ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ

Ключові слова: туризм, інклюзивний туризм, доступний туризм, без бар’єрний простір, люди з обмеженими можливостями здоров’я

Анотація

У статті проаналізовано ключові особливості становлення та розвитку галузі інклюзивного туризму в Україні та Європі. Розглянуто сутність поняття інклюзивний туризм, особи з обмеженими можливостями здоров’я, доступний туризм. Досліджено вітчизняну та європейську законодавчу базу у галузі інклюзивного туризму. В статті проаналізовано загальну кількість людей з обмеженими можливостями здоров’я в Україні. Встановлено, що забезпечення в Україні без бар’єрного простору для людей з обмеженими можливостями здоров’я в сучасних реаліях є надзвичайно актуальним. Доведено, що туризм, будучи унікальним явищем в області реабілітації людей з обмеженими можливостями, дозволяє вирішувати велику кількість проблем. Визначено, що ринок доступного туризму це лояльний ринок, що зростає, який приносить конкурентні переваги і нові можливості бізнесу.

Посилання

Всемирный доклад об инвалидности. URL: https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_ru.pdf?ua=1 (дата звернення: 02.10.2022).

Національна Стратегія із створення без бар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. № 366-2021-р затверджена 14.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-р#n10 (дата звернення: 02.10.2022).

Конвенція про права інвалідів. Прийнята Резолюцією 61/106 Генеральної Асамблеї ООН від 13 грудня 2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text (дата звернення: 03.10.2022).

Соціальний захист населення України у 2020 році : статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2021. 121 с.

Труніна І. М., Сосновська Ю. Р. Стан міжнародного туризму для осіб з інвалідністю в Україні. Modern Economics. 2019. № 15(2019). С. 191–195. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-27

Яріко М. О. Філософія інклюзивного туризму. Культура України. 2017. № 58. С. 119-128.

Інклюзивний туризм для осіб з інвалідністю. Офіційний вебпортал Фонду соціального захисту людей з інвалідністю. URL: https://www.ispf.gov.ua/news/inklyuzivniy-turizm-dlya-osib-z-invalidnistyu (дата звернення: 03.10.2022).

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ (дата звернення: 03.10.2022).

Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 р. № 324/95-ВР / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр#Text (дата звернення: 03.10.2022).

Хрущ Ю. М., Іванова В.М., Медведський Р.С. Туризм для інвалідів : сучасні підходи до визначення поняття. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. 2017. № 6. С. 206–211.

World Tourism Organization. A United Nations Specialized Agency URL: http://www2.unwto.org/ (дата звернення: 04.10.2022).

Влащенко Н. М. Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури для потреб інклюзивного туризму. Бізнес Інформ. 2018. № 9. C. 122–126.

Європейські мережі доступного туризму ENAT. URL: https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.mission_statement (дата звернення: 04.10.2022).

Welcome to Another Side of Britain. URL: https://www.visitbritain.com/gb/en/plan-your-trip (дата звернення: 05.10.2022).

Turisme de Barcelona. URL: https://www.barcelona-access.com (дата звернення: 05.10.2022).

Безугла Л.С. Роль підприємництва як чинника забезпечення стабільності економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 21. С. 31–33.

Vsemirnyy doklad ob invalidnosti [World Report on Disability]. Available at: https://www.who.int/disabilities/worldreport/2011/summary_ru.pdf?ua=1 (accessed 2 October 2022).

Nacionaljna Strateghija iz stvorennja bez bar'jernogho prostoru v Ukrajini na period do 2030 roku № 366-2021 zatverdzhena 14.04.2021 [National Strategy for the creation of a barrier-free space in Ukraine for the period up to 2030. № 366-2021 approved on 14.04.2021]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-р#n10 (accessed 2 October 2022).

Konvencija pro prava invalidiv. Pryjnjata Rezoljucijeju 61/106 Gheneraljnoji Asambleji OON vid 13 ghrudnja 2006 roku [Convention on the Rights of the Disabled. Adopted by Resolution 61/106 of the UN General Assembly of December 13, 2006]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text (accessed 3 October 2022).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Socialjnyj zakhyst naselennja Ukrajiny u 2020 roci [Social protection of the population of Ukraine in 2020] Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo. (in Ukrainian).

Trunina, I. M., Sosnovsjka, Ju. R. (2019) Stan mizhnarodnogho turyzmu dlja osib z invalidnistju v Ukrajini [State of international tourism for persons with disabilities in Ukraine]. Modern Economics, vol. 15, pp. 191–195. (in Ukrainian)

Jariko, M. O. (2017) Filosofija inkljuzyvnogho turyzmu [Philosophy of inclusive tourism]. Kuljtura Ukrajiny, vol. 58, pp. 119–128. (in Ukrainian)

Inkljuzyvnyj turyzm dlja osib z invalidnistju. Oficijnyj vebportal Fondu socialjnogho zakhystu ljudej z invalidnistju [Inclusive tourism for persons with disabilities. The official web portal of the Fund for Social Protection of People with Disabilities]. Available at: https://www.ispf.gov.ua/news/inklyuzivniy-turizm-dlya-osib-z-invalidnistyu (accessed 3 October 2022).

Konstytucija Ukrajiny: Zakon Ukrajiny vid 28 chervnja 1996 r. № 254k/96-VR / Verkhovna Rada Ukrajiny [Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of June 28, 1996 № 254k/96-ВР / Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ (accessed 3 October 2022).

Pro turyzm: Zakon Ukrajiny vid 15 veresnja 1995 r. № 324/95-VR / Verkhovna Rada Ukrajiny [On tourism: Law of Ukraine dated September 15, 1995 No. 324/95-VR / Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр# (accessed 3 October 2022).

Khrushh, Ju. M., Ivanova, V.M., Medvedsjkyj, R.S. (2017) Turyzm dlja invalidiv : suchasni pidkhody do vyznachennja ponjattja [Tourism for the disabled: modern approaches to defining the concept]. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu. Serija : Gheoghrafichni nauky, vol. 6, pp. 206–211. (in Ukrainian).

World Tourism Organization. A United Nations Specialized Agency. Available at: http://www2.unwto.org/ (accessed 4 October 2022).

Vlashhenko, N. M. (2018) Problemy ta perspektyvy rozvytku infrastruktury dlja potreb inkljuzyvnogho turyzmu [Problems and prospects of infrastructure development for the needs of inclusive tourism]. Biznes Inform, vol. 9, pp. 122–126. (in Ukrainian).

Jevropejsjki merezhi dostupnogho turyzmu ENAT [European networks of accessible tourism ENAT]. Available at: https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.mission_statement (accessed 4 October 2022).

Welcome to Another Side of Britain. Available at: https://www.visitbritain.com/gb/en/plan-your-trip (accessed 5 October 2022).

Turisme de Barcelona. Available at: https://www.barcelona-access.com (accessed 5 October 2022).

Bezuhla L. (2010) Rol pidpryiemnytstva iak chynyka zabezpechenia stabilnosti ekonomiky [The role of entrepreneurship as a factor in ensuring economic stability]. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 33–33.

Переглядів статті: 434
Завантажень PDF: 372
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Безугла, Л., Куваєва, Т., & Герасименко, Т. (2022). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-3