ФОРМУЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА РОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФІНАНСУВАННІ ШКІЛ

Ключові слова: формульне фінансування, середня освіта, методи, школа, територіальна громада

Анотація

Дана стаття є оглядом формульного фінансування. У ній розглядаються три основних питання: які схеми формульного фінансування шкіл існують, як вони використовуються та які методи формульного фінансування шкіл відповідають стандартам. Формульне фінансування шкіл, на відміну від адміністративного, спирається на математичну формулу, що містить ряд змінних (наприклад, кількість учнів), до кожної з яких прив'язана грошова сума для визначення шкільних бюджетів. У формулах існують основні групи змінних, що засновані на кількості учнів, рівні успішності класу, а також на потребах у фінансуванні. Системи формульного фінансування зазвичай сприяють підвищенню прозорості та підзвітності при низьких адміністративних витратах, а в поєднанні з відповідними додатковими політичними інструментами вони також можуть сприяти справедливості та ефективності.

Посилання

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development / The General Assembly of United Nations. 2015. September. URL: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=E

Каленюк І.С. Економіка освіти : Навчальний посібник. Київ : Знання України, 2003. 102 с.

Ларіонова М.В. Актуальні питання розвитку освіти в країнах ОЕСР : посібник. Москва : Будинок ГУ ВШЕ, 2005. 149 с.

Гаврилюк Р.В. Основи управління школою : книга. Київ : Освіта, 2007. № 2.

Fullan M. Change forces: Probing the Depths of Educational Reform. London : The Falmer Press, 1993.

Застрожнікова І.В. Принципи децентралізації в управлінні освітою. Науковий вісник: Державне управління. 2019. № 2. С. 59–65.

Пінчук Є.А. Генезис поняття і сутності модернізації освіти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. 2009. Вип. 92. С. 29–35.

INCA Education around the World. USA: Organisation/control of education system. 2.1 Organisation and control of system/structure – London. INCA, QCA, NFER. URL: http://www.inca.org.uk/1332html

Фінансування освіти: скільки, кому і як? URL: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4879

Освіта для сталого розвитку. Освіта і наука на порозі третього тисячоліття: Тезис. Міжн. Конгресу. URL: http://www.unesco/org/education/desd

Юрченко М. Особливості функціонування сучасної шкільної освіти в Іспанії: науковий журнал. Київ : Ін.-т педагогіки НАПН України, 2011. С. 65–75.

Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development / United Nations General Assembly. 2015. September. Available at: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=E

Kalenyuk I.S. (2003) Economika osvity [Economics of education]. Kyiv: Znannya Ukrainy.

Laryonova M.V. (2005) [Actualities of the development of education in the OECD countries: handbook]. Moscow: GU HSE Budynok, 149 с

Gavriluk R.V. (2007) Osnovy upravlinnia shkoloiu : knyha [Fundamentals of school management: a book]. Kyiv: Osvita.

Fullan, M. (1993) The Forces of Change: Probing the Depths of Educational Reform. London: Fulmer Press.

Zastrozhnikova I.V. (2019) Pryntsypy detsentralizatsii v upravlinni osvitoiu [Principles of decentralization in education management]. Scientific Bulletin: Public Administration, 2, 59–65.

Pinchuk E.A. (2009) Henezys poniattia i sutnosti modernizatsii osvity [Genesis of the concept and essence of modernization of education]. Kyiv National Taras Shevchenko University. Series: Philosophy. Politology, 92, 29–35.

INCA Education Around the World. U.S.: Organization/control of the education System. 2.1 Organization and control of the system/structure. London. INCA, QCA, NFER. Available at: http://www.inca.org.uk/1332html

Financing Education: how much, to whom, and how? Available at: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4879

Education for Old Development. Education and Science on the Threshold of the Third Millennium: Abstract. International. Congress. Available at: http://www.unesco/org/education/desd

Yurchenko M. (2011) Osoblyvosti funktsionuvannia suchasnoi shkilnoi osvity v Ispanii: naukovyi zhurnal [Peculiarities of functioning of school education in Spain: A scientific journal]. Kyiv: Institute of Pedagogy NAPN of Ukraine.

Переглядів статті: 24
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Застрожнікова, І., & Самофалов, Д. (2021). ФОРМУЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА РОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФІНАНСУВАННІ ШКІЛ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-23
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ