ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТОКОВИХ ПРОЦЕСІВ

Ключові слова: менеджмент, логістика, управління логістикою, потокові процеси, автоматизація, управління, запаси

Анотація

Дослідження присвячене особливостям логістичного менеджменту як інструменту оптимізації потокових процесів. Встановлено, що для забезпечення фінансово-економічної стійкості та розвитку підприємства необхідною є оптимізація його потокових процесів з економічними параметрами бізнес середовища. Доведено, що логістичний менеджмент визначається як планування, координація та контроль всіх етапів потокових процесів від постачання до виробництва та від виробництва до кінцевого споживача. Метою логістичного менеджменту є забезпечення надійного функціонування всього ланцюга поставок та досягнення найкращого економічного результату. Визначено, що логістичний менеджмент - це галузь управління, яка спрямована на ефективне планування, контроль і координацію різних етапів постачання товарів або послуг від постачальників до кінцевих споживачів.

Посилання

Ковальська Л.М., Циганюк В.П. Логістичний менеджмент на підприємстві: особливості та напрями вдосконалення. Зб. наук. праць Луцький національний технічний університет. Луцьк. 2013. Т. 38. Вип. 10. С. 87–97.

Смирнов І.К., Шматок О.В. Агрологістика в Україні: суспільно-географічні проблеми і перспективи розвитку. Економічна та соціальна географія. 2015. T. 67. Вип. 2. С. 96–109.

Головкова Л.С., Головкова А.Є. Логістичний менеджмент у системі управління корпорацією. Проблеми економіки транспорту. 2013. Вип. 6. С. 25–30.

Сохецька А.В. Логістичний менеджмент як інструмент забезпечення ефективної діяльності підприємства. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 2. С. 8–13.

Westland J. Logistics Management 101: A Beginner’s Guide, Jun 18 2019. URL: https://www.projectmanager.com/blog/logistics-management-101

Клунко Н.С. Особливості логістичного підходу до оптимізації діяльності фармацевтичних підприємств на світовому ринку. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/41437/st_57_23.pdf?sequence=1

Іщенко Н. М. Управління процесами логістики : методичні рекомендації. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. 128 c.

Ткачова М.О. Шишкін В.О. Управління логістичним потенціалом підприємства в умовах глобалізації економічного середовища. Науковий вісник Херсонського державного університету Серія Економічні науки. Випуск 31. 2018. С. 138–140.

Логістика: навч. посіб. / Безугла Л.С., Юрченко Н.І., Ільченко Т.В., Пальчик І.М., Воловик Д.В. Дніпро: Пороги, 2021. 252 с.

Kovalska, L.M., Tsyhaniuk, V.P. (2013) Lohistychnyi menedzhment na pidpryiemstvi: osoblyvosti ta napriamy vdoskonalennia [Logistics management at the enterprise: features and areas of improvement]. Zb. nauk. prats Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet. Lutsk. vol. 38(10), pp. 87–97. (in Ukrainian)

Smyrnov, I.K., Shmatok, O.V. (2015) Ahrolohistyka v Ukraini: suspilno-heohrafichni problemy i perspektyvy rozvytku [Agrologistics in Ukraine: socio-geographic problems and development prospects]. Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia. vol. 67(2), pp. 96–109. (in Ukrainian)

Holovkova, L.S., Holovkova, A.Ie. (2013) Lohistychnyi menedzhment u systemi upravlinnia korporatsiieiu [Logistics management in the corporation management system]. Problemy ekonomiky transportu. vol. 6, pp. 25–30. (in Ukrainian)

Sokhetska, A.V. (2020) Lohistychnyi menedzhement yak instrument zabezpechennia efektyvnoi diialnosti pidpryiemstva [Logistics management as a tool for ensuring the efficient operation of the enterprise]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia. vol. 2, pp. 8–13. (in Ukrainian)

Westland J. Logistics Management 101: A Beginner’s Guide, Jun 18 2019. URL : https://www.projectmanager.com/blog/logistics-management-101

Klunko, N.S. (2012) Osoblyvosti lohistychnoho pidkhodu do optymizatsii diialnosti farmatsevtychnykh pidpryiemstv na svitovomu rynku [Peculiarities of the logistic approach to optimizing the activities of pharmaceutical enterprises on the world market] URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/41437/st_57_23.pdf?sequence=1 (in Ukrainian)

Ishchenko, N. M. (2013) Upravlinnia protsesamy lohistyky : metodychni rekomenatsii [Management of logistics processes: methodical recommendations]. Mykolaiv : Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 128 p. (in Ukrainian).

Tkachova, M.O. Shyshkin, V.O. (2018) Upravlinnia lohistychnym potentsialom pidpryiemstva v umovakh hlobalizatsii ekonomichnoho seredovyshcha [Management of the logistics potential of the enterprise in the conditions of globalization of the economic environment]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu Seriia Ekonomichni nauky. vol. 31, pp. 138–140. (in Ukrainian)

Bezuhla, L.S., Yurchenko, N.I., Ilchenko, T.V., Palchyk, I.M., Volovyk, D.V. (2021). Lohistyka: navch.posib [Logistics: training manual]. Dnipro: Porohy, 252 p. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-01-30
Як цитувати
Ільченко, Т. (2024). ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТОКОВИХ ПРОЦЕСІВ. Економіка та суспільство, (59). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-83
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають