МОДЕЛІ ТА МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: конкурентоспроможність, управління конкурентоспроможністю підприємства, система стратегічного планування, система управління якістю, інноваційний маркетинг, цифровізація

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення ефективних моделей та механізмів формування сучасної системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Визначено об’єкти управління конкурентоспроможністю підприємства. Проаналізовано та систематизовано рівні забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Досліджено та обгрунтовано основні моделі управління конкурентоспроможністю підприємства. Охарактеризовані механізми та інструменти ефективного управління конкурентоспроможністю підприємства. Окреслено резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства. Встановлено, що використання в управлінні конкурентоспроможністю інноваційних методів та інструментів, таких як: інноваційний маркетинг, цифрові технології, аналітика даних є запорукою здобуття стійкого іміджу підприємства на ринку.

Посилання

Вараксіна О.В., Іщейкін Т.Є., Онупко О.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: теоретичний аспект. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 5 (116). С. 24¬28.

Балабанова Л.В., Кривенко Г.В., Балабанова І.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посібник. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2009. 256 с.

Кривіцька В. В., Зянько В. В. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільності. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8118 (дата звернення: 10.01.2024).

Філіп Котлер, Гарі Армстронг Основи маркетингу : підручник. Київ : Науковий світ, 2022. 880 с.

Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 1997. 390 с.

Діденко Є. О. Модель управління конкурентоспроможністю підприємства. Ефективна економіка. 2017. № 5. С. 23¬29.

Євтушенко Н.О., Гончар Д.К. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств України. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Київ : ДУТ. 2021. No1 (35). С 16¬21.

Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : підручник. Львів : Компакт-ЛВ, 2005. С. 304.

Varaksina, O.V., Ishcheykin, T.E. & Onupko, O.M. (2020) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva: teoretychnyi aspekt [Management of enterprise competitiveness: theoretical aspect]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. – State and regions. Series: Economy and entrepreneurship, vol. 5 (116). рр. 24-28. (in Ukrainian)

Balabanova, L.V., Kryvenko, H.V., & Balabanova, I.V. (2009) Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva [Enterprise Competitiveness Management]. Kyiv: Professional Publishing House. (in Ukrainian)

Kryvitska, V. and Zianko, V. (2020) Mekhanizm upravlinnya konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva v umovakh nestabilnosti [Mechanism of management the competitiveness of enterprise in the conditions of instability]. Efektyvna ekonomika. – Efficient economy. [Online]. vol. 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8118 (аccessed Jan 10, 2024).

Philip Kotler, Gary Armstrong. (2022) Osnovy marketynhu [Basics of marketing]. Kyyiv : Scientific world. (in Ukrainian)

Porter M. (1997) Stratehiia konkurentsii: metodyka analizu haluzei i diialnosti konkurentiv [Competition strategy: methods of analysis of industries and competitors. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Didenko, E. O. (2017) Model upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Model of enterprise competitiveness management]. Efektyvna ekonomika. – Efficient economy. vol. 5. рр. 23-29. (in Ukrainian)

Yevtushenko N.O., & Honchar D.K. (2021) Mekhanizm upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv Ukrayiny [The mechanism of managing the competitiveness of Ukrainian enterprises]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes. – Economy. Management. Business. Kyyiv : DUT. vol. 1 (35), рр. 16-21. (in Ukrainian)

Kuzmin, O.E., Horbal, N.I. (2005) Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of international competitiveness of the enterprise]. Lviv: Compact-LV. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 37
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Ільченко, Т. (2023). МОДЕЛІ ТА МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-12
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають