№ 8 (2017): Економіка та суспільство

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ЕКСПОНЕНТНИЙ РОЗВИТОК КРАУДФАНДИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Єлісєєва Л.В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ СТИМУЛІВ У КОНТЕКСТІ КОРИГУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНІСТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
Золотарьова О.В.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПОДАТКІВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Матвійчук Н.М.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Бестужева С.В.

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Боярчук А.І.

КОРИСНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Гордієнко В.О., Шаранов Р.С.

ВПЛИВ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Жнакіна Е.Г.

АНАЛІЗ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ З КРАЇНАМИ ЄС
Ключник А.В., Мисько С.С.

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ СЕЛОЗБЕРІГАЮЧОЇ МОДЕЛІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Ковальчук С.Я.

ОЦІНКА РІВНЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ – ЧЛЕНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Михальченко І.Г.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВЕТЕРИНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
Могильна Л.М.

VALUATION OF INTELLECTUAL PROPERTY
Palchuk O.I.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ СТАТИСТИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Попова Ю.М., Гученко Ю.О.

НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ МІГРАЦІЙНОЇ КРИЗИ В КРАЇНАХ ЄС І ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОТОКІВ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ
Пробоїв О.А.

МЕХАНІЗМИ ВИКОРИСТАННЯ МІГРАЦІЇ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄС
П’ятковська О.Р.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК : СТРУКТУРА ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ
Бєлосвєт О.В., Лаврова Є.С.

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ
Васюник Т.І.

ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА РОЗВИТОК АКВАКУЛЬТУРИ
Вдовенко Н.М.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Гоблик-Маркович Н.М., Молнар Д.І., Ільтьо Т.І.

МАРКЕТИНГ В УПРАВЛІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ
Гоменюк М.О.

РОЛЬ ВН З У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНУ
Грицаєнко М.І.

МЕТОД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Кармінська-Бєлоброва М.В.

СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
Касьяненко В.О.

ВЕКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ
Коблянська І.І., Кутах К.М.

ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ
Конрад Ю.В., Мельник Т.М.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ
Котлубай В.О.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Крамаренко К.М., Бойчук М.П.

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЯПОНІЇ
Крисюк Л.М., Куликов Д.В., Чебанова А.І.

ІННОВАЦІЇ ЯК ПРОВІДНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Мельничук А.Б.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ
Невесенко А.В.

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Радух Н.Б.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ
Антипцева О.Ю.

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Буняк Н.М., Курдельчук Р.І.

РЕФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Бурбела А.Л.

МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Вороніна А.В., Ніколаєва К.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Калініна О.М., Гірченко А.Ю.

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
Готра В.В., Ріпич В.В., Дячок А.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ
Грабчук І.Ф., Бугайчук В.В.

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ВІДПОВІДНО ДО ЕТАПУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Гудзь О.І., Мусійовська О.Б.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В ІЄРАРХІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Гусаров О.О.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ТОВАРІВ
Данько Т.І.

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КАДРОВИХ РИЗИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙ
Дуднєва Ю.Е.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВПЛИВУ МОРАТОРІЮ НА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
Зигрій О.В.

ЧИННИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
Зянько В.В., Слободянюк О.Е.

АНАЛІЗ БРЕНДІВ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДНИХ АГЕНТСТВ
Кармазінова В.Д.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКАХ РІЗНИХ ТИПІВ
Кононенко Г.І.

УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЮ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ЯКОСТІ ISO 9001
Кравцов С.С.

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Ладунка І.С., Андрюшина О.І.

МАТРИЧНІ МЕТОДИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ
Лазоренко Л.В.

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ПЛАТФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Легомінова С.В.

ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЛОГІСТИКИ ЯК СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
Лиса С.С.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В УКРАЇНІ
Ляліна Н.С.

ЧИННИКИ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Махначова Н.М., Семенюк І.Ю.

ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
Мельникова К.В.

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
Неткова В.М.

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
Никифорак В.А.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТІВ КООПЕРУВАННЯ З ПОЗИЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Політило М.П., Гориславець П.А., Бондаренко Л.П.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Пономаренко Т.В.

МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Сабецька Т.І.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Савіцький А.В.

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ
Ситник Й.С.

ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Скоробогатова Н.Є.

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сотниченко В.М.

СКЛАДОВІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
Тараєвська Л.С.

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВ ПИВОВАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Трубей О.М., Кисельова І.О.

РОЛЬ ГУДВІЛУ В УПРАВЛІННІ ВАРТІСТЮ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Фаізова О.Л.

CRM-СИСТЕМИ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА СПОСОБИ ВПРОВАДЖЕННЯ
Чазов Є.В.

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ОСНОВІ СТАНДАРТУ ISO 50001 ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Шашко В.О., Трембач І.О., Трембач Б.О.

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Швед Т.В., Біла І.С.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКАКОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО

МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ
Базилюк В.Б.

САМОРОЗВИТОК РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ В РЕГІОНАЛЬНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ
Забарна Е.М.

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Зеленко О.О.

ВПЛИВ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ РЕГІОНУ
Зінченко О.А.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ РЕГІОНУ
Мілашовська О.І., Грянило А.В., Удут М.М.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мовчанюк А.В.

ВПЛИВ МІЖГАЛУЗЕВИХ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ НА ЕКОНОМІКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Папп В.В., Бошота Н.В.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ
Фімяр С.В.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Якушева О.В.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
Іщенко О.А.

СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ УКРАЇНИ
Лесюк Г.М.

ПРІОРИТЕТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Подлевська О.М., Красовська Ю.В.

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Савенко Б.В.

ОЦІНКА МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Скорик О.О.

КОМУНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА: ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА В НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Стасюк В.М.

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
Шарий Г.І., Тимошевський В.В.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМСТВА
Аграмакова Н.В.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Гірман А.П.

СКЛАДОВІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ЕСТЕТИКИ Й ЕРГОНОМІКИ УСТАТКУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Головко О.М., Чорій М.В.

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ
Дериховська В.І.

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
Лисак В.Ю.

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОРЕНДНЕ ЖИТЛО»: ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПОПРАВКИ
Литвин О.Ю.

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВН З УКРАЇНИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАНН
Лугова В.М.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОРТФЕЛЬНОГО (МАТРИЧНОГО) СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Антоненко В.М., Катранжи Л.Л.

ЕНДАВМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Гернего Ю.О.

ROLE OF THE STATE FINANCIAL CONTROL IN THE PROVISION OF FINANCIAL SECURITY OF THE STATE
Grischuk N.V.

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Дехтяр Н.А., Дейнека О.В., Черноус Т.М.

ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Дропа Я.Б.

ЗВОРОТНА ІПОТЕКА – ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСІБ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ*
Дуб А.Р.

СТРУКТУРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Заболотна Н.Г.

СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ БАНКІВ
Коваленко В.В., Терзі А.Д.

ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ЗАЯВКИ НА ВІДПОВІДНІСТЬ КРЕДИТНІЙ ПОЛІТИЦІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Марчук Т.С.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Мацедонська Н.В., Клівіденко Л.М.

СПЕЦИФІКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ
Метлушко О.В.

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Найденко О.Є.

МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ
Овчинніков А.В.

DEFINING FINANCIAL POTENTIAL
Ostapenko V.M.

ТИПОЛОГІЗАЦІЯ БАНКІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ РИЗИКОВАНОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Остапенко В.М., Купчіна О.В.

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Пітюлич М.М.

ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ
Радова Н.В.

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Рекуненко І.І., Чорна С.В.

ПРОБЛЕМИ В РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ
Сергєєва О.С.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВ РАЗВИТИЯ
Стойка В.С.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Стрільчук Ю.І.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДУ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКОВИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Сушкова О.Є.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БОРЖНИКІВ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Тютюнник Ю.М., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник С.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ ЗА РІЗНИМИ ОЗНАКАМИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
Чуй І.Р., Банюк Е.С.

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Шелест О.Л.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Бондаренко Н.М., Гузенко Ю.А.

АНАЛІТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ЗВОРОТНОЇ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК
Волкова Н.А., Коляда А.Л.

ДОХОДИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ
Гайдучок Т.С., Киян А.В.

OCOБЛИВOCТІ ЗДІЙCНЕННЯ ТA ДOКУМЕНТУВAННЯ OПЕPAЦІЙ З ДAВAЛЬНИЦЬКOЮ CИPOВИНOЮ МІЖ PЕЗИДЕНТAМИ УКPAЇНИ
Гриліцька А.В., Березова І.О.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Гуцаленко Л.В., Гловюк А.С., Ковальчук І.В.

ГУДВІЛ ПІД ЧАС ПРИДБАННЯ: МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ І РОЗКРИТТЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Єремян О.М., Бойко Л.І.

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ
Івченко Л.В., Федорченко О.Є.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Каткова Н.В., Маслова К.В.

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
Кемарська Л.Г.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ У КРЕДИТ
Князь С.В., Залуцький В.П., Яворська Н.П.

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА» ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УМОВАХ ПІДПРИЄМСТВА
Король Г.О., Ізвєкова І.М., Ясногор О.О.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Малахова А.В., Мартиненко О.В., Мартиненко А.О.

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Подмешальська Ю.В., Варваріна Ю.О.

ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Романова О.В., Калюжний Г.О.

АГРАРНА РОЗПИСКА ТА ВЕКСЕЛЬНА ФОРМА ЯК АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Стендер С.В.

РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПІДХОДУ ТА БЕНЧМАРКИНГУ
Шевченко Л.Я.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ
Шендригоренко М.Т.

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ
Шепелюк В.А.

THE PROBLEMATIC ASPECTS OF FIXED ASSETS ACCOUNTING IN THE PUBLIC SECTOR AND IN BUDGETARY INSTITUTIONS
Shmatkovska T.O.

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Щирба М.Т., Щирба І.М., Щирба М.М.

СТАТИСТИКА

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
Пономаренко І.В.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХ НОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИМОГИ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ
Волинець В.І.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МЕТОДОМ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ
Зомчак Л.М., Нич О.В.

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ У ДОСЛІДЖЕННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Матющенко С.С.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ЕКСПОНЕНТНИЙ РОЗВИТОК КРАУДФАНДИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Єлісєєва Л.В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ СТИМУЛІВ У КОНТЕКСТІ КОРИГУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНІСТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
Золотарьова О.В.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПОДАТКІВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Матвійчук Н.М.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Бестужева С.В.

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Боярчук А.І.

КОРИСНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Гордієнко В.О., Шаранов Р.С.

ВПЛИВ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Жнакіна Е.Г.

АНАЛІЗ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ З КРАЇНАМИ ЄС
Ключник А.В., Мисько С.С.

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ СЕЛОЗБЕРІГАЮЧОЇ МОДЕЛІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Ковальчук С.Я.

ОЦІНКА РІВНЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ – ЧЛЕНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Михальченко І.Г.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВЕТЕРИНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
Могильна Л.М.

VALUATION OF INTELLECTUAL PROPERTY
Palchuk O.I.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ СТАТИСТИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Попова Ю.М., Гученко Ю.О.

НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ МІГРАЦІЙНОЇ КРИЗИ В КРАЇНАХ ЄС І ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОТОКІВ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ
Пробоїв О.А.

МЕХАНІЗМИ ВИКОРИСТАННЯ МІГРАЦІЇ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄС
П’ятковська О.Р.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК : СТРУКТУРА ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ
Бєлосвєт О.В., Лаврова Є.С.

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ
Васюник Т.І.

ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА РОЗВИТОК АКВАКУЛЬТУРИ
Вдовенко Н.М.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Гоблик-Маркович Н.М., Молнар Д.І., Ільтьо Т.І.

МАРКЕТИНГ В УПРАВЛІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ
Гоменюк М.О.

РОЛЬ ВН З У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНУ
Грицаєнко М.І.

МЕТОД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Кармінська-Бєлоброва М.В.

СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
Касьяненко В.О.

ВЕКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ
Коблянська І.І., Кутах К.М.

ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ
Конрад Ю.В., Мельник Т.М.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ
Котлубай В.О.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Крамаренко К.М., Бойчук М.П.

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЯПОНІЇ
Крисюк Л.М., Куликов Д.В., Чебанова А.І.

ІННОВАЦІЇ ЯК ПРОВІДНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Мельничук А.Б.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ
Невесенко А.В.

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Радух Н.Б.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ
Антипцева О.Ю.

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Буняк Н.М., Курдельчук Р.І.

РЕФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Бурбела А.Л.

МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Вороніна А.В., Ніколаєва К.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Калініна О.М., Гірченко А.Ю.

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
Готра В.В., Ріпич В.В., Дячок А.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ
Грабчук І.Ф., Бугайчук В.В.

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ВІДПОВІДНО ДО ЕТАПУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Гудзь О.І., Мусійовська О.Б.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В ІЄРАРХІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Гусаров О.О.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ТОВАРІВ
Данько Т.І.

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КАДРОВИХ РИЗИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙ
Дуднєва Ю.Е.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВПЛИВУ МОРАТОРІЮ НА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
Зигрій О.В.

ЧИННИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
Зянько В.В., Слободянюк О.Е.

АНАЛІЗ БРЕНДІВ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДНИХ АГЕНТСТВ
Кармазінова В.Д.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКАХ РІЗНИХ ТИПІВ
Кононенко Г.І.

УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЮ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ЯКОСТІ ISO 9001
Кравцов С.С.

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Ладунка І.С., Андрюшина О.І.

МАТРИЧНІ МЕТОДИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ
Лазоренко Л.В.

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ПЛАТФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Легомінова С.В.

ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЛОГІСТИКИ ЯК СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
Лиса С.С.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В УКРАЇНІ
Ляліна Н.С.

ЧИННИКИ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Махначова Н.М., Семенюк І.Ю.

ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
Мельникова К.В.

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
Неткова В.М.

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
Никифорак В.А.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТІВ КООПЕРУВАННЯ З ПОЗИЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Політило М.П., Гориславець П.А., Бондаренко Л.П.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Пономаренко Т.В.

МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Сабецька Т.І.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Савіцький А.В.

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ
Ситник Й.С.

ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Скоробогатова Н.Є.

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сотниченко В.М.

СКЛАДОВІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
Тараєвська Л.С.

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВ ПИВОВАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Трубей О.М., Кисельова І.О.

РОЛЬ ГУДВІЛУ В УПРАВЛІННІ ВАРТІСТЮ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Фаізова О.Л.

CRM-СИСТЕМИ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА СПОСОБИ ВПРОВАДЖЕННЯ
Чазов Є.В.

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ОСНОВІ СТАНДАРТУ ISO 50001 ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Шашко В.О., Трембач І.О., Трембач Б.О.

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Швед Т.В., Біла І.С.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКАКОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО

МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ
Базилюк В.Б.

САМОРОЗВИТОК РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ В РЕГІОНАЛЬНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ
Забарна Е.М.

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Зеленко О.О.

ВПЛИВ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ РЕГІОНУ
Зінченко О.А.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ РЕГІОНУ
Мілашовська О.І., Грянило А.В., Удут М.М.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мовчанюк А.В.

ВПЛИВ МІЖГАЛУЗЕВИХ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ НА ЕКОНОМІКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Папп В.В., Бошота Н.В.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ
Фімяр С.В.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Якушева О.В.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
Іщенко О.А.

СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ УКРАЇНИ
Лесюк Г.М.

ПРІОРИТЕТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Подлевська О.М., Красовська Ю.В.

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Савенко Б.В.

ОЦІНКА МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Скорик О.О.

КОМУНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА: ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА В НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Стасюк В.М.

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
Шарий Г.І., Тимошевський В.В.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМСТВА
Аграмакова Н.В.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Гірман А.П.

СКЛАДОВІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ЕСТЕТИКИ Й ЕРГОНОМІКИ УСТАТКУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Головко О.М., Чорій М.В.

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ
Дериховська В.І.

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
Лисак В.Ю.

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОРЕНДНЕ ЖИТЛО»: ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПОПРАВКИ
Литвин О.Ю.

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВН З УКРАЇНИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАНН
Лугова В.М.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОРТФЕЛЬНОГО (МАТРИЧНОГО) СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Антоненко В.М., Катранжи Л.Л.

ЕНДАВМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Гернего Ю.О.

ROLE OF THE STATE FINANCIAL CONTROL IN THE PROVISION OF FINANCIAL SECURITY OF THE STATE
Grischuk N.V.

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Дехтяр Н.А., Дейнека О.В., Черноус Т.М.

ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Дропа Я.Б.

ЗВОРОТНА ІПОТЕКА – ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСІБ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ*
Дуб А.Р.

СТРУКТУРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Заболотна Н.Г.

СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ БАНКІВ
Коваленко В.В., Терзі А.Д.

ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ЗАЯВКИ НА ВІДПОВІДНІСТЬ КРЕДИТНІЙ ПОЛІТИЦІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Марчук Т.С.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Мацедонська Н.В., Клівіденко Л.М.

СПЕЦИФІКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ
Метлушко О.В.

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Найденко О.Є.

МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ
Овчинніков А.В.

DEFINING FINANCIAL POTENTIAL
Ostapenko V.M.

ТИПОЛОГІЗАЦІЯ БАНКІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ РИЗИКОВАНОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Остапенко В.М., Купчіна О.В.

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Пітюлич М.М.

ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ
Радова Н.В.

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Рекуненко І.І., Чорна С.В.

ПРОБЛЕМИ В РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ
Сергєєва О.С.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВ РАЗВИТИЯ
Стойка В.С.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Стрільчук Ю.І.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДУ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКОВИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Сушкова О.Є.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БОРЖНИКІВ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Тютюнник Ю.М., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник С.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ ЗА РІЗНИМИ ОЗНАКАМИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
Чуй І.Р., Банюк Е.С.

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Шелест О.Л.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Бондаренко Н.М., Гузенко Ю.А.

АНАЛІТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ЗВОРОТНОЇ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК
Волкова Н.А., Коляда А.Л.

ДОХОДИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ
Гайдучок Т.С., Киян А.В.

OCOБЛИВOCТІ ЗДІЙCНЕННЯ ТA ДOКУМЕНТУВAННЯ OПЕPAЦІЙ З ДAВAЛЬНИЦЬКOЮ CИPOВИНOЮ МІЖ PЕЗИДЕНТAМИ УКPAЇНИ
Гриліцька А.В., Березова І.О.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Гуцаленко Л.В., Гловюк А.С., Ковальчук І.В.

ГУДВІЛ ПІД ЧАС ПРИДБАННЯ: МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ І РОЗКРИТТЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Єремян О.М., Бойко Л.І.

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ
Івченко Л.В., Федорченко О.Є.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Каткова Н.В., Маслова К.В.

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
Кемарська Л.Г.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ У КРЕДИТ
Князь С.В., Залуцький В.П., Яворська Н.П.

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА» ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УМОВАХ ПІДПРИЄМСТВА
Король Г.О., Ізвєкова І.М., Ясногор О.О.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Малахова А.В., Мартиненко О.В., Мартиненко А.О.

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Подмешальська Ю.В., Варваріна Ю.О.

ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Романова О.В., Калюжний Г.О.

АГРАРНА РОЗПИСКА ТА ВЕКСЕЛЬНА ФОРМА ЯК АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Стендер С.В.

РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПІДХОДУ ТА БЕНЧМАРКИНГУ
Шевченко Л.Я.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ
Шендригоренко М.Т.

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ
Шепелюк В.А.

THE PROBLEMATIC ASPECTS OF FIXED ASSETS ACCOUNTING IN THE PUBLIC SECTOR AND IN BUDGETARY INSTITUTIONS
Shmatkovska T.O.

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Щирба М.Т., Щирба І.М., Щирба М.М.

СТАТИСТИКА

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
Пономаренко І.В.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХ НОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИМОГИ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ
Волинець В.І.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МЕТОДОМ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ
Зомчак Л.М., Нич О.В.

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ У ДОСЛІДЖЕННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Матющенко С.С.

Опубліковано: 2021-01-14