№ 15 (2018): Економіка та суспільство

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ОГЛЯД ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Боднарчук Т.Л.

ІСТОРІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ
Кадол О.М., Кадол Л.В., Кравчук Л.М.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОНЯТЬ
Топорков А.И.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ
Гоблик В.В.

ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО ПОРЯДКУ
Колінець Л.Б.

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА, ЯК ЧИННИК ПОГЛИБЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ВІДНОСИН КРАЇНИ
Коляда О.В., Райчева А.О.

СВІТОВІ ФІНАНСОВІ РИНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Любохинець Л.С., Лабунець О.О.

АНАЛIЗ PОЗВИТКУ СВІТОВИХ ТНК: ДОСВIД ДЛЯ УКPАЇНИ
Павлюк Т.С., Діденко М.В.

УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Пікулик О.І.

MANAGEMENT SPECIFICS OF ENTERPRISES’ CURRENT ASSETS IN INTERNATIONAL FINANCIAL ACTIVITIES
Reznikova T.O., Melnyk A.O.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Севрук І.М., Рупчева А.О.

ЕКОНОМІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ
Федун І.Л., Генералов О.В.

ОГЛЯД ФІНАНСОВИХ І НЕФІНАНСОВИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК НА ЕКОНОМІКУ
Юнацький М.О.

СВІТОВИЙ РИНОК НАФТИ: КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ
Юр’єва П.Б.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕСУРСІВ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В ТУРИЗМІ: МЕХАНІЗМИ, ЛІМІТИ ТА БАР’ЄРИ
Ганський В.О.

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВИРОБНИЧОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Голей Ю.М.

ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Гончарук А.В.

СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «НОРМУВАННЯ» ТА «СТАНДАРТИЗАЦІЯ» ЯК ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ
Грицюк Н.О.

ОЦІНКА РИНКУ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ТОВАРІВ
Добровольський В.В., Логвиненко Н.І.

БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В АСПЕКТІ ТУРИЗМОЛОГІЇ
Залуніна О.М., Черниш Р.О.

АНАЛІЗ ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОРТАХ СВІТУ
Карпенко О.О.

ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Карташова О.Г., Петько В.М.

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ
Крет І.З., Петрушка Т.О.

POЗВИТOК БIPЖOВOГO PИНКУ CIЛЬCЬКOГOCПOДAPCЬКOЇ ПPOДУКЦIЇ
Ліщук Ю.А.

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОФШОРНИХ ЗОН ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ЇХ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Мартиненко В.О., Гордієнко В.П.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВЛАСНИКІВ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ
Момот Т.В., Бубенко П.Т., Панов В.В.

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
Момот Т.В., Ващенко О.М., Тесленко Р.Ю.

ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ
Остапенко Т.Г., Гращенко І.С., Прищепа Н.П.

ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК НОВИХ АГРОФОРМУВАНЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВІДРОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Ярема Л.В., Замора О.І.

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Ящук Т.А., Чирва О.Г.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УПРAВЛIННЯ РECУРCНИМ ПOТEНЦIAЛOМ ПРOМИCЛOВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Бакало Н.В., Полякова А.О.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Баранівський О.А.

МОНІТОРИНГ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КРИВОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
Берідзе Т.М., Серебреников В.М., Лохман Н.В.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Біловол Р.І.

ASSESSMENT OF PROFESSIONAL CULTURE OF UNIVERSITY STUDENTS AND PROFESSORS: THE VALUE-BASED APPROACH
Blyznyuk T.P.

СУЧАСНІ ТРЕНДИ DIGITAL МАРКЕТИНГУ
Васильців Н.М., Рожко Н.Я.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Волошина О.А.

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В ДИСТРИБУЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
Гайванович Н.В.

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Гнилянська О.В., Стукановська Н.Є.

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Горбовська О.О., Язвінська Н.В.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА АВІАТРАНСПОРТІ. ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ГАЛУЗІ
Горохова Т.В., Фоменко Ю.Р.

ЛОЯЛЬНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ ЯК ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Гросул В.А., Калєнік К.В.

ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ КУЛЬТУРИ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
Данилович-Кропивницька М.Л.

ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Данілова І.С.

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ МЕДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Дмитрук О.В., Круковська І.М., Свінцицька О.М.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИРІШЕННЯ
Довгань Л.Є., Ткач В.В.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
Запащук Л.В.

ОЦІНКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Іванченко В.В., Кривда О.В.

МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА
Квіта Г.М., Шіковець К.О., Безсмертна Ю.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Кирилюк В.С., Семенова Т.В., Семенов О.Д.

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА УКРАЇНИ
Кислюк Л.В.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СОЦІОЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Коленда Н.В.

ВІРУСНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК МЕТОД ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Кордзая Н.Р.

РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА ЦІНОЮ
Котикова О.І., Орлов К.В., Тижневий А.В.

МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Крамаренко А.В., Вишневська М.К.

МЕНЕДЖМЕНТ КАР’ЄРИ
Кудінова М.М., Меденець В.В.

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ладунка І.С., Байдала М.О.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Лисенко Т.І., Усіченко І.В., Алєксєєнко І.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Луценко І.С., Пімонова К.А.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Лучко Г.Й.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ ТА ПОНЯТТЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Майборода О.Є., Косарєва І.П., Корабейнікова І.О.

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ТА РОЛЬ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Малашенко Ю.А., Єфременко А.Г., Заволока Ю.М.

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОСЛУГ НА ПАСАЖИРСЬКОМУ ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ДАЛЕКОГО СПОЛУЧЕННЯ
Мельник Т.С.

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Могильна Л.М.

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Нездоймінов С.Г., Петрова А.C.

МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
Нусінов В.Я., Голівер В.П.

ОРГАНIЗАЦIЙНИЙ МЕХАНIЗМ УПРАВЛIННЯ ЯКIСТЮ ПОСЛУГ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Папп В.В., Бошота Н.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Пігуль Н.Г., Пігуль Є.І.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ РИЗИКІВ НА ПРОЦЕС РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Побережний Р.О., Рибицька Ю.Л.

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Скочиляс С.М.

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Скупейко В.В.

КОМПЛЕКСНА ПЕРЕРОБКА КАОЛІНІВ:МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ
Сомова Л.І., Проха Л.М., Шишкіна А.В.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА – ВИРОБНИКА ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Турчіна С.Г.

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА СКЛАДОВА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ус М.І.

ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ
Федорова В.А.

ФІНАНСОВО-АНАЛІТИЧНА ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Хрущ Н.А.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКО-ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНИЙ І ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
Шувар Н.М., Закалик Г.М., Удуд І.Р.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО БІЗНЕСУ РЕГІОНІВ
Бошинда І.М.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Герцег В.А., Газуда Л.М.

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
Огієнко М.М., Гуріна О.В.

ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ РЕГІОНУ
Дружиніна В.В., Луценко Г.П., Рижак А.І.

ГАРМОНІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОЇ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Наумова Н.Г., Ніколаєвська А.О.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Павліха Н.В., Цимбалюк І.О., Долиняк Ю.О.

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАХІДНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ
Павлов К.В.

ЦИКЛІЧНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: МАКРО- І МЕЗОРІВЕНЬ
Полякова Ю.В.

НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТТЯ
Семененко І.С., Нечитайло У.П., Семененко В.І.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ
Ярмолюк Д.І.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Кузь А.О., Приварникова І.Ю.

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
Петрушка І.М., Мороз О.І., Петрушка К.І.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ФАКТОРИ ПОСИЛЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Дериховська В.І.

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВТРАТ ПЕРЕМІЩЕНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Касич А.О.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК НАПРЯМ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Мороз O.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ АСИМЕТРІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Нікітіна А.В., Решетняк А.В., Решетняк Д.О.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ ЯК ІНСТРУМЕНТ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Охріменко О.О., Гранченко Е.Е.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Самойленко І.О.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СПОЖИВЧОГО КОШИКА В УКРАЇНІ
Яременко Л.М., Пономаренко Я.А.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Бездітко Ю.М., Соїн А.В.

ХАРАКТЕРНІ ТА ОБОВ’ЯЗКОВІ ОЗНАКИ ФІНАНСІВ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
Борисова І.С.

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНТРОЛЮ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Виговська Н.Г., Литвинчук І.В.

ОЦІНКА МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ В УКРАЇНІ
Кміть В.М., Вовчанський Ю.В.

АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОГО РИНКУ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНОЇ ЛАНКИ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ КРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Колосінська М.І., Катринуца К.І.

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ
Коць О.О., Гоменюк В.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Лаврук Н.А., Русул Л.В.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ В 2014-2017 РОКАХ: СТАН ТА ЗАХОДИ ПОКРАЩЕННЯ
Ларіонова К.Л., Безвух С.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КРУГООБІГУ КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОТРАНСПОРТУ
Левченко І.А., Борівський Р.О.

БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ, СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ
Меренкова Л.О.

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ
Момот І.О., Момот Ю.Г., Козенков Д.Є.

ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Остапчук В.О.

ВПЛИВ ГРОШОВОГО РИНКУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
Рекуненко І.І., Божко М.І., Зимогляд А.В.

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
Самура Ю.О.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Світлична В.Ю., Дериволков В.О.

ТЕОРЕТИЧНІ СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Сердюков К.Г., Сукрушева Г.О., Нестерова С.М.

ПАРТИЦИПАТОРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ
Станіславчук Н.О., Демꞌянишина О.А., Мовчанюк А.В.

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Стеценко Т.В., Пєнська І.О., Биканова А.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Сукрушева Г.О., Сіра А.Ю.

КРИПТОВАЛЮТИ ТА ЇХ МІСЦЕ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ
Федорова Ю.В.

ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Хромушина Л.А.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Чемчикаленко Р.А., Яременко В.Г., Павленко О. О.

НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Шалигіна І.В.

СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Швець Ю.О., Горбачов О.Є.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ: СВІТОВА ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
Школьник І.О., Івашина А.О.

ПОТЕНЦІАЛ ПОДАЛЬШОГО ЗРОСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
Юдіна С.В., Писаревський Б.І.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ
Глазко Н.Д., Ващілова Н.В., Домбровська В.В.

ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ – ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ
Горбань С.Ю.

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЇЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Грицай О.І., Станасюк Н.С.

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ
Ілляшенко К.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ
Кемарська Л.Г.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГНОЗНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Коляда А.Л.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ І АУДИТУ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Кравченко М.В., Даценко А.Є., Золотаренко Ю.В.

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ АУДИТУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Красота О.Г.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕПРОФІЛЬНИХ АКТИВІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Людвенко Д.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
Матвєєв В.В., Гайдаржийська О.М., Зaдoрoжнa A.В.

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ЗАПАС ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Мелень О.В., Бережна Г.М.

ОЦІНКА ШЛЯХІВ ЗМІЦНЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЯК ЗАСОБУ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Мулик Т.О., Бельдій А.М., Левчук М.С.

ФОРМУВАННЯ НОВІТНІХ ПІДХОДІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ПОТРЕБ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Поповиченко Г.С.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
Сарапіна О.А., Стефанович Н.Я.

АМОРТИЗАЦІЯ ПЛОДОНОСНИХ РОСЛИН: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ПОГЛЯД
Славкова О.П., Гаркуша С.А.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
Тарасова Г.О., Гулевич С.В.

РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТІВ ЛІКВІДНОСТІ ЗА БАЛАНСОМ, ВРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ І ВИРОБНИЧИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОЕФІЦІЄНТНОГО АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ
Чайка Т.Ю., Лошакова С.Є., Водоріз Я.С.

СУЧАСНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
Шехтерле Р.Р.

СТАТИСТИКА

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТРАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЗА РІВНЕМ ДОХОДІВ
Аксьонова І.В.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

БЛОКЧЕЙН В ЕКОНОМІЦІ ТА БІЗНЕСІ
Бабенко К.Є.

ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА
Гафіяк А.М.

ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВСЬКОГО ТА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРІВ В УКРАЇНІ
Задорожня Т.М., Параниця Н.В.

BASIS OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY
Zaika Y.A., Kunts S.A.

ОЦІНКА РИЗИКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Кисільова І.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО РІШЕННЯ SAP BUSINESS ONE В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Марусей Т.В., Білик Т.Л.

CТОХАСТИЧНІ МЕТОДИ У ФІНАНСОВОМУ МОДЕЛЮВАННІ
Янішевський В.С.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ОГЛЯД ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Боднарчук Т.Л.

ІСТОРІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ
Кадол О.М., Кадол Л.В., Кравчук Л.М.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОНЯТЬ
Топорков А.И.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ
Гоблик В.В.

ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО ПОРЯДКУ
Колінець Л.Б.

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА, ЯК ЧИННИК ПОГЛИБЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ВІДНОСИН КРАЇНИ
Коляда О.В., Райчева А.О.

СВІТОВІ ФІНАНСОВІ РИНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Любохинець Л.С., Лабунець О.О.

АНАЛIЗ PОЗВИТКУ СВІТОВИХ ТНК: ДОСВIД ДЛЯ УКPАЇНИ
Павлюк Т.С., Діденко М.В.

УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Пікулик О.І.

MANAGEMENT SPECIFICS OF ENTERPRISES’ CURRENT ASSETS IN INTERNATIONAL FINANCIAL ACTIVITIES
Reznikova T.O., Melnyk A.O.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Севрук І.М., Рупчева А.О.

ЕКОНОМІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ
Федун І.Л., Генералов О.В.

ОГЛЯД ФІНАНСОВИХ І НЕФІНАНСОВИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК НА ЕКОНОМІКУ
Юнацький М.О.

СВІТОВИЙ РИНОК НАФТИ: КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ
Юр’єва П.Б.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕСУРСІВ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В ТУРИЗМІ: МЕХАНІЗМИ, ЛІМІТИ ТА БАР’ЄРИ
Ганський В.О.

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВИРОБНИЧОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Голей Ю.М.

ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Гончарук А.В.

СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «НОРМУВАННЯ» ТА «СТАНДАРТИЗАЦІЯ» ЯК ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ
Грицюк Н.О.

ОЦІНКА РИНКУ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ТОВАРІВ
Добровольський В.В., Логвиненко Н.І.

БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В АСПЕКТІ ТУРИЗМОЛОГІЇ
Залуніна О.М., Черниш Р.О.

АНАЛІЗ ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОРТАХ СВІТУ
Карпенко О.О.

ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Карташова О.Г., Петько В.М.

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ
Крет І.З., Петрушка Т.О.

POЗВИТOК БIPЖOВOГO PИНКУ CIЛЬCЬКOГOCПOДAPCЬКOЇ ПPOДУКЦIЇ
Ліщук Ю.А.

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОФШОРНИХ ЗОН ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ЇХ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Мартиненко В.О., Гордієнко В.П.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВЛАСНИКІВ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ
Момот Т.В., Бубенко П.Т., Панов В.В.

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
Момот Т.В., Ващенко О.М., Тесленко Р.Ю.

ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ
Остапенко Т.Г., Гращенко І.С., Прищепа Н.П.

ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК НОВИХ АГРОФОРМУВАНЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВІДРОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Ярема Л.В., Замора О.І.

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Ящук Т.А., Чирва О.Г.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УПРAВЛIННЯ РECУРCНИМ ПOТEНЦIAЛOМ ПРOМИCЛOВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Бакало Н.В., Полякова А.О.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Баранівський О.А.

МОНІТОРИНГ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КРИВОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
Берідзе Т.М., Серебреников В.М., Лохман Н.В.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Біловол Р.І.

ASSESSMENT OF PROFESSIONAL CULTURE OF UNIVERSITY STUDENTS AND PROFESSORS: THE VALUE-BASED APPROACH
Blyznyuk T.P.

СУЧАСНІ ТРЕНДИ DIGITAL МАРКЕТИНГУ
Васильців Н.М., Рожко Н.Я.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Волошина О.А.

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В ДИСТРИБУЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
Гайванович Н.В.

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Гнилянська О.В., Стукановська Н.Є.

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Горбовська О.О., Язвінська Н.В.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА АВІАТРАНСПОРТІ. ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ГАЛУЗІ
Горохова Т.В., Фоменко Ю.Р.

ЛОЯЛЬНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ ЯК ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Гросул В.А., Калєнік К.В.

ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ КУЛЬТУРИ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
Данилович-Кропивницька М.Л.

ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Данілова І.С.

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ МЕДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Дмитрук О.В., Круковська І.М., Свінцицька О.М.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИРІШЕННЯ
Довгань Л.Є., Ткач В.В.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
Запащук Л.В.

ОЦІНКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Іванченко В.В., Кривда О.В.

МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА
Квіта Г.М., Шіковець К.О., Безсмертна Ю.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Кирилюк В.С., Семенова Т.В., Семенов О.Д.

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА УКРАЇНИ
Кислюк Л.В.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СОЦІОЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Коленда Н.В.

ВІРУСНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК МЕТОД ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Кордзая Н.Р.

РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА ЦІНОЮ
Котикова О.І., Орлов К.В., Тижневий А.В.

МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Крамаренко А.В., Вишневська М.К.

МЕНЕДЖМЕНТ КАР’ЄРИ
Кудінова М.М., Меденець В.В.

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ладунка І.С., Байдала М.О.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Лисенко Т.І., Усіченко І.В., Алєксєєнко І.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Луценко І.С., Пімонова К.А.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Лучко Г.Й.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ ТА ПОНЯТТЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Майборода О.Є., Косарєва І.П., Корабейнікова І.О.

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ТА РОЛЬ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Малашенко Ю.А., Єфременко А.Г., Заволока Ю.М.

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОСЛУГ НА ПАСАЖИРСЬКОМУ ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ДАЛЕКОГО СПОЛУЧЕННЯ
Мельник Т.С.

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Могильна Л.М.

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Нездоймінов С.Г., Петрова А.C.

МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
Нусінов В.Я., Голівер В.П.

ОРГАНIЗАЦIЙНИЙ МЕХАНIЗМ УПРАВЛIННЯ ЯКIСТЮ ПОСЛУГ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Папп В.В., Бошота Н.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Пігуль Н.Г., Пігуль Є.І.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ РИЗИКІВ НА ПРОЦЕС РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Побережний Р.О., Рибицька Ю.Л.

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Скочиляс С.М.

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Скупейко В.В.

КОМПЛЕКСНА ПЕРЕРОБКА КАОЛІНІВ:МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ
Сомова Л.І., Проха Л.М., Шишкіна А.В.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА – ВИРОБНИКА ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Турчіна С.Г.

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА СКЛАДОВА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ус М.І.

ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ
Федорова В.А.

ФІНАНСОВО-АНАЛІТИЧНА ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Хрущ Н.А.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКО-ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНИЙ І ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
Шувар Н.М., Закалик Г.М., Удуд І.Р.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО БІЗНЕСУ РЕГІОНІВ
Бошинда І.М.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Герцег В.А., Газуда Л.М.

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
Огієнко М.М., Гуріна О.В.

ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ РЕГІОНУ
Дружиніна В.В., Луценко Г.П., Рижак А.І.

ГАРМОНІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОЇ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Наумова Н.Г., Ніколаєвська А.О.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Павліха Н.В., Цимбалюк І.О., Долиняк Ю.О.

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАХІДНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ
Павлов К.В.

ЦИКЛІЧНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: МАКРО- І МЕЗОРІВЕНЬ
Полякова Ю.В.

НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТТЯ
Семененко І.С., Нечитайло У.П., Семененко В.І.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ
Ярмолюк Д.І.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Кузь А.О., Приварникова І.Ю.

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
Петрушка І.М., Мороз О.І., Петрушка К.І.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ФАКТОРИ ПОСИЛЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Дериховська В.І.

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВТРАТ ПЕРЕМІЩЕНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Касич А.О.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК НАПРЯМ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Мороз O.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ АСИМЕТРІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Нікітіна А.В., Решетняк А.В., Решетняк Д.О.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ ЯК ІНСТРУМЕНТ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Охріменко О.О., Гранченко Е.Е.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Самойленко І.О.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СПОЖИВЧОГО КОШИКА В УКРАЇНІ
Яременко Л.М., Пономаренко Я.А.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Бездітко Ю.М., Соїн А.В.

ХАРАКТЕРНІ ТА ОБОВ’ЯЗКОВІ ОЗНАКИ ФІНАНСІВ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
Борисова І.С.

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНТРОЛЮ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Виговська Н.Г., Литвинчук І.В.

ОЦІНКА МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ В УКРАЇНІ
Кміть В.М., Вовчанський Ю.В.

АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОГО РИНКУ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНОЇ ЛАНКИ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ КРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Колосінська М.І., Катринуца К.І.

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ
Коць О.О., Гоменюк В.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Лаврук Н.А., Русул Л.В.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ В 2014-2017 РОКАХ: СТАН ТА ЗАХОДИ ПОКРАЩЕННЯ
Ларіонова К.Л., Безвух С.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КРУГООБІГУ КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОТРАНСПОРТУ
Левченко І.А., Борівський Р.О.

БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ, СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ
Меренкова Л.О.

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ
Момот І.О., Момот Ю.Г., Козенков Д.Є.

ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Остапчук В.О.

ВПЛИВ ГРОШОВОГО РИНКУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
Рекуненко І.І., Божко М.І., Зимогляд А.В.

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
Самура Ю.О.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Світлична В.Ю., Дериволков В.О.

ТЕОРЕТИЧНІ СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Сердюков К.Г., Сукрушева Г.О., Нестерова С.М.

ПАРТИЦИПАТОРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ
Станіславчук Н.О., Демꞌянишина О.А., Мовчанюк А.В.

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Стеценко Т.В., Пєнська І.О., Биканова А.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Сукрушева Г.О., Сіра А.Ю.

КРИПТОВАЛЮТИ ТА ЇХ МІСЦЕ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ
Федорова Ю.В.

ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Хромушина Л.А.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Чемчикаленко Р.А., Яременко В.Г., Павленко О. О.

НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Шалигіна І.В.

СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Швець Ю.О., Горбачов О.Є.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ: СВІТОВА ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
Школьник І.О., Івашина А.О.

ПОТЕНЦІАЛ ПОДАЛЬШОГО ЗРОСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
Юдіна С.В., Писаревський Б.І.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ
Глазко Н.Д., Ващілова Н.В., Домбровська В.В.

ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ – ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ
Горбань С.Ю.

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЇЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Грицай О.І., Станасюк Н.С.

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ
Ілляшенко К.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ
Кемарська Л.Г.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГНОЗНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Коляда А.Л.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ І АУДИТУ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Кравченко М.В., Даценко А.Є., Золотаренко Ю.В.

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ АУДИТУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Красота О.Г.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕПРОФІЛЬНИХ АКТИВІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Людвенко Д.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
Матвєєв В.В., Гайдаржийська О.М., Зaдoрoжнa A.В.

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ЗАПАС ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Мелень О.В., Бережна Г.М.

ОЦІНКА ШЛЯХІВ ЗМІЦНЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЯК ЗАСОБУ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Мулик Т.О., Бельдій А.М., Левчук М.С.

ФОРМУВАННЯ НОВІТНІХ ПІДХОДІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ПОТРЕБ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Поповиченко Г.С.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
Сарапіна О.А., Стефанович Н.Я.

АМОРТИЗАЦІЯ ПЛОДОНОСНИХ РОСЛИН: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ПОГЛЯД
Славкова О.П., Гаркуша С.А.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
Тарасова Г.О., Гулевич С.В.

РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТІВ ЛІКВІДНОСТІ ЗА БАЛАНСОМ, ВРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ І ВИРОБНИЧИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОЕФІЦІЄНТНОГО АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ
Чайка Т.Ю., Лошакова С.Є., Водоріз Я.С.

СУЧАСНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
Шехтерле Р.Р.

СТАТИСТИКА

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТРАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЗА РІВНЕМ ДОХОДІВ
Аксьонова І.В.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

БЛОКЧЕЙН В ЕКОНОМІЦІ ТА БІЗНЕСІ
Бабенко К.Є.

ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА
Гафіяк А.М.

ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВСЬКОГО ТА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРІВ В УКРАЇНІ
Задорожня Т.М., Параниця Н.В.

BASIS OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY
Zaika Y.A., Kunts S.A.

ОЦІНКА РИЗИКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Кисільова І.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО РІШЕННЯ SAP BUSINESS ONE В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Марусей Т.В., Білик Т.Л.

CТОХАСТИЧНІ МЕТОДИ У ФІНАНСОВОМУ МОДЕЛЮВАННІ
Янішевський В.С.

Опубліковано: 2020-12-10