№ 19 (2018): Економіка та суспільство

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЕФЕКТИВНОГО ПРОДАЖУ VIP-КЛІЄНТАМ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ
Гиршкан Р.Р., Гут Л.В.

ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНИНА
Іванишин В.В., Печенюк А.В., Печенюк А.П.

РИНКОВИЙ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ ЯК МЕЙНСТРІМНИЙ НАПРЯМОК СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Колобердянко І.І., Конєв В.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ
Піонт Н.С.

ПОТЕНЦІАЛ «ТЕМНОГО» ТУРИЗМУ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ
Сардак С.Е., Таран С.В.

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ КАТЕГОРІЇ «РИНОК»
Шадура-Никипорець Н.Т., Мініна О.В.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ
Венгерська Н.С., Удодова Я.В., Куценко В.І.

ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ТУРИЗМУ З ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Горіна Г.О.

ТНК ТА ЇХ РОЛЬ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ
Качур А.В., Могилко Д.М.

ІННОВАЦІЙНІ ЗРУШЕННЯ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Колобердянко І.І., Метельська Н.С.

ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Харун О.А., Матюх І.А.

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ ТНК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
Полоус О.В., Сон Сюйшен, Ху Ченьсін

РОЗВИТОК ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В ЄВРОПІ
Сардак С.Е., Власов Є.І.

ЗВІТНІСТЬ З ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ: ГОСТРІ ПИТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
Чернікова І.Б., Якуба Є.В.

ПРОБЛЕМИ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Шелест О.Л., Криворучко Ю.О.

СВІТОВА МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ СПІЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Широкова М.С.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Смертенюк І.І.

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОВИРОБНИЦТВА
Вакуленко В.Л.

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Гаража О.П.

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
Герасименко О.В., Лазорко Л.П., Калагурка С.Т.

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА МІГРАЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Гончарук А.В.

РОЛЬ ВЕНЧУРНИХ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Діденко Л.В., Ватоян А.М., Єрьоміна М.А.

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ТА ЧИННИКИ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Жидовська Н.М.

ВПЛИВ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ НА СТАН УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Жмурко Д.С., Дорошенко Г.О., Бабіч С.М.

КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ
Катран М.В.

ПІДТРИМКА ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ СІМЕЙНИХ ФЕРМ
Киризюк С.В.

ВИРОБНИКИ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
Ляховська О.В.

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТУ В УКРАЇНІ
Мєшкова-Кравченко Н.В., Тарасюк А.В.

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Пахота Н.В.

ЗМІНИ У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ І СУКУПНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ
Пелех О.Б.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ
Потравка Л.О., Пічура В.І.

ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД ІЗРАЇЛЮ
Риковська О.В.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО І ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Сіренко К.Ю.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Скиба М.В.

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: УРОКИ ІРЛАНДСЬКОГО ДОСВІДУ
Стройко Т.В., Удовіченко О.Р.

РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ОПЛАТА ПРАЦІ» ТА «ЗАРОБІТНА ПЛАТА»
Тибінка Г.І., Брик Г.В., Кохана Т.М.

ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Цвігун Т.В., Нечипорук О.І.

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІТ-ГАЛУЗІ: КАДРОВИЙ АСПЕКТ
Шестакова А.В.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
Юхновська Ю.О.

РОЗВИТОК БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Ющенко Н.Л.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Ярема Л.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

РОЗВИТОК ЕКОТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Безугла Л.С.

ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ SWOT-АНАЛІЗУ
Биба В.В., Теницька Н.Б., Білизна А.Р.

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ ПРОСУВАННЯ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ ОНЛАЙН ТА ОФЛАЙН РЕКЛАМИ
Білик І.І., Кіндій М.В., Сітнікова І.О.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ФЕШН-ВИРОБАМИ
Бондаренко С.М.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Могилова А.Ю., Борисов Є.В.

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Волошина О.А., Стеценко Ю.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА БЕЗПЕКА БАНКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Волченко Н.В., Клєцова Н.В.

РОЛЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ КЕРІВНИКА ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Гвазава Н.Г.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Герасимяк Н.В., Ковальчук О.В., Даценко В.В.

ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЙ
Головчук Ю.О., Мельник Ю.В., Козуб М.В.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ PRODUCT PLACEMENT НА СПОЖИВАЧІВ
Головчук Ю.О., Чорноконь С.М.

ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
Гребенікова О.В., Наточій А.В.

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
Гулик Т.В., Крюк В.В.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Дашевська А.А., Лук’янова В.В.

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Дехтяр Н.А., Бондаренко А.Ф., Моісеєнко М.А.

ТНК І ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ БІЗНЕС: ВИГОДИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Джур О.Є., Оксень К.О.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМІ
Дибчук Л.В., Васількова А.О.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. АНАЛІЗ ЗМІН РИНКУ
Дроздова В.А., Орявська О.О.

ЕВОЛЮЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ
Захарчин Г.М., Склярук Т.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФАКТОРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Зудова І.Ю., Щиголєва А.В.

ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ДЕМОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРАЦІ
Іваницька С.Б., Галайда Т.О., Дяченко Ю.О.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ
Коваль Л.П., Мельник В.В.

ПЛАНУВАННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ З УРАХУВАННЯМ РИЗИК-ФАКТОРІВ
Ковтуненко Ю.В., Пінчук А.А., Мамбетов Ю.В.

ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Колокольчикова І.В.

ВИБІР ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БЕНЧМАРКІНГУ
Кореньок Д.В., Старіков О.Ю.

SFA-СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОДАЖІВ
Крупчатнікова Т.С., Буга Н.Ю.

ЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Курченко А.В., Левченко Ю.Г.

УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ. ЗНАЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ
Лазоренко Т.В., Бринчак М.М.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
Левицький В.В.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ
Лозовський О.М., Романчук Р.А.

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ ЧАСУ
Макаренко C.C.

ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ: СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ
Малтиз В.В., Тарасенко Ю.В.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Малюк О.С., Саприкіна Т.В.

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Марина А.С., Єланська Н.О., Петренко М.А.

ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
Мартусенко І.В., Дончак Л.Г.

КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Масюк Ю.В.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF ADAPTIVE PROCESS
Mehovich S.A., Siketina N.H.

АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
Мінакова В.О.

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ КОМПЛЕКСОМ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ
Москаленко В.А., Летошко К.А.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФРЕШ ЛОГІСТИКИ» В УКРАЇНІ
Наконечна Т.В., Качмар Р.Я., Свірська В.Є.

ДІАГНОСТИКА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Олійник Т.І.

РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Ольшанський О.В.

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Письменна О.О., Сомова Л.І., Папуша Є.

COMPETITORS’ ANALYSES IN THE DIGITAL BUSINESS ENVIRONMENT
Pidhurska I.A., Lehkyy O.A.

НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Пісний Б.М., Кучер Л.Р., Маслей В.

ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРАТ «МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД «ОСКАР»
Пономаренко І.В., Раллє Н.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Порудєєва Т.В., Кишковська О.Л., Скрипник К.М.

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ
Продіус О.І., Найда Є.Д.

БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Продіус О.І., Прокоф'єва В.К.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТТЯ РЕСТОРАНІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ
Ралко О.С., Федченко Н.А.

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
Савчук Т.А., Язвінська Н.В.

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сазонова С.В.

ДІАГНОСТИКА ПРИЧИН КРИЗИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Сак Т.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Семенова Т.В., Клейн К.В.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ
Середницька Л.П., Волинець В.В.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ
Смирнова І.І., Шевяков Д.В., Курченко В.С.

ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Судакова О.І., Миськов О.О., Зимогляд Ю.С.

ПОТЕНЦИАЛ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
Сулейманов Чингиз Рушан оглы

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Суханова А.В., Котик Б.Ю.

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ
Тарасюк А.В., Олійник Н.М., Мамєдова А.С.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНИ
Тищенко В.Ф., Шиголь Ф.А., Красна А.О.

ДІАГНОСТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ВАНТАЖНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ
Хобта М.О., Сукманюк В.М., Гончар Т.М.

ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Холодницька А.В., Котеленець А.М.

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Христенко О.В., Кравченко Р.В.

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Чевганова В.Я., Введенська А.В., Заплава О.Ю.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ЗВО
Черниш О.В.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Шацька З.Я., Акульшин М.І.

АНАЛІЗУВАННЯ ЯКОСТІ, ГНУЧКОСТІ ТА АДАПТИВНОСТІ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
Шуляр Р.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Яремко А.Д.

РОЛЬ СТРАТАГЕМ ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРА
Яроміч С.А., Бекетова О.А., Комарова Т.С.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ РЕГІОНУ
Білик В.В.

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДІДЖІТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
Гуренко А.В., Гашутіна О.Е.

ҐЕНЕЗА ПОНЯТТЯ «ПОТЕНЦІАЛ» ЯК БАЗОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Добрик Л.О.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ
Зеліч В.В.

ДОСЛIДЖЕННЯ IT-ГАЛУЗI ЯК ВАЖЕЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ І ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ
Кирiй В.В., Зiнченко М.Е., Шелефонтюк В.Р.

ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ БІЗНЕСУ В РЕГІОНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Кушнірецька О.В., Ткаченко О.О.

АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У СФЕРІ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТА
Мельникова М.В., Градобоєва Є.С.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Порудєєва Т.В., Міхневич В.О., Єдина Ю.Г.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РІВНІ РЕГІОНУ
Сорока О.В., Кривцова М.С.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИМ АГЕНТОМ
Халилов А.Э.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНИЙ ТУРИЗМ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Арестов С.В.

ENVIRONMENTAL TAX AS A FACTOR OF EFFECTIVE IMPACT ON RATE OF WASTE PRODUCED BY ENTERPRISES
Hromadska A.V., Khmilevska A.O., Lazorenko T.V.

ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ РИЗИКІВ ВІТРОВО-ЕРОЗІЙНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ ГРУНТІВ СУХОГО СТЕПУ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дудяк Н.В.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
Лавринюк Н.В., Якимовська А.В.

ПЕРСПЕКТИВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сидорченко Т.Ф., Черненко Г.О.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Гірман А.П., Пасічник Д.В.

ДО ПИТАННЯ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, РОЗРОБЛЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Гопцій О.Б., Масленнікова В.В., Черевко І.В.

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «МАШІВКА-АГРО-АЛЬЯНС»
Іваницька С.Б., Галайда Т.О., Сокура С.О.

САМОРЕГУЛЯЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ БЕЗПЕРЕРВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Коваль Н.О., Ткачук Л.М.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Колобердянко І.І., Бражник Д.Г.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Кузьменко А.О., Мирошниченко Г.Б.

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ВАЖІЛЬ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Лелюк О.Ю., Калінін В.В.

МЕТОДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНИХ
Литовченко І.В.

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Малтиз В.В., Тонких І.О., Кардашевська М.А.

НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗРОБКИ СТАНДАРТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНИХ РОБІТНИКІВ
Полусмяк Ю.І.

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ В СКАНДИНАВСЬКОМУ РЕГІОНІ
Приятельчук О.А.

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
Сапельнікова Н.Л., Решетова Г.І.

ФІНАНСУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ
Сардак С.Е., Новосьолова А.С.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ: ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Балянт Г.Р., Галіцейська Ю.М.

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ В ПРОЦЕСІ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ВІТЧИЗНЯНИМИ БАНКАМИ
Білава О.С., Татьяніна С.М.

ДЕТЕРМІНАНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Брежнєва-Єрмоленко О.В., Золотарьова О.В., Москаленко К.О.

КОНТРОЛІНГ У РОЗРІЗІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
Сабліна Н.В., Бурма Є.С.

АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА – ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Василиха Н.В.

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Волощук Р.Є.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ
Головко О.Г., Мороз О.К.

РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Данік Н.В., Тихонова Т.Р., Деркач М.А.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Дем’янюк А.В.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТАБІЛЬНІСТЮ ПАТ «АЛЬФА-БАНК» НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ЙОГО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Доценко І.О., Дубицька Л.В.

ВПЛИВ КРИПТОВАЛЮТ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
Дученко М.М., Павленко Т.В.

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Жаворонок А.В., Павлій М.В.

ЗРОСТАННЯ КАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ СУБОРДИНОВАНОГО БОРГУ
Клименко С.О., Сімонян Л.А.

ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ
Клименко С.О., Сімонян С.А.

ДИСБАЛАНС У ФІНАНСУВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ДРАЙВЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Колосок С.І., Захаркіна Л.С.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я.

РОЗВИТОК КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Костюк В.А., Чепчак Д.Р.

ОЦІНКА КОНЦЕНТРАЦІЇ РИНКУ КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Кретов Д.Ю.

СУЧАСНЕ СТРАХУВАННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА РИЗИКИ
Кривцун І.М.

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ
Криховецька З.М., Форос Л.Р.

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ДЕРЖАВИ
Круп’як І.Й., Круп’як Л.Б.

ОЦІНКА ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
Кумейко О.М., Дереза В.М.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Курило О.В.

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ БАНКІВ
Лачкова Л.І., Борисова А.О., Лачкова В.М.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Лелюк С.В.

РОЛЬ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
Маршук Л.М., Любчак І.С.

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ: СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нестерова С.В.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Никитишин А.А., Полищук В.Н.

СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ АУТСОРСИНГА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ
Омельченко Л.С., Лактионова О.Е., Мандра Н.Г.

ДОСТАТНІСТЬ КАПІТАЛУ ЯК ЧИННИК СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Пасічник І.В., Кєбєдова К.Р.

СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
Руденко В.В.

РОЗВИТОК МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
Сокирко О.С., Кобзар І.А., Ханалієва І.С.

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Ставерська Т.О., Шевчук І.Л., Гайдар С.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Стащук О.В., Савчук Л.С.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗДРІБНОГО БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Тарасевич Н.В., Брит А.В.

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Татарин Н.Б., Чоп Т.І.

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЧИННИКИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Терещенко Т.Є., Самокиш М.О.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ
Ткаченко І.П.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ ТА БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
Ткаченко І.П.

ВИТРАТНИЙ ПІДХІД ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ
Чубка О.М., Федевич Л.С., Курило О.Б.

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Шкварчук Л.О., Карпенко А.В.

СУЧАСНІ МЕТОДИ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Щербатих Д.В.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-КОНТРАКТНИКІВ
Атамас П.Й., Сергієнко І.В., Таран О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НАЯВНОСТІ І РУХУ МОЛОДНЯКУ ТВАРИН НА ВІДГОДІВЛІ
Верига Ю.А., Різник А.О.

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ТА ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН
Гільорме Т.В., Лень А.В.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
Горбань С.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕТИЧНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Дмитренко А.В., Максютенко Н.О.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЯК МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ВЕДЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Дутова Н.В., Меджоріна В.С.

ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Єдинак Т.С., Омельницька Ю.Е.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАКОПИЧЕННЯ В ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОБ'ЄКТІВ ТА БАЗ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
Занько Б.М.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Кашперська А.І.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Колісник О.П., Поліщук М.С.

КОНВЕРГЕНЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НІМЕЧЧИНИ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ
Костюченко В.М., Тарабан Н.Г.

ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ЗА ВІДХИЛЕННЯМИ НА МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Курган Н.В., Мелєх А.С.

ПОРІВНЯННЯ КАТЕГОРІЙ СУМІЖНИХ З ПОНЯТТЯМ «ОБОРОТНІ АКТИВИ»
Маринович О.О.

АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ: ОСОБЛИВОСТІ, КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ПЕРЕВІРКИ
Назаренко І.М., Місюров О.В.

КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ
Панасюк О.В.

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ
Полянська О.А., Чабанюк О.М., Кондрич С.В.

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ
Поповиченко Г.С., Матичак П.П.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
Соболева І.В., Козаченко А.А., Гулювата А.С.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВИННОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ПДВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Абрамян О.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Стукалова Ю.О., Загорельська Т.Ю.

УПРАВЛІНСЬКИЙ ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Титенко Л.В., Богдан С.В., Мізіренко О.С.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ПЛАТЕЖАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ
Титенко Л.В., Богдан С.В., Мізіренко О.С.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ: СТАН ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Ужва А.М.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА
Урусова З.П., Калінчук В.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Урусова З.П., Патенко І.В.

СТАТИСТИКА

ОЦІНКА СТАНУ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Богданюк О.В., Кіча А.О.

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ
Богданюк О.В., Кіча А.О.

ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Глущенко А.М.

МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВСТУПУ ДО ЗВО НА ОСНОВІ ТЕСТІВ ЗНО: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Параниця С.П.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

ПОКВАРТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ ХЕРСОНЩИНИ У 2017–2018 РР.
Атоєв К.Л., Горбачук В.М., Кнопов П.С.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Бондаренко О.В., Хромишин Ю.Б.

ПОБУДОВА ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
Гадецька З.М., Тобілевич Ю.Є.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФОРМ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПОВЕДІНКУ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ
Жданова О.Г., Попенко В.Д., Троцюк А.Р.

ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ГРУПОВОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Пєтухов В.Р.

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Поздняков Ю.В., Садовенко Ю.П.

МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ
Семенча І.Є., Резник Г.І.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЕФЕКТИВНОГО ПРОДАЖУ VIP-КЛІЄНТАМ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ
Гиршкан Р.Р., Гут Л.В.

ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНИНА
Іванишин В.В., Печенюк А.В., Печенюк А.П.

РИНКОВИЙ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ ЯК МЕЙНСТРІМНИЙ НАПРЯМОК СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Колобердянко І.І., Конєв В.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ
Піонт Н.С.

ПОТЕНЦІАЛ «ТЕМНОГО» ТУРИЗМУ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ
Сардак С.Е., Таран С.В.

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ КАТЕГОРІЇ «РИНОК»
Шадура-Никипорець Н.Т., Мініна О.В.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ
Венгерська Н.С., Удодова Я.В., Куценко В.І.

ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ТУРИЗМУ З ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Горіна Г.О.

ТНК ТА ЇХ РОЛЬ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ
Качур А.В., Могилко Д.М.

ІННОВАЦІЙНІ ЗРУШЕННЯ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Колобердянко І.І., Метельська Н.С.

ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Харун О.А., Матюх І.А.

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ ТНК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
Полоус О.В., Сон Сюйшен, Ху Ченьсін

РОЗВИТОК ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В ЄВРОПІ
Сардак С.Е., Власов Є.І.

ЗВІТНІСТЬ З ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ: ГОСТРІ ПИТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
Чернікова І.Б., Якуба Є.В.

ПРОБЛЕМИ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Шелест О.Л., Криворучко Ю.О.

СВІТОВА МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ СПІЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Широкова М.С.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Смертенюк І.І.

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОВИРОБНИЦТВА
Вакуленко В.Л.

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Гаража О.П.

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
Герасименко О.В., Лазорко Л.П., Калагурка С.Т.

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА МІГРАЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Гончарук А.В.

РОЛЬ ВЕНЧУРНИХ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Діденко Л.В., Ватоян А.М., Єрьоміна М.А.

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ТА ЧИННИКИ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Жидовська Н.М.

ВПЛИВ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ НА СТАН УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Жмурко Д.С., Дорошенко Г.О., Бабіч С.М.

КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ
Катран М.В.

ПІДТРИМКА ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ СІМЕЙНИХ ФЕРМ
Киризюк С.В.

ВИРОБНИКИ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
Ляховська О.В.

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТУ В УКРАЇНІ
Мєшкова-Кравченко Н.В., Тарасюк А.В.

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Пахота Н.В.

ЗМІНИ У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ І СУКУПНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ
Пелех О.Б.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ
Потравка Л.О., Пічура В.І.

ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД ІЗРАЇЛЮ
Риковська О.В.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО І ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Сіренко К.Ю.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Скиба М.В.

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: УРОКИ ІРЛАНДСЬКОГО ДОСВІДУ
Стройко Т.В., Удовіченко О.Р.

РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ОПЛАТА ПРАЦІ» ТА «ЗАРОБІТНА ПЛАТА»
Тибінка Г.І., Брик Г.В., Кохана Т.М.

ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Цвігун Т.В., Нечипорук О.І.

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІТ-ГАЛУЗІ: КАДРОВИЙ АСПЕКТ
Шестакова А.В.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
Юхновська Ю.О.

РОЗВИТОК БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Ющенко Н.Л.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Ярема Л.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

РОЗВИТОК ЕКОТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Безугла Л.С.

ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ SWOT-АНАЛІЗУ
Биба В.В., Теницька Н.Б., Білизна А.Р.

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ ПРОСУВАННЯ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ ОНЛАЙН ТА ОФЛАЙН РЕКЛАМИ
Білик І.І., Кіндій М.В., Сітнікова І.О.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ФЕШН-ВИРОБАМИ
Бондаренко С.М.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Могилова А.Ю., Борисов Є.В.

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Волошина О.А., Стеценко Ю.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА БЕЗПЕКА БАНКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Волченко Н.В., Клєцова Н.В.

РОЛЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ КЕРІВНИКА ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Гвазава Н.Г.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Герасимяк Н.В., Ковальчук О.В., Даценко В.В.

ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЙ
Головчук Ю.О., Мельник Ю.В., Козуб М.В.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ PRODUCT PLACEMENT НА СПОЖИВАЧІВ
Головчук Ю.О., Чорноконь С.М.

ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
Гребенікова О.В., Наточій А.В.

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
Гулик Т.В., Крюк В.В.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Дашевська А.А., Лук’янова В.В.

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Дехтяр Н.А., Бондаренко А.Ф., Моісеєнко М.А.

ТНК І ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ БІЗНЕС: ВИГОДИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Джур О.Є., Оксень К.О.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМІ
Дибчук Л.В., Васількова А.О.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. АНАЛІЗ ЗМІН РИНКУ
Дроздова В.А., Орявська О.О.

ЕВОЛЮЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ
Захарчин Г.М., Склярук Т.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФАКТОРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Зудова І.Ю., Щиголєва А.В.

ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ДЕМОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРАЦІ
Іваницька С.Б., Галайда Т.О., Дяченко Ю.О.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ
Коваль Л.П., Мельник В.В.

ПЛАНУВАННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ З УРАХУВАННЯМ РИЗИК-ФАКТОРІВ
Ковтуненко Ю.В., Пінчук А.А., Мамбетов Ю.В.

ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Колокольчикова І.В.

ВИБІР ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БЕНЧМАРКІНГУ
Кореньок Д.В., Старіков О.Ю.

SFA-СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОДАЖІВ
Крупчатнікова Т.С., Буга Н.Ю.

ЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Курченко А.В., Левченко Ю.Г.

УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ. ЗНАЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ
Лазоренко Т.В., Бринчак М.М.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
Левицький В.В.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ
Лозовський О.М., Романчук Р.А.

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ ЧАСУ
Макаренко C.C.

ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ: СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ
Малтиз В.В., Тарасенко Ю.В.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Малюк О.С., Саприкіна Т.В.

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Марина А.С., Єланська Н.О., Петренко М.А.

ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
Мартусенко І.В., Дончак Л.Г.

КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Масюк Ю.В.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF ADAPTIVE PROCESS
Mehovich S.A., Siketina N.H.

АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
Мінакова В.О.

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ КОМПЛЕКСОМ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ
Москаленко В.А., Летошко К.А.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФРЕШ ЛОГІСТИКИ» В УКРАЇНІ
Наконечна Т.В., Качмар Р.Я., Свірська В.Є.

ДІАГНОСТИКА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Олійник Т.І.

РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Ольшанський О.В.

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Письменна О.О., Сомова Л.І., Папуша Є.

COMPETITORS’ ANALYSES IN THE DIGITAL BUSINESS ENVIRONMENT
Pidhurska I.A., Lehkyy O.A.

НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Пісний Б.М., Кучер Л.Р., Маслей В.

ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРАТ «МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД «ОСКАР»
Пономаренко І.В., Раллє Н.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Порудєєва Т.В., Кишковська О.Л., Скрипник К.М.

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ
Продіус О.І., Найда Є.Д.

БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Продіус О.І., Прокоф'єва В.К.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТТЯ РЕСТОРАНІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ
Ралко О.С., Федченко Н.А.

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
Савчук Т.А., Язвінська Н.В.

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сазонова С.В.

ДІАГНОСТИКА ПРИЧИН КРИЗИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Сак Т.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Семенова Т.В., Клейн К.В.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ
Середницька Л.П., Волинець В.В.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ
Смирнова І.І., Шевяков Д.В., Курченко В.С.

ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Судакова О.І., Миськов О.О., Зимогляд Ю.С.

ПОТЕНЦИАЛ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
Сулейманов Чингиз Рушан оглы

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Суханова А.В., Котик Б.Ю.

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ
Тарасюк А.В., Олійник Н.М., Мамєдова А.С.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНИ
Тищенко В.Ф., Шиголь Ф.А., Красна А.О.

ДІАГНОСТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ВАНТАЖНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ
Хобта М.О., Сукманюк В.М., Гончар Т.М.

ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Холодницька А.В., Котеленець А.М.

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Христенко О.В., Кравченко Р.В.

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Чевганова В.Я., Введенська А.В., Заплава О.Ю.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ЗВО
Черниш О.В.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Шацька З.Я., Акульшин М.І.

АНАЛІЗУВАННЯ ЯКОСТІ, ГНУЧКОСТІ ТА АДАПТИВНОСТІ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
Шуляр Р.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Яремко А.Д.

РОЛЬ СТРАТАГЕМ ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРА
Яроміч С.А., Бекетова О.А., Комарова Т.С.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ РЕГІОНУ
Білик В.В.

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДІДЖІТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
Гуренко А.В., Гашутіна О.Е.

ҐЕНЕЗА ПОНЯТТЯ «ПОТЕНЦІАЛ» ЯК БАЗОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Добрик Л.О.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ
Зеліч В.В.

ДОСЛIДЖЕННЯ IT-ГАЛУЗI ЯК ВАЖЕЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ І ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ
Кирiй В.В., Зiнченко М.Е., Шелефонтюк В.Р.

ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ БІЗНЕСУ В РЕГІОНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Кушнірецька О.В., Ткаченко О.О.

АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У СФЕРІ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТА
Мельникова М.В., Градобоєва Є.С.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Порудєєва Т.В., Міхневич В.О., Єдина Ю.Г.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РІВНІ РЕГІОНУ
Сорока О.В., Кривцова М.С.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИМ АГЕНТОМ
Халилов А.Э.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНИЙ ТУРИЗМ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Арестов С.В.

ENVIRONMENTAL TAX AS A FACTOR OF EFFECTIVE IMPACT ON RATE OF WASTE PRODUCED BY ENTERPRISES
Hromadska A.V., Khmilevska A.O., Lazorenko T.V.

ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ РИЗИКІВ ВІТРОВО-ЕРОЗІЙНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ ГРУНТІВ СУХОГО СТЕПУ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дудяк Н.В.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
Лавринюк Н.В., Якимовська А.В.

ПЕРСПЕКТИВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сидорченко Т.Ф., Черненко Г.О.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Гірман А.П., Пасічник Д.В.

ДО ПИТАННЯ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, РОЗРОБЛЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Гопцій О.Б., Масленнікова В.В., Черевко І.В.

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «МАШІВКА-АГРО-АЛЬЯНС»
Іваницька С.Б., Галайда Т.О., Сокура С.О.

САМОРЕГУЛЯЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ БЕЗПЕРЕРВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Коваль Н.О., Ткачук Л.М.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Колобердянко І.І., Бражник Д.Г.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Кузьменко А.О., Мирошниченко Г.Б.

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ВАЖІЛЬ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Лелюк О.Ю., Калінін В.В.

МЕТОДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНИХ
Литовченко І.В.

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Малтиз В.В., Тонких І.О., Кардашевська М.А.

НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗРОБКИ СТАНДАРТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНИХ РОБІТНИКІВ
Полусмяк Ю.І.

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ В СКАНДИНАВСЬКОМУ РЕГІОНІ
Приятельчук О.А.

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
Сапельнікова Н.Л., Решетова Г.І.

ФІНАНСУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ
Сардак С.Е., Новосьолова А.С.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ: ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Балянт Г.Р., Галіцейська Ю.М.

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ В ПРОЦЕСІ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ВІТЧИЗНЯНИМИ БАНКАМИ
Білава О.С., Татьяніна С.М.

ДЕТЕРМІНАНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Брежнєва-Єрмоленко О.В., Золотарьова О.В., Москаленко К.О.

КОНТРОЛІНГ У РОЗРІЗІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
Сабліна Н.В., Бурма Є.С.

АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА – ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Василиха Н.В.

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Волощук Р.Є.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ
Головко О.Г., Мороз О.К.

РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Данік Н.В., Тихонова Т.Р., Деркач М.А.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Дем’янюк А.В.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТАБІЛЬНІСТЮ ПАТ «АЛЬФА-БАНК» НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ЙОГО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Доценко І.О., Дубицька Л.В.

ВПЛИВ КРИПТОВАЛЮТ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
Дученко М.М., Павленко Т.В.

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Жаворонок А.В., Павлій М.В.

ЗРОСТАННЯ КАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ СУБОРДИНОВАНОГО БОРГУ
Клименко С.О., Сімонян Л.А.

ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ
Клименко С.О., Сімонян С.А.

ДИСБАЛАНС У ФІНАНСУВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ДРАЙВЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Колосок С.І., Захаркіна Л.С.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я.

РОЗВИТОК КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Костюк В.А., Чепчак Д.Р.

ОЦІНКА КОНЦЕНТРАЦІЇ РИНКУ КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Кретов Д.Ю.

СУЧАСНЕ СТРАХУВАННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА РИЗИКИ
Кривцун І.М.

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ
Криховецька З.М., Форос Л.Р.

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ДЕРЖАВИ
Круп’як І.Й., Круп’як Л.Б.

ОЦІНКА ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
Кумейко О.М., Дереза В.М.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Курило О.В.

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ БАНКІВ
Лачкова Л.І., Борисова А.О., Лачкова В.М.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Лелюк С.В.

РОЛЬ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
Маршук Л.М., Любчак І.С.

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ: СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нестерова С.В.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Никитишин А.А., Полищук В.Н.

СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ АУТСОРСИНГА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ
Омельченко Л.С., Лактионова О.Е., Мандра Н.Г.

ДОСТАТНІСТЬ КАПІТАЛУ ЯК ЧИННИК СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Пасічник І.В., Кєбєдова К.Р.

СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
Руденко В.В.

РОЗВИТОК МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
Сокирко О.С., Кобзар І.А., Ханалієва І.С.

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Ставерська Т.О., Шевчук І.Л., Гайдар С.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Стащук О.В., Савчук Л.С.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗДРІБНОГО БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Тарасевич Н.В., Брит А.В.

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Татарин Н.Б., Чоп Т.І.

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЧИННИКИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Терещенко Т.Є., Самокиш М.О.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ
Ткаченко І.П.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ ТА БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
Ткаченко І.П.

ВИТРАТНИЙ ПІДХІД ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ
Чубка О.М., Федевич Л.С., Курило О.Б.

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Шкварчук Л.О., Карпенко А.В.

СУЧАСНІ МЕТОДИ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Щербатих Д.В.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-КОНТРАКТНИКІВ
Атамас П.Й., Сергієнко І.В., Таран О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НАЯВНОСТІ І РУХУ МОЛОДНЯКУ ТВАРИН НА ВІДГОДІВЛІ
Верига Ю.А., Різник А.О.

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ТА ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН
Гільорме Т.В., Лень А.В.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
Горбань С.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕТИЧНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Дмитренко А.В., Максютенко Н.О.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЯК МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ВЕДЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Дутова Н.В., Меджоріна В.С.

ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Єдинак Т.С., Омельницька Ю.Е.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАКОПИЧЕННЯ В ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОБ'ЄКТІВ ТА БАЗ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
Занько Б.М.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Кашперська А.І.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Колісник О.П., Поліщук М.С.

КОНВЕРГЕНЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НІМЕЧЧИНИ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ
Костюченко В.М., Тарабан Н.Г.

ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ЗА ВІДХИЛЕННЯМИ НА МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Курган Н.В., Мелєх А.С.

ПОРІВНЯННЯ КАТЕГОРІЙ СУМІЖНИХ З ПОНЯТТЯМ «ОБОРОТНІ АКТИВИ»
Маринович О.О.

АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ: ОСОБЛИВОСТІ, КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ПЕРЕВІРКИ
Назаренко І.М., Місюров О.В.

КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ
Панасюк О.В.

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ
Полянська О.А., Чабанюк О.М., Кондрич С.В.

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ
Поповиченко Г.С., Матичак П.П.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
Соболева І.В., Козаченко А.А., Гулювата А.С.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВИННОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ПДВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Абрамян О.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Стукалова Ю.О., Загорельська Т.Ю.

УПРАВЛІНСЬКИЙ ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Титенко Л.В., Богдан С.В., Мізіренко О.С.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ПЛАТЕЖАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ
Титенко Л.В., Богдан С.В., Мізіренко О.С.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ: СТАН ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Ужва А.М.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА
Урусова З.П., Калінчук В.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Урусова З.П., Патенко І.В.

СТАТИСТИКА

ОЦІНКА СТАНУ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Богданюк О.В., Кіча А.О.

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ
Богданюк О.В., Кіча А.О.

ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Глущенко А.М.

МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВСТУПУ ДО ЗВО НА ОСНОВІ ТЕСТІВ ЗНО: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Параниця С.П.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

ПОКВАРТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ ХЕРСОНЩИНИ У 2017–2018 РР.
Атоєв К.Л., Горбачук В.М., Кнопов П.С.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Бондаренко О.В., Хромишин Ю.Б.

ПОБУДОВА ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
Гадецька З.М., Тобілевич Ю.Є.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФОРМ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПОВЕДІНКУ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ
Жданова О.Г., Попенко В.Д., Троцюк А.Р.

ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ГРУПОВОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Пєтухов В.Р.

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Поздняков Ю.В., Садовенко Ю.П.

МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ
Семенча І.Є., Резник Г.І.

Опубліковано: 2020-11-10