ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

Ключові слова: дуальна освіта, дуальність, форми здобуття освіти, готельні мережі, інтеграційні процеси

Анотація

Стаття досліджує сутність дуальної освіти як інструменту інтеграційного розвитку готельних мереж. Дослідження аналізує ефективність цієї форми здобуття вищої освіти, визначає виклики та переваги для навчальних закладів та готельних підприємств. Особливий акцент робиться на проблемі нестачі кваліфікованого персоналу у готельній галузі та шляхах вирішення цього питання через впровадження дуальної освіти. Розглядається наявний досвід організації навчання персоналу на базі готельних мереж Marriott, Accor, Hilton, Premier International та Optima Hotels & Resorts. Аналітичний огляд і приклади успішних реалізацій дуальної освіти ТДАТУ, ДТЕУ, НУХТ, ЗНУ, ЧДТУ, ЛТЕУ, ВНУ ім. Лесі Українки та ЛНТУ допомагають визначити перспективи цієї освітньої стратегії в контексті українського готельного бізнесу.

Посилання

Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0929-23#Text (дата звернення: 03.03.2024)

Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 03.03.2024)

Марценюк Л. В., Груздєв О. В. Дуальна освіта як засіб ефективного поєднання теорії та практики. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 58–65. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.58 (дата звернення: 03.03.2024)

Що таке дуальна освіта. Буклет від USAID. URL: https://www.usaid.gov/uk/ukraine (дата звернення: 03.03.2024)

Дослідження ринку праці в готельному ринку праці України у 2023 р. URL: https://uhra.com.ua/2023/12/29/uhra_results/ (дата звернення: 03.03.2024)

Кашинська О. Упровадження елементів дуальної форми здобуття вищої освіти в підготовку фахівців готельно-ресторанної справи // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom, 2020. Pp. 569 – 576. URL: http://sci-conf.com.ua (дата звернення: 03.03.2024)

Шикіна, О. (2023). Корпоративна освіта як ознака інтеграційних процесів у готельних мережах. Економіка та суспільство, (57). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-123

Акредитаційні справи на порталі Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. URL: https://public.naqa.gov.ua/

Polozhennia pro dualnu formu zdobuttia fakhovoi peredvyshchoi ta vyshchoi osvity [Regulations on the dual form of professional pre-higher and higher education]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0929-23#Text (accessed March 3, 2024)

Kontseptsii pidhotovky fakhivtsiv za dualnoiu formoiu zdobuttia osvity [Concepts of training specialists according to the dual form of education]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text (accessed March 3, 2024)

Martseniuk, L. and Hruzdiev, O. (2021) Dualna osvita yak zasib efektyvnoho poiednannia teorii ta praktyky [Dual education as a means of effective combination theory and practice]. Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 58–65. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.58 (accessed March 3, 2024)

Shcho take dualna osvita. Buklet vid USAID [What is dual education. Booklet from USAID]. Available at: https://www.usaid.gov/uk/ukraine (accessed March 3, 2024)

Doslidzhennia rynku pratsi v hotelnomu rynku pratsi Ukrainy u 2023 r [Study of the labor market in the hotel labor market of Ukraine in 2023]. Available at: https://uhra.com.ua/2023/12/29/uhra_results/ (accessed March 3, 2024)

Kashynska O. (2020) Uprovadzhennia elementiv dualnoi formy zdobuttia vyshchoi osvity v pidhotovku fakhivtsiv hotelno-restorannoi spravy [Implementation of elements of a dual form of higher education in the training of hotel and restaurant specialists]. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom, 2020. pp. 569–576. Available at: http://sci-conf.com.ua (accessed March 3, 2024)

Shykina O. V. (2023) Korporatyvna osvita yak oznaka intehratsiinykh protsesiv u hotelnykh merezhakh [Corporate education as a sign of integration processes in hotel chains]. Eknomika ta suspilstvo. no. 57. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-123 (accessed March 3, 2024)

Akredytatsiini spravy na portali Natsionalnoho ahentstva zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity [Accreditation cases on the portal of the National Agency for Quality Assurance of Higher Education]. Available at: https://public.naqa.gov.ua/ (accessed March 3, 2024)

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2024-02-27
Як цитувати
Шикіна, О., & Кузнєцова, О. (2024). ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ. Економіка та суспільство, (60). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-27
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають