАТЕГІЇ
Павлик А.В.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ
Ткачів С.М., Никитюк П.А.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ТА ІНШУ НЕРУХОМІСТЬ В УКРАЇНІ
Ясінецька І.А., Потапський Ю.В.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ВЗАЄМОДІЯ ПОКОЛІНЬ У ГЕНЕРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Аксьонова С.Ю., Слюсар Л.І.

НЕРІВНІСТЬ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕШКОДА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Волошина С.В., Скубіліна А.В., Чеботаренко А.М.

АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ЕТАПІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Дериховська В.І.

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ В РЕГІОНІ
Замора О.І.

ОСВІТНІ ІМПЕРАТИВИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ
Іпполітова І.Я., Селезньова Г.О.

ВЕЛИКІ МІСТА УКРАЇНИ В ІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ
Меліхова Т.Л.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВІДПОВІДНОСТІ КРИТЕРІЯМ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЄС
Полоус О.В.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Приятельчук О.А.

ВЕБ-РЕСУРС ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Смачило В.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ, КОНТРОЛЮ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Уманська В.Г., Школьна Д.Р.

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ, КУЛЬТУРНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
Фонарьова Т.А.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ(ЄБРР)
Аврамчук Л.А., Сухий О.В.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Алексєєнко І.І., Гресь М.С.

АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ
Бессонова А.В., Бессонова С.І.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ БОРГОМ ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ В УКРАЇНІ
Волощук Р.Є.

ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Гайбура Ю.А., Загнітко Л.А.

МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Грапко Н.В., Жаворонок А.В.

ДОПОМОГА ДЛЯ ПОРЯТУНКУ І РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ У СКРУТНОМУ СТАНОВИЩІ: УМОВИ ТА РИЗИКИ НАДАННЯ В ЄС І МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
Гринчишин Я.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ
Ковалевич Д.А.

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІМПЕРАТИВІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Ковальчук М.В., Івашина О.Ф.

ВПЛИВ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ НА ТЕМПИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Коляда Т.А.

ЄВРООБЛІГАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТИ РИНКУ КАПІТАЛУ
Ливдар М.В., Панюш Л.Ф.

ОСОБЛИВОСТІ ОБІГУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ПАЙОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ
Ляхович О.О., Антонюк О.Ю.

НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Михайленко С.В., Зубріліна В.В.

МОНІТОРИНГ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Простебі Л.І.

ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
Рошило В.І.

ВИЗНАЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ ЯК ОБ’ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ
Руденко В.В.

УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Савастєєва О.М., Костюк Д.С.

ГЕНЕЗА РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ
Стабіас С.М.

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ
Стегней М.І., Лiнтур I.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ ЗМІН: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Стечишин Т.Б., Руда О.Я.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІТАЛІЇ
Тімошенко Н.М.

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
Третяк Н.М., Нагайчук Н.Г.

THE VALUE BASED CONTROLLING – THE INNOVATIVE WAY OF IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT DECISIONS EFFECTIVENESS
Chepka V.V.

АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВСЬКОГО ТА СТРАХОВОГО СЕГМЕНТІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Чопляк І.А.

VAR ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ВЕЛИЧИНИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Швець Н.Р., Юшкалюк А.А.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Штефан Л.Б., Ільніцька Н.П.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЙДЕРСЬКИХ ЗАХОПЛЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Яструбецька Л.С.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Гаркуша С.А.

ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Жидєєва Л.І., Пінаєва К.О.

ОБЛІК ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ПСБО 26 ТА МСБО 19
Жидєєва Л.І., Стародуб І.В.

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ЕТАПІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕАЛЬНИХ (КАПІТАЛЬНИХ) ІНВЕСТИЦІЙ
Зінкевич О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ
Карпенко Н.Г.

АНАЛІЗ ВИТРАТ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СТАНДАРТ-КОСТ
Коба О.В., Миронова Ю.Ю.

ВИДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: УЗГОДЖЕННЯ ТА ПОРІВНЯННІСТЬ
Колісник О.П., Коваленко Н.С.

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Колісник О.П., Поліщук М.С.

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ВТРАТ
Копчикова І.В.

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГУДВІЛУ ЯК ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ
Кучер С.В., Захаров Д.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ДЕБІТОРАМИ
Левченко З.М.

СУЧАСНА ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ
Материнська О.А., Ковальчук І.В., Гловюк А.С.

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Подмешальська Ю.В., Курбатова В.О.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ВИТРАТИ»
Родіна О.В.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЛИЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО, УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
Романова О.В., Казеян Н.К.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЇХ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ У БАНКАХ
Сахаров П.О.

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА – ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
Сисоєва І.М., Пилявець В.М.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ВИТРАТ НА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ ТАКСІ ПІД ЧАС ВІДРЯДЖЕННЯ
Славкова О.П., Баранік О.О.

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕТАПІ ВИРОБНИЧОГО ЦИКЛУ
Тимрієнко І.Ю., Большанек Н.М., Сидорук І.М.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

СВІТОВИЙ РИНОК ТЕХНОЛОГІЙ: ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Ковальчук С.Я., Сухоцька С.М., Юрчук Б.О.

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ МЕХАНІЗМУ ІНФЛЯЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Кудрицька Ж.В., Олех О.І.

НЕЙРОМАРКЕТИНГ: БИОЛОГИЯ ЭКОНОМИКИ
Бородин М.А., Серая В.В.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІТ-РЕГРЕСІЇ ПІД ЧАС ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ
Юрченко М.Є.

МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ КОНВЕРТОВАНОЇ ОБЛІГАЦІЇ
Янішевський В.С.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ ЛЕОНТЬЄВА І ЛІНІЙНОЇ ФУНКЦІЇ
Янковий В.О.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Табінський В.А., Барабаш Н.М., Білодід К.В.

НОВІ УЯВЛЕННЯ ПРО РУШІЙНІ СИЛИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Коваленко М.А., Швороб Г.М.

ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
Марчишинець О.В., Марчишинець С.М.

ТЕОРЕТИЧНО-ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІНФЛЯЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Понедільчук Т.В.

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ XXI СТОЛІТТЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА РИЗИКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Тулуб О.М.

ФАКТОРИ ПРОГРЕСИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ НАУКИ
Федорова Н.Є.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ ТА КАНАДИ
Головаш Б.Е.

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ З МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
Горбачова І.В.

КОЛЛАБОРАЦИЯ БРЕНДОВ КАК ИНСТРУМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ ИМИДЖЕВЫХ И ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дидченко Ю.А., Половинкина А.А., Лободзинская Т.П.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Коляда О.В., Омельченко М.М.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ З ЄС: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Романенко В.А., Лебедева Л.В.

РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ПРОМИСЛОВОСТІ У ФРН
Морозов В.С.

ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ФЕРХЮЛЬСТА ЯК ФУНКЦІЇ БАЖАНОСТІ ДЛЯ НОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Музиченко М.В.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Недбалюк О.П.

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Полятикін С.О.

КОРДОН ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МОРСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Романуха О.М., Степаненко В.О.

ВПЛИВ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Сардак С.Е.

МІСЦЕ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЙТИНГАХ
Сушко К.В., Чернова О.В.

РУШІЙНІ ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ
Федоронько Н.І., Трачук І.Я.

ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ
Федорчук О.С., Сторожук О.В.

ТОРГОВЕЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ЄС: ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДХОДІВ ДО НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Холявко К.О., Сторожук О.В.

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Чернова О.В., Попко В.М.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Аванесова Н.Е.

СУТЬ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Безтелесна Л.І., Либак І.А.

ФОРМУВАННЯ ЦІНОВИХ ДИСПРОПОРЦІЙ У ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ПІД ВПЛИВОМ ІНФЛЯЦІЙНИХ І ДЕВАЛЬВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАХОДИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Боднар О.В.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ
Гераймович В.Л., Гуменюк І.Л.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Герасимів З.М.

ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ
Глізнуца М.Ю.

СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ ЯК БАЗИС ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЯК ВЕКТОР ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІД ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Глубіш Л.Я.

ПОДОЛАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ
Гнаткович О.Д.

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ В МЕЖАХ РЕГІОНІВ
Голей Ю.М.

СУТНІСТЬ АГРАРНОГО РИНКУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ: ДІАЛЕКТИЧНЕ ПРОТИРІЧЧЯ РИНКУ
Горлачук М.А.

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Грицаєнко Г.І., Грицаєнко І.М.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дем’ян Я.Ю.

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ «МАГІЧНОГО П’ЯТИКУТНИКА»
Задорожнюк Н.О., Митрошак Ю.М., Моторнюк І.В.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ ПОСЛУГ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Замлинський В.А., Коваль В.В., Котлубай В.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ
Іванова Н.С.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІМПЕРАТИВІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Ільїна М.В., Шпильова Ю.Б.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ
Казак О.О.

ВПЛИВ МЕНТАЛЬНОСТІ НА ЕКОНОМІКУ
Карпенко А.В., Ільїна А.С.

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Клєвцєвич Н.А.

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ
Ковшун Н.Е.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ
Корнєєва Ю.В.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛОГІСТИЧНУ ІНФРАСТРУКТУРУ
Крикавський В.Є.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Крихівська Н.О., Чернишова Г.М.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ
Кудрицька Ж.В., Коваленко Т.В.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ І РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Лаврук В.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Маслак О.М.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Мельник О.В.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Муравська (Якубівська) Ю.Є.

СУБ’ЄКТ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ: ПАЦІЄНТ, КЛІЄНТ, СПОЖИВАЧ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
Пасько М.І.

ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Пікулик О.І.

ІМПОРТНА СКЛАДОВА ПРОМІЖНОГО ТА КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ
Пугачевська К.С.

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Уривкова О.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Азарова А.О., Нестерук І.О., Присяжнюк М.В.

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЙ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПОКУПЦІВ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
Алданькова Г.В.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ
Алексєєва Т.І.

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Апарова О.В.

РОЗРОБЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ – ПРИСКОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Боковець В.В.

CROWDFUNDING IN HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP
Borovikova A.I., Shyriaieva N.V.

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ
Власюк Н.І.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРИБУТКОВОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Гаватюк Л.С., Перегіняк Н.М.

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Галан О.Є.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Гірман А.П., Терехова Д.С.

ФІНАНСОВИЙ СКЛАДНИК ЯК ОСНОВНА ФУНКЦІОНАЛЬНА ОЗНАКА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Гончаренко М.Л., Худенко М.В.

МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ: АДАПТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
Грановська В.Г.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ
Данько Т.І., Яворська Н.П.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Демчук Н.І., Халатур С.М., Хідірян М.О.

ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю.

ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Ейтутіс Г.Д., Крищенко С.О., Зіць О.Є.

REASONS OF INTRAPERSONAL CONFLICTS IN ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE AND PRINCIPLES OF MANAGEMENT BY THEM
Yevtushenko N.О., Kovtun Y.О.

ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ ОЦІНКИ
Єлець О.П., Гармаш І.О.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Жихарєва В.В., Савельєва Т.М.

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Запащук Л.В.

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ РИЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ ІГОР
Карамушка М.В.

МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ПІД ЧАС ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ
Колодка Я.В.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Колодяжна І.В., Борблік К.Е.

MARKETING MEANS TO ENHANCE THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY
Konoval V.V., Buga N.Yu., Bralatan V.P.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Корпан Н.В., Рубаха М.В.

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
Коцко Т.А., Шеховцова І.А.

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГИ ЯК БАЗИ УПРАВЛІННЯ
Коюда В.О.

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В МЕДИЧНІЙ УСТАНОВІ
Кривокульська Н.М., Крисько Ж.Л.

АНАЛІЗ ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ НАЯВНИХ ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ
Кузьменко А.В.

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Лановська Г.І., Лях Ю.В.

УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Лизунова О.М.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
Лучко Г.Й., Лебідь Т.В., Когут І.В.

КРАУДСОРСИНГ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ
Майстренко О.В.

РЕСУРСОМІСТКІСТЬ ЯК ГОЛОВНИЙ КРИТЕРІЙ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ
Міняйленко І.В., Васюта В.Б.

СУЧАСНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Могилевська О.Ю., Слободяник А.М., Штанько О.І.

САЙТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
Мозгова Г.В., Бойко Ю.А.

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
Мокляк М.В., Стороженко Ю.М., Колибельнік Ю.В.

БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
Морщенок Т.С.

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Муштай В.А.

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Носонова Л.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Онокало В.Г.

УСПІШНИЙ РОЗВИТОК СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
Осадчук І.В., Боліла С.Ю.

БРЕНДИНГ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ
Пащенко О.П.

ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ LOGISTICS PERFORMANCE INDEX
Петрик І.В., Бочко О.Ю.

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ВАРТОСТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Пилипенко С.М.

ЕКОНОМІЧНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СПЕЦИФІКА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ
Плаксієнко В.Я., Ткаченко О.С.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Полятикіна Л.І.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Проскура В.Ф., Білак Р.Г.

РОЛЬ КРОС-КУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ У МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЙ
Романуха О.М.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Рубаха М.В., Галайко А.М.

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНІ СТАРТАПИ: СУТНІСТЬ, СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Руда М.В., Лагода О.Б.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Сердюков К.Г., Головченко Ю.В.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ
Сидорченко Т.Ф., Светенко Д.Г.

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
Синиціна Ю.П., Дунайчук С.М., Алєксеенко І.А.

ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Слюсарєва Л.А.

ФАКТОРИ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Снігир Л.П.

ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ НАПРЯМІВ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ КИСЛОМОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Стеблюк Н.Ф., Волосова Є.Р.

УПРАВЛІННЯ ПІДРЯДНИКАМИ У НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ ЯК ФАКТОР ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Степанюк Г.С., Степанюк О.С.

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ
Федорова В.А.

СТРАТЕГІЯ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЗРОСТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ У КОРОТКОСТРОКОВОМУ ПЕРІОД
Страпчук С.І.

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ
Строкович Г.В.

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ БАНКРУТСТВА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сукрушева Г.О., Папуцин В.М.

ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Тонюк М.О.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ТА ЧИННИКИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Федорова Т.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В РОЗРІЗІ ЕЛЕМЕНТІВ МАРКЕТИНГ-МІКСУ
Цимбалюк К.А.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Чаюн І.О., Серебринський В.Ф.

КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ
Шаповал О.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР
Шпортько Г.Ю., Вишневська М.К.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
Штангрет А.М., Стеців Л.П.

ТИПИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Шуміло О.С.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВС-АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕЙСНОГО (РИНКОВОГО) СКЛАДНИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Шумкова О.В., Шумкова В.І.

ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА»
Щербань О.Д., Струкова М.О.

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
Яроміч С.А., Величко Т.Г.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ТОВАРІВ ОСОБЛИВОГО ПОПИТУ
Яшкіна О.І., Квахненко К.В.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОШЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ДО НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Яшкіна О.І., Маковецька Д.О.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Агій Я.Ю., Сойма С.Ю., Сокол І.І.

МАРКЕТИНГОВІ ПЕРСОНАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ МЕХАНІЗМУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА ЄС
Бабенко А.Г., Цибулько А.І.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ У РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ
Гоблик В.В., Щербан Т.Д., Добош С.Ю.

РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ – ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
Дідик Н.В., Варшава О.В.

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАТЕРІЇ РЕГІОНУ
Зубков Р.С.

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ КОРМОВИХ КУЛЬТУР – ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ДІЙНОГО СТАДА
Коваленко Г.В., Іваненко Т.Я.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ ЧЕРЕЗ ІННОВАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНИЙ РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Порудєєва Т.В., Кравченко Л.О.

ТУРИЗМ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МІСТА
Радіонова О.М.

НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ В СИСТЕМІ ІНСТРУМЕНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Сімків Л.Є.

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СИСТЕМІ СТАЛОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Стегней М.І., Архангельська А.-М.І.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СМІТТЯ – ЗАГРОЗА ЕКОЛОГІЇ ЧИ БАГАТСТВО КРАЇНИ? СВІТОВИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ
Бакуліна Г.Ю.

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ОБ’ЄКТА З ЛІТАЮЧОЇ ПЛАТФОРМИ
Віват A.Й., Рій І.Ф., Бочко О.І.

«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА ЯК БАЗИС ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Галушкіна Т.П., Біньковська О.В., Серницька К.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ
Гарнага О.М., Кушнір Н.Б., Ігнатюк І.З.

ОЦІНКА НАСЛІДКІВ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ПРИРОДУ І СУСПІЛЬСТВО
Зубко К.Ю.

DEVELOPMENT OF PROTECTED AREAS OF TRANSCARPATHIAN REGION AS A CONDITION OF SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT
Kampov N.S., Hertsovska N.O., Mahlynets S.S.

ФЛУКТУАЦІЇ І ЦИКЛИ В РЯДАХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ
Кубатко О.В.

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОЛОГІСТИКИ
Кустріч Л.О., Петренко Н.О.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Малюк О.С.

ОЦІНКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОЇ СТРАТЕГІЇ
Павлик А.В.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ
Ткачів С.М., Никитюк П.А.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ТА ІНШУ НЕРУХОМІСТЬ В УКРАЇНІ
Ясінецька І.А., Потапський Ю.В.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ВЗАЄМОДІЯ ПОКОЛІНЬ У ГЕНЕРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Аксьонова С.Ю., Слюсар Л.І.

НЕРІВНІСТЬ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕШКОДА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Волошина С.В., Скубіліна А.В., Чеботаренко А.М.

АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ЕТАПІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Дериховська В.І.

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ В РЕГІОНІ
Замора О.І.

ОСВІТНІ ІМПЕРАТИВИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ
Іпполітова І.Я., Селезньова Г.О.

ВЕЛИКІ МІСТА УКРАЇНИ В ІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ
Меліхова Т.Л.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВІДПОВІДНОСТІ КРИТЕРІЯМ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЄС
Полоус О.В.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Приятельчук О.А.

ВЕБ-РЕСУРС ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Смачило В.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ, КОНТРОЛЮ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Уманська В.Г., Школьна Д.Р.

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ, КУЛЬТУРНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
Фонарьова Т.А.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ(ЄБРР)
Аврамчук Л.А., Сухий О.В.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Алексєєнко І.І., Гресь М.С.

АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ
Бессонова А.В., Бессонова С.І.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ БОРГОМ ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ В УКРАЇНІ
Волощук Р.Є.

ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Гайбура Ю.А., Загнітко Л.А.

МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Грапко Н.В., Жаворонок А.В.

ДОПОМОГА ДЛЯ ПОРЯТУНКУ І РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ У СКРУТНОМУ СТАНОВИЩІ: УМОВИ ТА РИЗИКИ НАДАННЯ В ЄС І МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
Гринчишин Я.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ
Ковалевич Д.А.

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІМПЕРАТИВІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Ковальчук М.В., Івашина О.Ф.

ВПЛИВ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ НА ТЕМПИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Коляда Т.А.

ЄВРООБЛІГАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТИ РИНКУ КАПІТАЛУ
Ливдар М.В., Панюш Л.Ф.

ОСОБЛИВОСТІ ОБІГУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ПАЙОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ
Ляхович О.О., Антонюк О.Ю.

НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Михайленко С.В., Зубріліна В.В.

МОНІТОРИНГ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Простебі Л.І.

ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
Рошило В.І.

ВИЗНАЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ ЯК ОБ’ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ
Руденко В.В.

УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Савастєєва О.М., Костюк Д.С.

ГЕНЕЗА РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ
Стабіас С.М.

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ
Стегней М.І., Лiнтур I.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ ЗМІН: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Стечишин Т.Б., Руда О.Я.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІТАЛІЇ
Тімошенко Н.М.

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
Третяк Н.М., Нагайчук Н.Г.

THE VALUE BASED CONTROLLING – THE INNOVATIVE WAY OF IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT DECISIONS EFFECTIVENESS
Chepka V.V.

АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВСЬКОГО ТА СТРАХОВОГО СЕГМЕНТІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Чопляк І.А.

VAR ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ВЕЛИЧИНИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Швець Н.Р., Юшкалюк А.А.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Штефан Л.Б., Ільніцька Н.П.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЙДЕРСЬКИХ ЗАХОПЛЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Яструбецька Л.С.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Гаркуша С.А.

ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Жидєєва Л.І., Пінаєва К.О.

ОБЛІК ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ПСБО 26 ТА МСБО 19
Жидєєва Л.І., Стародуб І.В.

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ЕТАПІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕАЛЬНИХ (КАПІТАЛЬНИХ) ІНВЕСТИЦІЙ
Зінкевич О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ
Карпенко Н.Г.

АНАЛІЗ ВИТРАТ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СТАНДАРТ-КОСТ
Коба О.В., Миронова Ю.Ю.

ВИДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: УЗГОДЖЕННЯ ТА ПОРІВНЯННІСТЬ
Колісник О.П., Коваленко Н.С.

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Колісник О.П., Поліщук М.С.

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ВТРАТ
Копчикова І.В.

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГУДВІЛУ ЯК ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ
Кучер С.В., Захаров Д.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ДЕБІТОРАМИ
Левченко З.М.

СУЧАСНА ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ
Материнська О.А., Ковальчук І.В., Гловюк А.С.

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Подмешальська Ю.В., Курбатова В.О.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ВИТРАТИ»
Родіна О.В.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЛИЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО, УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
Романова О.В., Казеян Н.К.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЇХ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ У БАНКАХ
Сахаров П.О.

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА – ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
Сисоєва І.М., Пилявець В.М.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ВИТРАТ НА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ ТАКСІ ПІД ЧАС ВІДРЯДЖЕННЯ
Славкова О.П., Баранік О.О.

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕТАПІ ВИРОБНИЧОГО ЦИКЛУ
Тимрієнко І.Ю., Большанек Н.М., Сидорук І.М.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

СВІТОВИЙ РИНОК ТЕХНОЛОГІЙ: ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Ковальчук С.Я., Сухоцька С.М., Юрчук Б.О.

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ МЕХАНІЗМУ ІНФЛЯЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Кудрицька Ж.В., Олех О.І.

НЕЙРОМАРКЕТИНГ: БИОЛОГИЯ ЭКОНОМИКИ
Бородин М.А., Серая В.В.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІТ-РЕГРЕСІЇ ПІД ЧАС ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ
Юрченко М.Є.

МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ КОНВЕРТОВАНОЇ ОБЛІГАЦІЇ
Янішевський В.С.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ ЛЕОНТЬЄВА І ЛІНІЙНОЇ ФУНКЦІЇ
Янковий В.О.

Опубліковано: 2021-01-29