№ 14 (2018): Економіка та суспільство

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ M&A В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Даниліна С.О.

СТРАТЕГІЯ ДУХОВНО-НООСФЕРНО-СТАЛОГО ГОСПОДАРСЬКОГО АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ ЯК ВЕКТОР ПЕРЕХОДУ ДО ЦІННІСНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ
Задорожна О.Г.

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
Краус Н.М., Краус К.М., Криворучко О.С.

АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Новікова О.С.

ОБЛІКОВА СТАВКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗБАЛАНСУВАННЯ ЦІЛЕЙ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ
Раку О.О.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
Юрчик Г.М., Самолюк Н.М.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Бестужева С.В., Решетняк Д.О.

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ: СПІВПРАЦЯ З ЄС
Биба В.В., Міняйленко І.В.

ШЛЯХИ ПОГАШЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА РИЗИКИ ДЕФОЛТУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД
Біла С.О., Левченко О.Т.

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Боднарук І.Л.

ЗАСТОСУВАННЯ СНР ЯК РЕЄСТРУ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Вареник І.В., Прожога І.В.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ МІЖНАРОДНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ільчук О.О., Городня Т.А., Сириця Ю.М.

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СЕКТОРУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КРАЇН-КЛЮЧОВИХ ІННОВАТОРІВ
Малащук Д.В., Гринчак Н.А.

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Пальчук О.І.

МІЖНАРОДНА РИНКОВА СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОЇ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ НА РИНКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О.

КОРУПЦІЯ І ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРАГНЕННЯ
Пробоїв О.А., Гуменяк Л.В.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Проскура В.Ф., Фозекош М.Л.

МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Родак О.Ф.

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Холодницька А.В.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ
Шуба Т.П., Шкумат А.В., Крятова А.С.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ЧИННИК ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ
Алексеєва К.А.

ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ
Васюник Т.І.

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Горбачова І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Загарій В.К., Синільник В.В.

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Іванюк О.В., Плотнікова М.Ф., Ходаківський Є.І.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДСИСТЕМ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Кіржецький Ю.І., Кіржецька М.С.

РИНОК КОРМІВ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН В УКРАЇНІ: МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ
Мамчин М.М.

ОПЕРАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ В АПК
Пішенін І.К.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Потравка Л.О., Карташова О.Г.

ВІДОБРАЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ У КЛАСИФІКАТОРАХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Проскуріна М.О.

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Томілін О.О.

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Яшкіна О.І., Наумова І.Ф.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ВПЛИВ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ
Балановська Т.І., Гогуля О.П.

АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ
Башилова В.П., Марченко В.М.

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ РУХУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Бегма П.О.

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИКІВ МОЛОКА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Бінерт О.В.

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Болотна О.В., Бушля Д.І.

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ TQM
Бондаренко С.М., Бондаренко Б.С., Соколовська К.В.

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Буняк Н.М.

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Бурбело О.А., Носкова С.А.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ХОЛДИНГАМИ
Васильківський Д.М.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Довбенко В.І.

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ: ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД
Довбня С.Б., Письменна О.О., Чабанець Т.М.

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ В СТРУКТУРІ РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Дорошкевич Є.С., Могилова А.Ю.

КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Дружиніна В.В., Кривонос Н.Ю.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЇЇ ОЦІНКИ В РОЗРІЗІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Дун Сіньїн

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКУПІВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Ерфан Є.А., Мушка Д.В.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ
Єпіфанова І.Ю., Гладка Д.О.

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
Захарчин Г.М., Любомудрова Н.П.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНИХ ОБСЯГІВ ЗБУТУ
Звонар Й.П., Фецинець В.В.

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Квасній З.В., Сисин Г.І., Щербан О.Я.

ВЗАЄМОЗВʹЯЗОК ПОНЯТЬ ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА КРЕАТИВНІСТЬ: АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ
Кліпкова О.І.

THE NATIONAL DIMENSION OF COOPERATION OF BUSINESS WITH YOUTH NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Kopylchak B.V.

ПРОТИРІЧЧЯ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ХОЛІСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ АГЕНТСТВ
Косар Н.С., Кузьо Н.Є., Мастеляк Л.В.

СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СТРАТЕГІЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
Костюк О.С., Степанишин І.І., Читайло М.Б.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОВОЇ ГАЛУЗІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Котикова О.І., Олійник Т.Г., Кічук Д.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНОГО ПІДХОДУ ЩОДО АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО НЕСТІЙКОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Кривобок К.В.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Ладунка І.С., Буркова М.С.

АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Ладунка І.С., Шутов І.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Легкий О.А.

СТРУКТУРУВАННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Лизанець А.Г., Чекан К.В.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Лизунова О.М., Іщенко Я.Г., Кондрашова Г.В.

СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ЗМІНАМИ
Малюга Л.М., Загороднюк О.В.

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ЕФЕКТИВНИЙ ГІБРИДНИЙ БІЗНЕС ФЕНОМЕН
Матвієнко-Біляєва Г.Л.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ І ТЕМПІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Матковський П.Є.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Мицак О.В., Власюк Н.І., Кулик Х.Р.

CURRENT TRENDS OF BANKRUPTCY UKRAINE AND MEASURES INSOLVENCY TO PREVENT DOMESTIC ENTERPRISES
Kovalchuk N.O., Pavlyuk A.O.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЦНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
Пакуліна А.А., Козлова М.І., Пакуліна Г.С.

ВАРІАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Радіонова Н.Й.

СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Розумей С.Б., Голь А.О.

ASSESSMENT AND APPLICATION OF SEASONAL MODELS WITH ADDITIVE TRENDS TO PREDICT SALES OF A WHOLESALING COMPANY
Romanovskyi I.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГООЩАДНИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
Самойленко І.О.

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Стеценко В.А., Рябко О.І., Ткачук С.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ГАЛУЗІ
Тарасюк Г.М., Горшкова Л.О.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Терлецька Ю.О., Бачинська Ю.О., Марчук В.І.

ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ
Ткаченко І.П.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ
Туболець І.І.

ЕТАПІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Хмарська І.А.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Чаюн І.О

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Шеленко Д.І.

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ЩОДО ПРОСУВАННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
Шкурупська І.О.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ОПОРТУНІСТИЧНА ПОВЕДІНКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ТРАНСКОРДОННОМУ РЕГІОНІ: МЕХАНІЗМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ ДЕСТРУКЦІЙ
Борщевський В.В., Бабій Г.Я.

ХАРАКТЕРНІ РИСИ КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Гріднєв М.А.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ, ЯК СКЛАДОВОЇ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
Івашина Л.Л.

REVENEU МЕНЕДЖМЕНТ: ОСОБЛИВОСТІ ГРУПОВИХ ПРОДАЖ ТА БРОНЮВАНЬ В ГОТЕЛІ
Корж Н.В., Стасюк О.В.

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТУРИСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ
Крупіца І.В., Коверга А.В.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Лiнтур I.В., Кампов Н.С., Касинець О.В.

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ТА БІЗНЕС-МЕРЕЖ У ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Папп В.В., Бошота Н.В.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ
Радіонова О.М., Тімакова Г.В.

ПРОБЛЕМА ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В ГІРСЬКИХ РАЙОНАХ ЗАКАРПАТТЯ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
Семененко І.С., Супруненко О.В., Семененко В.І.

ПОТЕНЦІАЛ АДАПТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ
Хаустова К.М., Архангельська А.-М.І.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Чубарь О.Г., Матьовка Т.В.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЯК ОСНОВНА УМОВА ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Лобанова О.П.

ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (НА ПРИКЛАДІ ГНУЧКОГО МЕХАНІЗМУ ВИЛУЧЕННЯ Й РОЗПОДІЛУ ЕКОЛОГІЧНОЇ РЕНТИ)
Матюха В.В., Сухіна О.М.

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ І ОБ’ЄКТІВ, ЯК ВИМОГА ЄВРОІНТЕГРУВАННЯ
Чичкалюк Т.О., Волчецький Р.В.

ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА
Ясінецька І.А., Петрище О.І., Ковтуняк І.П.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

БІДНІСТЬ ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНДИКАТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ СУСПІЛЬСТВА
Доброва Т.Г.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УРЕГУЛЮВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Єрмаченко В.Є., Литовченко І.В., Ачкасова О.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ
Карковська В.Я., Перхач О.Л.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ»
Лисак В.Ю., Олійник О.С.

АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТЛЕННЯМ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ТА ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЯ: ТРУДНОЩІ ВПРОВАДЖЕННЯ
Литвин О.Ю., Дорогань-Писаренко Л.О., Чіп Л.О.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКУ ЗНАНЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗНАНЬ
Малюкіна А.О.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Нагаївська Д.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Сталінська О.В.

РІВЕНЬ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ
Стройко Т.В., Єремеєва А.

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗРОБІТТЯ УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ
Тарасова К.І.

СУТНІСТЬ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Томілін О.О., Маслак М.М.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Безкровний О.В.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Болгар Т.М., Кальченко А.О.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ
Бондаренко А.Ф., Гребінь В.В.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА: ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
Бражник Л.В.

ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Гуменюк О.Г.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Доценко І.О.

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Іоргачова М.І., Коцюрубенко Г.М., Ковальова О.М.

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА ОБОРОНУ
Карп Є.В.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА»
Кітченко М.Ю.

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Ковальчук К.Ф., Петрова Л.В.

ОФФШОРНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ: СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Копылова О.В., Пичугина Ю.В.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕВІРКИ ДОСТОВІРНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ДОСТОВІРНІСТЬ
Петленко Ю.В., Проценко К.О.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ
Проценко Ю.М.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
Роледерс В.В.

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ
Слатвінська М.О.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ
Смагло О.В.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Стащук О.В.

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКУ ЯК ІНДИКАТОР РИЗИКУ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
Чмутова І.М., Ткачова Є.О.

ВПЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА ФІНАНСОВУ НАЦІОНАЛЬНУ МОДЕЛЬ
Юдіна (Каламбет) С.В., Іванов С.В.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ОЦІНКА НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА ПИВОВАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ
Вигівська І.М., Гордієнко Л.П.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ
Єршова Н.Ю.

ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Живко З.Б., Горалько О.В., Сиротюк О.В.

ТИПОВІ ПОМИЛКИ В ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА: ВИЯВЛЕННЯ І ЗАПОБІГАННЯ
Карченкова О.Л., Шендригоренко М.Т.

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Клюс Ю.І.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Король Г.О., Ізвєкова І.М., Акімова Т.В.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПРИ СКЛАДАННІ ПРИМІТОК ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Пасенко Н.С.

ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ МЕТОДОМ ТЕПЕРІШНЬОЮ ВАРТІСТЮ
Плікус І.Й., Ганус І.С., Новак К.С.

НЕВИРОБНИЧІ ОСНОВНІ ЗАСОБИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
Стендер С.В.

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ
Тесленко Т.І.

УНІФІКОВАНА ЗВІТНІСТЬ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ: ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ КРАЇН ЄС В УКРАЇНІ
Тимченко О.М., Сибірянська Ю.В.

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Тютюнник Ю.М., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник С.В.

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОБЛІГАТОРІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Щирба М.Т., Щирба І.М., Щирба М.М.

CТАТИСТИКА

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
Назарова О.Ю.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОЦІНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: КОНЦЕПЦІЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ
Бандоріна Л.М., Підгорна К.Д., Бандоріна О.О.

РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Гадецька З.М.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ ЧЕРЕЗ IНТЕРНЕТ
Геселева Н.В., Пронюк Г.В., Добровольський В.В.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
Марусей Т.В.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Олійник В.М., Речембей В.В.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ M&A В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Даниліна С.О.

СТРАТЕГІЯ ДУХОВНО-НООСФЕРНО-СТАЛОГО ГОСПОДАРСЬКОГО АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ ЯК ВЕКТОР ПЕРЕХОДУ ДО ЦІННІСНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ
Задорожна О.Г.

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
Краус Н.М., Краус К.М., Криворучко О.С.

АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Новікова О.С.

ОБЛІКОВА СТАВКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗБАЛАНСУВАННЯ ЦІЛЕЙ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ
Раку О.О.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
Юрчик Г.М., Самолюк Н.М.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Бестужева С.В., Решетняк Д.О.

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ: СПІВПРАЦЯ З ЄС
Биба В.В., Міняйленко І.В.

ШЛЯХИ ПОГАШЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА РИЗИКИ ДЕФОЛТУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД
Біла С.О., Левченко О.Т.

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Боднарук І.Л.

ЗАСТОСУВАННЯ СНР ЯК РЕЄСТРУ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Вареник І.В., Прожога І.В.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ МІЖНАРОДНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ільчук О.О., Городня Т.А., Сириця Ю.М.

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СЕКТОРУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КРАЇН-КЛЮЧОВИХ ІННОВАТОРІВ
Малащук Д.В., Гринчак Н.А.

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Пальчук О.І.

МІЖНАРОДНА РИНКОВА СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОЇ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ НА РИНКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О.

КОРУПЦІЯ І ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРАГНЕННЯ
Пробоїв О.А., Гуменяк Л.В.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Проскура В.Ф., Фозекош М.Л.

МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Родак О.Ф.

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Холодницька А.В.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ
Шуба Т.П., Шкумат А.В., Крятова А.С.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ЧИННИК ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ
Алексеєва К.А.

ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ
Васюник Т.І.

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Горбачова І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Загарій В.К., Синільник В.В.

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Іванюк О.В., Плотнікова М.Ф., Ходаківський Є.І.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДСИСТЕМ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Кіржецький Ю.І., Кіржецька М.С.

РИНОК КОРМІВ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН В УКРАЇНІ: МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ
Мамчин М.М.

ОПЕРАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ В АПК
Пішенін І.К.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Потравка Л.О., Карташова О.Г.

ВІДОБРАЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ У КЛАСИФІКАТОРАХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Проскуріна М.О.

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Томілін О.О.

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Яшкіна О.І., Наумова І.Ф.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ВПЛИВ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ
Балановська Т.І., Гогуля О.П.

АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ
Башилова В.П., Марченко В.М.

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ РУХУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Бегма П.О.

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИКІВ МОЛОКА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Бінерт О.В.

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Болотна О.В., Бушля Д.І.

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ TQM
Бондаренко С.М., Бондаренко Б.С., Соколовська К.В.

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Буняк Н.М.

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Бурбело О.А., Носкова С.А.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ХОЛДИНГАМИ
Васильківський Д.М.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Довбенко В.І.

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ: ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД
Довбня С.Б., Письменна О.О., Чабанець Т.М.

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ В СТРУКТУРІ РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Дорошкевич Є.С., Могилова А.Ю.

КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Дружиніна В.В., Кривонос Н.Ю.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЇЇ ОЦІНКИ В РОЗРІЗІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Дун Сіньїн

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКУПІВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Ерфан Є.А., Мушка Д.В.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ
Єпіфанова І.Ю., Гладка Д.О.

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
Захарчин Г.М., Любомудрова Н.П.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНИХ ОБСЯГІВ ЗБУТУ
Звонар Й.П., Фецинець В.В.

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Квасній З.В., Сисин Г.І., Щербан О.Я.

ВЗАЄМОЗВʹЯЗОК ПОНЯТЬ ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА КРЕАТИВНІСТЬ: АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ
Кліпкова О.І.

THE NATIONAL DIMENSION OF COOPERATION OF BUSINESS WITH YOUTH NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Kopylchak B.V.

ПРОТИРІЧЧЯ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ХОЛІСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ АГЕНТСТВ
Косар Н.С., Кузьо Н.Є., Мастеляк Л.В.

СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СТРАТЕГІЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
Костюк О.С., Степанишин І.І., Читайло М.Б.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОВОЇ ГАЛУЗІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Котикова О.І., Олійник Т.Г., Кічук Д.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНОГО ПІДХОДУ ЩОДО АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО НЕСТІЙКОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Кривобок К.В.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Ладунка І.С., Буркова М.С.

АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Ладунка І.С., Шутов І.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Легкий О.А.

СТРУКТУРУВАННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Лизанець А.Г., Чекан К.В.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Лизунова О.М., Іщенко Я.Г., Кондрашова Г.В.

СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ЗМІНАМИ
Малюга Л.М., Загороднюк О.В.

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ЕФЕКТИВНИЙ ГІБРИДНИЙ БІЗНЕС ФЕНОМЕН
Матвієнко-Біляєва Г.Л.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ І ТЕМПІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Матковський П.Є.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Мицак О.В., Власюк Н.І., Кулик Х.Р.

CURRENT TRENDS OF BANKRUPTCY UKRAINE AND MEASURES INSOLVENCY TO PREVENT DOMESTIC ENTERPRISES
Kovalchuk N.O., Pavlyuk A.O.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЦНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
Пакуліна А.А., Козлова М.І., Пакуліна Г.С.

ВАРІАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Радіонова Н.Й.

СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Розумей С.Б., Голь А.О.

ASSESSMENT AND APPLICATION OF SEASONAL MODELS WITH ADDITIVE TRENDS TO PREDICT SALES OF A WHOLESALING COMPANY
Romanovskyi I.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГООЩАДНИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
Самойленко І.О.

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Стеценко В.А., Рябко О.І., Ткачук С.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ГАЛУЗІ
Тарасюк Г.М., Горшкова Л.О.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Терлецька Ю.О., Бачинська Ю.О., Марчук В.І.

ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ
Ткаченко І.П.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ
Туболець І.І.

ЕТАПІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Хмарська І.А.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Чаюн І.О

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Шеленко Д.І.

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ЩОДО ПРОСУВАННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
Шкурупська І.О.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ОПОРТУНІСТИЧНА ПОВЕДІНКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ТРАНСКОРДОННОМУ РЕГІОНІ: МЕХАНІЗМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ ДЕСТРУКЦІЙ
Борщевський В.В., Бабій Г.Я.

ХАРАКТЕРНІ РИСИ КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Гріднєв М.А.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ, ЯК СКЛАДОВОЇ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
Івашина Л.Л.

REVENEU МЕНЕДЖМЕНТ: ОСОБЛИВОСТІ ГРУПОВИХ ПРОДАЖ ТА БРОНЮВАНЬ В ГОТЕЛІ
Корж Н.В., Стасюк О.В.

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТУРИСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ
Крупіца І.В., Коверга А.В.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Лiнтур I.В., Кампов Н.С., Касинець О.В.

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ТА БІЗНЕС-МЕРЕЖ У ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Папп В.В., Бошота Н.В.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ
Радіонова О.М., Тімакова Г.В.

ПРОБЛЕМА ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В ГІРСЬКИХ РАЙОНАХ ЗАКАРПАТТЯ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
Семененко І.С., Супруненко О.В., Семененко В.І.

ПОТЕНЦІАЛ АДАПТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ
Хаустова К.М., Архангельська А.-М.І.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Чубарь О.Г., Матьовка Т.В.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЯК ОСНОВНА УМОВА ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Лобанова О.П.

ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (НА ПРИКЛАДІ ГНУЧКОГО МЕХАНІЗМУ ВИЛУЧЕННЯ Й РОЗПОДІЛУ ЕКОЛОГІЧНОЇ РЕНТИ)
Матюха В.В., Сухіна О.М.

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ І ОБ’ЄКТІВ, ЯК ВИМОГА ЄВРОІНТЕГРУВАННЯ
Чичкалюк Т.О., Волчецький Р.В.

ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА
Ясінецька І.А., Петрище О.І., Ковтуняк І.П.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

БІДНІСТЬ ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНДИКАТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ СУСПІЛЬСТВА
Доброва Т.Г.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УРЕГУЛЮВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Єрмаченко В.Є., Литовченко І.В., Ачкасова О.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ
Карковська В.Я., Перхач О.Л.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ»
Лисак В.Ю., Олійник О.С.

АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТЛЕННЯМ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ТА ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЯ: ТРУДНОЩІ ВПРОВАДЖЕННЯ
Литвин О.Ю., Дорогань-Писаренко Л.О., Чіп Л.О.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКУ ЗНАНЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗНАНЬ
Малюкіна А.О.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Нагаївська Д.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Сталінська О.В.

РІВЕНЬ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ
Стройко Т.В., Єремеєва А.

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗРОБІТТЯ УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ
Тарасова К.І.

СУТНІСТЬ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Томілін О.О., Маслак М.М.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Безкровний О.В.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Болгар Т.М., Кальченко А.О.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ
Бондаренко А.Ф., Гребінь В.В.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА: ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
Бражник Л.В.

ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Гуменюк О.Г.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Доценко І.О.

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Іоргачова М.І., Коцюрубенко Г.М., Ковальова О.М.

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА ОБОРОНУ
Карп Є.В.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА»
Кітченко М.Ю.

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Ковальчук К.Ф., Петрова Л.В.

ОФФШОРНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ: СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Копылова О.В., Пичугина Ю.В.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕВІРКИ ДОСТОВІРНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ДОСТОВІРНІСТЬ
Петленко Ю.В., Проценко К.О.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ
Проценко Ю.М.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
Роледерс В.В.

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ
Слатвінська М.О.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ
Смагло О.В.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Стащук О.В.

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКУ ЯК ІНДИКАТОР РИЗИКУ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
Чмутова І.М., Ткачова Є.О.

ВПЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА ФІНАНСОВУ НАЦІОНАЛЬНУ МОДЕЛЬ
Юдіна (Каламбет) С.В., Іванов С.В.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ОЦІНКА НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА ПИВОВАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ
Вигівська І.М., Гордієнко Л.П.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ
Єршова Н.Ю.

ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Живко З.Б., Горалько О.В., Сиротюк О.В.

ТИПОВІ ПОМИЛКИ В ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА: ВИЯВЛЕННЯ І ЗАПОБІГАННЯ
Карченкова О.Л., Шендригоренко М.Т.

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Клюс Ю.І.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Король Г.О., Ізвєкова І.М., Акімова Т.В.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПРИ СКЛАДАННІ ПРИМІТОК ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Пасенко Н.С.

ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ МЕТОДОМ ТЕПЕРІШНЬОЮ ВАРТІСТЮ
Плікус І.Й., Ганус І.С., Новак К.С.

НЕВИРОБНИЧІ ОСНОВНІ ЗАСОБИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
Стендер С.В.

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ
Тесленко Т.І.

УНІФІКОВАНА ЗВІТНІСТЬ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ: ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ КРАЇН ЄС В УКРАЇНІ
Тимченко О.М., Сибірянська Ю.В.

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Тютюнник Ю.М., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник С.В.

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОБЛІГАТОРІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Щирба М.Т., Щирба І.М., Щирба М.М.

CТАТИСТИКА

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
Назарова О.Ю.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОЦІНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: КОНЦЕПЦІЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ
Бандоріна Л.М., Підгорна К.Д., Бандоріна О.О.

РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Гадецька З.М.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ ЧЕРЕЗ IНТЕРНЕТ
Геселева Н.В., Пронюк Г.В., Добровольський В.В.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
Марусей Т.В.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Олійник В.М., Речембей В.В.

Опубліковано: 2021-01-18