№ 11 (2017): Економіка та суспільство

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО ШОКІВ
Лебедева Л.В.

ПРИРОДА СТІЙКОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ШОКОВИХ ВПЛИВІВ
Штундер І.О.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ВИКОРИСТАННЯ РОБОТІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ АКТИВАМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Кухтин О.Б.

ОФШОРНІ СХЕМИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОПОДАТКУВАННІ
Максименко А.В.

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІЖНАРОДНОЇ ВАЛЮТНОЇ ЛІКВІДНОСТІ
Олійник А.А.

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО ЄС
Туніцька Ю.М.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО БІРЖОВОГО РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ
Яворська В.О.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Багорка М.О.

ТУРИСТИЧНА СИСТЕМА: ҐЕНЕЗА ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ
Бойко М.Г., Босовська М.В., Охріменко А.Г.

ФІНАНСОВИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
Бреус С.В., Осетрова Ю.Г.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВІТЧИЗНЯНОГО МАЛОГО БІЗНЕСУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ
Голомб В.В.

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Колісніченко П.Т.

НАУКОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Комеліна О.В., Ісмаіл Шаміла Хассан

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Леховіцер В.О.

ДЕТЕРМІНАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ПІДПРИЄМСТВ ВІДПОВІДНО РІВНЮ ДОСТАТНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Ліхоносова Г.С.

ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВИ ДОБРОБУТУ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЇЇ РОЗВИТКУ
Мартинюк В.П., Длугопольський О.В., Длугопольська Т.І.

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Печенюк А.П.

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ КРЕДИТНО-КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Сержанов В.В.

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
Скорук О.В.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Станасюк Н.С.

ОЦІНКА ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Танасієнко Н.П.

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Федун І.Л., Соколюк К.Ю.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Цвігун Т.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРІВ У НАПРЯМІ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ РЕСУРСАМИ
Юринець З.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

DEVELOPMENT OF SOCIAL MARKETING IN MODERN CONDITIONS OF ENTERPRISE ACTIVITIES
Bezugla L.S.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Білан О.С.

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Бушовська Л.Б.

РИЗИКИ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ
Віннікова І.І., Марчук С.В.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКУ
Гогуля О.П.

ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Головко Т.В.

ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Городня Т.А., Годунько Р.Б.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Грубяк С.В.

ПРИНЦИПИ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ
Гук О.В., Мохонько Г.А.

МЕХАНІЗМ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ МАРКЕТИНГОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Гуржій Н.М., Косяк В.В.

ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Деділова Т.В., Токар І.І., Кобизєв В.Є.

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНВЕРГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНИМ РОЗВИТКОМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Євтушенко Н.О., Гончаренко С.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Єременко Д.В.

РОЛЬ МОТИВАЦІЇ І СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Квасній Л.Г., Солтисик О.О., Федишин В.В.

ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Коваль В.В., Кривоногова І.Г., Мужайло В.Д.

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Ковшова І.О.

ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И УРОВНЯ ЕГО ИННОВАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
Копишинская Е.А.

ІННОВАЦІЙНА ЕКОСИСТЕМА: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ
Лановська Г.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВНУТРІШНЬО-КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Левченко О.В., Мороз Т.В.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК КЛЮЧОВОГО ІМПЕРАТИВУ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
Легомінова С.В.

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Сердюков К.Г., Великий Ю.М., Лєснікова К.С.

ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПО ВИРОЩУВАННЮ ЗЕРНА КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР
Нісходовська О.Ю.

РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Носань Н.С.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Олешко Т.І., Квітко А.В.

САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЙОГО ФІНАНСОВОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ
Рудика В.І., Косарєва І.П., Менькова Ю.В.

КОМПЛЕКС САНАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УБЫТОЧНЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
Татар М.С.

МАРКЕТИНГ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Титаренко Л.М.

ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Чмутова І.М., Андрійченко Ж.О., Довгопола Ю.С.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ФУНДАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Чугрій Г.А., Чугрій Н.А.

ОЦІНКА ВПЛИВУ ДИСКРИМІНАЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА В ІНТЕРНЕТІ
Чукурна О.П., Шенгелія Я.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БОРОШНОМЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Юрченко А.Ю.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАУКОМІСТКОГО ПРОДУКТУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Дейнега І.О., Дейнега О.В., Якубовська Н.В.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЄС: РІВЕНЬ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВСТАВЛЕННЯ
Зосименко Т.І.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE CONCEPT OF STIMULATING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS IN THE CONTEXT OF FINANCIAL SECURITY
Polishchuk V.G.

ФАКТОРНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ
Турський І.В.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

РОЗВИТОК РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
Білак Г.Г., Бора Н.Ю.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Кравець І.М.

ВНУТРІШНЯ МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ
Риндзак О.Т.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ
Балянт Г.Р., Галіцейська Ю.М.

ФІНАНСОВА КОМПОНЕНТА ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Гернего Ю.О.

КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Золотарьова О.В.

СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
Іваськевич Х.І.

ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ЯК СТРАТЕГІЯ ГКП: ЗАКОРДОННИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Ільчук П.Г., Коць О.О., Данилів І.Л.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Кожаліна Н.П.

ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ
Кудрицька Ж.В., Гнилицька А.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Нездойминога О.Є.

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Рибіна Л.О.

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ФІНАНСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Селіверстова Л.С., Єрмакова О.М.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЩОДО ЮРИДИЧНОГО СТАТУСУ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ТА ЗАХИСТУ ВКЛАДНИКІВ
Скірка А.С.

СТРУКТУРНІ ДИСБАЛАНСИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Соколовська І.П.

ВІДБІР ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ДЛЯ СПІВФІНАНСУВАННЯ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Стеценко Т.В., Яременко В.Г., Лосєва О.М.

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ГІРСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ
Токар Я.І., Гоблик В.В.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Чемчикаленко Р.А., Майборода О.Є., Люткіна А.В.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО МСФЗ
Бондаренко О.М.

ЗАХИСТ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
Вітер С.А., Світлишин І.І.

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Данчевська І.Р.

ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Дерій В.А., Дема Д.І.

ЗНАЧЕННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЇЇ ОБЛІКУ НА М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Костишин Н.С.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ТА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Лазаришин А.В.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА
Мельничук І.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Мужевич Н.В.

ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
Откаленко О.М.

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИХОДУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Саванчук Т.М., Чернецька О.В.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТІВ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ БАЛАНСУ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ
Сушко Н.І.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Толмачова А.М., Панченкова Ю.В., Головай Н.М.

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Чабанюк О.М., Мединська Т.В.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Білоцерківський О.Б.

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ В ПРОЦЕСІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО (КЛАСТЕРНОГО) АНАЛІЗУ ДАНИХ
Лещинський О.Л., Іщенко А.О.

ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ
Позднякова В.Д.

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Романчук Н.М.

ЕМПІРИЧНА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ІНТЕРНЕТ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Твердохліб І.П., Блонський Н.А., Костюк Д.В.

ГРОШІ ТА ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ ТА ЕМПІРИЧНІ ОЦІНКИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
Шумська С.С.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
Ющенко Н.Л.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО ШОКІВ
Лебедева Л.В.

ПРИРОДА СТІЙКОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ШОКОВИХ ВПЛИВІВ
Штундер І.О.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ВИКОРИСТАННЯ РОБОТІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ АКТИВАМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Кухтин О.Б.

ОФШОРНІ СХЕМИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОПОДАТКУВАННІ
Максименко А.В.

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІЖНАРОДНОЇ ВАЛЮТНОЇ ЛІКВІДНОСТІ
Олійник А.А.

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО ЄС
Туніцька Ю.М.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО БІРЖОВОГО РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ
Яворська В.О.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Багорка М.О.

ТУРИСТИЧНА СИСТЕМА: ҐЕНЕЗА ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ
Бойко М.Г., Босовська М.В., Охріменко А.Г.

ФІНАНСОВИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
Бреус С.В., Осетрова Ю.Г.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВІТЧИЗНЯНОГО МАЛОГО БІЗНЕСУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ
Голомб В.В.

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Колісніченко П.Т.

НАУКОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Комеліна О.В., Ісмаіл Шаміла Хассан

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Леховіцер В.О.

ДЕТЕРМІНАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ПІДПРИЄМСТВ ВІДПОВІДНО РІВНЮ ДОСТАТНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Ліхоносова Г.С.

ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВИ ДОБРОБУТУ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЇЇ РОЗВИТКУ
Мартинюк В.П., Длугопольський О.В., Длугопольська Т.І.

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Печенюк А.П.

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ КРЕДИТНО-КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Сержанов В.В.

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
Скорук О.В.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Станасюк Н.С.

ОЦІНКА ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Танасієнко Н.П.

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Федун І.Л., Соколюк К.Ю.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Цвігун Т.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРІВ У НАПРЯМІ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ РЕСУРСАМИ
Юринець З.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

DEVELOPMENT OF SOCIAL MARKETING IN MODERN CONDITIONS OF ENTERPRISE ACTIVITIES
Bezugla L.S.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Білан О.С.

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Бушовська Л.Б.

РИЗИКИ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ
Віннікова І.І., Марчук С.В.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКУ
Гогуля О.П.

ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Головко Т.В.

ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Городня Т.А., Годунько Р.Б.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Грубяк С.В.

ПРИНЦИПИ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ
Гук О.В., Мохонько Г.А.

МЕХАНІЗМ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ МАРКЕТИНГОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Гуржій Н.М., Косяк В.В.

ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Деділова Т.В., Токар І.І., Кобизєв В.Є.

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНВЕРГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНИМ РОЗВИТКОМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Євтушенко Н.О., Гончаренко С.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Єременко Д.В.

РОЛЬ МОТИВАЦІЇ І СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Квасній Л.Г., Солтисик О.О., Федишин В.В.

ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Коваль В.В., Кривоногова І.Г., Мужайло В.Д.

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Ковшова І.О.

ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И УРОВНЯ ЕГО ИННОВАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
Копишинская Е.А.

ІННОВАЦІЙНА ЕКОСИСТЕМА: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ
Лановська Г.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВНУТРІШНЬО-КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Левченко О.В., Мороз Т.В.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК КЛЮЧОВОГО ІМПЕРАТИВУ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
Легомінова С.В.

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Сердюков К.Г., Великий Ю.М., Лєснікова К.С.

ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПО ВИРОЩУВАННЮ ЗЕРНА КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР
Нісходовська О.Ю.

РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Носань Н.С.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Олешко Т.І., Квітко А.В.

САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЙОГО ФІНАНСОВОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ
Рудика В.І., Косарєва І.П., Менькова Ю.В.

КОМПЛЕКС САНАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УБЫТОЧНЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
Татар М.С.

МАРКЕТИНГ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Титаренко Л.М.

ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Чмутова І.М., Андрійченко Ж.О., Довгопола Ю.С.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ФУНДАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Чугрій Г.А., Чугрій Н.А.

ОЦІНКА ВПЛИВУ ДИСКРИМІНАЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА В ІНТЕРНЕТІ
Чукурна О.П., Шенгелія Я.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БОРОШНОМЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Юрченко А.Ю.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАУКОМІСТКОГО ПРОДУКТУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Дейнега І.О., Дейнега О.В., Якубовська Н.В.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЄС: РІВЕНЬ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВСТАВЛЕННЯ
Зосименко Т.І.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE CONCEPT OF STIMULATING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS IN THE CONTEXT OF FINANCIAL SECURITY
Polishchuk V.G.

ФАКТОРНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ
Турський І.В.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

РОЗВИТОК РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
Білак Г.Г., Бора Н.Ю.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Кравець І.М.

ВНУТРІШНЯ МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ
Риндзак О.Т.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ
Балянт Г.Р., Галіцейська Ю.М.

ФІНАНСОВА КОМПОНЕНТА ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Гернего Ю.О.

КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Золотарьова О.В.

СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
Іваськевич Х.І.

ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ЯК СТРАТЕГІЯ ГКП: ЗАКОРДОННИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Ільчук П.Г., Коць О.О., Данилів І.Л.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Кожаліна Н.П.

ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ
Кудрицька Ж.В., Гнилицька А.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Нездойминога О.Є.

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Рибіна Л.О.

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ФІНАНСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Селіверстова Л.С., Єрмакова О.М.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЩОДО ЮРИДИЧНОГО СТАТУСУ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ТА ЗАХИСТУ ВКЛАДНИКІВ
Скірка А.С.

СТРУКТУРНІ ДИСБАЛАНСИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Соколовська І.П.

ВІДБІР ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ДЛЯ СПІВФІНАНСУВАННЯ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Стеценко Т.В., Яременко В.Г., Лосєва О.М.

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ГІРСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ
Токар Я.І., Гоблик В.В.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Чемчикаленко Р.А., Майборода О.Є., Люткіна А.В.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО МСФЗ
Бондаренко О.М.

ЗАХИСТ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
Вітер С.А., Світлишин І.І.

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Данчевська І.Р.

ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Дерій В.А., Дема Д.І.

ЗНАЧЕННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЇЇ ОБЛІКУ НА М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Костишин Н.С.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ТА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Лазаришин А.В.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА
Мельничук І.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Мужевич Н.В.

ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
Откаленко О.М.

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИХОДУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Саванчук Т.М., Чернецька О.В.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТІВ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ БАЛАНСУ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ
Сушко Н.І.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Толмачова А.М., Панченкова Ю.В., Головай Н.М.

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Чабанюк О.М., Мединська Т.В.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Білоцерківський О.Б.

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ В ПРОЦЕСІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО (КЛАСТЕРНОГО) АНАЛІЗУ ДАНИХ
Лещинський О.Л., Іщенко А.О.

ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ
Позднякова В.Д.

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Романчук Н.М.

ЕМПІРИЧНА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ІНТЕРНЕТ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Твердохліб І.П., Блонський Н.А., Костюк Д.В.

ГРОШІ ТА ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ ТА ЕМПІРИЧНІ ОЦІНКИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
Шумська С.С.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
Ющенко Н.Л.

Опубліковано: 2021-01-26