ЗАСТОСУВАННЯ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: інтернет-маркетинг, gidital-маркетинг, готельний бізнес, Instagram, Hilton Hotels & Resorts, Marriott, Ritz-Carlton

Анотація

Стаття розглядає актуальні аспекти застосування digital-маркетингу в готельному бізнесі. Зокрема, досліджується ефективність інтернет-реклами, використання соціальних мереж та аналітичних інструментів для привертання та утримання клієнтів. Було висвітлено стратегії впровадження онлайн-сервісів, персоналізації пропозицій та взаємодії з аудиторією, надаючи інсайти для готелів для збільшення конкурентоспроможності та вдосконалення маркетингових підходів в цифрову епоху. На прикладі Instagram сторінки Hilton Hotels & Resorts акцентується на використанні Reels для залучення аудиторії. Описано успішні партнерські програми, зокрема співпрацю Marriott з American Express, що приносить додаткові переваги клієнтам обох компаній. У статті також розглядається персоналізація, приведений приклад Ritz-Carlton, відомого індивідуальними підходами до гостей.

Посилання

Даниленко М.І. Інтернет-маркетинг підприємств готельного господарства: дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Марія Іванівна Даниленко; КНТЕУ. Київ, 2016.

Мазаракі А., Мельниченко С., Даниленко М. Інтернет-маркетинг у готельному бізнесі. Вісн. КНТЕУ. 2018. No 5. С. 46¬58.

Барна М. Ю., Білецька І. М., Баран Р. Я. Базис формування інструментарію інтернет-маркетингу туристичних підприємств в умовах діджиталізації. Держава та регіони. 2018. № 5 (104). С. 161¬166.

Марусей, Т. (2021). Пріоритети розвитку Digital-маркетингу готельного бізнесу. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-76

Офіційний Instagram Hilton Hotels & Resorts. URL: https://www.instagram.com/hiltonhotels/

Шикіна, О., Нєчева Н. (2023). Аналіз інструментів інтернет-маркетингу національних готельних мереж України. Економіка та суспільство, (47). URL: http://surl.li/fkshm

Іоргачова М.І., Шикіна О.В., Коцюрубенко Г.М., Нєчева Н.В., Ворнік А.В. (2023). Маркетинг підприємств сфери готельно-ресторанних послуг. Ефективна економіка, (11). DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.11.53 URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/2512/2548

Danylenko, M.I. (2016). Internet-marketyngh pidpryjemstv ghoteljnogho ghospodarstva [Internet marketing of hotel industry enterprises: Candidate of Economic Sciences dissertation, 08.00.04]. Kyiv National University of Trade and Economics.

Mazaraki, A., Melnychenko, S., & Danilenko, M. (2018). Internet-marketyngh u ghoteljnomu biznesi [Internet marketing of hotel industry]. Bulletin of KNTEU, (5), pp. 46¬58.

Barna, M. Yu., Biletska, I. M., & Baran, R. Ya. (2018). Bazys formuvannja instrumentariju internet-marketynghu turystychnykh pidpryjemstv v umovakh didzhytalizaciji [The basis for the formation of tools for Internet marketing of tourist enterprises in the conditions of digitalization]. State and regions, (5), pp. 161¬166.

Marusej, T. (2021). Priorytety rozvytku Digital-marketynghu ghoteljnogho biznesu [Priorities for the development of digital marketing of the hotel business]. Ekonomika ta suspiljstvo. no. 26. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-76

Oficijnyj Instagram Hilton Hotels & Resorts [Official Instagram of Hilton Hotels & Resorts]. URL: https://www.instagram.com/hiltonhotels/

Shykina, O. & Njecheva N. (2023). Analiz instrumentiv internet-marketynghu nacionaljnykh ghoteljnykh merezh Ukrajiny [Analysis of Internet marketing tools of national hotel chains of Ukraine]. Ekonomika ta suspiljstvo. no. 47. URL: http://surl.li/fkshm

Iorghachova M.I., Shykina O.V., Kocjurubenko Gh.M., Niecheva N.V., Vornik A.V. (2023). Marketyngh pidpryjemstv sfery ghoteljno-restorannykh poslugh [Marketing of enterprises in the field of hotel and restaurant services]. Efektyvna ekonomika. no. 11. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/2512/2548

Переглядів статті: 26
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Шикіна, О., Нєчева, Н., & Тіщенко, І. (2023). ЗАСТОСУВАННЯ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-29
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають