МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: маркетинг, маркетингові комунікації, маркетингова комунікаційна політика, промисловий маркетинг, реклама, брендинг

Анотація

В статті досліджено сутність та ключові особливості маркетингових комунікацій та маркетингової комунікаційної політики промислового підприємства. Розглянуто трактування сутності поняття комунікації в контексті промислового маркетингу. Досліджено ключові тенденції в системі маркетингових комунікацій підприємства. В статті проаналізовано специфічні ознаки маркетингових комунікацій. Встановлено, що дієвість маркетингових комунікацій та маркетингової комунікаційної політики в цілому безпосередньо залежить від індивідуальних ознак кожного суб’єкту системи маркетингу та використаних засобів комунікації. Встановлено, що систематичне вдосконалення маркетингової комунікаційної політики на промисловому підприємстві є запорукою здобуття стійкого іміджу і покращення позицій на профільних ринках збуту.

Посилання

Філософський енциклопедичний словник. Довідкове видання /за ред. В. І. Шинкарук. Київ : Абріс, 2002. 742 с.

Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Санкт-Петербург : Наука, 2004. 589 с.

Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга / пер с англ. Т. В. Клепоты, Н. И. Макаровой, Н. Е. Метоль. 9-е изд. Москва : Вильямс, 2003. 1200 с.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент : підручник. Київ : КНЕУ, 2009. 328 с.

Примак Т. О. Маркетинг : навчальний посібник. Київ : МАУП, 2004. 228 с.

Васильченко Л. С. Сутність та сучасні тенденції розвитку маркетингових комунікацій підприємства. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 48–2. С. 27–30.

Пілько А. Д., Лукан О. М. Сучасні тенденції розвитку моделей маркетингових комунікацій. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2011. Випуск VІІ, Т.2. С. 253–260.

Filosofskyj encyklopedychnyj slovnyk. Dovidkove vydannya [Philosophical encyclopedic vocabulary]. for ed. V.I. Shinkaruk. Kyiv. (in Ukrainian)

Lamben Zh.-Zh. (2004) Stratehichnyi marketynh: yevropeiska perspektyva. [Strategic Marketing: A European Perspective]. Saint Petersburg. (in Russian)

Kotler F., Armstronh H. (2003) Osnovy marketynha [Marketing Essentials] Translated from English by T. V. Klepota, N. I. Makarova, N. E. Metol. Moskva: Vilyams. (in Russian)

Vojchak A. V. (2009) Marketyngovyj menedzhment [Marketing management]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Prymak T.O. (2004) Marketyng [Marketing]. Kyiv : MAUP. (in Ukrainian)

Vasylchenko L.S. (2019) Sutnist ta suchasni tendenciyi rozvytku marketyngovyx komunikacij pidpryyemstva [The essence and modern trends in the development of marketing communications of the enterprise]. Prychornomorski ekonomichni studiyi, vol. 48–2, pp. 27–30. (in Ukrainian)

Pilko A. D., Lukan O. M. (2011) Suchasni tendenciyi rozvytku modelej marketyngovyx komunikacij [Modern trends in the development of marketing communication models]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky regionu. VІІ, 253–260. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 565
Завантажень PDF: 808
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Ільченко, Т., & Помазан, Л. (2022). МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-47
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають