№ 2 (2016): Економіка та суспільство

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ТЕОРІЮ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Венгер В.В.

РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1848–1918 РОКАХ
Голубка М.М.

ФІНАНСУВАННЯ ЗЕМСТВАМИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ШКІЛ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Крот Л.М.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ОСВІТИ
Матюк Т.В.

УКРАИНСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
Нилова Н.М.

ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Полуяктова О.В.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Табінський В.А., Сімон А.П., Стасюк А.В.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТНК В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Бондар Ю.А., Легінькова Н.І.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Вареник І.В., Німко С.І.

СУТНІСТЬ УРБАНІЗАЦІЇ ЯК ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Гончар О.М.

ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ
Ковальчук С.Я.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ШЛОБАЛІЗАЦІЇ
Левчук О.В., Коваленко В.А.

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЙ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 60-70-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
Михайлишин Л.І.

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
Осіпова Л.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІГРАЦІЙНОГО РУХУ ОБУМОВЛЕНІ ГЛОБАЛЬНИМИ ТРЕНДАМИ ТА ЗАГРОЗАМИ
Чепеленко А.М., Чепеленко Д.С.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ПЕРЕДУМОВИ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ ВИДОБУТКУ НЕТРАДИЦІЙНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ
Борщ Л.М.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ РОСЛИННИЦЬКИХ ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В 2015 Р.
Гаркавий В.В.

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТИВНА АГРАРНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
Довжик О.О.

АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ У СУЧАСНИЙ ПЕРІОД
Колібан Д.В.

СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Крамаренко І.С.

РОЛЬ РИНКУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФУНКЦІОНУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Кушнір Т.М.

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БЮДЖЕТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Лінтур І.В., Голубка Я.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Макаренко Н.О.

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАЗОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ДИВЕРСИФІКАЦІЇ
Метошоп І.М., Сорока Х.-І.Ю.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ
Мирвода С.И.

ПОДАТКИ – ОСНОВНИЙ ВАЖІЛЬ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Нездойминога О.Є.

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПАТ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» ВІДПОВІДНО ДО ТРЕТЬОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАКЕТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
Овецька О.В.

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Пилипенко К.А.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ В НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Пішенін І.К.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Румик І.І.

УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ТА ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
Світовий О.М.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ
Сегеда С.А.

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Сирветник-Царій В.В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Смолій Л.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
Стегней М.І., Максютова-Грешкулич Д.В., Добош І.В.

ЕКСПОРТНООРІЄНТОВАНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Танклевська Н.С., Потравка Л.О.

АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Турчіна С.Г.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ В СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ ЕКОНОМІКИ
Штулер І.Ю.

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Яровий І.М.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ SIX SIGMA
Арич М.І.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Бакина Т.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Височин І.В., Вавдійчик І.М.

РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУТЬ, ВИДИ ТА ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ
Волинець І.Г.

КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Головко Т.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА ПРИ РАЗРАБОТКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Гуржий Н.Г.

СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ КЛАСИФІКАЦІЇ МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
Данилович-Кропивницька М.Л.

СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Єпіфанова І.Ю., Оранська Н.О.

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ОСНОВА ДОСТИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Задорожнюк Н.А., Пейчев А.Д.

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІТЧИЗНЯНИХ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Запухляк І.Б.

ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ОЦІНКИ РИНКОВИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
Зосімова А.В., Москаленко Н.О.

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Ковтуненко Ю.В., Кавєріна С.Ю.

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО)
Кайдрович Х.І.

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Климчук А.О.

РИЗИКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТА СПОСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ЇХ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ
Кривда О.В.

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
Ляшко І.І., Єременко О.М.

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ КОМПАНІЇ
Михайлишин Н.П., Романів С.Р.

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Панасюк М.А., Бойко О.О.

ВПЛИВ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Патута О.С., Пришко К.Є.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ЗАГРОЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПЕРЕСІЧЕННЯ
Петренко О.В., Антоненко В.М.

ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Петрова Н.О.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Рибіна Л.О.

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Рижко О.В.

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ НАФТОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Ріщук Л.І.

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Романенко О.О.

СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Стефанишин О.Б.

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ШЛЯХОМ ВИБОРУ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ
Чернявська І.М., Руденко О.В.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТОКУ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ ЯК КЛЮЧ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Шпортько Г.Ю., Вишневська М.К.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

СУЧАСНИЙ СТАН РЕСУРСНО-СИРОВИННИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ОБ’ЄКТАМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Васильчук Н.О., Перепелюкова О.В.

ТРАНЗИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Гоблик В.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Гречана С.І.

ОЦІНКА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ РИЗИКІВ
Дем’ян Я.Ю.

РОЗВИТОК СФЕРИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЯХ: ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ
Мельникова М.В., Градобоєва Є.С.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ ТУРИЗМУ
Микуланинець С.І., Проскура В.Ф.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Михальчинець Г.Т.

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ЕКО- І ГЕОТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ ЗА СПРИЯННЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Передерко В.П.

ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Рогозян Ю.С.

СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Сімків Л.Є.

ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ КОМПЛЕКСІВ
Ужва А.М.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
Юрченко А.Ю.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
Ільїна М.В., Шпильовий І.М.

ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ ЯК ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Машіка Г.В., Лендєл В.В.

УРОКИ ПРОВЕДЕННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Попов А.С.

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Тараєвська Л.С.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Штогрин Г.C.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Бабенко В.А.

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКІВ ПРАЦІ: БАГАТОРІВНЕВИЙ ВИМІР
Василенко В.М., Дружиніна В.В.

СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧОЇ І НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Жадан О.В., Гончаренко М.В.

НОВІ ВІХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РЕКЛАМНОГО РИНКУ
Росола У.В.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ
Александрова Г.М.

ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СТРАХОВИКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Борисюк О.В.

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА НОРМАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА
Галущак В.В.

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Горин В.П., Варемчук І.В.

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ
Гребенщікова Т.C., Онищенко Ю.І.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Грубляк О.М.

ПРОГРАМА ЗАХИСТУ ВКЛАДІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
Добровольська О.В.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ
Дудчик О.Ю., Пашикян І.С., Соловйова А.Г.

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Клименко С.О., Мікрюкова Л.В.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОФОРМУВАНЬ
Корнійчук Г.В.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Лаврик В.В.

ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ
Ливдар М.В.

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ РИЗИКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Літвін Я.А.

СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ АГРАРНИХ РИЗИКІВ
Непочатенко О.О., Юдін В.К.

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Петричко М.М., Басара М.М.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ АСПЕКТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Поліщук О.А., Поліщук О.Т.

РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Простебі Л.І.

КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ
Просяник І.В.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ
Рац О.М., Тороєва В.О.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТАТЕЙ БАЛАНСУ
Селезень О.М.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Слободянюк Н.О., Коніна М.О.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Соцька Ю.І.

ЛЕВЕРИДЖ-ЛІЗИНГ ЯК МЕХАНІЗМ ДОВГОСТРОКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТРЕБ ПІДПРИЄМСТВ
Татарінов В.В., Гноєвий В.Г.

НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Турченяк О.В.

СТРУКТУРА ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Шпильовий Б.В.

РЕГУЛЮЮЧА РОЛЬ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Штефан Л.Б., Ткач Д.О.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ФАКТОРИ НЕОБХІДНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Беренда Н.І., Ялигіна М.С.

БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Бондар Т.Л.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЧАСТИНІ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Брадул О.М., Шепелюк В.А.

КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ
Будник Л.А., Голяш І.Д.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Букало Н.А., Данилюк Н.В.

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДОМІНАНТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Гільорме Т.В., Шачаніна Ю.К.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК: ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ТА ОСНОВНИХ ЗАСАД УПРОВАДЖЕННЯ
Гриценко О.І.

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Дзюба О.М.

ПРОБЛЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Дугар Т.Є.

РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГНОСТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Єршова Н.Ю.

КЛЮЧОВІ ЗМІНИ В РЕФОРМУВАННІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Круковська О.В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Молодецька О.М., Буркова Л.А., Семеняка Т.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗНИЖОК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Новицька Ю.В., Букало Н.А.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ
Разборська О.О., Даценко Г.В., Ксьоншка А.В.

ВАРТІСТЬ КОРПОРАЦІЙ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Рябініна В.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ЕТАПІ НАСТУПНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗВІТНОСТІ
Семчук І.В., Мазур В.Г.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ
Скрипник С.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Собченко А.М.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОТОЧНОГО ВИРОБНИЧОГО ОБЛІКУ ВІДХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІЗ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
Тимрієнко І.Ю., Дімнич А.М., Пашкова М.С.

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ
Шевченко Л.Я.

КОНТРОЛЬ РЕАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: ПОДАТКОВІ ЗМІНИ 2016
Шевчук Л.П., Рубанська В.В., Яловенко В.О.

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
Шепель І.В.

ENSURING OF PROFITABILITY IN THE SYSTEM FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE
Shmatkovska T.O., Grab O.B.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Яровенко Т.С., Гузенко Ю.А., Масіч Т.О.

СТАТИСТИКА

МОНІТОРИНГ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Берідзе Т.М.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

АНАЛИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
Минц А.Ю.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ТЕОРІЮ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Венгер В.В.

РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1848–1918 РОКАХ
Голубка М.М.

ФІНАНСУВАННЯ ЗЕМСТВАМИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ШКІЛ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Крот Л.М.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ОСВІТИ
Матюк Т.В.

УКРАИНСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
Нилова Н.М.

ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Полуяктова О.В.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Табінський В.А., Сімон А.П., Стасюк А.В.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТНК В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Бондар Ю.А., Легінькова Н.І.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Вареник І.В., Німко С.І.

СУТНІСТЬ УРБАНІЗАЦІЇ ЯК ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Гончар О.М.

ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ
Ковальчук С.Я.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ШЛОБАЛІЗАЦІЇ
Левчук О.В., Коваленко В.А.

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЙ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 60-70-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
Михайлишин Л.І.

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
Осіпова Л.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІГРАЦІЙНОГО РУХУ ОБУМОВЛЕНІ ГЛОБАЛЬНИМИ ТРЕНДАМИ ТА ЗАГРОЗАМИ
Чепеленко А.М., Чепеленко Д.С.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ПЕРЕДУМОВИ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ ВИДОБУТКУ НЕТРАДИЦІЙНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ
Борщ Л.М.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ РОСЛИННИЦЬКИХ ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В 2015 Р.
Гаркавий В.В.

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТИВНА АГРАРНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
Довжик О.О.

АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ У СУЧАСНИЙ ПЕРІОД
Колібан Д.В.

СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Крамаренко І.С.

РОЛЬ РИНКУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФУНКЦІОНУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Кушнір Т.М.

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БЮДЖЕТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Лінтур І.В., Голубка Я.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Макаренко Н.О.

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАЗОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ДИВЕРСИФІКАЦІЇ
Метошоп І.М., Сорока Х.-І.Ю.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ
Мирвода С.И.

ПОДАТКИ – ОСНОВНИЙ ВАЖІЛЬ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Нездойминога О.Є.

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПАТ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» ВІДПОВІДНО ДО ТРЕТЬОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАКЕТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
Овецька О.В.

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Пилипенко К.А.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ В НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Пішенін І.К.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Румик І.І.

УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ТА ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
Світовий О.М.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ
Сегеда С.А.

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Сирветник-Царій В.В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Смолій Л.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
Стегней М.І., Максютова-Грешкулич Д.В., Добош І.В.

ЕКСПОРТНООРІЄНТОВАНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Танклевська Н.С., Потравка Л.О.

АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Турчіна С.Г.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ В СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ ЕКОНОМІКИ
Штулер І.Ю.

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Яровий І.М.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ SIX SIGMA
Арич М.І.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Бакина Т.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Височин І.В., Вавдійчик І.М.

РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУТЬ, ВИДИ ТА ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ
Волинець І.Г.

КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Головко Т.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА ПРИ РАЗРАБОТКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Гуржий Н.Г.

СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ КЛАСИФІКАЦІЇ МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
Данилович-Кропивницька М.Л.

СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Єпіфанова І.Ю., Оранська Н.О.

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ОСНОВА ДОСТИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Задорожнюк Н.А., Пейчев А.Д.

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІТЧИЗНЯНИХ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Запухляк І.Б.

ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ОЦІНКИ РИНКОВИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
Зосімова А.В., Москаленко Н.О.

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Ковтуненко Ю.В., Кавєріна С.Ю.

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО)
Кайдрович Х.І.

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Климчук А.О.

РИЗИКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТА СПОСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ЇХ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ
Кривда О.В.

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
Ляшко І.І., Єременко О.М.

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ КОМПАНІЇ
Михайлишин Н.П., Романів С.Р.

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Панасюк М.А., Бойко О.О.

ВПЛИВ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Патута О.С., Пришко К.Є.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ЗАГРОЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПЕРЕСІЧЕННЯ
Петренко О.В., Антоненко В.М.

ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Петрова Н.О.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Рибіна Л.О.

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Рижко О.В.

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ НАФТОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Ріщук Л.І.

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Романенко О.О.

СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Стефанишин О.Б.

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ШЛЯХОМ ВИБОРУ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ
Чернявська І.М., Руденко О.В.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТОКУ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ ЯК КЛЮЧ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Шпортько Г.Ю., Вишневська М.К.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

СУЧАСНИЙ СТАН РЕСУРСНО-СИРОВИННИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ОБ’ЄКТАМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Васильчук Н.О., Перепелюкова О.В.

ТРАНЗИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Гоблик В.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Гречана С.І.

ОЦІНКА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ РИЗИКІВ
Дем’ян Я.Ю.

РОЗВИТОК СФЕРИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЯХ: ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ
Мельникова М.В., Градобоєва Є.С.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ ТУРИЗМУ
Микуланинець С.І., Проскура В.Ф.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Михальчинець Г.Т.

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ЕКО- І ГЕОТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ ЗА СПРИЯННЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Передерко В.П.

ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Рогозян Ю.С.

СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Сімків Л.Є.

ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ КОМПЛЕКСІВ
Ужва А.М.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
Юрченко А.Ю.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
Ільїна М.В., Шпильовий І.М.

ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ ЯК ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Машіка Г.В., Лендєл В.В.

УРОКИ ПРОВЕДЕННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Попов А.С.

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Тараєвська Л.С.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Штогрин Г.C.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Бабенко В.А.

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКІВ ПРАЦІ: БАГАТОРІВНЕВИЙ ВИМІР
Василенко В.М., Дружиніна В.В.

СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧОЇ І НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Жадан О.В., Гончаренко М.В.

НОВІ ВІХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РЕКЛАМНОГО РИНКУ
Росола У.В.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ
Александрова Г.М.

ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СТРАХОВИКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Борисюк О.В.

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА НОРМАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА
Галущак В.В.

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Горин В.П., Варемчук І.В.

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ
Гребенщікова Т.C., Онищенко Ю.І.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Грубляк О.М.

ПРОГРАМА ЗАХИСТУ ВКЛАДІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
Добровольська О.В.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ
Дудчик О.Ю., Пашикян І.С., Соловйова А.Г.

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Клименко С.О., Мікрюкова Л.В.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОФОРМУВАНЬ
Корнійчук Г.В.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Лаврик В.В.

ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ
Ливдар М.В.

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ РИЗИКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Літвін Я.А.

СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ АГРАРНИХ РИЗИКІВ
Непочатенко О.О., Юдін В.К.

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Петричко М.М., Басара М.М.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ АСПЕКТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Поліщук О.А., Поліщук О.Т.

РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Простебі Л.І.

КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ
Просяник І.В.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ
Рац О.М., Тороєва В.О.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТАТЕЙ БАЛАНСУ
Селезень О.М.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Слободянюк Н.О., Коніна М.О.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Соцька Ю.І.

ЛЕВЕРИДЖ-ЛІЗИНГ ЯК МЕХАНІЗМ ДОВГОСТРОКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТРЕБ ПІДПРИЄМСТВ
Татарінов В.В., Гноєвий В.Г.

НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Турченяк О.В.

СТРУКТУРА ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Шпильовий Б.В.

РЕГУЛЮЮЧА РОЛЬ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Штефан Л.Б., Ткач Д.О.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ФАКТОРИ НЕОБХІДНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Беренда Н.І., Ялигіна М.С.

БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Бондар Т.Л.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЧАСТИНІ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Брадул О.М., Шепелюк В.А.

КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ
Будник Л.А., Голяш І.Д.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Букало Н.А., Данилюк Н.В.

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДОМІНАНТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Гільорме Т.В., Шачаніна Ю.К.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК: ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ТА ОСНОВНИХ ЗАСАД УПРОВАДЖЕННЯ
Гриценко О.І.

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Дзюба О.М.

ПРОБЛЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Дугар Т.Є.

РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГНОСТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Єршова Н.Ю.

КЛЮЧОВІ ЗМІНИ В РЕФОРМУВАННІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Круковська О.В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Молодецька О.М., Буркова Л.А., Семеняка Т.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗНИЖОК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Новицька Ю.В., Букало Н.А.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ
Разборська О.О., Даценко Г.В., Ксьоншка А.В.

ВАРТІСТЬ КОРПОРАЦІЙ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Рябініна В.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ЕТАПІ НАСТУПНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗВІТНОСТІ
Семчук І.В., Мазур В.Г.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ
Скрипник С.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Собченко А.М.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОТОЧНОГО ВИРОБНИЧОГО ОБЛІКУ ВІДХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІЗ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
Тимрієнко І.Ю., Дімнич А.М., Пашкова М.С.

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ
Шевченко Л.Я.

КОНТРОЛЬ РЕАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: ПОДАТКОВІ ЗМІНИ 2016
Шевчук Л.П., Рубанська В.В., Яловенко В.О.

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
Шепель І.В.

ENSURING OF PROFITABILITY IN THE SYSTEM FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE
Shmatkovska T.O., Grab O.B.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Яровенко Т.С., Гузенко Ю.А., Масіч Т.О.

СТАТИСТИКА

МОНІТОРИНГ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Берідзе Т.М.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

АНАЛИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
Минц А.Ю.

Опубліковано: 2021-02-01