№ 3 (2016): Економіка та суспільство

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ЕКОНОМІКО-ОСВІТНЯ СПАДЩИНА ЛЬВІВ’ЯНИНА ЕКОНОМІСТА ЛЮДВІГА ФОН МІЗЕСА ТА ЙОГО ВНЕСОК В ЕКОНОМІЧНУ НАУКУ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
Голубка М.М.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ РИНКУ В РІЗНИХ СУСПІЛЬНИХ ФОРМАЦІЯХ
Логоша Р.В.

АНАЛІЗ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
Решетило В.П., Федотова Ю.В.

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
Удовенко А.О.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

РОЗРИВ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇН ЄС ЯК ФАКТОР ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Бондарчук В.В.

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ: ДОСВІД ЄВРОПИ
Гоблик В.В., Щербан Т.Д.

МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОТОКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ ДИСБАЛАНСІВ
Касянок К.Г.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Кобилянська Л.М.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Бойко В.В.

ВИДИ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ
Гаража О.П.

РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Гуржій Н.М., Городова А.В., Одинець Т.Є.

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТА МОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Кирилюк А.О.

ІННОВАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ТА РИЗИКИ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Плотнікова М.Ф.

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
Редьква О.З.

РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Русан В.М.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Стефанків О.М., Данилишин В.І.

СУТНІСТЬ І РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ
Удовицька Є.А.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Черничко Т.В., Черничко С.Ф.

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЕГУЛЮВАННЯ
Чечетова-Терашвілі Т.М.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Бабій І.В.

РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Баб’як М.М., Хомош Ю.С.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В КОНФЛІКТНІ ЧАСИ
Безвух С.В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА
Биба В.В., Махічева П.В.

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СУТНОСТІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Богацька Н.М., Хачатрян В.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Бойківська Г.М.

«НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ» В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Бухаріна Л.М., Мотика А.О.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ
Вавулін О.І.

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Волошина С.В.

МОТЕЛЬ ЯК ОСНОВНИЙ ТИП ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ АВТОТУРИЗМУ
Галасюк С.С.

ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Глазун В.В., Ковбаса О.М.

ВІТЧИЗНЯНИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Гуржій Н.М., Шимкевич І.П.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ціхановська О.М., Дончак Л.Г.

ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
Єпіфанова І.Ю., Гуменюк В.С.

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ МЕРЕЖІ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Іжевський П.Г.

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ
Ковальчук А.В., Майборода Р.В.

АНТИКРИЗОВИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ковальчук Н.О., Павлюк А.О.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ДРУКОВАНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ
Ковінько О.М., Павлюк Н.М., Топчій Т.В.

ЛОГІКО-ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ В КОНЦЕПЦІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА
Колос І.В.

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАСОБАМИ КРАУДСОРСИНГУ
Коновал В.В.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Магас Н.В.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ІКТ
Малик І.П., Шкробот М.В.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ
Мандра В.В.

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ВИТРАТ
Михайленко О.В., Ялигіна М.С.

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Нижник А.Ю.

ЧИННИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА НОВАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНЯХ
Несен Л.М., Околіта І.І.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЩОДО ПРОГРАМ РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Пінчук Т.А.

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Рогуля О.Ю.

СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АСОРТИМЕНТНОГО ПОРТФЕЛЮ ПІДПРИЄМСТВ М'ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ ВІДПОВІДНО ДО ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Сахненко А.С.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Серединська В.М., Загородна О.М.

АУТСОРСИНГ У МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ
Супрун С.Д., Хачатрян В.В.

ОСОБЛИВОСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Христенко О.В., Симоненко А.М.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ КОЛЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ
Головко О.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Гончар Г.П.

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ВІДТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Гордієнко В.П., Мартиненко В.О.

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РАЙОНУВАННЯ СВІТУ ЗА ТУРИСТИЧНИМИ РЕГІОНАМИ МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУТАМИ
Горіна Г.О.

ОЦІНКА ПЕРЕДУМОВ ЕКОНОМІЧНИХ УТРАТ УНАСЛІДОК НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ НА ОСНОВІ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Мельничук І.В., Побігун С.А.

ПРOБЛЕМИ ТА ПЕРCПЕКТИВИ РЕАЛIЗАЦIЇ АДМIНICТРАТИВНO-ТЕРИТOРIАЛЬНOЇ РЕФOРМИ В УКРАЇНI
Cтегней М.I., Лiнтур I.В.

ОЦІНЮВАННЯ СУКУПНОЇ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
Тютюнник Ю.М.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Арестов С.В.

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Крохтяк О.В.

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЗА РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
Макарова В.В.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ
Борисова Л.П.

РОЛЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Кравченко О.О.

ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Мамчур В.А.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ ТА СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ З ДОХОДІВ ПРАВНИКІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Безкровний О.В.

НАУКОВИЙ ФЕНОМЕН СИСТЕМНО ВАЖЛИВОГО БАНКУ
Бура В.І.

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СИСТЕМНУ СТАБІЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
Жердецька Л.В., Бережна Т.Г.

ВІДСОТКОВА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ
Заболотна Н.Г.

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
Кіляр О.Р., Фроленко Р.В.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕПОЗИТНОГО РИНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Кошонько О.В.

РОЛЬ ФІНАНСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ У РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Кулина Г.М.

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
Лисенко Ж.П.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БЮДЖЕТУ М. ЧЕРНІВЦІ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ
Лютік О.М.

СТАБІЛЬНІСТЬ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ЯК ПРІОРИТЕТ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
Малахова О.Л., Марусин М.В.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ
Мельник К.В.

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ СИСТЕМИ БЛОК-ПОКАЗНИКІВ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ДИНАМІЧНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
Мірошнікова Т.І.

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКА «ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК» У ПРОЦЕСІ CVP-АНАЛІЗУ
Нестерова С.В.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Олексин А.Г.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
Александрова Г.М., Пишна О.В.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Погріщук Г.Б., Присяжнюк С.В.

ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Полтініна О.П., Алексєєнко І.І.

РЕЙТИНГОВО-АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Скрипник Ю.В.

ІННОВАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Трудова М.Є.

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Шаповал Л.П.

ОСОБЛИВОСТІ ІПОТЕЧНОГО ЖИТЛОВОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Юркевич О.М.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ ЕНЕРГООЩАДЖЕННЯ
Гільорме Т.В., Кузнецова О.М.

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Кужелюк А.В., Стаднюк Т.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Левченко З.М.

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Морозова Є.П., Павленко К.А.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Макарова Г.С., Мушта В.В.

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Нагорна І.В.

ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ КОРИСТУВАЧІВ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
Романова О.В., Острянин С.О.

ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Скрипник М.Є.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Скрипник Н.В.

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВОСТІ
Циганова О.С.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

МОДЕЛЮВАННЯ ЦІН НА КВАРТИРИ В МНОЖИННІЙ РЕГРЕСІЇ
Ковпак Е.О., Малець В.В.

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО, ЛІСОВОГО ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
Тютюнник С.В.

МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОСТАВОК ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ-ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
Юрченко М.Є., Марченко Н.А.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ЕКОНОМІКО-ОСВІТНЯ СПАДЩИНА ЛЬВІВ’ЯНИНА ЕКОНОМІСТА ЛЮДВІГА ФОН МІЗЕСА ТА ЙОГО ВНЕСОК В ЕКОНОМІЧНУ НАУКУ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
Голубка М.М.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ РИНКУ В РІЗНИХ СУСПІЛЬНИХ ФОРМАЦІЯХ
Логоша Р.В.

АНАЛІЗ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
Решетило В.П., Федотова Ю.В.

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
Удовенко А.О.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

РОЗРИВ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇН ЄС ЯК ФАКТОР ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Бондарчук В.В.

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ: ДОСВІД ЄВРОПИ
Гоблик В.В., Щербан Т.Д.

МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОТОКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ ДИСБАЛАНСІВ
Касянок К.Г.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Кобилянська Л.М.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Бойко В.В.

ВИДИ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ
Гаража О.П.

РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Гуржій Н.М., Городова А.В., Одинець Т.Є.

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТА МОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Кирилюк А.О.

ІННОВАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ТА РИЗИКИ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Плотнікова М.Ф.

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
Редьква О.З.

РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Русан В.М.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Стефанків О.М., Данилишин В.І.

СУТНІСТЬ І РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ
Удовицька Є.А.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Черничко Т.В., Черничко С.Ф.

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЕГУЛЮВАННЯ
Чечетова-Терашвілі Т.М.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Бабій І.В.

РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Баб’як М.М., Хомош Ю.С.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В КОНФЛІКТНІ ЧАСИ
Безвух С.В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА
Биба В.В., Махічева П.В.

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СУТНОСТІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Богацька Н.М., Хачатрян В.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Бойківська Г.М.

«НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ» В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Бухаріна Л.М., Мотика А.О.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ
Вавулін О.І.

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Волошина С.В.

МОТЕЛЬ ЯК ОСНОВНИЙ ТИП ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ АВТОТУРИЗМУ
Галасюк С.С.

ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Глазун В.В., Ковбаса О.М.

ВІТЧИЗНЯНИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Гуржій Н.М., Шимкевич І.П.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ціхановська О.М., Дончак Л.Г.

ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
Єпіфанова І.Ю., Гуменюк В.С.

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ МЕРЕЖІ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Іжевський П.Г.

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ
Ковальчук А.В., Майборода Р.В.

АНТИКРИЗОВИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ковальчук Н.О., Павлюк А.О.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ДРУКОВАНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ
Ковінько О.М., Павлюк Н.М., Топчій Т.В.

ЛОГІКО-ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ В КОНЦЕПЦІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА
Колос І.В.

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАСОБАМИ КРАУДСОРСИНГУ
Коновал В.В.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Магас Н.В.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ІКТ
Малик І.П., Шкробот М.В.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ
Мандра В.В.

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ВИТРАТ
Михайленко О.В., Ялигіна М.С.

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Нижник А.Ю.

ЧИННИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА НОВАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНЯХ
Несен Л.М., Околіта І.І.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЩОДО ПРОГРАМ РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Пінчук Т.А.

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Рогуля О.Ю.

СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АСОРТИМЕНТНОГО ПОРТФЕЛЮ ПІДПРИЄМСТВ М'ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ ВІДПОВІДНО ДО ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Сахненко А.С.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Серединська В.М., Загородна О.М.

АУТСОРСИНГ У МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ
Супрун С.Д., Хачатрян В.В.

ОСОБЛИВОСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Христенко О.В., Симоненко А.М.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ КОЛЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ
Головко О.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Гончар Г.П.

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ВІДТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Гордієнко В.П., Мартиненко В.О.

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РАЙОНУВАННЯ СВІТУ ЗА ТУРИСТИЧНИМИ РЕГІОНАМИ МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУТАМИ
Горіна Г.О.

ОЦІНКА ПЕРЕДУМОВ ЕКОНОМІЧНИХ УТРАТ УНАСЛІДОК НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ НА ОСНОВІ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Мельничук І.В., Побігун С.А.

ПРOБЛЕМИ ТА ПЕРCПЕКТИВИ РЕАЛIЗАЦIЇ АДМIНICТРАТИВНO-ТЕРИТOРIАЛЬНOЇ РЕФOРМИ В УКРАЇНI
Cтегней М.I., Лiнтур I.В.

ОЦІНЮВАННЯ СУКУПНОЇ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
Тютюнник Ю.М.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Арестов С.В.

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Крохтяк О.В.

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЗА РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
Макарова В.В.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ
Борисова Л.П.

РОЛЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Кравченко О.О.

ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Мамчур В.А.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ ТА СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ З ДОХОДІВ ПРАВНИКІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Безкровний О.В.

НАУКОВИЙ ФЕНОМЕН СИСТЕМНО ВАЖЛИВОГО БАНКУ
Бура В.І.

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СИСТЕМНУ СТАБІЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
Жердецька Л.В., Бережна Т.Г.

ВІДСОТКОВА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ
Заболотна Н.Г.

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
Кіляр О.Р., Фроленко Р.В.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕПОЗИТНОГО РИНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Кошонько О.В.

РОЛЬ ФІНАНСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ У РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Кулина Г.М.

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
Лисенко Ж.П.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БЮДЖЕТУ М. ЧЕРНІВЦІ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ
Лютік О.М.

СТАБІЛЬНІСТЬ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ЯК ПРІОРИТЕТ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
Малахова О.Л., Марусин М.В.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ
Мельник К.В.

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ СИСТЕМИ БЛОК-ПОКАЗНИКІВ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ДИНАМІЧНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
Мірошнікова Т.І.

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКА «ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК» У ПРОЦЕСІ CVP-АНАЛІЗУ
Нестерова С.В.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Олексин А.Г.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
Александрова Г.М., Пишна О.В.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Погріщук Г.Б., Присяжнюк С.В.

ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Полтініна О.П., Алексєєнко І.І.

РЕЙТИНГОВО-АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Скрипник Ю.В.

ІННОВАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Трудова М.Є.

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Шаповал Л.П.

ОСОБЛИВОСТІ ІПОТЕЧНОГО ЖИТЛОВОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Юркевич О.М.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ ЕНЕРГООЩАДЖЕННЯ
Гільорме Т.В., Кузнецова О.М.

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Кужелюк А.В., Стаднюк Т.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Левченко З.М.

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Морозова Є.П., Павленко К.А.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Макарова Г.С., Мушта В.В.

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Нагорна І.В.

ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ КОРИСТУВАЧІВ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
Романова О.В., Острянин С.О.

ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Скрипник М.Є.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Скрипник Н.В.

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВОСТІ
Циганова О.С.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

МОДЕЛЮВАННЯ ЦІН НА КВАРТИРИ В МНОЖИННІЙ РЕГРЕСІЇ
Ковпак Е.О., Малець В.В.

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО, ЛІСОВОГО ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
Тютюнник С.В.

МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОСТАВОК ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ-ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
Юрченко М.Є., Марченко Н.А.

Опубліковано: 2021-02-01