№ 17 (2018): Економіка та суспільство

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

НЕПРИБУТКОВІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У СТРУКТУРІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Мокєрова Н.В.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ У СВІТІ
Аббасов М.Н., Солодковська Г.В.

ВНЕСОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ
Антоненко К.В., Ерденебаяр Е.

НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ
Ворончак І.О.

ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ЯК МЕТОД ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ СТРАХОВИХ ТНК
Лазнева І.О.

ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ
Опалько В.В.

ЛОГІСТИКА ЯК СКЛАДНИК СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Саєнсус М.А.

ГЛОБАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: КОНЦЕПТ, ФАКТОРЫ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Сардак С.Э., Огданский К.Н., Трифонова О.Д.

ІНДУСТРІЯ 4.0 ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КРАЇНИ СВІТУ
Сигида Л.О.

ИНВЕСТОРЫ И СПЕКУЛЯНТЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Топорков А.И.

НАЦІОНАЛЬНА МИТНО-ТАРИФНА ТА НЕТАРИФНА ПОЛІТИКА ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Туніцька Ю.М.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ВЕКТОР РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Васюренко Л.В.

АЛГОРИТМИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Орлов В.М., Гапанович Я.В.

ВПЛИВ НЕСВОЄЧАСНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Грищенко В.Ф., Грищенко І.В., Ашхаб Х.Х.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ СТРАТЕГІЧНИХ НАФТОГАЗОВИХ РЕЗЕРВІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Дудкін О.М.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ КРИТЕРІЙ МАКСИМАЛЬНОЇ ЧАСТОТИ ДЛЯ ВІДБОРУ, ВЕРИФІКАЦІЇ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ РИНКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Лапішко М.Л., Поздняков Ю.В.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Лощина Л.В., Ковтун Г.І.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЯК СКЛАДНИК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Мельник В.В.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ
Недбалюк О.П.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ З ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЯ
Паламаренко Я.В.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОАКУМУЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УМОВАХ НОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Письменна У.Є., Биконя О.С.

МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТОВАРІВ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ
Реслер М.В., Гаврилець О.В., Максименко Д.В.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНОГО СТАНУ
Роїк О.Р., Лущик М.В.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІАТ У СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Скорук О.В.

СПЕЦИФІКА ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЛІЗНИЦЬ ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У ТРАНЗИТНОМУ СПОЛУЧЕННІ
Харчук О.Г., Тимченко Є.С.

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Чмут А.В., Антош Н.В.

КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ МОРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Яворская А.Ф.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ПІД ЧАС УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бєляєв С.В.

РОЛЬ ДІЛОВОГО ІМІДЖУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Бондаренко С.М., Голембівська В.В.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР
Братута О.Г.

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Гуляєва Н.М., Вавдійчик І.М.

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Гурбик Ю.Ю., Біляєв С.С., Багунц О.С.

РОЛЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ У МЕНЕДЖМЕНТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Дем’ян Я.Ю., Токар Я.І.

УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Дончак Л.Г., Добіжа В.В.

СУЧАСНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Коваленко М.В., Поліщук М.М., Горячун О.В.

ВАЖЕЛІ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІДХОДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ковтун В.А.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ
Кожухівська Р.Б., Парубок Н.В.

ВПЛИВ СУМИ ІНВЕСТИЦІЙ НА ДОХІДНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ
Колєдіна К.О.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Косарєва І.П., Хохлов М.П., Кобзар Ю.В.

THE LOGISTICS ASPECTS OF CUSTOMER SATISFACTION
Mazorenko O.V.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ
Малюга Л.М., Загороднюк О.В.

INNOVATION IN SPHERE OF THE HOTEL BUSINESS
Maliuga L.M., Kozhukhivskа R.B.

ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
Марчук О.О.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРИБУТКОВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Нагернюк Д.В., Коваленко Л.Г., Непочатенко В.О.

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЯ
Орєхова А.І.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Перегуда Р.В., Стасюк Ю.М.

НОВІТНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ У СФЕРІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
Пітюлич М.І., Кручак Л.В., Лизанець А.Г.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Погребняк Л.П.

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ НА РИНКУ ОРЕНДИ ОДЯГУ, ВЗУТТЯ ТА АКСЕСУАРІВ В УКРАЇНІ
Пономаренко І.В., Буяло А.Б.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
Решетова І.А.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД
Рудківський О.А., Рудківська А.Ю.

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
Сакун Г.О., Калугіна Н.А., Власик С.

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ
Семенцова О.В., Крихтіна Ю.О.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ КОМУНАЛЬНИХ ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
Сінческул І.Л., Димченко О.В.

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ШЛЯХОМ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Струс Р.В., Коваль О.Г., Мишко О.В.

КРЕДИТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЙОГО МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Супрун С.Д.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІТ-ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ
Тимошенко Н.Ю., Ронський Б.Ю.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УПРАВЛІННІ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Чередник О.В.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ СКЛАДНИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Чмир Т.С.

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ
Щурко У.В.

ГРЕЙДИНГ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ
Яшкіна Н.В.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Голубка Я.В., Бошинда І.М., Попфалуші В.Я.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Жмуденко В.О., Поляніцька А.В.

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ «ЦЕНТР – ПЕРИФЕРІЯ»
Козирєва О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Нестеренко Г.Б.

ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ
Стегней М.І., Работін Ю.А., Архангельська А.-М.І.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
Лашкун Г.А., Пасічник Н.В.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДЕМОГРАФІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СУЧАСНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Аксьонова І.В.

ОЦІНКА СТАНУ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Бабич Д.В., Денищенко Ю.В.

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ: ДЕТЕРМІНАНТИ ТА НАСЛІДКИ
Доброва Т.Г.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Коваль Н.О.

ПРОБЛЕМАТИКА БЕЗРОБІТТЯ У ГЛОБАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ
Сардак С.Е., Бєліч Ю.С.

ТЕНДЕНЦІЇ ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В УКРАЇНІ
Степуріна С.О., Дериховська В.І.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ПРОГРЕСИВНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК СПРАВЕДЛИВИЙ РЕГУЛЯТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Букреєва Д.С., Сітковська В.І.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Вдовенко І.С.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН
Вдовенко Л.О.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ІЗ РОЗВИНУТОЮ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Гарбар Ж.В., Кондукоцова Н.В.

ПІЛЬГИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Гусейнова Е.Ф.

МОНІТОРИНГ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА СИСТЕМИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ УКРАЇНИ
Золотарьова О.В., Костенко І.С.

ІНФОРМАЦІЙНА ПРОЗОРІСТЬ КОМПАНІЇ – СКЛАДНИК МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Іоргачова М.І.

ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Котковський В.С.

ФАКТОРНА ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОБОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Круп’як І.Й.

ПРОЗОРІСТЬ БЮДЖЕТУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІСКАЛЬНО-РЕГУЛЯТОРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Мискін Ю.І., Шевчук С.В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ
Мудра Р.Р.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ВИРОБНИКІВ
Павленко О.П.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПРЕС-ОЦІНКИ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Піддубна В.Г.

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Рудика В.І., Чемчикаленко Р.А., Крупко К.С.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ОБҐРУНТОВАНІСТЬ ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ
Тимченко О.М.

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ
Ткачук І.Я., Ібрагімова Л.С., Ібрагімов Е.Ю.

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЕКОНОМІЧНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ
Шулюк Б.С., Петрушка О.В.

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Юдіна С.В., Григор’єва Н.М., Чуприна О.Г.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Винятинська Л.В., Нижник Т.М.

ОСНОВНІ МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА РІЗНОВИДИ СИСТЕМ ОБЛІКУ ВИТРАТ
Гайдаржинська О.М., Коверга Д.О.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКІВ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Король Г.О., Распопова Ю.О., Безгодкова А.О.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
Мельник Н.Г., Питель С.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЇ
Попова В.Д., Добродійчук О.Ю., Якименко В.М.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ
Харченко Г.А., Миргородська Д.О.

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
Ходаківська Л.О.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

НЕПРИБУТКОВІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У СТРУКТУРІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Мокєрова Н.В.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ У СВІТІ
Аббасов М.Н., Солодковська Г.В.

ВНЕСОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ
Антоненко К.В., Ерденебаяр Е.

НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ
Ворончак І.О.

ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ЯК МЕТОД ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ СТРАХОВИХ ТНК
Лазнева І.О.

ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ
Опалько В.В.

ЛОГІСТИКА ЯК СКЛАДНИК СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Саєнсус М.А.

ГЛОБАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: КОНЦЕПТ, ФАКТОРЫ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Сардак С.Э., Огданский К.Н., Трифонова О.Д.

ІНДУСТРІЯ 4.0 ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КРАЇНИ СВІТУ
Сигида Л.О.

ИНВЕСТОРЫ И СПЕКУЛЯНТЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Топорков А.И.

НАЦІОНАЛЬНА МИТНО-ТАРИФНА ТА НЕТАРИФНА ПОЛІТИКА ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Туніцька Ю.М.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ВЕКТОР РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Васюренко Л.В.

АЛГОРИТМИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Орлов В.М., Гапанович Я.В.

ВПЛИВ НЕСВОЄЧАСНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Грищенко В.Ф., Грищенко І.В., Ашхаб Х.Х.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ СТРАТЕГІЧНИХ НАФТОГАЗОВИХ РЕЗЕРВІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Дудкін О.М.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ КРИТЕРІЙ МАКСИМАЛЬНОЇ ЧАСТОТИ ДЛЯ ВІДБОРУ, ВЕРИФІКАЦІЇ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ РИНКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Лапішко М.Л., Поздняков Ю.В.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Лощина Л.В., Ковтун Г.І.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЯК СКЛАДНИК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Мельник В.В.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ
Недбалюк О.П.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ З ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЯ
Паламаренко Я.В.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОАКУМУЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УМОВАХ НОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Письменна У.Є., Биконя О.С.

МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТОВАРІВ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ
Реслер М.В., Гаврилець О.В., Максименко Д.В.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНОГО СТАНУ
Роїк О.Р., Лущик М.В.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІАТ У СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Скорук О.В.

СПЕЦИФІКА ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЛІЗНИЦЬ ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У ТРАНЗИТНОМУ СПОЛУЧЕННІ
Харчук О.Г., Тимченко Є.С.

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Чмут А.В., Антош Н.В.

КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ МОРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Яворская А.Ф.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ПІД ЧАС УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бєляєв С.В.

РОЛЬ ДІЛОВОГО ІМІДЖУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Бондаренко С.М., Голембівська В.В.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР
Братута О.Г.

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Гуляєва Н.М., Вавдійчик І.М.

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Гурбик Ю.Ю., Біляєв С.С., Багунц О.С.

РОЛЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ У МЕНЕДЖМЕНТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Дем’ян Я.Ю., Токар Я.І.

УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Дончак Л.Г., Добіжа В.В.

СУЧАСНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Коваленко М.В., Поліщук М.М., Горячун О.В.

ВАЖЕЛІ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІДХОДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ковтун В.А.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ
Кожухівська Р.Б., Парубок Н.В.

ВПЛИВ СУМИ ІНВЕСТИЦІЙ НА ДОХІДНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ
Колєдіна К.О.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Косарєва І.П., Хохлов М.П., Кобзар Ю.В.

THE LOGISTICS ASPECTS OF CUSTOMER SATISFACTION
Mazorenko O.V.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ
Малюга Л.М., Загороднюк О.В.

INNOVATION IN SPHERE OF THE HOTEL BUSINESS
Maliuga L.M., Kozhukhivskа R.B.

ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
Марчук О.О.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРИБУТКОВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Нагернюк Д.В., Коваленко Л.Г., Непочатенко В.О.

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЯ
Орєхова А.І.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Перегуда Р.В., Стасюк Ю.М.

НОВІТНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ У СФЕРІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
Пітюлич М.І., Кручак Л.В., Лизанець А.Г.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Погребняк Л.П.

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ НА РИНКУ ОРЕНДИ ОДЯГУ, ВЗУТТЯ ТА АКСЕСУАРІВ В УКРАЇНІ
Пономаренко І.В., Буяло А.Б.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
Решетова І.А.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД
Рудківський О.А., Рудківська А.Ю.

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
Сакун Г.О., Калугіна Н.А., Власик С.

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ
Семенцова О.В., Крихтіна Ю.О.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ КОМУНАЛЬНИХ ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
Сінческул І.Л., Димченко О.В.

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ШЛЯХОМ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Струс Р.В., Коваль О.Г., Мишко О.В.

КРЕДИТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЙОГО МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Супрун С.Д.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІТ-ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ
Тимошенко Н.Ю., Ронський Б.Ю.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УПРАВЛІННІ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Чередник О.В.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ СКЛАДНИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Чмир Т.С.

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ
Щурко У.В.

ГРЕЙДИНГ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ
Яшкіна Н.В.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Голубка Я.В., Бошинда І.М., Попфалуші В.Я.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Жмуденко В.О., Поляніцька А.В.

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ «ЦЕНТР – ПЕРИФЕРІЯ»
Козирєва О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Нестеренко Г.Б.

ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ
Стегней М.І., Работін Ю.А., Архангельська А.-М.І.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
Лашкун Г.А., Пасічник Н.В.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДЕМОГРАФІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СУЧАСНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Аксьонова І.В.

ОЦІНКА СТАНУ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Бабич Д.В., Денищенко Ю.В.

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ: ДЕТЕРМІНАНТИ ТА НАСЛІДКИ
Доброва Т.Г.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Коваль Н.О.

ПРОБЛЕМАТИКА БЕЗРОБІТТЯ У ГЛОБАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ
Сардак С.Е., Бєліч Ю.С.

ТЕНДЕНЦІЇ ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В УКРАЇНІ
Степуріна С.О., Дериховська В.І.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ПРОГРЕСИВНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК СПРАВЕДЛИВИЙ РЕГУЛЯТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Букреєва Д.С., Сітковська В.І.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Вдовенко І.С.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН
Вдовенко Л.О.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ІЗ РОЗВИНУТОЮ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Гарбар Ж.В., Кондукоцова Н.В.

ПІЛЬГИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Гусейнова Е.Ф.

МОНІТОРИНГ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА СИСТЕМИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ УКРАЇНИ
Золотарьова О.В., Костенко І.С.

ІНФОРМАЦІЙНА ПРОЗОРІСТЬ КОМПАНІЇ – СКЛАДНИК МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Іоргачова М.І.

ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Котковський В.С.

ФАКТОРНА ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОБОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Круп’як І.Й.

ПРОЗОРІСТЬ БЮДЖЕТУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІСКАЛЬНО-РЕГУЛЯТОРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Мискін Ю.І., Шевчук С.В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ
Мудра Р.Р.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ВИРОБНИКІВ
Павленко О.П.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПРЕС-ОЦІНКИ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Піддубна В.Г.

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Рудика В.І., Чемчикаленко Р.А., Крупко К.С.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ОБҐРУНТОВАНІСТЬ ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ
Тимченко О.М.

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ
Ткачук І.Я., Ібрагімова Л.С., Ібрагімов Е.Ю.

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЕКОНОМІЧНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ
Шулюк Б.С., Петрушка О.В.

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Юдіна С.В., Григор’єва Н.М., Чуприна О.Г.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Винятинська Л.В., Нижник Т.М.

ОСНОВНІ МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА РІЗНОВИДИ СИСТЕМ ОБЛІКУ ВИТРАТ
Гайдаржинська О.М., Коверга Д.О.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКІВ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Король Г.О., Распопова Ю.О., Безгодкова А.О.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
Мельник Н.Г., Питель С.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЇ
Попова В.Д., Добродійчук О.Ю., Якименко В.М.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ
Харченко Г.А., Миргородська Д.О.

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
Ходаківська Л.О.

Опубліковано: 2020-12-01