КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: маркетингове управління, управління маркетинговою діяльністю, маркетингова діяльність аграрних підприємств, конкурентне середовище, фактори середовища, аграрна продукція, споживачі

Анотація

В статті досліджені дефініції поняття «управління маркетингом», принципи та етапи організації системи управління маркетинговою діяльністю сільськогосподарських товаровиробників в Україні. Встановлено, що управління маркетингом визначає важливу функціональну сферу бізнесу, що відповідає за потік товарів і послуг від виробників до споживачів. Він включає планування, організацію, керівництво, координацію, мотивацію та контроль маркетингової діяльності. По суті, це управління попитом згідно з клієнтоорієнтованою маркетинговою філософією ведення бізнесу. Комплексний підхід до управління маркетинговою діяльністю передбачає систематичну роботу в чотирьох основні напрямки: правильна спеціалізація; удосконалення технологічної системи підприємства; модернізація матеріально-технічної бази; впровадження інновацій у сільському господарстві. Виокремлено одна з головних умов для успішного впровадження системи управління маркетингом в сільськогосподарських підприємствах – впровадження організаційних маркетингових структур, маркетингових стратегій у виробництво шляхом їх адаптації до умов їх застосування та специфіки їх прийняття керівниками і спеціалістами сільськогосподарських підприємств.

Посилання

Воронецька І.С. Особливості функціонування маркетингу в агропромисловому виробництві. Збірник наукових праць ВНАУ. 2011. № 2 (53), Т. 3. С. 93–98.

Іващенко А.А. Особливості управління маркетинговою діяльністю в аграрній сфері. Економіка АПК. 2011. № 2. С. 11–14.

Philip Kotler, Marketing Management (New Jersey: Prentice-Hall, 1999), p 287.

Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник. Київ : Лібра, 1998. 384 с.

Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник. Київ : МАУП, 2003. 184 с.

Багорка М.О., Кадирус І.Г. Упровадження маркетингової концепції управління в практичну діяльність аграрних підприємств. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія «Економіка та підприємництво». 2021. № 1 (118). С. 42–47. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2021/1_2021/9.pdf

Багорка М.О., Пилипенко А.С. Маркетинговий менеджмент у системі управління аграрним підприємством та шляхи його удосконалення. Науковий вісник ХДУ. 2017. Випуск 26. Частина 1. Серія: «Економічні науки». С. 119–123.

Балановська Т.І., Гогуля О.П., Троян А.В. Вплив факторів на активізацію розвитку сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2015. № 4 (14). С. 21‒35.

Voronetska I.S. (2011). Osoblyvosti funktsionuvannia marketynhu v ahropromyslovomu vyrobnytstvi [Peculiarities of functioning of marketing in agro-industrial production]. Collection of Scientific Works of VNAU, no. 2(53), vol. 3, pp. 93–98.

Ivashchenko A.A. (2011). Osoblyvosti upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu v ahrarnii sferi. [Peculiarities of management of marketing activities in the agricultural sector]. Economy of agro-industrial complex, no. 2, pp. 11–14.

Philip Kotler, Marketing Management (New Jersey: Prentice-Hall, 1999), p 287.

Harkavenko S.S. (1998). Marketynh [Marketing: a textbook for universities]. Kyiv: Libra, 384 p. [in Ukrainian]

Kutsenko V.M. (2003). Marketynhovyi menedzhment [Marketing management: study guide]. Kyiv: MAUP, 184 p. [in Ukrainian].

Bahorka M.O. & Kadyrus I.H. (2021). Uprovadzhennia marketynhovoi kontseptsii upravlinnia v praktychnu diialnist ahrarnykh pidpryiemstv [Implementation of the marketing concept of management in the practical activity of agrarian enterprises]. Scientific and industrial journal "State and Regions". Series "Economy and Entrepreneurship", no. 1(118), pp. 42–47.

Bahorka M.O., Pylypenko A.S. (2017). Marketynhovyi menedzhment u systemi upravlinnia ahrarnym pidpryiemstvom ta shliakhy yoho udoskonalennia. [Marketing management in the agricultural enterprise management system and ways of its improvement]. Scientific Bulletin of KhSU, no. 26, vol. 1, pp. 119–123.

Balanovska T.I., Hohulia O.P., Troian A.V. (2015). Vplyv faktoriv na aktyvizatsiiu rozvytku silskohospodarskykh pidpryiemstv v rynkovykh umovakh. [The influence of factors on the activation of the development of agricultural enterprises in market conditions]. Economy. Management. Business, no. 4 (14), pp. 21–35.

Переглядів статті: 89
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Багорка, М., & Юрченко, В. (2023). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-65
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають