№ 6 (2016): Економіка та суспільство

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Городняк І.В.

СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ КОНКУРЕНЦІЇ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Павлюк Т.І.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ПІД ВПЛИВОМ ЗМІН КЛІМАТУ
Киризюк С.В.

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Матвєєва О.І.

КРИТЕРІАЛЬНО-КЛАСИФІКАЦІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАТЕГОРІЇ «МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ»
Поворозник М.Ю.

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ У СФЕРІ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Цибуляк А.Г.

ГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ: АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ
Шиманська К.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Бреус С.В.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ВИЗНАЧЕННЯ, СТРУКТУРА ТА РОЛЬ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Васильєв О.В.

ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НA ПІДПРИЄМСТВAХ РЕСТОРAННОГО ГОСПОДAРСТВA
Гоблик-Мaркович Н.М., Ільтьо Т.І.

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ
Іваненко Т.Я., Лаврова О.М., Чіж Ю.О.

РОЗРОБКА КОГНІТИВНОЇ МОДЕЛІ МОРАЛЬНОГО РИЗИКУ
Покатаєва О.В., Луценко О.М.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР І ГАЛУЗЕЙ АПК ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Притула Н.М.

КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
Рачинська А.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Семенова Ю.М.

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНА СФЕРА УКРАЇНИ: СТАН, ВТРАТИ, ШЛЯХИ САНАЦІЇ
Тищенко О.П.

КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ В ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ
Фарат О.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Грицюк Н.О., Конюх І.М.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Данченко О.Б., Поскрипко Ю.А., Занора В.О.

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОВБАСНОЇ ПРОДУКЦІЇ М’ЯСОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Деділова Т.В., Токар І.І.

ACTUAL ISSUES OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF HIGH-TECH SECTOR OF UKRAINE
Dzhur O.Y., Didenko M.V.

ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ
Довба І.В., Сойма С.Ю.

ІНТЕГРОВАНА ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Дрогомирецька М.І., Зоря А.В.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПАТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»
Єремейчук М.А.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА
Жалінська І.В., Артерчук В.О.

МОДЕЛЬ КОНТРАКТНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЯК СКЛАДОВА ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Залознова Ю.С., Трушкіна Н.В.

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Іпполітова І.Я., Романова А.В.

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ СКОРОЧЕННЯ ВТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Колесник А.М., Літинська В.А.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА МАЛИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Комеліна О.В., Чайкіна А.О., Корабельнікова Т.А.

МІЖНАРОДНИЙ БЕНЧМАРКІНГ СТРАТЕГІЙ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мазур О.В., Артеменко Л.П.

ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОКАЗНИКІВ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПІДПРИЄМСТВ
Малишко Є.О.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Мілашовська О.І., Грянило А.В., Кузьма В.І.

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
Олефіренко О.М.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Онишкевич О.В.

ІНФОРМАЦІЯ ЯК РЕСУРС УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ
Седікова І.О.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Соломніков І.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Феєр О.В., Дрозд М.В.

МЕТОДИ ОЦІНКИ, ІНДИКАТОРИ ТА ОРІЄНТИРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Халімон Т.М.

ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Худолій В.Ю., Пономаренко Т.В., Кадол Л.В.

ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
Чернишов В.В.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ
Яворський А.А.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Головко О.М., Чорій М.В.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ
Гуренко А.В.

ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Крамаренко К.М., Каплун С.О.

БЕЗПЕКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Молнар Д.І., Соскіда І.М.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Полякова Ю.В.

ОЦІНКА ІНСТИТУЦІЙНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
Приходченко Т.А.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

РЕАЛІЇ СУЧАСНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Гончаренко Н.Г.

РОЗРОБКА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Мантур-Чубата О.С., Шевченко В.А.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

КРАУДФАНДИНГ: СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ
Алексєєва Н.І., Рибалка І.В., Полелюк Т.О.

ПРОБЛЕМНІ КРЕДИТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Олійник А.В., Воловнік І.В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Гаврилюк В.М.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Громова А.Є., Пархонюк Ю.М., Щур А.В.

ПРОЗОРІСТЬ БЮДЖЕТУ ТА УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ
Дем’янюк А.В.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ СТРАХОВИКА: РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
Іоргачова М.І., Коцюрубенко Г.М., Бондаренко П.В.

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ НОВООДЕСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Лапко О.С., Клочан В.П.

ГЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЙ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Матвійчук Л.О., Ткач К.І.

РОЗПОДІЛ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ І ФІСКАЛЬНІ ДИСБАЛАНСИ В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРОСТОРУ
Хомяк М.С.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Гадзевич О.І., Шпатиковська Т.А.

РЕАЛІЇ АУДИТУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ
Гуцаленко Л.В., Марченко С.О.

ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ
Кадацька А.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
Кравченко О.В., Овчарова Н.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Кулинич М.Б., Коваль Н.І.

СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ТА ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Линник О.І.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
Овсюк Н.В., Вільман І.Ю.

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Стоянова-Коваль С.С., Стоянова О.М.

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА БАНКІВСЬКИМИ КРЕДИТАМИ
Фатенок-Ткачук А.О., Музика Ю.С.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЕФЕКТИВНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Фурса В.П.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВІ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ
Іванова Н.С.

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ МАРИКУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Арчибісова Д.С., Рижкова Г.С.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ В УМОВАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Деркач Т.В.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Городняк І.В.

СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ КОНКУРЕНЦІЇ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Павлюк Т.І.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ПІД ВПЛИВОМ ЗМІН КЛІМАТУ
Киризюк С.В.

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Матвєєва О.І.

КРИТЕРІАЛЬНО-КЛАСИФІКАЦІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАТЕГОРІЇ «МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ»
Поворозник М.Ю.

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ У СФЕРІ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Цибуляк А.Г.

ГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ: АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ
Шиманська К.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Бреус С.В.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ВИЗНАЧЕННЯ, СТРУКТУРА ТА РОЛЬ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Васильєв О.В.

ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НA ПІДПРИЄМСТВAХ РЕСТОРAННОГО ГОСПОДAРСТВA
Гоблик-Мaркович Н.М., Ільтьо Т.І.

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ
Іваненко Т.Я., Лаврова О.М., Чіж Ю.О.

РОЗРОБКА КОГНІТИВНОЇ МОДЕЛІ МОРАЛЬНОГО РИЗИКУ
Покатаєва О.В., Луценко О.М.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР І ГАЛУЗЕЙ АПК ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Притула Н.М.

КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
Рачинська А.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Семенова Ю.М.

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНА СФЕРА УКРАЇНИ: СТАН, ВТРАТИ, ШЛЯХИ САНАЦІЇ
Тищенко О.П.

КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ В ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ
Фарат О.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Грицюк Н.О., Конюх І.М.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Данченко О.Б., Поскрипко Ю.А., Занора В.О.

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОВБАСНОЇ ПРОДУКЦІЇ М’ЯСОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Деділова Т.В., Токар І.І.

ACTUAL ISSUES OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF HIGH-TECH SECTOR OF UKRAINE
Dzhur O.Y., Didenko M.V.

ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ
Довба І.В., Сойма С.Ю.

ІНТЕГРОВАНА ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Дрогомирецька М.І., Зоря А.В.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПАТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»
Єремейчук М.А.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА
Жалінська І.В., Артерчук В.О.

МОДЕЛЬ КОНТРАКТНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЯК СКЛАДОВА ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Залознова Ю.С., Трушкіна Н.В.

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Іпполітова І.Я., Романова А.В.

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ СКОРОЧЕННЯ ВТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Колесник А.М., Літинська В.А.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА МАЛИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Комеліна О.В., Чайкіна А.О., Корабельнікова Т.А.

МІЖНАРОДНИЙ БЕНЧМАРКІНГ СТРАТЕГІЙ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мазур О.В., Артеменко Л.П.

ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОКАЗНИКІВ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПІДПРИЄМСТВ
Малишко Є.О.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Мілашовська О.І., Грянило А.В., Кузьма В.І.

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
Олефіренко О.М.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Онишкевич О.В.

ІНФОРМАЦІЯ ЯК РЕСУРС УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ
Седікова І.О.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Соломніков І.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Феєр О.В., Дрозд М.В.

МЕТОДИ ОЦІНКИ, ІНДИКАТОРИ ТА ОРІЄНТИРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Халімон Т.М.

ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Худолій В.Ю., Пономаренко Т.В., Кадол Л.В.

ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
Чернишов В.В.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ
Яворський А.А.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Головко О.М., Чорій М.В.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ
Гуренко А.В.

ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Крамаренко К.М., Каплун С.О.

БЕЗПЕКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Молнар Д.І., Соскіда І.М.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Полякова Ю.В.

ОЦІНКА ІНСТИТУЦІЙНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
Приходченко Т.А.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

РЕАЛІЇ СУЧАСНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Гончаренко Н.Г.

РОЗРОБКА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Мантур-Чубата О.С., Шевченко В.А.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

КРАУДФАНДИНГ: СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ
Алексєєва Н.І., Рибалка І.В., Полелюк Т.О.

ПРОБЛЕМНІ КРЕДИТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Олійник А.В., Воловнік І.В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Гаврилюк В.М.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Громова А.Є., Пархонюк Ю.М., Щур А.В.

ПРОЗОРІСТЬ БЮДЖЕТУ ТА УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ
Дем’янюк А.В.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ СТРАХОВИКА: РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
Іоргачова М.І., Коцюрубенко Г.М., Бондаренко П.В.

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ НОВООДЕСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Лапко О.С., Клочан В.П.

ГЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЙ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Матвійчук Л.О., Ткач К.І.

РОЗПОДІЛ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ І ФІСКАЛЬНІ ДИСБАЛАНСИ В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРОСТОРУ
Хомяк М.С.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Гадзевич О.І., Шпатиковська Т.А.

РЕАЛІЇ АУДИТУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ
Гуцаленко Л.В., Марченко С.О.

ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ
Кадацька А.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
Кравченко О.В., Овчарова Н.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Кулинич М.Б., Коваль Н.І.

СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ТА ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Линник О.І.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
Овсюк Н.В., Вільман І.Ю.

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Стоянова-Коваль С.С., Стоянова О.М.

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА БАНКІВСЬКИМИ КРЕДИТАМИ
Фатенок-Ткачук А.О., Музика Ю.С.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЕФЕКТИВНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Фурса В.П.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВІ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ
Іванова Н.С.

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ МАРИКУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Арчибісова Д.С., Рижкова Г.С.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ В УМОВАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Деркач Т.В.

Опубліковано: 2021-01-30