РОЛЬ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Ключові слова: аграрне підприємництво, територіальні громади, сільські території, фермерські господарства

Анотація

У статті проаналізовано розвиток процесу децентралізації та створення територіальних громад в Україні з 2014 року станом на 31 грудня 2021 року. Проаналізовано розподіл громад за областями. Встановлено, що найбільшу кількість територіальних громад утворено в Одеській та Дніпропетровській областях. Проаналізовано співвідношення міських, селищних та сільських територіальних громад із констатацією значної переваги останньої групи. Наголошено на необхідності розвитку аграрного потенціалу територіальних громад, що стане запорукою розвитку сільських територій. Визначено, що бюджети сільських громад наповнюються, в основному, за рахунок податкових надходжень аграрних підприємств (на 70-90%), а добробут сільських територій має пряму залежність із розвитком фермерського сектору.

Посилання

Безугла Л.С. Державне регулювання розвитку малого та середнього підприємництва в умовах інформаційного суспільства : автореф. дис. канд. наук з держ. управління : 25.00.02. Київ, 2011. 20 с

Ilchenko T., Bezugla L. Trend and priorities change in the European agricultural products market. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 35–42. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.24.35

Безугла Л.С. Соціально-економічні функції держави щодо розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 2. URL: https://cutt.ly/3OY7iqu

Державна Служба Статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html. (дата звернення: 12.02.2022).

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text. (дата звернення: 15.02.2022).

Застрожніков А.Г., Застрожнікова І.В. Місце і роль фермерських господарств в системі агробізнесу. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь. 2010. № 2. С. 106–116.

Застрожнікова І.В. Підвищення ефективності державного регулювання сільського господарства України : дис. канд. наук з держ. упр. Київ, 2011. 187 с.

Застрожнікова І.В. Обґрунтування пріоритетів державної аграрної політики. Економіка та держава. 2010. № 6. С. 33–35.

Застрожнікова І.В. Економічне регулювання розвитку сільського господарства в регіональному агрокомплексі. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 1 (25). С. 112–115.

Застрожнікова І.В. Вплив діджиталізації на кадрову політику в аграрному секторі. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 4. С. 77–81. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.4.77

Зінчук Т.О., Данкевич В.Є., Куцмус Н.М., Ковальчук О.Д. Соціально-економічні особливості ринкового обігу сільськогосподарських земель: вітчизняний та європейський досвід. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. С. 49–62.

Малік М.Й., Федієнко П.М. Аграрна реформа і розвиток підприємництва. Київ, 2003. 271 с.

Матвеєва О. Ю. Європейська парадигма сталого розвитку територіальних громад: досвід для України. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. 2021. № 1. С. 148–157.

Поленкова М.В. Тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств у період структурних змін в аграрному секторі України. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2020. Вип. 26. С. 42–47.

Bezuhla, L.S. (2011). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku maloho ta serednoho pidpryiemnytstva v umovakh informatsijnoho suspilstva [State regulation of small and medium-sized businesses development in the information society]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Ilchenko, T. & Bezugla, L. (2019). Trends and priorities change in the European agricultural products market. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, vol. 24, pp. 35–42. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.24.35

Bezuhla, L.S. (2011). Sotsialno-ekonomichni funktsii derzhavy schodo rozvytku maloho ta serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Socio-economic functions of the state for the development of small and medium enterprises in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development, vol. 2. Available at: https://cutt.ly/3OY7iqu (in Ukrainian)

Derzhavna Sluzhba Statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html. (accessed 12 February 2022)

Derzhavna stratehiya rehionalʹnoho rozvytku na 2021-2027 roky [State strategy of regional development for 2021-2027]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text. (accessed 15 February 2022)

Zastrozhnikova I.V. (2010) Mistse i rolʹ fermersʹkykh hospodarstv v systemi ahrobiznesu. [The place and role of farms in the agribusiness system]. Collection of scientific works of the Tavriya State Agrotechnological University (economic sciences). Vol. 2, pp. 106–116. (in Ukrainian)

Zastrozhnikova I.V. (2011) Pidvyshchennya efektyvnosti derzhavnoho rehulyuvannya silʹsʹkoho hospodarstva Ukrayiny [Improving the efficiency of state regulation of agriculture in Ukraine]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Zastrozhnikova I.V. (2010) Obgruntuvannya priorytetiv derzhavnoyi ahrarnoyi polityky [Substantiation of priorities of the state agrarian policy]. Economy and state. Vol. 6, pp. 33–35. (in Ukrainian)

Zastrozhnikova I.V. (2014) Ekonomichne rehulyuvannya rozvytku silʹsʹkoho hospodarstva v rehionalʹnomu ahrokompleksi [Economic regulation of agricultural development in the regional agricultural complex]. Collection of scientific works of the Tavriya State Agrotechnological University (economic sciences). Vol. 1 (25), pp. 112–115. (in Ukrainian)

Zastrozhnikova I.V. (2021) Vplyv didzhytalizaciji na kadrovu polityku v agrarnomu sektori. Investyciji: praktyka ta dosvid. Vol. 4, pp. 77–81. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.4.77 (in Ukrainian)

Zinchuk T.O., Dankevich V.E., Kutsmus N.M., Kovalchuk O.D. (2017) Sotsialʹno-ekonomichni osoblyvosti rynkovoho obihu silʹsʹkohospodarsʹkykh zemelʹ: vitchyznyanyy ta yevropeysʹkyy dosvid [Socio-economic features of market circulation of agricultural lands: domestic and European experience]. Economy. Finances. Management: current issues of science and practice. P. 49–62. (in Ukrainian)

Malik M.Y., Fedienko P.M. (2003) Ahrarna reforma i rozvytok pidpryiemnytstva [Agrarian reform and entrepreneurship development]. Kyiv: Institute of Agrarian Economics UAAN. (in Ukrainian)

Matveeva O.Yu. (2021) European paradigm of sustainable development of territorial communities: experience for Ukraine. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. Series: Public Administration, vol. 1, рр. 148–157. (in Ukrainian)

Polenkova M.V. (2020) Tendentsii rozvytku silskohospodarskykh pidpryemstv u period strukturnykh zrushen v ahrarnomu sektori Ukrainy [Trends in the development of agricultural enterprises in the period of structural changes in the agricultural sector of Ukraine]. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. Seriya ekonomichna. Seriya yurydychna. Vol. 26, pp. 42–47. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 262
Завантажень PDF: 178
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Ільченко, Т., & Застрожнікова, І. (2022). РОЛЬ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-21
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають