МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: маркетингова стратегія, аграрне підприємство, маркетингова діяльність, діджиталізація, Інтернет-маркетинг

Анотація

У статті розглянуто теоретичну сутність та значення маркетингової стратегії діяльності аграрних підприємств. Визначено роль діджиталізації у маркетинговій діяльності аграрних підприємств. Проаналізовано основні перешкоди застосування digital-технологій у побудові маркетингової стратегії аграрних підприємств, серед яких виділено цифрову нерівність, консерватизм аграріїв та відсутність або недостатню кількість фахівців у галузі IT-технологій. Надано практичні рекомендації аграріям щодо інструментів Інтернет-маркетингу, зокрема щодо доцільності використання мережі Інтернет для дослідження ринку сільськогосподарської продукції, реклами у соціальних мережах та реалізації продукції завдяки спеціальним Інтернет-майданчикам. Сформовано стратегічні орієнтири аграрних підприємств за складовими комплексу маркетингу в умовах діджиталізації.

Посилання

Безугла Л.С. Державне регулювання розвитку малого та середнього підприємництва в умовах інформаційного суспільства: автореф. дис. канд. наук з держ. управління: 25.00.02. Київ, 2011. 20 с.

Войтович С.Я., Потапюк І.П. Сутність і зміст поняття «маркетингова стратегія». Економічна теорія та історія економічної думки. Економіка і регіон. № 4 (31). 2011. С. 77-81.

Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник. Київ : Лібра, 2004. 712 с.

Застрожнікова І.В. Вплив діджиталізації на кадрову політику в аграрному секторі. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 4. С. 77–81. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.4.77

Застрожнікова І.В. Пріоритети державної інформаційної політики у розвитку аграрного сектору економіки України. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Сучасні інформаційні системи та технології». Херсон. 30 листопада 2019 р. C. 51-52.

Івченко Є.А. Дослідження підходів щодо визначення сутності маркетингової стратегії підприємства. Механізм регулювання економіки. 2009. № 4. С. 90-96.

Муртазіна Н.В. Напрями стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2011. № 22. С. 60-62.

Клівець П.Г. Стратегія підприємства: навч. посібн. К.: Академвидав, 2007. 320 с.

Ільченко Т.В. Роль маркетингових інструментів в інноваційному розвитку аграрних підприємств. Бізнес-інформ. 2020. № 10. С. 460-468.

T. Ilchenko, L. Bezugla. Trend and priorities change in the European agricultural products market. Журнал «Інвестиції: практика та досвід». 2019. № 24. С. 35-42.

Bezuhla, L.S. (2011). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku maloho ta serednoho pidpryiemnytstva v umovakh informatsijnoho suspilstva [State regulation of small and medium-sized businesses development in the information society]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Voitovych, S.Y., & Potapiuk, I.P. (2011). Sutnist i zmist poniattia «marketynhova stratehiia» [The essence and content of the concept of marketing strategy]. Ekonomichna teoriia ta istoriia ekonomichnoi dumky. Ekonomika i rehion - Economic theory and history of economic thought. Economy and region, Vol. 4 (31), pp. 77-81 [in Ukrainian].

Garkavenko, S.S. (2004). Marketynh [Marketing]. Kyiv : Libra [in Ukrainian].

Zastrozhnikova, I.V. (2021). Vplyv didzhytalizatsii na kadrovu polityku v ahrarnomu sektori [The impact of digitalization on human resources policy in the agricultural sector]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid - Investments: practice and experience. Vol. 4, pp. 77-81. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.4.77 [in Ukrainian].

Zastrozhnikova, I.V. (2019). Priorytety derzhavnoi informatsijnoi polityky u rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Priorities of the state information policy in the development of the agricultural sector of the economy of Ukraine]. Zbirnyk materialiv II Vseukrainskij naukovo-praktychnij internet konferentsii molodykh vchenykh ta studentiv "Suchasni informatsijni systemy ta tekhnolohii" [Proceedings of the II All Ukrainian scientific practical Internet conference of young scientists and students Modern information systems and technologies], Kherson, 20th of November. pp. 51-52 [in Ukrainian].

Ivchenko, E.A. (2009). Doslidzhennia pidkhodiv schodo vyznachennia sutnosti marketynhovoi stratehii pidpryiemstva. [Investigation of approaches to determine the essence of enterprise marketing strategy]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – The mechanism of economic regulation. Vol. 4, pp. 90-96 [in Ukrainian].

Murtazina, N.V. (2011). Napriamy stratehichnoho rozvytku silskohospodarskykh pidpryiemstv. [Areas of strategic development of agricultural enterprises]. Ahro' svit - Agrosvit. Vol. 22, pp. 60-62 [in Ukrainian].

Klivets, P. G. (2007). Stratehiia pidpryiemstva [Enterprise strategy]. Kyiv : Akademvydav [in Ukrainian].

Ilchenko, T.V. (2020). Rol marketynhovykh instrumentiv v innovatsijnomu rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv [The role of marketing tools in the innovative development of agricultural enterprises]. Biznes-inform - Business inform. Vol.10. pp.460-468 [in Ukrainian].

Ilchenko, T. & Bezugla, L. (2019). Trends and priorities change in the European agricultural products market. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience. Vol. 24, pp. 35-42. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.24.35

Переглядів статті: 495
Завантажень PDF: 664
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Ільченко, Т. (2021). МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-21
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають