ЕТИКА МАРКЕТИНГУ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: етика маркетингу, соціальна відповідальність, клієнтоорієнтована стратегія, стратегічне планування, маркетинг

Анотація

Метою дослідження є обґрунтування впливу етики маркетингу та соціальної відповідальності на формування клієнтоорієнтованої стратегії підприємства. Актуальність теми полягає у необхідності врахування етичного світогляду клієнтів й маркетингу при побудові клієнтоорієнтованої стратегії підприємства задля всебічного задоволення потреб клієнтів та досягнення поставлених цілей. Методика досліджень включає аналіз результатів досліджень авторів щодо зміни ставлення респондентів до різних засобів комунікацій та ключових цінностей, які очікує клієнт від компанії та обґрунтування напрямків побудови клієнтоорієнтованої стратегії розвитку підприємства, в яку інтегрується етика маркетингу. Встановлено, що маркетинговий план підприємства повинен включати принципи етики маркетингу та соціальної відповідальності. Вирішення потенційно етичних проблем під час процесу стратегічного планування в довгостроковій перспективі дозволяє запобігти суттєвих втрат.

Посилання

Moore, G. & Beadle, R. In search of organizational virtue in business : agents, goods, practices, institutions and environments. Organization studies,2006. 27(3). 369–389. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0170840606062427

Wang, Yu. Corporate Social Responsibility and Stock Performance. Modern Economy. 2011. Vol. 2. P. 788–799. DOI: https://doi.org/10.4236/me.2011.25087

Hongwei, He. & Lloyd, H. (2020). The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy. Journal of Business Research. 2020. Vol. 116. P. 176–182. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.030.

Bigg, T. & Ward, H. Linking Corporate Social Responsibility, Good Governance and Corporate Accountability Through Dialogue. International Institute for Environment and Development. 2004. Vol. 14.

Ласукова А. Взаємозв'язок соціально-етичного маркетингу та корпоративної соціальної відповідальності. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2012. № 3. С. 81–91.

Козин Л.В. Корпоративна соціальна відповідальність як засіб формування конкурентоспроможності підприємства. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. 2016. № 12. С. 45–50.

Markkula Center for Applied Ethics – Santa Clara University. URL: https://www.scu.edu/ethics/

Kivimaa, P., Kangas, H. & Lazarevic, D. (2017) Client-oriented evaluation of ‘creative destruction’ in policy mixes: Finnish policies on building energy efficiency transition, Energy Research & Social Science. 2017. No. 33. P.115–127. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.09.002.

Carroll, A. B. (2001) The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons. 2001. P. 39–48.

Moore, G. & Beadle, R. (2006). In search of organizational virtue in business: agents, goods, practices, institutions and environments. Organization studies, 27(3), 369–389. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0170840606062427

Wang, Yu. (2011). Corporate Social Responsibility and Stock Performance. Modern Economy, 2, 788–799. DOI: https://doi.org/10.4236/me.2011.25087

Hongwei, He. & Lloyd, H. (2020). The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy. Journal of Business Research, 116, 176–182. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.030

Bigg, T. & Ward, H. (2004). Linking Corporate Social Responsibility, Good Governance and Corporate Accountability Through Dialogue. International Institute for Environment and Development, 14.

Lasukova, A. (2012). Vzaiemozviazok sotsialno-etychnoho marketynhu ta korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti [Relationship between socio-ethical marketing and corporate social responsibility]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, no. 3, 81–91. (in Ukrainian)

Kozyn, L. V. (2016) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist yak zasib formuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Corporate social responsibility as a means of forming the competitiveness of the enterprise]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu im. V. V. Dokuchaieva. Ser. Ekonomichni nauky, no. 12, 45–50. (in Ukrainian)

Markkula Center for Applied Ethics – Santa Clara University. Retrieved from: https://www.scu.edu/ethics/

Kivimaa, P., Kangas, H. & Lazarevic, D. (2017) Client-oriented evaluation of ‘creative destruction’ in policy mixes: Finnish policies on building energy efficiency transition, Energy Research & Social Science, 33, 115–127. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.09.002

Carroll, A. B. (2001) The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 39–48.

Переглядів статті: 379
Завантажень PDF: 700
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Куваєва, Т., Пілова, К., & Магеррамова, І. (2021). ЕТИКА МАРКЕТИНГУ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-13
Розділ
МАРКЕТИНГ