№ 10 (2017): Економіка та суспільство

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ПРИЧИНЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
Андриенко В.М.

СТАНОВЛЕННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ДАНОГО РИНКУ ПОСЛУГ
Лімаренко Ю.В., Жарінова А.Г.

ЗЛОЧИННА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Матвєєв С.П.

ПРОБЛЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ РОЛІ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Підопригора Л.А.

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Сахненко О.І.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Богацька Н.М.

МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА МІГРАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН
Брензович К.С., Немеш Є.П.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНИ
Вербіцька І.І.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЯК СУЧАСНОЇ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ
Дідик Н.В.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
Нараєвський С.В.

УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Пробоїв О.А., Білецька І.М.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ
Барсукова М.А., Синенко О.І.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ І СТРАТЕГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Біловол Р.І.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Гарбузова В.С.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Дудченко Н.В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Карабаза І.А.

ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Карташова О.Г., Барсук Ю.В.

OCOБЛИВOCТI OPГAНIЗAЦIЇ IНФOPМAЦIЙНOЇ БEЗПEКИ CУЧACНOЇ IНФOPМAЦIЙНOЇ CИCТEМИ ТA ЇЇ EКOНOМIЧНA ДOЦIЛЬНICТЬ
Костюченко В.В., Шиковець К.О.

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Кундицький О.О.

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
Лисенко В.В., Тереняк Л.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВОМУ ШАХРАЙСТВУ
Руснак Л.Р.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ SWOT-АНАЛІЗУ
Сенишин О.С.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА МОЛОДІ ЯК ОДНІЄЇ З КАТЕГОРІЙ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ
Станіславчук Н.О.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Табінський В.А., Калашник М.В., Калмиков Д.В.

АЛОКАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: МЕТОДИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
Тинська І.І.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ВАЖІЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДЙОМУ ЕКОНОМІКИ
Удовиченко С.М., Махсма М.Б.

СТАН КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Хворост Т.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ
Азарова А.О., Роїк О.М., Федорова І.В.

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Балдинюк А.Г.

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК
Берест М.М., Дудка М.О.

СВІТОВИЙ ДОСВІД МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Биба В.В., Теницька Н.Б.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Білик В.В.

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ
Біловодська О.А., Кириченко Т.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТУВАННЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ
Бортнікова М.Г., Стасюк Н.Р.

ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ РІВНЯ
Бочкарьова Т.О., Кулинич Р.О., Пігуль Н.Г.

УПРАВЛІННЯ СКЛАДСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ
Вавулін О.І.

ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДИСКОНТНИХ КАРТОК ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Вагіна Ю.Ю., Картава М.Ю., Болотна О.В.

МІСЦЕ ІНСАЙДЕРСЬКОЇ ТА АУТСАЙДЕРСЬКОЇ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Велика О.Ю., Заславська К.А.

ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ: МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ
Водяник М.О.

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
Волошина С.В., Козлова В.В.

РОЗВИТОК ПЛОДОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
Гончаренко А.І., Підгаєць С.В.

ЛОГІСТИЧНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
Гужвенко С.М.

ДІАГНОСТИКА ДІЄВОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ РОЗДРІБНИХ МЕРЕЖ ФОРМАТУ “DROGERIE”
Данкеєва О.М.

ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ
Дончак Л.Г., Ціхановська О.М.

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ
Іванова А.С., Ковтун С.В., Пігуль Н.Г.

ФОНДОВИЙ РИНОК: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Касьянова Н.В., Курбанов О.О.

ПІДХІД ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ЙМОВІРНОСТІ НАСТАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
Кобець С.П., Власенко Н.С.

THE DEVELOPMENT OF FRAMEWORK FOR ASSORTMENT POLICY ON THE TOURISM SERVICES MARKET IN UKRAINE
Kozubova N.V.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ДІЄВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ПОТУЖНІСТЮ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Коленда Н.В.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Кононенко Ж.А., Сокіл В.О.

ДІАГНОСТИКА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Костіна О.М.

КОУЧИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА З ЛОГІСТИКИ
Леонова С.В., Довба М.О.

НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Майборода О.Є., Майборода О.В., Реплюк О.В.

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА»
Майборода О.Є., Сукрушева Г.О., Куліш Є.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Овандер Н.Л., Любецька М.О.

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
Палагута С.С.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Панчишин Б.О.

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ: СУЩНОСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА, КЛАССИФИКАЦИЯ
Персий Ю.А., Чиж В.И.

ECONOMIC SECURITY AS A DYNAMIC CHARACTERISTIC OF AN ENTERPRISE
Pilipenko N.M., Pilipenko V.V.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Рудика В.І., Маковецька Н.А.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ
Семенець А.О., Косарєва І.П., Гончарова Д.О.

ОЦІНКА РОЗВИТКУ РИНКУ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ
Скубіліна А.В., Воловик В.М.

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Снігир Л.П.

ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ОБ’ЄДНАНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Співак С.М., Кравчук Н.В.

АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тонюк М.О.

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У КРИЗОВІЙ СИТУАЦІЇ В ЦІЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Топоркова І.В., Ткаченко О.І.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА РИНКУ ДРУКОВАНИХ ЗМІ
Трофимова Я.А., Геселева Н.В.

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК
Фалович В.А.

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОГОВІР: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО УКЛАДАННЯ
Хижняк О.С.

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Хохлов М.П., Корнієнко О.С.

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Хохлов М.П., Ярещенко Т.О.

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Христенко О.В., Руденко М.О.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Шаповал В.М., Грибіненко О.М., Герасименко Т.В.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНІВ
Шаповалова І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНТЕНТУ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ «ВКОНТАКТЕ»
Шишко В.І., Костюшка Е.Т.

ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ SCRUM У ЗАГАЛЬНУ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
Ярмолюк Д.І., Бурачек І.В.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

МОНІТОРИНГ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ З МЕТОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ КРАЇНИ
Зеленко О.О.

INNOVATIVE AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES IN THE FIELD OF TOURISM
Krupitsa I.V., Zagreba M.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
Марченко О.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Новікова О.С.

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Островський І.А., Стадник Г.В.

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
Смутчак З.В.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Полищук В.Н.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Стефанків О.М., Данилишин В.І.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Швець Ю.О., Григорович Л.С.

МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ
Штогрин Г.С.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ТА ДЕМОГРАФІЧНИХ УМОВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мольчак Я.О., Андрощук І.В., Мисковець І.Я.

СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Болотна О.В., Костюк М.К.

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ХХІ СТОЛІТТІ
Єрмаченко В.Є., Дериховська В.І.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ФАКТОР СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Казюка Н.П.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ
Кальницька М.А.

ЗОВНІШНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ: ФАКТОРИ, СТАН ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Кваша О.С.

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
Мартиненко В.О., Гордієнко В.П.

СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ: ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ
Стрембіцька Л.Л.

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Цвігун І.А.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Безкровний О.В.

ВПЛИВ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ФІНАНСОВУ СПРОМОЖНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Гнидюк І.В., Дідківська Д.І.

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Городніченко Ю.В.

ПОДВІЙНЕ ОПОДАТКУВАННЯ: ЙОГО СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ УСУНЕННЯ
Городніченко Ю.В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
Грубінка І.І.

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БАНКІВ
Жердецька Л.В., Городинський Д.І.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Золотарьова О.В., Галаганов В.О.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕФІНАНСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ
Калита О.В., Кулик Є.В.

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДУ
Карасик О.М., Петрюк М.В.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Ксьондз С.М., Сапригіна О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
Кузнєцов А.М., Деркач Ю.Б.

ДЕПОЗИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОЇ РЕСУРСНОЇ БАЗИ
Кумейко О.М., Дереза В.М.

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРИБУТКОВІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Литвинюк М.В., Демиденко В.І.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ У ФІНАНСОВОМУ ВИРІВНЮВАННІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ФОРМУВАНЬ
Маршук Л.М., Лупіна Д.А.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Нєізвєстна О.В., Огоновська А.О.

ОСОБИСТИЙ КАПІТАЛ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ
Сидорчук А.А.

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Смагло О.В.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
Тарасевич Н.В., Назлуханян С.С.

ПОНЯТТЯ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ПІДПРИЄМСТВА
Тєшева Л.В., Щербань О.Д., Вакуленко О.О.

ФОРМУЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ І СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ У БАНКУ
Тищенко В.В.

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ РЕСУРСНОЇ БАЗИ НА ПРИБУТОК БАНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ
Тищенко О.І.

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНВЕРТОВАНОСТІ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ
Федишин М.П., Ординська Е.А.

ОЦІНКА УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СТАНУ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Хромушина Л.А.

РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Шмуратко Я.А., Стецура О.С.

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ
Юрій С.М.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БУХГАЛТЕРА В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Балазюк О.Ю.

КОМПОНЕНТНЕ НАПОВНЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЯКІСТЬ» В АУДИТІ
Бондар Ю.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН
Гільорме Т.В., Лень А.В.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРЕДМЕТА ТА ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
Дорош Н.І., Мартинюк М.А.

ФОРМУВАННЯ ТРАНСФЕРТНИХ ЦІН НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Карпенко І.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Качмар О.В.

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»
Кемарська Л.Г., Дідик І.В., Федько Н.Ю.

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ В АНАЛІЗІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ковтуненко Ю.В., Боярська А.Д., Заплетнюк Д.К.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СУТТЄВОСТІ В АУДИТІ
Копотієнко Т.Ю., Нежива М.О.

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Корольчук І.Р., Кутузов М.Р.

ОБЛІКОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІТ-КОМПАНІЙ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ
Кучер В.В., Лаговська О.А.

МІСЦЕ ТА АНАЛІЗ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗМІН ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОЇ БАЗИ
Михайленко О.В., Козаченко В.О.

ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
Радова О.В.

ДЕЛЬКРЕДЕРЕ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ОБАЧНОСТІ ЧИ НАДУМАНА ПРОБЛЕМА?
Романів Р.В., Кручак Л.В.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ
Романів С.Р., Голяш І.Д.

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Саченко С.І., Панасюк В.М., Черешнюк О.М.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НАСЛІДКИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
Фатенок-Ткачук А.О., Губей А.В.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ АКТА ЗВІРКИ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
Фатенок-Ткачук А.О., Данилко А.Р.

НОУ-ХАУ ЯК ОБ’ЄКТ В ОБЛІКУ
Фатенок-Ткачук А.О., Кальчук К.Ю.

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ, ЙОГО СУТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Хаблюк О.А., Яцишин С.Р.

ФРАНЧАЙЗИНГОВІ ВІДНОСИНИ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ: ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНИЙ АСПЕКТ
Шевчук Є.О.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
Шинкаренко Д.В., Осадча Г.Г.

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПЕРСОНАЛОМ ВІДПОВІДНО ДО НОРМ ЗАКОНОПРОЕКТУ № 5130 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ» В 2017 РОЦІ
Шпатиковська Т.А., Кутузов М.Р.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ ЗА НОВИМ ТА СТАРИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ
Штик Ю.В., Карченкова О.Л.

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
Юнацький М.О.

СТАТИСТИКА

СТАТИСТИКА ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Завада О.П., Мартин О.М.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

ІНТЕРНЕТ-ПРОСУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ КЛАСИЧНИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ УКРАЇНИ
Белз О.Г.

МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇН – ОСНОВНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЇЇ СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бережна Л.В., Снитюк О.І., Рудь О.В.

АНАЛІЗ СТАНУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ
Єсіпов А.Ю., Синенко О.І.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ
Кавєріна С.Ю., Башинська І.О.

ІНТЕРВАЛЬНІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Ліштаба Л.В.

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ BIG DATA В БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ
Мінакова В.П., Шіковець К.О.

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ В КОРПОРАТИВНОМУ БЛОЗІ
Мозгова Г.В., Мугдусієва Н.К., Чернишева А.С.

ФОРМАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ НА ОСНОВІ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ
Овандер Н.Л.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Шарпіта В.С., Іванченко Н.О.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ПРИЧИНЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
Андриенко В.М.

СТАНОВЛЕННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ДАНОГО РИНКУ ПОСЛУГ
Лімаренко Ю.В., Жарінова А.Г.

ЗЛОЧИННА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Матвєєв С.П.

ПРОБЛЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ РОЛІ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Підопригора Л.А.

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Сахненко О.І.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Богацька Н.М.

МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА МІГРАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН
Брензович К.С., Немеш Є.П.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНИ
Вербіцька І.І.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЯК СУЧАСНОЇ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ
Дідик Н.В.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
Нараєвський С.В.

УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Пробоїв О.А., Білецька І.М.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ
Барсукова М.А., Синенко О.І.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ І СТРАТЕГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Біловол Р.І.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Гарбузова В.С.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Дудченко Н.В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Карабаза І.А.

ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Карташова О.Г., Барсук Ю.В.

OCOБЛИВOCТI OPГAНIЗAЦIЇ IНФOPМAЦIЙНOЇ БEЗПEКИ CУЧACНOЇ IНФOPМAЦIЙНOЇ CИCТEМИ ТA ЇЇ EКOНOМIЧНA ДOЦIЛЬНICТЬ
Костюченко В.В., Шиковець К.О.

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Кундицький О.О.

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
Лисенко В.В., Тереняк Л.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВОМУ ШАХРАЙСТВУ
Руснак Л.Р.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ SWOT-АНАЛІЗУ
Сенишин О.С.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА МОЛОДІ ЯК ОДНІЄЇ З КАТЕГОРІЙ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ
Станіславчук Н.О.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Табінський В.А., Калашник М.В., Калмиков Д.В.

АЛОКАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: МЕТОДИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
Тинська І.І.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ВАЖІЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДЙОМУ ЕКОНОМІКИ
Удовиченко С.М., Махсма М.Б.

СТАН КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Хворост Т.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ
Азарова А.О., Роїк О.М., Федорова І.В.

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Балдинюк А.Г.

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК
Берест М.М., Дудка М.О.

СВІТОВИЙ ДОСВІД МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Биба В.В., Теницька Н.Б.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Білик В.В.

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ
Біловодська О.А., Кириченко Т.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТУВАННЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ
Бортнікова М.Г., Стасюк Н.Р.

ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ РІВНЯ
Бочкарьова Т.О., Кулинич Р.О., Пігуль Н.Г.

УПРАВЛІННЯ СКЛАДСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ
Вавулін О.І.

ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДИСКОНТНИХ КАРТОК ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Вагіна Ю.Ю., Картава М.Ю., Болотна О.В.

МІСЦЕ ІНСАЙДЕРСЬКОЇ ТА АУТСАЙДЕРСЬКОЇ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Велика О.Ю., Заславська К.А.

ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ: МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ
Водяник М.О.

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
Волошина С.В., Козлова В.В.

РОЗВИТОК ПЛОДОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
Гончаренко А.І., Підгаєць С.В.

ЛОГІСТИЧНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
Гужвенко С.М.

ДІАГНОСТИКА ДІЄВОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ РОЗДРІБНИХ МЕРЕЖ ФОРМАТУ “DROGERIE”
Данкеєва О.М.

ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ
Дончак Л.Г., Ціхановська О.М.

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ
Іванова А.С., Ковтун С.В., Пігуль Н.Г.

ФОНДОВИЙ РИНОК: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Касьянова Н.В., Курбанов О.О.

ПІДХІД ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ЙМОВІРНОСТІ НАСТАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
Кобець С.П., Власенко Н.С.

THE DEVELOPMENT OF FRAMEWORK FOR ASSORTMENT POLICY ON THE TOURISM SERVICES MARKET IN UKRAINE
Kozubova N.V.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ДІЄВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ПОТУЖНІСТЮ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Коленда Н.В.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Кононенко Ж.А., Сокіл В.О.

ДІАГНОСТИКА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Костіна О.М.

КОУЧИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА З ЛОГІСТИКИ
Леонова С.В., Довба М.О.

НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Майборода О.Є., Майборода О.В., Реплюк О.В.

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА»
Майборода О.Є., Сукрушева Г.О., Куліш Є.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Овандер Н.Л., Любецька М.О.

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
Палагута С.С.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Панчишин Б.О.

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ: СУЩНОСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА, КЛАССИФИКАЦИЯ
Персий Ю.А., Чиж В.И.

ECONOMIC SECURITY AS A DYNAMIC CHARACTERISTIC OF AN ENTERPRISE
Pilipenko N.M., Pilipenko V.V.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Рудика В.І., Маковецька Н.А.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ
Семенець А.О., Косарєва І.П., Гончарова Д.О.

ОЦІНКА РОЗВИТКУ РИНКУ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ
Скубіліна А.В., Воловик В.М.

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Снігир Л.П.

ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ОБ’ЄДНАНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Співак С.М., Кравчук Н.В.

АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тонюк М.О.

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У КРИЗОВІЙ СИТУАЦІЇ В ЦІЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Топоркова І.В., Ткаченко О.І.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА РИНКУ ДРУКОВАНИХ ЗМІ
Трофимова Я.А., Геселева Н.В.

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК
Фалович В.А.

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОГОВІР: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО УКЛАДАННЯ
Хижняк О.С.

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Хохлов М.П., Корнієнко О.С.

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Хохлов М.П., Ярещенко Т.О.

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Христенко О.В., Руденко М.О.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Шаповал В.М., Грибіненко О.М., Герасименко Т.В.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНІВ
Шаповалова І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНТЕНТУ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ «ВКОНТАКТЕ»
Шишко В.І., Костюшка Е.Т.

ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ SCRUM У ЗАГАЛЬНУ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
Ярмолюк Д.І., Бурачек І.В.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

МОНІТОРИНГ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ З МЕТОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ КРАЇНИ
Зеленко О.О.

INNOVATIVE AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES IN THE FIELD OF TOURISM
Krupitsa I.V., Zagreba M.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
Марченко О.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Новікова О.С.

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Островський І.А., Стадник Г.В.

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
Смутчак З.В.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Полищук В.Н.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Стефанків О.М., Данилишин В.І.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Швець Ю.О., Григорович Л.С.

МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ
Штогрин Г.С.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ТА ДЕМОГРАФІЧНИХ УМОВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мольчак Я.О., Андрощук І.В., Мисковець І.Я.

СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Болотна О.В., Костюк М.К.

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ХХІ СТОЛІТТІ
Єрмаченко В.Є., Дериховська В.І.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ФАКТОР СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Казюка Н.П.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ
Кальницька М.А.

ЗОВНІШНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ: ФАКТОРИ, СТАН ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Кваша О.С.

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
Мартиненко В.О., Гордієнко В.П.

СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ: ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ
Стрембіцька Л.Л.

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Цвігун І.А.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Безкровний О.В.

ВПЛИВ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ФІНАНСОВУ СПРОМОЖНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Гнидюк І.В., Дідківська Д.І.

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Городніченко Ю.В.

ПОДВІЙНЕ ОПОДАТКУВАННЯ: ЙОГО СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ УСУНЕННЯ
Городніченко Ю.В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
Грубінка І.І.

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БАНКІВ
Жердецька Л.В., Городинський Д.І.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Золотарьова О.В., Галаганов В.О.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕФІНАНСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ
Калита О.В., Кулик Є.В.

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДУ
Карасик О.М., Петрюк М.В.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Ксьондз С.М., Сапригіна О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
Кузнєцов А.М., Деркач Ю.Б.

ДЕПОЗИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОЇ РЕСУРСНОЇ БАЗИ
Кумейко О.М., Дереза В.М.

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРИБУТКОВІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Литвинюк М.В., Демиденко В.І.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ У ФІНАНСОВОМУ ВИРІВНЮВАННІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ФОРМУВАНЬ
Маршук Л.М., Лупіна Д.А.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Нєізвєстна О.В., Огоновська А.О.

ОСОБИСТИЙ КАПІТАЛ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ
Сидорчук А.А.

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Смагло О.В.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
Тарасевич Н.В., Назлуханян С.С.

ПОНЯТТЯ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ПІДПРИЄМСТВА
Тєшева Л.В., Щербань О.Д., Вакуленко О.О.

ФОРМУЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ І СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ У БАНКУ
Тищенко В.В.

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ РЕСУРСНОЇ БАЗИ НА ПРИБУТОК БАНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ
Тищенко О.І.

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНВЕРТОВАНОСТІ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ
Федишин М.П., Ординська Е.А.

ОЦІНКА УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СТАНУ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Хромушина Л.А.

РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Шмуратко Я.А., Стецура О.С.

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ
Юрій С.М.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БУХГАЛТЕРА В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Балазюк О.Ю.

КОМПОНЕНТНЕ НАПОВНЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЯКІСТЬ» В АУДИТІ
Бондар Ю.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН
Гільорме Т.В., Лень А.В.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРЕДМЕТА ТА ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
Дорош Н.І., Мартинюк М.А.

ФОРМУВАННЯ ТРАНСФЕРТНИХ ЦІН НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Карпенко І.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Качмар О.В.

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»
Кемарська Л.Г., Дідик І.В., Федько Н.Ю.

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ В АНАЛІЗІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ковтуненко Ю.В., Боярська А.Д., Заплетнюк Д.К.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СУТТЄВОСТІ В АУДИТІ
Копотієнко Т.Ю., Нежива М.О.

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Корольчук І.Р., Кутузов М.Р.

ОБЛІКОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІТ-КОМПАНІЙ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ
Кучер В.В., Лаговська О.А.

МІСЦЕ ТА АНАЛІЗ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗМІН ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОЇ БАЗИ
Михайленко О.В., Козаченко В.О.

ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
Радова О.В.

ДЕЛЬКРЕДЕРЕ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ОБАЧНОСТІ ЧИ НАДУМАНА ПРОБЛЕМА?
Романів Р.В., Кручак Л.В.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ
Романів С.Р., Голяш І.Д.

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Саченко С.І., Панасюк В.М., Черешнюк О.М.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НАСЛІДКИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
Фатенок-Ткачук А.О., Губей А.В.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ АКТА ЗВІРКИ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
Фатенок-Ткачук А.О., Данилко А.Р.

НОУ-ХАУ ЯК ОБ’ЄКТ В ОБЛІКУ
Фатенок-Ткачук А.О., Кальчук К.Ю.

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ, ЙОГО СУТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Хаблюк О.А., Яцишин С.Р.

ФРАНЧАЙЗИНГОВІ ВІДНОСИНИ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ: ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНИЙ АСПЕКТ
Шевчук Є.О.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
Шинкаренко Д.В., Осадча Г.Г.

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПЕРСОНАЛОМ ВІДПОВІДНО ДО НОРМ ЗАКОНОПРОЕКТУ № 5130 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ» В 2017 РОЦІ
Шпатиковська Т.А., Кутузов М.Р.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ ЗА НОВИМ ТА СТАРИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ
Штик Ю.В., Карченкова О.Л.

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
Юнацький М.О.

СТАТИСТИКА

СТАТИСТИКА ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Завада О.П., Мартин О.М.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

ІНТЕРНЕТ-ПРОСУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ КЛАСИЧНИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ УКРАЇНИ
Белз О.Г.

МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇН – ОСНОВНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЇЇ СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бережна Л.В., Снитюк О.І., Рудь О.В.

АНАЛІЗ СТАНУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ
Єсіпов А.Ю., Синенко О.І.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ
Кавєріна С.Ю., Башинська І.О.

ІНТЕРВАЛЬНІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Ліштаба Л.В.

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ BIG DATA В БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ
Мінакова В.П., Шіковець К.О.

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ В КОРПОРАТИВНОМУ БЛОЗІ
Мозгова Г.В., Мугдусієва Н.К., Чернишева А.С.

ФОРМАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ НА ОСНОВІ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ
Овандер Н.Л.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Шарпіта В.С., Іванченко Н.О.

Опубліковано: 2021-01-27