№ 7 (2016): Економіка та суспільство

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІМПУЛЬСІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Кононова І.В.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ПРІОРИТЕТНІСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Ачкасова С.А., Федорук М.Е.

ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Бочарова Ю.Г.

УКРАЇНА В СТРУКТУРІ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
Горбачова І.В.

СВІТОВИЙ РИНОК ЧОРНИХ МЕТАЛІВ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Довгань Д.А.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС
Дорофєєва Х.М.

ВПЛИВ КОЕФІЦІЄНТА LCR НА КОНТРОЛЬ ЗА БАНКІВСЬКОЮ ЛІКВІДНІСТЮ
Павлюк О.О.

РЕТРОСПЕКТИВА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ У ПРАКТИЦІ ПРОМИСЛОВО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН
Цвєтаєва К.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ
Батракова Т.І., Басова Д.О.

РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АПК ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
Батракова Т.І., Кардашевська М.А., Дробілко В.В.

ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Батракова Т.І., Рогаченко О.С.

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
Воляк Л.Р.

СИСТЕМНО-КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Ільїна О.А.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ
Климчук О.В.

THE MESO-LEVEL OF DEVELOPMENT NETWORK FORMS OF CROSS-BORDER COOPERATION
Kovalenko S.I.

РОЛЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАКОПИЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИНТЕЗОВАНОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНУ
Колупаєва І.В.

РИНОК ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Курмаєв П.Ю.

ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА
Мініна О.В., Шадура-Никипорець Н.Т.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЗЕРНОВОГО РИНКУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Назаренко Г.В.

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВОЇ СЛУЖБИ ЯК ОСНОВА МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ДОСВІД США ДЛЯ УКРАЇНИ
Недбалюк О.П.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Павлова Г.Є., Приходько І.П., Костенко К.Є.

ПРОЕКТУВАННЯ НОВОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ДЕРЖАВИ
Пивоварчук Л.В.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО АЛЬЯНСУ ЯК ІНСТРУМЕНТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Попова О.Ю., Томашевська О.Ю., Попова С.О.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ОВОЧЕВОМУ РИНКУ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Рудь В.П.

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ НА СЕЛІ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
Самойленко Т.Г.

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНО-МАЙНОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Сидорченко Т.Ф.

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Січка І.І.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Стоянець Н.В.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Яровий В.Д.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

АНАЛІЗ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Азарова Т.В.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Андрющенко І.Є.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Барташевська Ю.М.

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Бердніков С.В., Скрипник Н.Є.

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Бєлова А.І., Кочедикова А.Є.

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
Білорус Т.В., Корнілова І.М., Фірсова С.Г.

МОДЕЛЬ ИНТЕРАКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ В ШОУ-БИЗНЕСЕ
Благая В.В., Благой В.В., Пантус В.Н.

УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТА ПРАВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Боковець В.В.

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЙОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Буханець В.В., Шахно А.Ю.

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Вишневська О.А.

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Гаврись О.М., Ульянченко Н.В.

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Гакова М.В

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОГО АСОРТИМЕНТУ ШВЕЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Григоренко І.В., Дзюмак М.А.

РОЛЬ КООРДИНАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Громова О.Є.

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИРОБНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Гужвенко С.М.

СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Давидюк Ю.В., Шокот К.М.

ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ЯК ПЛАТФОРМА МЕРЕЖИЗАЦІЇ
Данилович-Кропивницька М.Л.

КОМУНІКАЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: ЗАГАЛЬНЕ ТА СПЕЦИФІЧНЕ
Дейнега І.О., Андрощук М.С.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ І ВІДБОРУ ВЕНЧУРНИХ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Дериколенко О.М.

СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Джеджула В.В., Цвик О.Г.

ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL EXCELLENCE AS THE BASIS OF PERFECT SUCCESS OF ENTERPRISES OF SPACE INDUSTRY
Dzhur O.Y.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Дрибас М.В.

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ
Євченко Ю.М.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Єпіфанова І.Ю., Стемблевська О.Г.

ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
Жусь О.М.

МІСЦЕ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Замятіна Н.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Згурська О.М.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Кавтиш О.П., Трохименко М.Ю.

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Киризюк С.В.

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Князєва О.А., Шамін М.В.

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Колодяжна І.В., Букрін М.О.

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Кошельок Г.В., Малишко В.С.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Кракос Ю.Б., Меняйленко І.І.

СУМІСНІСТЬ І УЗГОДЖЕННЯ НОВОЇ ВЕРСІЇ СТАНДАРТУ ISO 9001:2015 З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ЩОДО СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
Крикун О.О.

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РИНКУ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ
Маргіта Н.О., Карпій О.П.

РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Матвієнко-Біляєва Г.Л.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТА ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Морщенок Т.С., Острик А.Ю.

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Мохонько Г.А., Хілько А.О.

ОСОБЛИВОСТІ ШТРИХКОДУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТОРГІВЛІ
Олійник О.С.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ДІЄВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З УРАХУВАННЯМ СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Орлов В.М., Борисова Л.Є.

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ФОРМУВАННІ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Письменна О.О.

МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ
Полторак А.С.

ТОЧКОВО-МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ
Польова Н.М., Кулик Я.О.

СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ КОМПЛЕКСНОЙ ЭНЕРГОРЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ОДЕССЫ
Постернак И.М., Постернак С.А.

СИСТЕМА ОЦІНКИ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Пронько Л.М.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Ракицька С.О.

КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЗАПАСІВ
Русановська О.А.

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТРАНСПАРЕНТНОСТІ КОРПОРАЦІЇ «EXXONMOBIL» ТА НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНА» В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Савченко Т.Г., Бондаренко Р.Р.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
Сазонова С.В.

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
Семенчук Т.Б., Басараб Н.А.

КООПЕРАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДІЇ ДЛЯ АВІАКОМПАНІЙ
Середа Н.М.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ
Сімкова Т.О., Кириченко А.І.

БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА: ЕВОЛЮЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
Скриль В.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Татаринов В.В., Гноевой В.Г., Баканов Д.

О ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ткаченко Н.Э.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОГО БІЗНЕСУ
Ткачук О.М.

СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Фейчер О.О.

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Фурса Т.П.

СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ІМПЕРАТИВІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Шевчук О.А.

ЗАГРОЗИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Шира Т.Б.

ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Шишкін В.О., Решетньова А.В.

ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЛАСУНЯ»
Юдович А.С., Дєліні М.М.

ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Юринець З.В., Круглякова В.В.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ОЦІНКА БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Вахович І.М., Купира М.І.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Зубков Р.С.

АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Козирєва О.В.

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Проданова Л.В.

ОЦІНКА СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Проскура В.Ф., Максютова О.В.. Максютова-Грешкулич Д.В.

ФУНКЦІЇ ТА КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РИНКОМ ПРАЦІ
Рубежанська В.О.

STATE INCENTIVE MECHANISM FOR STRATEGIC REGIONAL GOAL-SETTING
Saienko O.O.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Саєнко П.О.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Самборська О.Ю.

WAYS OF EQUALIZATION OF ECONOMIC CAPACITY OF TERRITORIAL COMMUNITIES
Stehnei M.I., Lintur I.V.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СТАН ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Крохтяк О.В.

ОЦІНКА ЯКОСТІ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Курильців Р.М.

ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
Навроцький Р.Л.

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ: ДОСВІД УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ
Салашенко Т.І., Шпілєвський О.В.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Федина К.М.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ADAPTIVE PROCESSES OF INTERNAL MIGRATION IN TERMS OF TRANSFORMATION OF REGIONAL LABOR MARKETS
Bachynska M.V.

МОБІЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ І ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ
Біль М.М.

СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН
Іличок Б.І.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ЇХ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
Клименко С.О.

ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ЗДІЙСНЕННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНІ
Коваль Н.О.

ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Коленда Н.В.

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ
Маршавін Ю.М.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Савченко С.М., Костянчук К.В.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH: LITERATURE REVIEW ON THE UAE EXAMPLE
Abdulla Alrashdi

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Батракова Т.І., Григор’єва О.М.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
Батракова Т.І., Грінченко А.Ю.

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ РИНОК КАПІТАЛУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Батракова Т.І., Пікалова А.М.

КРЕДИТУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Батракова Т.І., Романюта К.А., Сідельнікова С.О.

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ
Васильєв О.В., Німкович А.І.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ
Гладинець Н.Ю., Густей М.М.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Гуменюк М.М., Перебиківська Т.І.

ФІСКАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Діброва О.Л.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
Дяченко К.С.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
Кондрацька Н.М.

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ
Костюк В.А., Тінюков С.В.

СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Ксьондз С.М., Степанишена А.П.

АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ КРЕДИТНИХ ЦИКЛІВ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Кузнєцова Л.В., Кретов Д.Ю.

INFLUENCE OF STATE POLICY ON A FINANCIAL SYSTEM OF THE COUNTRY
Lytvynenko O.D.

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРІВ ТА ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ НБУ
Лінтур І.В., Кочік Т.В.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Манюк Н.А., Юрій Е.О.

ВПЛИВ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН НА БЮДЖЕТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ
Мельник Л.М., Дума В.Л.

ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Овдієнко В.М., Батракова Т.І.

ЕТАПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Онищенко Ю.І., Борисевич В.С.

РИЗИКИ В СИСТЕМІ КОМУНАЛЬНОГО КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
Пальоха О.В.

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКИ РІЗНОГО ТИПУ
Петраков Я.В.

ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ БАНКІВСЬКОГО РИЗИКУ
Прімєрова О.К., Кісельова Г.А.

АНАЛІЗ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Романовська Ю.А.

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Савчук С.В.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ЗА НАПРЯМКОМ «ОНКОЛОГІЯ»
Садовенко М.М., Арієнчук А.М.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
Сусіденко О.В., Шиш А.О.

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Шпильовий В.А., Андрушкевич Н.В.

ВПЛИВ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПОДАТКОВИЙ РИЗИК БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Ярош Ю.В., Савченко Т.Г.

РИНОК АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Яцух О.О.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ: СПІВСТАВЛЕННЯ ПОНЯТЬ
Артюх О.В.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Бондарчук Н.В., Наливайко Л.В.

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТУ БЕНЧМАРКІНГУ В АУДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Гевлич Л.Л., Мошура Л.О.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Гевлич Л.Л., Щербіна А.О.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Діденко А.Ю.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
Дорошенко О.О., Журавльова Т.В.

СУТНІСТЬ ТА АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АГРОФОРМУВАННЯ
Заведія А.М., Стоянова-Коваль С.С.

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Засадний Б.А.

ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ В ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Кащена Н.Б., Носач Н.М.

ОРЕНДА ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТІ: ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ
Китайчук Т.Г.

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Ковальчук Т.М., Худик О.Б.

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ
Куліш І.С., Коренєва О.Г.

УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ АКТИВАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
Мазур Н.А., Стендер С.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ
Назаренко Т.П., Коберник І.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Назаренко Т.П., Симура М.В.

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Подмешальська Ю.В., Варварін Р.Ю.

ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ АЕРОПОРТУ
Полоус О.В.

ТЛУМАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ДОХІД»
Попович О.В., Діденко Н.Ю.

ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В РАХУНОК ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Скробало О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тредіт В.Є., Ковальова О.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕРОЗПОДІЛЕНИХ ПРИБУТКІВ (НЕПОКРИТИХ ЗБИТКІВ) В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ
Чижевська Л.В., Сірацька А.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ КОРПОРАЦІЇ
Юхименко-Назарук І.А., Самосей А.В.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ
Гальчинський Л.Ю., Шкарабура І.М.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗНОГО ПІДХОДУ
Дунська А.Р., Лавренчук Н.М.

УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Соколова Л.В., Верясова Г.М.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Удачина К.О., Бандоріна Л.М.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІМПУЛЬСІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Кононова І.В.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ПРІОРИТЕТНІСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Ачкасова С.А., Федорук М.Е.

ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Бочарова Ю.Г.

УКРАЇНА В СТРУКТУРІ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
Горбачова І.В.

СВІТОВИЙ РИНОК ЧОРНИХ МЕТАЛІВ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Довгань Д.А.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС
Дорофєєва Х.М.

ВПЛИВ КОЕФІЦІЄНТА LCR НА КОНТРОЛЬ ЗА БАНКІВСЬКОЮ ЛІКВІДНІСТЮ
Павлюк О.О.

РЕТРОСПЕКТИВА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ У ПРАКТИЦІ ПРОМИСЛОВО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН
Цвєтаєва К.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ
Батракова Т.І., Басова Д.О.

РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АПК ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
Батракова Т.І., Кардашевська М.А., Дробілко В.В.

ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Батракова Т.І., Рогаченко О.С.

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
Воляк Л.Р.

СИСТЕМНО-КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Ільїна О.А.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ
Климчук О.В.

THE MESO-LEVEL OF DEVELOPMENT NETWORK FORMS OF CROSS-BORDER COOPERATION
Kovalenko S.I.

РОЛЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАКОПИЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИНТЕЗОВАНОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНУ
Колупаєва І.В.

РИНОК ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Курмаєв П.Ю.

ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА
Мініна О.В., Шадура-Никипорець Н.Т.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЗЕРНОВОГО РИНКУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Назаренко Г.В.

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВОЇ СЛУЖБИ ЯК ОСНОВА МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ДОСВІД США ДЛЯ УКРАЇНИ
Недбалюк О.П.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Павлова Г.Є., Приходько І.П., Костенко К.Є.

ПРОЕКТУВАННЯ НОВОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ДЕРЖАВИ
Пивоварчук Л.В.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО АЛЬЯНСУ ЯК ІНСТРУМЕНТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Попова О.Ю., Томашевська О.Ю., Попова С.О.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ОВОЧЕВОМУ РИНКУ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Рудь В.П.

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ НА СЕЛІ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
Самойленко Т.Г.

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНО-МАЙНОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Сидорченко Т.Ф.

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Січка І.І.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Стоянець Н.В.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Яровий В.Д.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

АНАЛІЗ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Азарова Т.В.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Андрющенко І.Є.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Барташевська Ю.М.

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Бердніков С.В., Скрипник Н.Є.

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Бєлова А.І., Кочедикова А.Є.

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
Білорус Т.В., Корнілова І.М., Фірсова С.Г.

МОДЕЛЬ ИНТЕРАКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ В ШОУ-БИЗНЕСЕ
Благая В.В., Благой В.В., Пантус В.Н.

УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТА ПРАВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Боковець В.В.

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЙОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Буханець В.В., Шахно А.Ю.

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Вишневська О.А.

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Гаврись О.М., Ульянченко Н.В.

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Гакова М.В

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОГО АСОРТИМЕНТУ ШВЕЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Григоренко І.В., Дзюмак М.А.

РОЛЬ КООРДИНАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Громова О.Є.

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИРОБНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Гужвенко С.М.

СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Давидюк Ю.В., Шокот К.М.

ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ЯК ПЛАТФОРМА МЕРЕЖИЗАЦІЇ
Данилович-Кропивницька М.Л.

КОМУНІКАЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: ЗАГАЛЬНЕ ТА СПЕЦИФІЧНЕ
Дейнега І.О., Андрощук М.С.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ І ВІДБОРУ ВЕНЧУРНИХ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Дериколенко О.М.

СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Джеджула В.В., Цвик О.Г.

ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL EXCELLENCE AS THE BASIS OF PERFECT SUCCESS OF ENTERPRISES OF SPACE INDUSTRY
Dzhur O.Y.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Дрибас М.В.

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ
Євченко Ю.М.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Єпіфанова І.Ю., Стемблевська О.Г.

ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
Жусь О.М.

МІСЦЕ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Замятіна Н.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Згурська О.М.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Кавтиш О.П., Трохименко М.Ю.

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Киризюк С.В.

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Князєва О.А., Шамін М.В.

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Колодяжна І.В., Букрін М.О.

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Кошельок Г.В., Малишко В.С.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Кракос Ю.Б., Меняйленко І.І.

СУМІСНІСТЬ І УЗГОДЖЕННЯ НОВОЇ ВЕРСІЇ СТАНДАРТУ ISO 9001:2015 З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ЩОДО СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
Крикун О.О.

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РИНКУ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ
Маргіта Н.О., Карпій О.П.

РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Матвієнко-Біляєва Г.Л.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТА ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Морщенок Т.С., Острик А.Ю.

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Мохонько Г.А., Хілько А.О.

ОСОБЛИВОСТІ ШТРИХКОДУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТОРГІВЛІ
Олійник О.С.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ДІЄВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З УРАХУВАННЯМ СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Орлов В.М., Борисова Л.Є.

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ФОРМУВАННІ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Письменна О.О.

МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ
Полторак А.С.

ТОЧКОВО-МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ
Польова Н.М., Кулик Я.О.

СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ КОМПЛЕКСНОЙ ЭНЕРГОРЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ОДЕССЫ
Постернак И.М., Постернак С.А.

СИСТЕМА ОЦІНКИ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Пронько Л.М.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Ракицька С.О.

КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЗАПАСІВ
Русановська О.А.

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТРАНСПАРЕНТНОСТІ КОРПОРАЦІЇ «EXXONMOBIL» ТА НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНА» В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Савченко Т.Г., Бондаренко Р.Р.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
Сазонова С.В.

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
Семенчук Т.Б., Басараб Н.А.

КООПЕРАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДІЇ ДЛЯ АВІАКОМПАНІЙ
Середа Н.М.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ
Сімкова Т.О., Кириченко А.І.

БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА: ЕВОЛЮЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
Скриль В.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Татаринов В.В., Гноевой В.Г., Баканов Д.

О ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ткаченко Н.Э.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОГО БІЗНЕСУ
Ткачук О.М.

СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Фейчер О.О.

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Фурса Т.П.

СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ІМПЕРАТИВІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Шевчук О.А.

ЗАГРОЗИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Шира Т.Б.

ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Шишкін В.О., Решетньова А.В.

ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЛАСУНЯ»
Юдович А.С., Дєліні М.М.

ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Юринець З.В., Круглякова В.В.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ОЦІНКА БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Вахович І.М., Купира М.І.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Зубков Р.С.

АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Козирєва О.В.

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Проданова Л.В.

ОЦІНКА СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Проскура В.Ф., Максютова О.В.. Максютова-Грешкулич Д.В.

ФУНКЦІЇ ТА КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РИНКОМ ПРАЦІ
Рубежанська В.О.

STATE INCENTIVE MECHANISM FOR STRATEGIC REGIONAL GOAL-SETTING
Saienko O.O.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Саєнко П.О.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Самборська О.Ю.

WAYS OF EQUALIZATION OF ECONOMIC CAPACITY OF TERRITORIAL COMMUNITIES
Stehnei M.I., Lintur I.V.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СТАН ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Крохтяк О.В.

ОЦІНКА ЯКОСТІ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Курильців Р.М.

ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
Навроцький Р.Л.

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ: ДОСВІД УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ
Салашенко Т.І., Шпілєвський О.В.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Федина К.М.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ADAPTIVE PROCESSES OF INTERNAL MIGRATION IN TERMS OF TRANSFORMATION OF REGIONAL LABOR MARKETS
Bachynska M.V.

МОБІЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ І ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ
Біль М.М.

СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН
Іличок Б.І.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ЇХ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
Клименко С.О.

ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ЗДІЙСНЕННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНІ
Коваль Н.О.

ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Коленда Н.В.

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ
Маршавін Ю.М.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Савченко С.М., Костянчук К.В.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH: LITERATURE REVIEW ON THE UAE EXAMPLE
Abdulla Alrashdi

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Батракова Т.І., Григор’єва О.М.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
Батракова Т.І., Грінченко А.Ю.

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ РИНОК КАПІТАЛУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Батракова Т.І., Пікалова А.М.

КРЕДИТУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Батракова Т.І., Романюта К.А., Сідельнікова С.О.

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ
Васильєв О.В., Німкович А.І.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ
Гладинець Н.Ю., Густей М.М.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Гуменюк М.М., Перебиківська Т.І.

ФІСКАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Діброва О.Л.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
Дяченко К.С.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
Кондрацька Н.М.

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ
Костюк В.А., Тінюков С.В.

СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Ксьондз С.М., Степанишена А.П.

АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ КРЕДИТНИХ ЦИКЛІВ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Кузнєцова Л.В., Кретов Д.Ю.

INFLUENCE OF STATE POLICY ON A FINANCIAL SYSTEM OF THE COUNTRY
Lytvynenko O.D.

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРІВ ТА ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ НБУ
Лінтур І.В., Кочік Т.В.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Манюк Н.А., Юрій Е.О.

ВПЛИВ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН НА БЮДЖЕТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ
Мельник Л.М., Дума В.Л.

ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Овдієнко В.М., Батракова Т.І.

ЕТАПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Онищенко Ю.І., Борисевич В.С.

РИЗИКИ В СИСТЕМІ КОМУНАЛЬНОГО КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
Пальоха О.В.

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКИ РІЗНОГО ТИПУ
Петраков Я.В.

ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ БАНКІВСЬКОГО РИЗИКУ
Прімєрова О.К., Кісельова Г.А.

АНАЛІЗ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Романовська Ю.А.

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Савчук С.В.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ЗА НАПРЯМКОМ «ОНКОЛОГІЯ»
Садовенко М.М., Арієнчук А.М.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
Сусіденко О.В., Шиш А.О.

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Шпильовий В.А., Андрушкевич Н.В.

ВПЛИВ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПОДАТКОВИЙ РИЗИК БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Ярош Ю.В., Савченко Т.Г.

РИНОК АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Яцух О.О.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ: СПІВСТАВЛЕННЯ ПОНЯТЬ
Артюх О.В.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Бондарчук Н.В., Наливайко Л.В.

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТУ БЕНЧМАРКІНГУ В АУДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Гевлич Л.Л., Мошура Л.О.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Гевлич Л.Л., Щербіна А.О.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Діденко А.Ю.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
Дорошенко О.О., Журавльова Т.В.

СУТНІСТЬ ТА АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АГРОФОРМУВАННЯ
Заведія А.М., Стоянова-Коваль С.С.

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Засадний Б.А.

ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ В ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Кащена Н.Б., Носач Н.М.

ОРЕНДА ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТІ: ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ
Китайчук Т.Г.

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Ковальчук Т.М., Худик О.Б.

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ
Куліш І.С., Коренєва О.Г.

УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ АКТИВАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
Мазур Н.А., Стендер С.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ
Назаренко Т.П., Коберник І.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Назаренко Т.П., Симура М.В.

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Подмешальська Ю.В., Варварін Р.Ю.

ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ АЕРОПОРТУ
Полоус О.В.

ТЛУМАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ДОХІД»
Попович О.В., Діденко Н.Ю.

ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В РАХУНОК ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Скробало О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тредіт В.Є., Ковальова О.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕРОЗПОДІЛЕНИХ ПРИБУТКІВ (НЕПОКРИТИХ ЗБИТКІВ) В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ
Чижевська Л.В., Сірацька А.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ КОРПОРАЦІЇ
Юхименко-Назарук І.А., Самосей А.В.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ
Гальчинський Л.Ю., Шкарабура І.М.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗНОГО ПІДХОДУ
Дунська А.Р., Лавренчук Н.М.

УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Соколова Л.В., Верясова Г.М.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Удачина К.О., Бандоріна Л.М.

Опубліковано: 2021-01-30