ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ БІЗНЕСУ НА РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: соціальна відповідальність, соціальні інвестиції, бізнес, звітність, показники, оцінка ефекту

Анотація

В статті, на основі аналізу міжнародного досвіду, систематизовано основні інструменти оцінки впливу соціальних інвестицій на розвиток економіки та суспільства. Автором зроблена спроба узагальнити та дослідити сутність і зміст міжнародних підходів та запропоновані рекомендації з метою їх імплементації в Україні. Такий підхід важливий не тільки для вдосконалення інвестиційної політики у сфері залучення та регулювання діяльності інвесторів в Україні, але і для підвищення їх соціальної відповідальності перед суспільством країни. Вплив соціальних інвестицій багатогранний і зачіпає не тільки питання забезпечення економічного зростання в Україні. Соціальні інвестиції можуть стати каталізатором різноманітних змін у соціальній сфері розвитку українського суспільства. На основі застосування загальнонаукових методів були виділені основні принципи, визначено чинники, критерії та значущість кожного з них, досліджена їх сутність з передбаченням можливості їх впровадження українським бізнесом.

Посилання

Грицина Л. А. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств: зарубіжний та вітчизняний досвід. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 10(1). С. 99-102.

Євтушенко В. А. Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показники. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2013. № 46. С. 53-63.

Концепція реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-%D1%80#n8 (дата звернення: 31.10.2023)

Сімченко Н. О. Показники оцінювання стану розвитку корпоративної соціальної відповідальності підприємств. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 10. С. 109-114.

Social Progress Index. URL: https://www.socialprogress.org/global-index-2022-results/ (дата звернення: 30.10.2023)

Global philanthropy environment index. URL: https://globalindices.iupui.edu/tracker/country-level-a.html (дата звернення: 28.10.2023)

Social Value international. URL: https://www.socialvalueint.org/self-assessment-tool (дата звернення: 31.10.2023)

Digital Marketing Institute. URL: 16 Brands Doing Corporate Social Responsibility Successfully https://digitalmarketinginstitute.com/blog/corporate-16-brands-doing-corporate-social-responsibility-successfully (дата звернення: 28.10.2023)

García-Rivas Marta Isabel, Gálvez-Sánchez Francisco Jesús, Noguera-Vivo José Manuel, Meseguer-Sánchez Víctor. Corporate social responsibility reports: A review of the evolution, approaches and prospects. Helion. 2023. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023055561 (дата звернення: 31.10.2023)

Global reporting index. URL: https://www.globalreporting.org/standards/ (дата звернення: 31.10.2023)

Social Accountability 8000. URL: http://www.saintl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1689 (дата звернення: 31.10.2023

Hrytsina L. A. (2016) Korporatyvna sotsialʹna vidpovidalʹnistʹ pidpryyemstv: zarubizhnyy ta vitchyznyanyy dosvid [Corporate social responsibility of enterprises: foreign and domestic experience]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. No. 10(1). pp. 99-102.

Yevtushenko V. A. (2013) Otsinka korporatyvnoyi sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti: metody, obʺyekty, pokaznyky [Evaluation of corporate social responsibility: methods, objects, indicators]. Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu "KHPI". Tekhnichnyy prohres ta efektyvnistʹ vyrobnytstva. no 46. pp. 53-63.

Kontseptsiya realizatsiyi derzhavnoyi polityky u sferi spryyannya rozvytku sotsialʹno vidpovidalʹnoho biznesu v Ukrayini na period do 2030 roku [The concept of implementation of state policy in the sphere of promoting the development of socially responsible business in Ukraine for the period up to 2030]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-%D1%80#n8 (accessed 31.10.2023)

Simchenko N. O. (2011) Pokaznyky otsinyuvannya stanu rozvytku korporatyvnoyi sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti pidpryyemstv [Indicators for assessing the state of development of corporate social responsibility of enterprises]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini. no 10. pp. 109-114.

Social Progress Index URL: https://www.socialprogress.org/global-index-2022-results/ (accessed 30.10.2023)

Global philanthropy environment index. URL: https://globalindices.iupui.edu/tracker/country-level-a.html (accessed 28.11.2023)

Social Value international. URL: https://www.socialvalueint.org/self-assessment-tool (accessed 31.10.2023)

Digital Marketing Institute. URL: 16 Brands Doing Corporate Social Responsibility Successfully https://digitalmarketinginstitute.com/blog/corporate-16-brands-doing-corporate-social-responsibility-successfully (accessed 28.10.2023)

García-Rivas Marta Isabel, Gálvez-Sánchez Francisco Jesús, Noguera-Vivo José Manuel, Meseguer-Sánchez Víctor (2023) Corporate social responsibility reports: A review of the evolution, approaches and prospects. Helion. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023055561 (accessed 31.10.2023)

Global reporting index. URL: https://www.globalreporting.org/standards/ (accessed 31.10.2023)

Social Accountability 8000. URL: http://www.saintl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1689 (accessed 31.10.2023)

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Герасименко, Т. (2023). ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ БІЗНЕСУ НА РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-102
Розділ
ЕКОНОМІКА