РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АГРОПІДПРИЄМСТВАХ

Ключові слова: маркетингове управління, управління маркетинговою діяльністю, маркетингова діяльність аграрних підприємств, конкурентне середовище, фактори середовища, аграрна продукція, комплекс маркетингу

Анотація

В статті досліджені складові системи управління маркетинговою діяльністю та сформовані пропозиції щодо управлінських рішень відносно імплементації маркетингового інструментарію в діяльності аграрних підприємств. Визначено, для агарних підприємств використання маркетингових інструментів на основі маркетингового менеджменту сприяє його гнучкій адаптації до змін у навколишньому середовищі, вирішенню стратегічних завдань подальшого ефективного розвитку та утриманню рівня конкурентоспроможності на ринку. Авторами представлено власне бачення сутності маркетингового менеджменту та заходів, які є основою управляння маркетинговою діяльністю. Констатовано, що маркетингове управління на підприємстві реалізується за допомогою комплексу інструментів маркетингу. Надані пропозиції стосовно прийняття дієвих управлінських рішень по кожному складнику маркетингового комплексу. Сформовані практичні рекомендації щодо організації системи маркетингової діяльності для аграрних підприємств.

Посилання

Спаський Г.В. Стан, проблеми та шляхи підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах євроінтеграції. Економіка АПК. 2017. № 9. С. 49¬59.

Іващенко А.А. Особливості управління маркетинговою діяльністю в аграрній сфері. Економіка АПК. 2011. №2. С. 11¬14.

Багорка М.О., Басараб В.С. Забезпечення ефективної системи управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств. Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». 2023. № 3 (92). С. 156–162. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-21

Мазур К.В., Кубай О.Г. Менеджмент аграрного підприємства : навч. посібник. Вінниця: ТВОРИ, 2020. 284 с.

Мордвінцева Т.В. Управління маркетинговою діяльністю підприємства в сучасних умовах. Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. 2006. № 3. С. 209¬211.

Багорка М.О., Варварова А.С. Напрями підвищення ефективності комплексу маркетингу аграрних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2022. Вип. 43. С. 7¬12.

Ніценко В.С. Збутова політика аграрних підприємств: сучасний стан та перспективи розвитку. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2015. Вип. 4 (63). С. 103-107.

Spaskyi H.V. (2017). Stan, problemy ta shliakhy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ahrarnykh pidpryiemstv v umovakh yevrointehratsii [The state, problems and ways of increasing the competitiveness of agricultural enterprises in the conditions of European integration]. Economy of agro-industrial complex, no.9, pp. 49¬59.

Ivashchenko A.A. (2011). Osoblyvosti upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu v ahrarnii sferi. [Peculiarities of management of marketing activities in the agricultural sector]. Economy of agro-industrial complex. no. 2, pp. 11-14.

Bahorka M.O., Basarab V.S. (2023). Zabezpechennia efektyvnoi systemy upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu ahrarnykh pidpryiemstv [Ensuring an effective management system for marketing activities of agrarian enterprises]. Collection of scientific works "Problems of the systemic approach in economics", no. 3 (92), pp. 156¬162.

Mazur K.V., Kubai O.H. (2020). Menedzhment ahrarnoho pidpryiemstva [Management of an agricultural enterprise: training. Manual]. Vinnytsia: CREATIONS, 284 p.

Mordvinceva T.V. (2006). Upravlinnya marketyngovoyu diyalnistyu pidpry`yemstva v suchasnyx umovax [Management of enterprise marketing activity in modern conditions]. State and regions. Series: Economics and Entrepreneurship, no. 3, pp. 209¬211.

Bahorka M.O., Varvarova A.S. (2022). Napriamy pidvyshchennia efektyvnosti kompleksu marketynhu ahrarnykh pidpryiemstv [Directions for increasing the effectiveness of the marketing complex of agricultural enterprises]. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series "International Economic Relations and World Economy", no. 43, pp. 7¬12.

Nitsenko V.S. (2015). Zbutova polityka ahrarnykh pidpryiemstv: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [Marketing policy of agricultural enterprises: current state and prospects for development]. Bulletin of the Sumy National Agrarian University. "Economics and Management" series, no. 4 (63), pp. 103¬107.

Переглядів статті: 70
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Багорка, М., Колесников, О., & Юрченко, В. (2023). РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АГРОПІДПРИЄМСТВАХ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-16
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають