Для авторів

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Статті студентів публікуються за наявності співавтора з науковим ступенем. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до публікації приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших виданнях.

Графік виходу журналу
Прийом статей в журнал Щоденно
Графік виходу номерів журналу 1 раз на місяць
Дедлайн прийому статей в номери
журналу за 2024 рік
№ 59 (січень): 29 лютого
№ 60 (лютий): 31 березня
№ 61 (березень): 30 квітня
№ 62 (квітень): 31 травня
№ 63 (травень): 30 червня
№ 64 (червень): 31 липня
№ 65 (липень): 31 серпня
№ 66 (серпень): 30 вересня
№ 67 (вересень): 31 жовтня
№ 68 (жовтень): 30 листопада
№ 69 (листопад): 30 грудня
№ 70 (грудень): 31 січня
Розміщення статті на сайті видання Через тиждень після отримання від автора публікаційного внеску

Для опублікування статті у Випуску 64/2024 за червень  необхідно до 31 липня виконати такі дії:

1. Заповнити довідку про автора (посилання).

2. Надіслати статтю, оформлену згідно вказаних вимог на електронну адресу economyandsociety1@gmail.com Увага! Якщо Ви не отримали лист-підтвердження більше, ніж за 2 робочих дні, зверніться до редакції за контактами.

3. Надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Оплата за публікацію здійснюється після рецензування статті

Вартість публікації становить 1200 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 25 гривень. Через тиждень після отримання публікаційного внеску автору буде відправлено на електронну пошту сертифікат затвердженої форми, а також буде здійснено розміщення статті на сайті видання. 

Обов’язково необхідно надіслати на електронну адресу відповідальному секретареві квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Мова публікацій: до розгляду приймаються статті українською або англійською мовою.

Структура наукової статті повинна містити наступні обов’язкові елементи:
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.
3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
5. Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.
6. Список використаних джерел та «References». Список використаних джерел зазначається у порядку згадування або у алфавітному порядку (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. References посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations). Приклад оформлення бібліографічних джерел для «References».

Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); тематична рубрика; прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання (українською та англійською мовами), вказати ORCID (якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/) для автора(-ів); назву статті (на мові статті та англійською мовою); анотації та ключові слова; текст статті; cписок використаних джерел та «References».

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами. Обсяг анотації українською мовою має бути 700-800 знаків без пробілів. Кількість ключових слів/словосполучень – мінімум 5 позицій. Обсяг розширеної анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків без пробілів. При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні.
У даній анотації англійською мовою автор повинен вказати мету та актуальність теми; далі має бути зазначена методика (методи) дослідження; потім необхідно охарактеризувати отримані результати; наприкінці треба вказати практичну цінність статті. Автор не повинен посилатися на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація має бути написана без підрозділів. Текст повинен бути коротким і оригінальним. Недоцільно використовувати інформацію з тексту статті. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою.

Завантажити приклад оформлення статті

Технічні вимоги: обсяг статті – від 8 до 20 сторінок, формат А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо використовують шрифт Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко відображенні.
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.