МАЙБУТНЄ ОСВІТИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ: ПОКРАЩЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ШКІЛЬНИХ МЕРЕЖ

Ключові слова: громада, модель, освіта, опорна школа, якість

Анотація

Статтю присвячено прогнозуванню майбутнього освіти в українських громадах. Проаналізовано середню наповненість класів по країнах світу та встановлено, що через демографічну кризу Україна має один з найнижчих показників наповненості учнівських класів у світі. «Малокомплектність» класів є проблемою номер один у сільських та селищних територіальних громадах. Зазначено, що поряд з недостатньою кількістю учнів, найгострішою проблемою шкіл невеликих територіальних громад в Україні є дефіцит кадрового потенціалу, а також незадовільна шкільна інфраструктура. Встановлено, що з економічного боку вигідніше закривати або понижувати ступінь малокомплектних шкіл. Досліджено позитивний досвід Польщі у цьому. Схематично окреслено модель реорганізації, основаної на створенні опорних шкіл, яка забезпечить покращення матеріального стану школи, покращення якості викладацького складу, підвищення конкурентоспроможності заробітних плат освітян, їх професійного розвитку, і, звичайно, покращення якості освіти у громадах.

Посилання

Актуальні питання реформування освіти в Україні : монографія / за ред. С.Л. Лондара ; ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2018. 246 с.

Застрожнікова І.В. Створення опорних навчальних закладів в об’єднаних територіальних громадах. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2019. № 2(22). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-02(22)/8.pdf

Застрожнікова І.В. Трансформація національної освітньої системи в умовах децентралізації. Державне управління та місцеве самоврядування. 2019. № 4(43). С. 44–49.

Застрожнікова І.В., Ульянченко Ю.О. Сучасний стан державного регулювання освітніх новацій в Україні. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. №. 2 (56). С. 192–198.

Затонацька Т. Зарубіжний досвід фінансування розвитку освіти: перспективи застосування в Україні. Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. 2012. № 139. С. 5–14.

Кремень В.Г. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін. Український педагогічний журнал. 2015. № 1. С. 8–15.

Малишко В.В., Макарчук І.М., Гордієнко Ю.В. Фінансування освіти в Україні. Економічний вісник університету. 2018. Вип. 38. С. 132–139.

Оршанський Р. Про потребу кардинальних змін у галузі вітчизняної освіти. Актуальні питання гуманізації. 2016. № 5. С. 371–378.

Londar, L. (Ed.) (2018) Aktualni pytannia reformuvannia osvity v Ukraini [Topical issues of education reform in Ukraine]. Kyiv. (in Ukrainian)

Zastrozhnіkova І.V. (2019) Stvorennya opornih navchal'nih zakladіv v ob’єdnanih teritorіal'nih gromadah. [Establishment of support educational institutions in the united territorial communities]. Public administration: theory and practice. (electronic journal), vol. 2(22). Available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-02(22)/8.pdf (accessed 10 January 2022).

Zastrozhnіkova І.V. (2019) Transformacіya nacіonal'noї osvіtn'oї sistemi v umovah decentralіzacії. [Transformation of the national educational system in the conditions of decentralization]. Public administration and local self-government, vol. 4 (43), рр. 44–49. (in Ukrainian)

Zastrozhnikova I.V., Ulianchenko Yu.O. (2019) Suchasnyi stan derzhavnoho rehuliuvannia osvitnikh novatsii v Ukraini [The current state of state regulation of educational innovations in Ukraine]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr. Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», vol. 2 (56), pp. 192–198.

Zatonatska, T. (2012) Zarubizhnyi dosvid finansuvannia rozvytku osvity: perspektyvy zastosuvannia v Ukraini [Foreign experience in financing educational development: prospects for application in Ukraine]. Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University, no. 139, рр. 5–14. (in Ukrainian)

Kremen V.G. (2015) Problemi yakosti ukrainskoji osviti v konteksti suchasnih tsivilizatsiynih zmin [Problems of the quality of Ukrainian education in the context of modern civilizational changes]. Ukrainian Pedagogical Journal, vol. 1, рр. 8–15. (in Ukrainian)

Malyshko V.V., Makarchuk I.M., Gordienko Y.V. (2018) Finansuvannya osvity v Ukrayini [Financing of education in Ukraine]. Ekonomichnyy visnyk universytetu. Economic Bulletin of the University. Economy, vol. 38, рр. 132–139. (in Ukrainian)

Orshansky R. (2016) Pro potrebu kardinalnih zmin u galuzi vitchiznyanoji osviti [On the need for radical changes in the field оf domestic education]. Actual questions of the humanities, vol. 16, рр. 371–378. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 183
Завантажень PDF: 123
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Застрожнікова, І., & Безугла , Л. (2022). МАЙБУТНЄ ОСВІТИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ: ПОКРАЩЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ШКІЛЬНИХ МЕРЕЖ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-26
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ