№ 4 (2016): Економіка та суспільство

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМ НА СТРУКТУРУ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ
Азьмук Л.А., Щербатюк О.М.

ТРАНСФОРМАЦІЯ І КОНЦЕНТРАЦІЯ ВЛАСНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Бицюра Ю.В.

ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО БАЗИСУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Краус Н.М.

ПРАВОВЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В ПЕРШІ РОКИ ВИЗВОЛЕННЯ (ЖОВТЕНЬ 1944 – ПОЧАТОК 50-Х РР. ХХ СТ.)
Малець О.О., Малець Н.Б., Костенко С.А.

MARKET TRANSACTION COSTS OF CORPORATE MANAGEMENT
Maliar D.V., Karlova А.D.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ОЦІНКА ПРОГРЕСУ ТА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА В КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
Кожухова Т.В.

ЗРОСТАННЯ РОЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КРАЇН БРІКС У СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Македон В.В.

ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ МОЛОЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК
Філатова Л.С., Марчук А.О.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
Безп’ята І.В.

КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ ЗІ СПРЯМОВАНІСТЮ НА ЇХ КЕРОВАНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ
Більська О.В.

РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Бурик З.М.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
Заставнюк Л.І.

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПОЛІТИЦІ СПРИЯННЯ УПРАВЛІННЮ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Колісник Г.М.

КРИТЕРІЇ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Лі Чао

МАКРОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РОЛІ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Тищенко О.П.

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
Юринець З.В., Круглякова В.В., Петрух О.А.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Білан О.С.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Величко В.В., Гайденко С.М.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Герасимяк Н.В., Волинчук Ю.В.

СКЛАДОВІ СУЧАСНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Гречуха А.О.

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Грубяк С.В.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Жигалкевич Ж.М., Фісенко Е.С.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Завальнюк В.В.

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Зянько В.В., Ревенко В.С.

ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Литвинов А.І., Литвинова О.М.

ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Мариненко Н.Ю.

ПІДХІД «ДОТРИМУЙСЯ АБО ПОЯСНЮЙ» У КОНТРОЛІ ДОТРИМАННЯ ПОЛОЖЕНЬ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Пасько О.В., Мартей Е.М.

ГЕЙМІФІКАЦІЯ: ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ВПЛИВУ НА ЛОЯЛЬНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ
Присакар І.І.

ПРОЕКТ ВІДРОДЖЕННЯ СВИНАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ
Сушарник Я.А.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Томілін О.О.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Турчак В.В.

ПЕРСПЕКТИВИ СТАТИСТИКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ В ПРОЦЕСІ ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМИ
Хасан Алі Аль-Абабнех

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Шарко В.В., Поліщук І.І.

ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ ІМІДЖЕМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Шумкова О.В., Сподобаєв Д.А.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ НА ПОСИЛЕННЯ ДИСБАЛАНСУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗПОДІЛУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ
Гриневич Л.В.

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Медведовська Т.П.

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Проскура В.В.

ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ
Труфен А.О.

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ РЕГІОНУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Юрченко А.Ю.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Геліч Н.В.

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ГАЗУ В УКРАЇНІ
Єлисєєва Л.В.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
Ясінецька І.А.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Башинський Т.В.

СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Лисак В.Ю.

СЕРЕДНІЙ КЛАС: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
Сало Я.В.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ЩОДО ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Білошапка В.С., Продан М.В.

СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ
Богма О.С.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
Бондаренко О.С.

ЗАСТОСУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В ПРУДЕНЦІЙНОМУ РЕГУЛЮВАННІ СТРАХОВОГО РИНКУ
Корват О.В.

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Кужелев М.А., Житарь М.О.

КОНСОЛІДОВАНИЙ НАГЛЯД: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Миненко Л.М.

РИНОК ПЛАТІЖНИХ КАРТОК: СУТНІСТЬ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ
Плісак Т.О., Нетребчук Л.О.

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ВЕЛИКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Сидорук Є.О.

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ІПОТЕЧНОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Юркевич О.М.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ЗНАЧЕННЯ, ФОРМУВАННЯ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА НЕЇ
Грицай О.І.

ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Кононенко В.А., Сватаненко С.С.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ
Красота О.Г.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Пінчук Т.А., Шрам Т.В., Ісакова В.Є.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Черниш С.С.

МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ БІОЛОГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У СВИНАРСТВІ
Чмир С.О.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ ПІД ЧАС АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
Шиманська К.В.

COMPARISON OF THE PROCESS OF STOCKS INFLOW AND OUTFLOW IN ACCOUNTING SYSTEMS OF FOREIGN COUNTRIES AND IN UKRAINE IN TERMS OF SUCCESSFUL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FORMATION
Shmatkovska T.O.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ
Благодир Л.М.

ВЗАЄМОДІЯ КОРИСТУВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ: МУЛЬТИАГЕНТНА МОДЕЛЬ З ЕКЗОГЕННИМИ ПАРАМЕТРАМИ КОНКУРЕНЦІЇ
Кононова К.Ю.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Матвійченко В.А.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА БІЗНЕС-ПЛАНУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тищенко C.I., Думлер О.С.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМ НА СТРУКТУРУ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ
Азьмук Л.А., Щербатюк О.М.

ТРАНСФОРМАЦІЯ І КОНЦЕНТРАЦІЯ ВЛАСНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Бицюра Ю.В.

ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО БАЗИСУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Краус Н.М.

ПРАВОВЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В ПЕРШІ РОКИ ВИЗВОЛЕННЯ (ЖОВТЕНЬ 1944 – ПОЧАТОК 50-Х РР. ХХ СТ.)
Малець О.О., Малець Н.Б., Костенко С.А.

MARKET TRANSACTION COSTS OF CORPORATE MANAGEMENT
Maliar D.V., Karlova А.D.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ОЦІНКА ПРОГРЕСУ ТА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА В КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
Кожухова Т.В.

ЗРОСТАННЯ РОЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КРАЇН БРІКС У СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Македон В.В.

ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ МОЛОЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК
Філатова Л.С., Марчук А.О.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
Безп’ята І.В.

КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ ЗІ СПРЯМОВАНІСТЮ НА ЇХ КЕРОВАНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ
Більська О.В.

РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Бурик З.М.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
Заставнюк Л.І.

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПОЛІТИЦІ СПРИЯННЯ УПРАВЛІННЮ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Колісник Г.М.

КРИТЕРІЇ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Лі Чао

МАКРОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РОЛІ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Тищенко О.П.

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
Юринець З.В., Круглякова В.В., Петрух О.А.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Білан О.С.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Величко В.В., Гайденко С.М.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Герасимяк Н.В., Волинчук Ю.В.

СКЛАДОВІ СУЧАСНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Гречуха А.О.

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Грубяк С.В.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Жигалкевич Ж.М., Фісенко Е.С.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Завальнюк В.В.

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Зянько В.В., Ревенко В.С.

ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Литвинов А.І., Литвинова О.М.

ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Мариненко Н.Ю.

ПІДХІД «ДОТРИМУЙСЯ АБО ПОЯСНЮЙ» У КОНТРОЛІ ДОТРИМАННЯ ПОЛОЖЕНЬ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Пасько О.В., Мартей Е.М.

ГЕЙМІФІКАЦІЯ: ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ВПЛИВУ НА ЛОЯЛЬНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ
Присакар І.І.

ПРОЕКТ ВІДРОДЖЕННЯ СВИНАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ
Сушарник Я.А.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Томілін О.О.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Турчак В.В.

ПЕРСПЕКТИВИ СТАТИСТИКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ В ПРОЦЕСІ ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМИ
Хасан Алі Аль-Абабнех

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Шарко В.В., Поліщук І.І.

ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ ІМІДЖЕМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Шумкова О.В., Сподобаєв Д.А.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ НА ПОСИЛЕННЯ ДИСБАЛАНСУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗПОДІЛУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ
Гриневич Л.В.

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Медведовська Т.П.

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Проскура В.В.

ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ
Труфен А.О.

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ РЕГІОНУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Юрченко А.Ю.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Геліч Н.В.

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ГАЗУ В УКРАЇНІ
Єлисєєва Л.В.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
Ясінецька І.А.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Башинський Т.В.

СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Лисак В.Ю.

СЕРЕДНІЙ КЛАС: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
Сало Я.В.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ЩОДО ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Білошапка В.С., Продан М.В.

СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ
Богма О.С.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
Бондаренко О.С.

ЗАСТОСУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В ПРУДЕНЦІЙНОМУ РЕГУЛЮВАННІ СТРАХОВОГО РИНКУ
Корват О.В.

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Кужелев М.А., Житарь М.О.

КОНСОЛІДОВАНИЙ НАГЛЯД: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Миненко Л.М.

РИНОК ПЛАТІЖНИХ КАРТОК: СУТНІСТЬ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ
Плісак Т.О., Нетребчук Л.О.

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ВЕЛИКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Сидорук Є.О.

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ІПОТЕЧНОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Юркевич О.М.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ЗНАЧЕННЯ, ФОРМУВАННЯ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА НЕЇ
Грицай О.І.

ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Кононенко В.А., Сватаненко С.С.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ
Красота О.Г.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Пінчук Т.А., Шрам Т.В., Ісакова В.Є.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Черниш С.С.

МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ БІОЛОГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У СВИНАРСТВІ
Чмир С.О.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ ПІД ЧАС АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
Шиманська К.В.

COMPARISON OF THE PROCESS OF STOCKS INFLOW AND OUTFLOW IN ACCOUNTING SYSTEMS OF FOREIGN COUNTRIES AND IN UKRAINE IN TERMS OF SUCCESSFUL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FORMATION
Shmatkovska T.O.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ
Благодир Л.М.

ВЗАЄМОДІЯ КОРИСТУВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ: МУЛЬТИАГЕНТНА МОДЕЛЬ З ЕКЗОГЕННИМИ ПАРАМЕТРАМИ КОНКУРЕНЦІЇ
Кононова К.Ю.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Матвійченко В.А.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА БІЗНЕС-ПЛАНУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тищенко C.I., Думлер О.С.

Опубліковано: 2021-01-30