№ 5 (2016): Економіка та суспільство

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАННЯ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ НАУКОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАННЯ
Братута О.Г.

ВИБІР МОНЕТАРНОГО РЕЖИМУ В ЕКОНОМІЧНО-СОЦІАЛЬНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ
Каліновський Р.О.

МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ І ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Москальов М.А., Москальов А.А.

ДИХОТОМІЯ ФОРМАЛЬНИХ ТА НЕФОРМАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ
Стрижак О.О.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Чудак В.В.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ
Бондаренко Ю.Г., Кулиняк І.Я., Страхорчук К.О.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН НА СВІТОВОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Войнова Є.І.

СВІТОВИЙ ДОСВІД МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ: ПРОЦЕС ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ
Корчагіна Г.А.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Левчук О.В., Коваленко В.А.

ГЛОБАЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Медведкина Е.А., Медведкин Т.С.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМАТИКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН ТА ПРІОРИТЕТІВ
П’янкова О.В., Ралко О.С.

ВПЛИВ КОНТРАКТНИХ ВІДНОСИН НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ ПРИЙМАЮЧИХ КРАЇН
Самсонова Л.В.

РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНЯХ
Стаканов Р.Д.

СУЧАСНИЙ СТАН І РОЗВИТОК СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ НІМЕЧЧИНИ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ ЄС І ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Стаканов Р.Д.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Безугла Л.С.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО»: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
Залознова Ю.С., Петрова І.П., Трушкіна Н.В.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДФС
Нагорічна О.С., Капітанець С.В.

СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Сегеда С.А.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Степочкин А.И.

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ВИБІР МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Трапаідзе С.М.

ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЙ РИНКУ ПРАЦІ
Шаповалов В.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

СУТНІСНІ ХAРAКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВA»
Бaлaмут Г.С.

МІСЦЕ ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Бедрадіна Г.К.

ПРОЦЕСИ ТА ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Бриксіна В.О., Шульгіна Л.М.

ЧИМ ПРИВАБЛИВА ЛЬВІВЩИНА ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ СЬОГОДНІ
Воробйов В.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Дутка Г.Я.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ФОРМУВАННЯ СУМИ ПРИБУТКУ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В УМОВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ільченко А.О.

АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Коваленко Л.Г.

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА
Коваленко М.В.

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Кузьомко В.М., Онищенко І.В.

ВПЛИВ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ НА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Кулініч Т.В., Жучик С.В.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
Кучер С.Ф., Ротарєв М.Д.

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Ладунка І.С., Кучеренко Є.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ладунка І.С., Братанов М.І.

БЕНЧМАРКІНГ – СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ У КОНКУРЕНТНІЙ БОРОТЬБІ
Леонова Ю.О.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БАЗ ДАНИХ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОДНОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Леонтьєва І.О.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗБУТУ ТА ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ОВОЧІ В УКРАЇНІ
Лишенко М.О.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Малюга Л.М.

ЗАГАЛЬНООРГАНІЗАЦІЙНІ ПОВЕДІНКОВІ СТАНДАРТИ ВЗАЄМОДІЇ НА РИНКУ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННИХ ПОСЛУГ
Марцин В.С.

РЕГІОНАЛЬНА КРАУДФАНДИНГОВА ПЛАТФОРМА – ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТУВАННЯ В РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Матющенко С.С.

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
Мелень О.В., Кириєнко О.М.

ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ
Павлова Г.Є., Приходько І.П., Федатков Д.І.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Сидорченко Т.Ф., Підгайний М.Ю.

ВАРТІСНІ ІНДИКАТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Супрун С.Д., Пічкур Є.В.

ПРИНЦИПИ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Трішкіна Н.І.

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ ЯК СКЛАДОВА ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА
Феєр О.В.

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА, ХЛІБОБУЛОЧНИХ І БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ
Хрутьба Ю.С.

НЕОБХІДНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Юр'єва І.А.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ
Бакало Н.В.

РЕГІОН ЯК КАТЕГОРІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ
Прокопюк А.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Курильців Р.М.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Никола С.О.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ДОВГОТРИВАЛОГО БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Звонар В.П.

ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ СПОРТИВНОГО ВЗУТТЯ
Петрус Б.Б., Козарь О.П., Маргітич Р.Я.

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТРУКТУРУ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯМ УКРАЇНИ
Савченко Т.В.

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ МІГРАЦІЙНОГО РУХУ ТРУДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ: ПЕРЕДУМОВИ ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ
Смутчак З.В.

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ
Шерстюк Н.С., Соколов А.В.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКО-СТРАХОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Ачкасова С.А.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
Бучко І.Є.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Демченко О.П.

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ КОЛИВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УМОВАХ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Дідур С.В., Глухова В.І., Єлісєєва О.Є.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА
Каламбет (Юдіна) С.В., Кириленко Б.О.

ПОДАТКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІВНЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Каламбет (Юдіна) С.В., Ткаченко В.Є.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Коваленко В.В., Берновська Г.А.

МІСЦЕ ДІАГНОСТИКИ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ БАНКАМИ
Коваленко В.В., Чопікова Є.В.

ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО-ТРУДОВОЇ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В КРАЇНАХ ЄС
Озерчук О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
Осадчий Є.С.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В БАНКАХ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ПОЗИЧАЛЬНИКІВ
Охрименко І.Б.

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ПРИ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ КРЕДИТУВАННІ
Свириденко А.Ю., Ходакевич С.І.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БАНКУ
Токар Я.І., Сурей Т.М., Федак М.В.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Черничко Т.В., Кізман Є.І.

ІНФРАСТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Шевченко Н.В., Скалецька О.В.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Бенько М.М., Мошковська О.А.

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Гнатенко Є.П., Гикава А.О.

УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Кравченко М.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І АУДИТУ ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Мардус Н.Ю., Селюков Д.Л.

ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Салука І.Я.

АУДИТ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Стоянова-Коваль С.С., Берднікова В.О.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Фальченко О.О.

ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ НА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Фатенок-Ткачук А.О.

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Шерстюк О.Л.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАННЯ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ НАУКОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАННЯ
Братута О.Г.

ВИБІР МОНЕТАРНОГО РЕЖИМУ В ЕКОНОМІЧНО-СОЦІАЛЬНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ
Каліновський Р.О.

МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ І ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Москальов М.А., Москальов А.А.

ДИХОТОМІЯ ФОРМАЛЬНИХ ТА НЕФОРМАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ
Стрижак О.О.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Чудак В.В.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ
Бондаренко Ю.Г., Кулиняк І.Я., Страхорчук К.О.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН НА СВІТОВОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Войнова Є.І.

СВІТОВИЙ ДОСВІД МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ: ПРОЦЕС ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ
Корчагіна Г.А.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Левчук О.В., Коваленко В.А.

ГЛОБАЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Медведкина Е.А., Медведкин Т.С.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМАТИКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН ТА ПРІОРИТЕТІВ
П’янкова О.В., Ралко О.С.

ВПЛИВ КОНТРАКТНИХ ВІДНОСИН НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ ПРИЙМАЮЧИХ КРАЇН
Самсонова Л.В.

РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНЯХ
Стаканов Р.Д.

СУЧАСНИЙ СТАН І РОЗВИТОК СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ НІМЕЧЧИНИ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ ЄС І ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Стаканов Р.Д.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Безугла Л.С.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО»: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
Залознова Ю.С., Петрова І.П., Трушкіна Н.В.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДФС
Нагорічна О.С., Капітанець С.В.

СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Сегеда С.А.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Степочкин А.И.

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ВИБІР МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Трапаідзе С.М.

ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЙ РИНКУ ПРАЦІ
Шаповалов В.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

СУТНІСНІ ХAРAКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВA»
Бaлaмут Г.С.

МІСЦЕ ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Бедрадіна Г.К.

ПРОЦЕСИ ТА ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Бриксіна В.О., Шульгіна Л.М.

ЧИМ ПРИВАБЛИВА ЛЬВІВЩИНА ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ СЬОГОДНІ
Воробйов В.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Дутка Г.Я.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ФОРМУВАННЯ СУМИ ПРИБУТКУ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В УМОВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ільченко А.О.

АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Коваленко Л.Г.

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА
Коваленко М.В.

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Кузьомко В.М., Онищенко І.В.

ВПЛИВ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ НА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Кулініч Т.В., Жучик С.В.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
Кучер С.Ф., Ротарєв М.Д.

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Ладунка І.С., Кучеренко Є.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ладунка І.С., Братанов М.І.

БЕНЧМАРКІНГ – СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ У КОНКУРЕНТНІЙ БОРОТЬБІ
Леонова Ю.О.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БАЗ ДАНИХ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОДНОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Леонтьєва І.О.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗБУТУ ТА ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ОВОЧІ В УКРАЇНІ
Лишенко М.О.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Малюга Л.М.

ЗАГАЛЬНООРГАНІЗАЦІЙНІ ПОВЕДІНКОВІ СТАНДАРТИ ВЗАЄМОДІЇ НА РИНКУ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННИХ ПОСЛУГ
Марцин В.С.

РЕГІОНАЛЬНА КРАУДФАНДИНГОВА ПЛАТФОРМА – ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТУВАННЯ В РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Матющенко С.С.

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
Мелень О.В., Кириєнко О.М.

ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ
Павлова Г.Є., Приходько І.П., Федатков Д.І.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Сидорченко Т.Ф., Підгайний М.Ю.

ВАРТІСНІ ІНДИКАТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Супрун С.Д., Пічкур Є.В.

ПРИНЦИПИ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Трішкіна Н.І.

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ ЯК СКЛАДОВА ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА
Феєр О.В.

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА, ХЛІБОБУЛОЧНИХ І БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ
Хрутьба Ю.С.

НЕОБХІДНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Юр'єва І.А.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ
Бакало Н.В.

РЕГІОН ЯК КАТЕГОРІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ
Прокопюк А.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Курильців Р.М.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Никола С.О.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ДОВГОТРИВАЛОГО БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Звонар В.П.

ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ СПОРТИВНОГО ВЗУТТЯ
Петрус Б.Б., Козарь О.П., Маргітич Р.Я.

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТРУКТУРУ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯМ УКРАЇНИ
Савченко Т.В.

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ МІГРАЦІЙНОГО РУХУ ТРУДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ: ПЕРЕДУМОВИ ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ
Смутчак З.В.

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ
Шерстюк Н.С., Соколов А.В.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКО-СТРАХОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Ачкасова С.А.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
Бучко І.Є.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Демченко О.П.

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ КОЛИВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УМОВАХ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Дідур С.В., Глухова В.І., Єлісєєва О.Є.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА
Каламбет (Юдіна) С.В., Кириленко Б.О.

ПОДАТКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІВНЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Каламбет (Юдіна) С.В., Ткаченко В.Є.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Коваленко В.В., Берновська Г.А.

МІСЦЕ ДІАГНОСТИКИ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ БАНКАМИ
Коваленко В.В., Чопікова Є.В.

ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО-ТРУДОВОЇ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В КРАЇНАХ ЄС
Озерчук О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
Осадчий Є.С.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В БАНКАХ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ПОЗИЧАЛЬНИКІВ
Охрименко І.Б.

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ПРИ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ КРЕДИТУВАННІ
Свириденко А.Ю., Ходакевич С.І.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БАНКУ
Токар Я.І., Сурей Т.М., Федак М.В.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Черничко Т.В., Кізман Є.І.

ІНФРАСТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Шевченко Н.В., Скалецька О.В.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Бенько М.М., Мошковська О.А.

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Гнатенко Є.П., Гикава А.О.

УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Кравченко М.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І АУДИТУ ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Мардус Н.Ю., Селюков Д.Л.

ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Салука І.Я.

АУДИТ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Стоянова-Коваль С.С., Берднікова В.О.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Фальченко О.О.

ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ НА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Фатенок-Ткачук А.О.

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Шерстюк О.Л.

Опубліковано: 2021-01-30