№ 13 (2017): Економіка та суспільство

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ІНСТИТУЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Жукова Л.М.

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛТАВСЬКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ: УРОКИ ІСТОРІЇ
Краснікова О.М.

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄС: ВИКЛИК ЧАСУ
Писін В.М., Єчина Л.В.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Рубан Ю.Б., Татар М.С.

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ВИМІРЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ
Сімахова А.О., Скрипник Н.Є., Піддубний О.О.

ПРОСТОРОВО-ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛІСТИКИ: СУТНІСТЬ, МОДЕЛІ ТА ПІДХОДИ
Юр'єва П.Б., Богдан С.В., Вальдовський В.І.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Алексєєва Т.І.

НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ
Головаш Б.Е.

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ У СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КСП УКРАЇНИ
Горбаль Н.І., Грудинський Ю.В., Руда М.В.

ДІАЛЕКТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РОЗВИТКУ І БЕЗПЕКИ ЯК ГНОСЕОЛОГІЧНА ОСНОВА КАТЕГОРІЇ БЕЗПЕКИ
Денисов О.Є.

РОЗРОБКА НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Дзеніс В.О., Дзеніс О.О.

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
Касич А.О., Петрушко А.С.

МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
Касич А.О., Чумаченко Ю.В.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВУ МАРКУ
Киричук А.С., Топіна Я.Ю.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА СОТ
Киричук А.С., Мамедова О.Ю.

СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОРДОННОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС
Кричковська Т.О., Давидюк Л.П.

АРХІТЕКТУРА СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Лизун М.В.

РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Нездойминога О.Є.

TRENDS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ECONOMY IN THE WORLD
Parkhomenko N.

МІСЦЕ І РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Пахуча Е.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КІЛЬКІСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Середа В.І., Козарь М.В.

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Харун О.А., Рожок Т.В.

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ
Харун О.А., Стецюк О.В.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ
Шинкаренко Р.В., Пасічна Г.В.

ШЛЯХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОЛЬЩІ ДО ТА ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Шуба Т.П., Луняка В.А., Сашкова А.О.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ТА ТРЕНДИ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Азєєв А.С., Чайковська М.П.

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА ЧИННИКИ, ЩО ФОРМУЮТЬ ЇЇ РІВЕНЬ
Алішов Гамід Надір-огли

АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Апостолюк О.З.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ВПЛИВІВ ЗА ПРОСТОРОВОЮ ОЗНАКОЮ
Базилюк В.Б., Безпалько І.Р.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Горшков М.А., Ковтун Е.О.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ НАЯВНОСТІ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ НА ТУРИСТИЧНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ
Дорофєєва Х.М.

СУТНІСТЬ, КРИТЕРІЇ ТА НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙ В АПК
Думанська І.Ю.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ: СУТЬ И СИСТЕМНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
Золотых И.Б.

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ, ТЕНДЕРИ ТА СИСТЕМА G-CLOUD: ДОСВІД УКРАЇНИ
Колосок С.І., Панченко О.В., Іорданов А.А.

ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Кудренко Н.В., Редзюк Т.Ю., Муравська Т.М.

НАПРЯМИ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ
Куцик В.І., Жихарцева О.О.

ПРОБЛЕМАТИКА ІНВЕСТУВАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗОЛОТОЇ ГАЛУЗЗІ В УКРАЇНІ
Кучер Ю.Е., Воловик В.М.

РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО КОНСАЛТИНГУ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ
Любохинець Л.С., Дашевська А.А.

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПРОГНОЗ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ КВАДРАТИЧНОГО РІВНЯННЯ РЕГРЕСІЇ
Ляшенко Ю.І., Міщенко О.Л.

БІОЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ
Мартусенко І.В.

АНАЛІТИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ СТАНУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТУРОПЕРАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Мілінчук О.В.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Мхитарян Е.Г., Кареба М.І.

АДИТИВНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ МЕТОДИКИ PESTEL-FAMIL (Y)-АНАЛІЗУ
Паламаренко Я.В.

ДЕТЕРМІНАНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РІВНЕНЩИНИ
Пиртко М.С.

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ОХОРОНИ ПРИРОДНОГО ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ
Сенишин О.С.

АКМЕОЛОГЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Скидан О.В., Плотнікова М.Ф., Бруховець Б.Ю.

ГАЛУЗЕВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Стройко Т.В., Зубрицька І.М.

ПАРТНЕРСТВО УНІВЕРСИТЕТІВ ТА БІЗНЕСУ: ФОРМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ЕКОНОМІКИ
Тарасенко С.І., Демченко М.Є.

ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Тарумов В.О., Лободзинська Т.П.

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО КЛІМАТУ В ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
Хюбнер С., Новікова І.Е., Харіна О.О.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ»
Шелеметьєва Т.В.

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ
Юхновська Ю.О.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ХОСТЕЛИ ЯК КОЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ
Алдошина М.В., Бондаренко Н.А.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕЙРОМАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СПРОСОМ
Астахова И.Э., Полякова Н.А.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Балковська В.В.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ЛОГІСТИЧНІ СКЛАДОВІ
Безсмертна О.В., Адлер О.О., Білоконь Т.М.

МАТРИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Биба В.В., Теницька Н.Б., Каліновська Д.Л.

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ
Бозуленко О.Ю., Жалба І.О.

ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Болдирєва Н.О., Юрчишена Л.В.

ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Бондаренко С.М., Грибан Н.С.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОВАРОЗНАВСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Борисенко О.С., Фісун Ю.В.

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Бурачек І.В., Іщук В.А

НЕЙРОМАРКЕТИНГ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ
Васильцив Н.М.

РИНОК ГУМОВОГО ВЗУТТЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ
Волошина С.В., Проволоцька О.М., Козлова В.В.

АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Глухова В.І., Цокало О.А.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ РЕКЛАМИ ТА ЇЇ СУЧАСНОГО СТАНУ
Гребінська С.І., Матвєєв А.Ю.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Демчук Н.І., Донських А.С., Ясинський В.М.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Демчук Н.І., Ткаліч О.В., Шевченко О.С.

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ
Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю., Дзюбко М.Ю.

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Дивнич О.Д., Демиденко Л.М.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ СМАРТ-ОБЛІКУ В МІСЬКОМУ ПАСАЖИРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Дискіна А.А.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Довбня С.Б., Волошина А.С.

ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
Дорощук Н.І.

ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА
Досужий В.С.

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Закорко П.П., Бреус В.Є.

ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В НЕСТАБІЛЬНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ
Зернюк О.В., Кійко А.В.

МОТИВАЦІЯ І МАНІПУЛЯЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ НА ЛЮДИНУ
Зима О.Г.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА-ЕКСПОНЕНТА – ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ
Кирилко Н.М.

ПОБУДОВА МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА: ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ
Кирчата І.М., Шершенюк О.М., Земська О.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПАРОКОНВЕКТИВНОГО УСТАТКУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Клепа О.І.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Кобець Д.Л.

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ЗАОХОЧУВАЛЬНОГО ФОНДУ ПРАЦІВНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХУ ГІРНИЧОВИДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Ковальчук В.А., Ковальчук Т.М., Кравченко Н.В.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Колодяжна І.В., Борблік К.Е.

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД
Комеліна О.В., Гаманко Р.С.

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Костриченко В.М., Красовська Ю.В.

ДІАГНОСТИКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Краснолуцька О.В.

ДОЦІЛЬНІСТЬ КОМБІНУВАННЯ ФОРМ ТОРГІВЛІ У МАГАЗИНІ САМООБСЛУГОВУВАННЯ
Кратт О.А., Нікітчук Н.С.

ІНВЕСТУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В РОЗРІЗІ ОСНОВНИХ СЕКТОРІВ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЛАН НА ПЕРСПЕКТИВУ
Криворучко О.П.

ЦІНА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ:ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Кузьменко А.В., Харченко В.В.

АУТСТАФІНГ, АУСОРСИНГ ТА КРАУД-ТЕХНОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ
Кухта К.О., Пономаренко В.О.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Кучер Ю.Е., Логвиненко Н.І.

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Ладунка І.С., Рибалка Т.М.

MODEL FOR ENHANCING THE VESSEL COMPETITIVE ADVANTAGES AT THE LOCAL FREIGHT MARKET
Leonov O.О., Leonova T.M.

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРОГРАМИ ЕНГЕЙДЖМЕНТУ
Лозовський О.М., Зайцева Д.Є.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Лозовський О.М., Яремко А.О.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БЕНЧМАРКІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Лютенко Д.Д., Хомич О.В., Лободзинська Т.П.

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧА В МЕЖАХ КОМУНІКАТИВНОЇ АУДИТОРІЇ НА РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Малков Д.І.

СТРАТЕГІЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Марченко В.М., Лєбєдєва Н.П.

АВС-XYZ-АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Марченко В.М., Башилова В.П.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Миронова О.М.

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЛОДООВОЧЕВИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Міронова Ю.В., Слободянюк О.Е.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ В НАУКОМІСТКИХ ГАЛУЗЯХ
Москаленко В.А.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ
Нагернюк Д.В., Нещадим Л.М., Тимчук С.В.

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Назаренко К.І., Циган Р.М.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ - ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ
Насад Н.В.

СУТНІСТЬ,ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Олійник П.О.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНКИ
Онокало В.Г.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІМЕЙНОГО ФЕРМЕРСТВА НА ОСНОВІ ЗРОСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Осадчук І.В., Боліла С.Ю.

ПРОБЛЕМА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Павленко І.А., Кирилко Н.М., Цибіна Ю.О.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Павлова Г.Є., Приходько І.П., Чередніченко М.М.

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Петричко М.М., Волкогон М.А.

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Плотницька С.І., Білоусов М.С.

ЗМІСТ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Помаз О.М., Помаз Ю.В., Харитоненко І.О.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ СТРАТЕГІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Прокопенко О.В., Корнатовські Р.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ
Пчелинська Г.В.

ЕМОЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Рекун Г.П., Меденець В.В.

ANALYSIS OF SOURCES OF FINANCING FOR THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE REGION
Rotan N.V., Komlichenko O.O.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Cазонова Т.О., Нагорна Ж.В., В’юницький Д.І.

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА КРЕМЕНЧУКА
Сакун Л.М., Сухомлин Л.В., Ільченко А.С.

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Селезньова Г.О.

ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Середницька Л.П., Гега Р.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Соколюк С.Ю.

КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВА З КОНТРАГЕНТАМИ
Судакова О.І., Габшидзе Д.Р., Дуденко М.А.

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ TQM: РОЛЬ АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ
Урусова З.П., Метельська Н.С.

АНАЛІЗ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ В АУДИТІ ПЕРСОНАЛУ
Урусова З.П, Тарасенко Ю.В.

ВПЛИВ ТРАНСФЕРУ РЕСУРСІВ НА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Феєр О.В.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОГО АСПЕКТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Філіпковська Л.О., Савченко Г.С.

СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ
Філіппов В.Ю., Лазар В.А.

ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПОЛЯ ПРОЦЕСУ РОЗГОРТАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Хобта В.М., Кладченко І.С.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Хондока В.А., Марченко В.М.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Хринюк О.С., Гримашевич Т.І.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ
Христенко О.В., Коцюруба Б.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Чайкіна А.О., Шакун І.В.

КОМУНІКАТИВНІ МЕТОДИ ЗЕРНОВОГО МАРКЕТИНГУ
Червень І.І., Долженкова І.С.

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Чорна М.В., Кухленко О.В.

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ
Шалева О.І., Кондратенко А.М.

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА
Шипуліна Ю.С., Силка А.В.

СТРУКТУРА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВНЗ
Яворська М.К.

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ
Яроміч С.А., Березецька А.С., Ковтуняк Д.О., Осадча А.В.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІСНУЮЧИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ
Безхлібна А.П.

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ
Гвазава Н.Г.

ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПОЛІТИЦІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОЇ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ
Єрмакова О.А.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ
Загребаленко К.С., Кареба М.І.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ПОБУДОВА ПРОСТОРОВОЇ МАТРИЦІ
Кушнірецька О.В., Ткаченко О.О.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Ляхович О.О., Ільчук О.І.

РОЛЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Мантур-Чубата О.С., Саламаха Д.В.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Мікловда В.П., Маргіта Н.О.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ВИННОГО ТУРИЗМУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Машіка Г.В., Якоб Н.К.

РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Найденко О.Є., Арутюнян Р.Ю.

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ
Павлов К.

ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Стешенко Л. І., Савченко І. А.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Бороніна Г.Г.

ОНТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОДІЙ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ У ЦІЙ СФЕРІ
Коблянська І.І.

ЕКОЛОГІЧНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Ладунка І.С., Симоненко Д.А.

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В УКРАЇНІ
Патока І.В.

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Сакаль О.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКІВ НА ПОКАЗНИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Самусевич Я.В., Солодуха М.В., Теницька І.А.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІСУ ЯК КАТЕГОРІЯ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Суска А.А.

ЕКОНОМIЧНА ПРИВАБЛИВIСТЬ ТА ТЕХНIКО-ЕКОНОМIЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НАДРОКОРИСТУВАННЯ
Федина К.М., Ковальчук К.I.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Биховченко В.П., Семенюк І.С., Фадєєва

ДІЯЛЬНІСТЬ РЕКРУТИНГОВИХ КОМПАНІЙ ЯК ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ПРАЦІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Галайда Т.О., Завгородній А.С.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Гетьман О.О., Редько В.А.

ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД ОСОБАМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ
Горемикіна Ю.В.

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО РИНКУ ПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Іваницька С.Б., Ушакова Ю.С.

СУБСИДІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
Ігнатишин М.В., Ковач Я.М.

ОЦІНКА ПРОСТОРОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ІНДЕКСІВ МОРАНА
Калашнікова Т.М.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Лаврук Н.А., Грендей Н.М.

ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СТІЙКОГО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
Лисенко С.М., Турчин С.С.

ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ДЕМОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ
Максимова І.І., Литвиненко Д.А., Світлична В.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Песцова-Світалка О.С.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД
Полякова С.В.

КВАЛІМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Смачило В.В., Ярець М.В.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПУСТОК В УКРАЇНІ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Урбанович В.А.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ДЛЯ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ
Височина А.В., Таранченко А.Д.

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Вишневська А.В., Дереза В.М.

КРЕДИТНИЙ РИЗИК КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА МЕТОДИ ЙОГО МІНІМІЗАЦІЇ
Гладинець Н.Ю., Хланта С.П.

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Горошанська О.О., Кащена Н.Б.

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Григораш О.В., Таран Н.О., Жданова О.М.

ВПЛИВ ІНСТРУМЕНТІВ БЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА СТАН ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Грубляк О.М., Попівчук Р.Ю.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ
Дем’янюк А.В.

УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ТА ЛІКВІДНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Дудчик О.Ю., Грушко Т.І.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
Дума В.Л.

СУТНІСТЬ ЕКВАЙРИНГУ, ЙОГО ВИДИ ТА ПЕРЕВАГИ
Здір В.А., Дернова І.А.

ВИМІРЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ ВИТРАТ: ЧАСОВИЙ ТА ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТИ
Іванов В.Г.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Іванова А.П., Шаповал Л.П.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ У ФІНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Клементьєва О.Ю., Золотарьова О.В

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Кміть В.М., Волощук О.Г.

РОЛЬ ФІНАНСІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ
Коломийчук Н.М.

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Круп’як І.Й.

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Крючко Л.С., Сидоренко А.В.

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Лаврук Н.А., Петрик Є.В.

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ
Мединська Т. В., Черевата Р. Ю.

ДИСПРОПОРЦІЇ В УПРАВЛІННІ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Мельник К.В., Вдовиченко А.В., Малицька Н.Ю.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Мельник Л.В.

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Мельник Л.М., Ляшенко В.М.

АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ НБУ ПРОТЯГОМ 2015-2017 РР. В СВІТЛІ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ
Нєізвєстна О.В., Бойко О.О.

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В КРАЇНАХ З ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Петричко М.М., Коваль С.М.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОДЕЛЕЙ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ
Петрушка О.В.

ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: РОЗВИТОК І РЕГУЛЮВАННЯ
Поченчук Г.М.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ В СУЧАСНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Приступа Л.А., Харчук О.Б.

АНАЛІЗ РИНКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Романовська Ю.А., Яковенко К.А.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МАСОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ
Солонинка З.Б., Метлушко О.В.

ЕТАПИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Ставерська Т.О., Шевчук І.Л.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КРЕДИТУВАННЯ БАНКОМ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Тарасевич Н.В., Мазуренко К.Е.

ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА РИНКУ ОНЛАЙН-БАНКІНГУ В УКРАЇНІ
Тищенко О.І.

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ, ЕВОЛЮЦІЯ
Tкачук В.О., Тимків А.О.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВТРАТИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ БАНКІВ
Христін А.І.

ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Хрупович С.Є., Подвірна Т.В.

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Чемчикаленко Р.А., Майборода О.В., Ланевський М.Є.

БОРГОВІ МОДЕЛІ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ
Чуй І.Р., Андрейків Т.Я.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
Шевчук С.В., Котик Б.Ю.

ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
Шулюк Б.С.

ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Ягольницький О.А., Гудзь А.В.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Абрамова О.С., Крапівіна Ю.В.

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА НП(С)БОДС
Атамас П.Й., Атамас О.П.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МCФЗ: ЗАВДАННЯ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
Богуцька Л.Т.

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
Бондаренко Н.М.

ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Букало Н.А., Кальчук К.Ю.

ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТІ
Гевлич Л.Л., Пушак І.С.

ВПЛИВ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 2018 РОКУ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Гевчук А.В., Мартинюк О.О., Куцелепа Р.С.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ФАКТОРУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Годнюк І.В., Гуменюк І.Л. , Гераймович В.Л.

ОБЛІКОВА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Гудзь Н.В.

ПУБЛІЧНА СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ БАНКІВ УКРАЇНИ: ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ
Джолос А.В., Савченко Т.Г.

РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Дмитренко А.В., Лебедик Г.В., Яценко В.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Зінкевич А.В.

МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ
Красота О.Г.

СВІТОВА ПРАКТИКА ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЩОДО СКЛАДАННЯ ЯКІСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Кучерява М.В.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Линник О.І., Сайганова А.Д.

МОДЕЛІ НАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ: УЗГОДЖЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ
Ляхович Г.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Мелень О.В., Майструк О.Д.

СТАН ВИСВІТЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ У ПРИМІТКАХ ДО ЗВІТІВ ЗА ВИМОГАМИ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № 7 “ОСНОВНІ ЗАСОБИ”
Перетятько Ю.М., Горбач Ю.В., Держилова Ю.В.

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
Погрібняк Д.С.

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ
Рябенко Л.М.

ЛОГІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Титенко Л.В.

АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
Урбанович В.А.

АУДИТ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Урусова З.П., Баклаженко Ю.В.

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Чабанюк О.М., Полянська О.А., Кальніна Г.О.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ
Чичуліна К.В., Міщук Є.М., Арзуманян А.С.

АУДИТ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ У СКЛАДІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 2018 РОКУ – ЗАПОРУКА ЗБІЛЬШЕННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
Шевчук А.А., Хаврук С.С., Куцелепа В.С.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ДЖЕРЕЛО ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Шира Т.Б.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КОНСАЛТИНГОВОЮ КОМПАНІЄЮ З ВРАХУВАННЯМ АСИМЕТРИЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
Бачало І.Б.

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ГЛОБАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ У ВИМІРІ ПІДХОДІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ
Галахова Т.О., Галахов Є.М.

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Гафіяк А.М.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
Задорожко Г.І., Грищук О.О.

ПОБУДОВА МОДЕЛІ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ВИГЛЯДІ МАГІСТРАЛІ РОСТУ
Лобода О.М.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИМИ ПОДАТКАМИ НА ПЛАТФОРМІ EXCEL
Скопень М.М., Артем’єва О.О.

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ІНСТИТУЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Жукова Л.М.

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛТАВСЬКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ: УРОКИ ІСТОРІЇ
Краснікова О.М.

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄС: ВИКЛИК ЧАСУ
Писін В.М., Єчина Л.В.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Рубан Ю.Б., Татар М.С.

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ВИМІРЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ
Сімахова А.О., Скрипник Н.Є., Піддубний О.О.

ПРОСТОРОВО-ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛІСТИКИ: СУТНІСТЬ, МОДЕЛІ ТА ПІДХОДИ
Юр'єва П.Б., Богдан С.В., Вальдовський В.І.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Алексєєва Т.І.

НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ
Головаш Б.Е.

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ У СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КСП УКРАЇНИ
Горбаль Н.І., Грудинський Ю.В., Руда М.В.

ДІАЛЕКТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РОЗВИТКУ І БЕЗПЕКИ ЯК ГНОСЕОЛОГІЧНА ОСНОВА КАТЕГОРІЇ БЕЗПЕКИ
Денисов О.Є.

РОЗРОБКА НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Дзеніс В.О., Дзеніс О.О.

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
Касич А.О., Петрушко А.С.

МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
Касич А.О., Чумаченко Ю.В.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВУ МАРКУ
Киричук А.С., Топіна Я.Ю.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА СОТ
Киричук А.С., Мамедова О.Ю.

СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОРДОННОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС
Кричковська Т.О., Давидюк Л.П.

АРХІТЕКТУРА СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Лизун М.В.

РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Нездойминога О.Є.

TRENDS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ECONOMY IN THE WORLD
Parkhomenko N.

МІСЦЕ І РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Пахуча Е.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КІЛЬКІСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Середа В.І., Козарь М.В.

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Харун О.А., Рожок Т.В.

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ
Харун О.А., Стецюк О.В.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ
Шинкаренко Р.В., Пасічна Г.В.

ШЛЯХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОЛЬЩІ ДО ТА ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Шуба Т.П., Луняка В.А., Сашкова А.О.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ТА ТРЕНДИ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Азєєв А.С., Чайковська М.П.

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА ЧИННИКИ, ЩО ФОРМУЮТЬ ЇЇ РІВЕНЬ
Алішов Гамід Надір-огли

АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Апостолюк О.З.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ВПЛИВІВ ЗА ПРОСТОРОВОЮ ОЗНАКОЮ
Базилюк В.Б., Безпалько І.Р.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Горшков М.А., Ковтун Е.О.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ НАЯВНОСТІ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ НА ТУРИСТИЧНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ
Дорофєєва Х.М.

СУТНІСТЬ, КРИТЕРІЇ ТА НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙ В АПК
Думанська І.Ю.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ: СУТЬ И СИСТЕМНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
Золотых И.Б.

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ, ТЕНДЕРИ ТА СИСТЕМА G-CLOUD: ДОСВІД УКРАЇНИ
Колосок С.І., Панченко О.В., Іорданов А.А.

ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Кудренко Н.В., Редзюк Т.Ю., Муравська Т.М.

НАПРЯМИ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ
Куцик В.І., Жихарцева О.О.

ПРОБЛЕМАТИКА ІНВЕСТУВАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗОЛОТОЇ ГАЛУЗЗІ В УКРАЇНІ
Кучер Ю.Е., Воловик В.М.

РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО КОНСАЛТИНГУ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ
Любохинець Л.С., Дашевська А.А.

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПРОГНОЗ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ КВАДРАТИЧНОГО РІВНЯННЯ РЕГРЕСІЇ
Ляшенко Ю.І., Міщенко О.Л.

БІОЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ
Мартусенко І.В.

АНАЛІТИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ СТАНУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТУРОПЕРАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Мілінчук О.В.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Мхитарян Е.Г., Кареба М.І.

АДИТИВНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ МЕТОДИКИ PESTEL-FAMIL (Y)-АНАЛІЗУ
Паламаренко Я.В.

ДЕТЕРМІНАНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РІВНЕНЩИНИ
Пиртко М.С.

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ОХОРОНИ ПРИРОДНОГО ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ
Сенишин О.С.

АКМЕОЛОГЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Скидан О.В., Плотнікова М.Ф., Бруховець Б.Ю.

ГАЛУЗЕВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Стройко Т.В., Зубрицька І.М.

ПАРТНЕРСТВО УНІВЕРСИТЕТІВ ТА БІЗНЕСУ: ФОРМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ЕКОНОМІКИ
Тарасенко С.І., Демченко М.Є.

ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Тарумов В.О., Лободзинська Т.П.

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО КЛІМАТУ В ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
Хюбнер С., Новікова І.Е., Харіна О.О.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ»
Шелеметьєва Т.В.

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ
Юхновська Ю.О.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ХОСТЕЛИ ЯК КОЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ
Алдошина М.В., Бондаренко Н.А.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕЙРОМАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СПРОСОМ
Астахова И.Э., Полякова Н.А.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Балковська В.В.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ЛОГІСТИЧНІ СКЛАДОВІ
Безсмертна О.В., Адлер О.О., Білоконь Т.М.

МАТРИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Биба В.В., Теницька Н.Б., Каліновська Д.Л.

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ
Бозуленко О.Ю., Жалба І.О.

ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Болдирєва Н.О., Юрчишена Л.В.

ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Бондаренко С.М., Грибан Н.С.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОВАРОЗНАВСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Борисенко О.С., Фісун Ю.В.

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Бурачек І.В., Іщук В.А

НЕЙРОМАРКЕТИНГ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ
Васильцив Н.М.

РИНОК ГУМОВОГО ВЗУТТЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ
Волошина С.В., Проволоцька О.М., Козлова В.В.

АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Глухова В.І., Цокало О.А.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ РЕКЛАМИ ТА ЇЇ СУЧАСНОГО СТАНУ
Гребінська С.І., Матвєєв А.Ю.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Демчук Н.І., Донських А.С., Ясинський В.М.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Демчук Н.І., Ткаліч О.В., Шевченко О.С.

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ
Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю., Дзюбко М.Ю.

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Дивнич О.Д., Демиденко Л.М.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ СМАРТ-ОБЛІКУ В МІСЬКОМУ ПАСАЖИРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Дискіна А.А.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Довбня С.Б., Волошина А.С.

ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
Дорощук Н.І.

ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА
Досужий В.С.

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Закорко П.П., Бреус В.Є.

ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В НЕСТАБІЛЬНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ
Зернюк О.В., Кійко А.В.

МОТИВАЦІЯ І МАНІПУЛЯЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ НА ЛЮДИНУ
Зима О.Г.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА-ЕКСПОНЕНТА – ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ
Кирилко Н.М.

ПОБУДОВА МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА: ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ
Кирчата І.М., Шершенюк О.М., Земська О.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПАРОКОНВЕКТИВНОГО УСТАТКУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Клепа О.І.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Кобець Д.Л.

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ЗАОХОЧУВАЛЬНОГО ФОНДУ ПРАЦІВНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХУ ГІРНИЧОВИДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Ковальчук В.А., Ковальчук Т.М., Кравченко Н.В.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Колодяжна І.В., Борблік К.Е.

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД
Комеліна О.В., Гаманко Р.С.

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Костриченко В.М., Красовська Ю.В.

ДІАГНОСТИКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Краснолуцька О.В.

ДОЦІЛЬНІСТЬ КОМБІНУВАННЯ ФОРМ ТОРГІВЛІ У МАГАЗИНІ САМООБСЛУГОВУВАННЯ
Кратт О.А., Нікітчук Н.С.

ІНВЕСТУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В РОЗРІЗІ ОСНОВНИХ СЕКТОРІВ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЛАН НА ПЕРСПЕКТИВУ
Криворучко О.П.

ЦІНА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ:ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Кузьменко А.В., Харченко В.В.

АУТСТАФІНГ, АУСОРСИНГ ТА КРАУД-ТЕХНОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ
Кухта К.О., Пономаренко В.О.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Кучер Ю.Е., Логвиненко Н.І.

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Ладунка І.С., Рибалка Т.М.

MODEL FOR ENHANCING THE VESSEL COMPETITIVE ADVANTAGES AT THE LOCAL FREIGHT MARKET
Leonov O.О., Leonova T.M.

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРОГРАМИ ЕНГЕЙДЖМЕНТУ
Лозовський О.М., Зайцева Д.Є.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Лозовський О.М., Яремко А.О.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БЕНЧМАРКІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Лютенко Д.Д., Хомич О.В., Лободзинська Т.П.

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧА В МЕЖАХ КОМУНІКАТИВНОЇ АУДИТОРІЇ НА РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Малков Д.І.

СТРАТЕГІЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Марченко В.М., Лєбєдєва Н.П.

АВС-XYZ-АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Марченко В.М., Башилова В.П.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Миронова О.М.

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЛОДООВОЧЕВИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Міронова Ю.В., Слободянюк О.Е.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ В НАУКОМІСТКИХ ГАЛУЗЯХ
Москаленко В.А.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ
Нагернюк Д.В., Нещадим Л.М., Тимчук С.В.

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Назаренко К.І., Циган Р.М.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ - ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ
Насад Н.В.

СУТНІСТЬ,ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Олійник П.О.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНКИ
Онокало В.Г.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІМЕЙНОГО ФЕРМЕРСТВА НА ОСНОВІ ЗРОСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Осадчук І.В., Боліла С.Ю.

ПРОБЛЕМА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Павленко І.А., Кирилко Н.М., Цибіна Ю.О.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Павлова Г.Є., Приходько І.П., Чередніченко М.М.

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Петричко М.М., Волкогон М.А.

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Плотницька С.І., Білоусов М.С.

ЗМІСТ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Помаз О.М., Помаз Ю.В., Харитоненко І.О.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ СТРАТЕГІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Прокопенко О.В., Корнатовські Р.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ
Пчелинська Г.В.

ЕМОЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Рекун Г.П., Меденець В.В.

ANALYSIS OF SOURCES OF FINANCING FOR THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE REGION
Rotan N.V., Komlichenko O.O.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Cазонова Т.О., Нагорна Ж.В., В’юницький Д.І.

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА КРЕМЕНЧУКА
Сакун Л.М., Сухомлин Л.В., Ільченко А.С.

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Селезньова Г.О.

ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Середницька Л.П., Гега Р.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Соколюк С.Ю.

КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВА З КОНТРАГЕНТАМИ
Судакова О.І., Габшидзе Д.Р., Дуденко М.А.

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ TQM: РОЛЬ АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ
Урусова З.П., Метельська Н.С.

АНАЛІЗ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ В АУДИТІ ПЕРСОНАЛУ
Урусова З.П, Тарасенко Ю.В.

ВПЛИВ ТРАНСФЕРУ РЕСУРСІВ НА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Феєр О.В.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОГО АСПЕКТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Філіпковська Л.О., Савченко Г.С.

СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ
Філіппов В.Ю., Лазар В.А.

ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПОЛЯ ПРОЦЕСУ РОЗГОРТАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Хобта В.М., Кладченко І.С.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Хондока В.А., Марченко В.М.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Хринюк О.С., Гримашевич Т.І.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ
Христенко О.В., Коцюруба Б.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Чайкіна А.О., Шакун І.В.

КОМУНІКАТИВНІ МЕТОДИ ЗЕРНОВОГО МАРКЕТИНГУ
Червень І.І., Долженкова І.С.

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Чорна М.В., Кухленко О.В.

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ
Шалева О.І., Кондратенко А.М.

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА
Шипуліна Ю.С., Силка А.В.

СТРУКТУРА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВНЗ
Яворська М.К.

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ
Яроміч С.А., Березецька А.С., Ковтуняк Д.О., Осадча А.В.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІСНУЮЧИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ
Безхлібна А.П.

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ
Гвазава Н.Г.

ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПОЛІТИЦІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОЇ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ
Єрмакова О.А.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ
Загребаленко К.С., Кареба М.І.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ПОБУДОВА ПРОСТОРОВОЇ МАТРИЦІ
Кушнірецька О.В., Ткаченко О.О.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Ляхович О.О., Ільчук О.І.

РОЛЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Мантур-Чубата О.С., Саламаха Д.В.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Мікловда В.П., Маргіта Н.О.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ВИННОГО ТУРИЗМУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Машіка Г.В., Якоб Н.К.

РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Найденко О.Є., Арутюнян Р.Ю.

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ
Павлов К.

ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Стешенко Л. І., Савченко І. А.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Бороніна Г.Г.

ОНТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОДІЙ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ У ЦІЙ СФЕРІ
Коблянська І.І.

ЕКОЛОГІЧНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Ладунка І.С., Симоненко Д.А.

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В УКРАЇНІ
Патока І.В.

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Сакаль О.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКІВ НА ПОКАЗНИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Самусевич Я.В., Солодуха М.В., Теницька І.А.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІСУ ЯК КАТЕГОРІЯ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Суска А.А.

ЕКОНОМIЧНА ПРИВАБЛИВIСТЬ ТА ТЕХНIКО-ЕКОНОМIЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НАДРОКОРИСТУВАННЯ
Федина К.М., Ковальчук К.I.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Биховченко В.П., Семенюк І.С., Фадєєва

ДІЯЛЬНІСТЬ РЕКРУТИНГОВИХ КОМПАНІЙ ЯК ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ПРАЦІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Галайда Т.О., Завгородній А.С.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Гетьман О.О., Редько В.А.

ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД ОСОБАМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ
Горемикіна Ю.В.

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО РИНКУ ПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Іваницька С.Б., Ушакова Ю.С.

СУБСИДІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
Ігнатишин М.В., Ковач Я.М.

ОЦІНКА ПРОСТОРОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ІНДЕКСІВ МОРАНА
Калашнікова Т.М.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Лаврук Н.А., Грендей Н.М.

ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СТІЙКОГО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
Лисенко С.М., Турчин С.С.

ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ДЕМОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ
Максимова І.І., Литвиненко Д.А., Світлична В.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Песцова-Світалка О.С.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД
Полякова С.В.

КВАЛІМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Смачило В.В., Ярець М.В.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПУСТОК В УКРАЇНІ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Урбанович В.А.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ДЛЯ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ
Височина А.В., Таранченко А.Д.

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Вишневська А.В., Дереза В.М.

КРЕДИТНИЙ РИЗИК КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА МЕТОДИ ЙОГО МІНІМІЗАЦІЇ
Гладинець Н.Ю., Хланта С.П.

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Горошанська О.О., Кащена Н.Б.

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Григораш О.В., Таран Н.О., Жданова О.М.

ВПЛИВ ІНСТРУМЕНТІВ БЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА СТАН ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Грубляк О.М., Попівчук Р.Ю.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ
Дем’янюк А.В.

УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ТА ЛІКВІДНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Дудчик О.Ю., Грушко Т.І.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
Дума В.Л.

СУТНІСТЬ ЕКВАЙРИНГУ, ЙОГО ВИДИ ТА ПЕРЕВАГИ
Здір В.А., Дернова І.А.

ВИМІРЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ ВИТРАТ: ЧАСОВИЙ ТА ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТИ
Іванов В.Г.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Іванова А.П., Шаповал Л.П.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ У ФІНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Клементьєва О.Ю., Золотарьова О.В

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Кміть В.М., Волощук О.Г.

РОЛЬ ФІНАНСІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ
Коломийчук Н.М.

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Круп’як І.Й.

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Крючко Л.С., Сидоренко А.В.

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Лаврук Н.А., Петрик Є.В.

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ
Мединська Т. В., Черевата Р. Ю.

ДИСПРОПОРЦІЇ В УПРАВЛІННІ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Мельник К.В., Вдовиченко А.В., Малицька Н.Ю.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Мельник Л.В.

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Мельник Л.М., Ляшенко В.М.

АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ НБУ ПРОТЯГОМ 2015-2017 РР. В СВІТЛІ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ
Нєізвєстна О.В., Бойко О.О.

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В КРАЇНАХ З ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Петричко М.М., Коваль С.М.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОДЕЛЕЙ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ
Петрушка О.В.

ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: РОЗВИТОК І РЕГУЛЮВАННЯ
Поченчук Г.М.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ В СУЧАСНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Приступа Л.А., Харчук О.Б.

АНАЛІЗ РИНКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Романовська Ю.А., Яковенко К.А.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МАСОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ
Солонинка З.Б., Метлушко О.В.

ЕТАПИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Ставерська Т.О., Шевчук І.Л.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КРЕДИТУВАННЯ БАНКОМ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Тарасевич Н.В., Мазуренко К.Е.

ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА РИНКУ ОНЛАЙН-БАНКІНГУ В УКРАЇНІ
Тищенко О.І.

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ, ЕВОЛЮЦІЯ
Tкачук В.О., Тимків А.О.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВТРАТИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ БАНКІВ
Христін А.І.

ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Хрупович С.Є., Подвірна Т.В.

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Чемчикаленко Р.А., Майборода О.В., Ланевський М.Є.

БОРГОВІ МОДЕЛІ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ
Чуй І.Р., Андрейків Т.Я.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
Шевчук С.В., Котик Б.Ю.

ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
Шулюк Б.С.

ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Ягольницький О.А., Гудзь А.В.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Абрамова О.С., Крапівіна Ю.В.

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА НП(С)БОДС
Атамас П.Й., Атамас О.П.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МCФЗ: ЗАВДАННЯ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
Богуцька Л.Т.

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
Бондаренко Н.М.

ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Букало Н.А., Кальчук К.Ю.

ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТІ
Гевлич Л.Л., Пушак І.С.

ВПЛИВ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 2018 РОКУ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Гевчук А.В., Мартинюк О.О., Куцелепа Р.С.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ФАКТОРУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Годнюк І.В., Гуменюк І.Л. , Гераймович В.Л.

ОБЛІКОВА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Гудзь Н.В.

ПУБЛІЧНА СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ БАНКІВ УКРАЇНИ: ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ
Джолос А.В., Савченко Т.Г.

РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Дмитренко А.В., Лебедик Г.В., Яценко В.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Зінкевич А.В.

МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ
Красота О.Г.

СВІТОВА ПРАКТИКА ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЩОДО СКЛАДАННЯ ЯКІСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Кучерява М.В.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Линник О.І., Сайганова А.Д.

МОДЕЛІ НАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ: УЗГОДЖЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ
Ляхович Г.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Мелень О.В., Майструк О.Д.

СТАН ВИСВІТЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ У ПРИМІТКАХ ДО ЗВІТІВ ЗА ВИМОГАМИ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № 7 “ОСНОВНІ ЗАСОБИ”
Перетятько Ю.М., Горбач Ю.В., Держилова Ю.В.

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
Погрібняк Д.С.

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ
Рябенко Л.М.

ЛОГІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Титенко Л.В.

АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
Урбанович В.А.

АУДИТ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Урусова З.П., Баклаженко Ю.В.

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Чабанюк О.М., Полянська О.А., Кальніна Г.О.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ
Чичуліна К.В., Міщук Є.М., Арзуманян А.С.

АУДИТ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ У СКЛАДІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 2018 РОКУ – ЗАПОРУКА ЗБІЛЬШЕННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
Шевчук А.А., Хаврук С.С., Куцелепа В.С.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ДЖЕРЕЛО ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Шира Т.Б.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КОНСАЛТИНГОВОЮ КОМПАНІЄЮ З ВРАХУВАННЯМ АСИМЕТРИЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
Бачало І.Б.

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ГЛОБАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ У ВИМІРІ ПІДХОДІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ
Галахова Т.О., Галахов Є.М.

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Гафіяк А.М.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
Задорожко Г.І., Грищук О.О.

ПОБУДОВА МОДЕЛІ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ВИГЛЯДІ МАГІСТРАЛІ РОСТУ
Лобода О.М.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИМИ ПОДАТКАМИ НА ПЛАТФОРМІ EXCEL
Скопень М.М., Артем’єва О.О.

 

Опубліковано: 2021-01-25