СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ НА СТАН БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Ключові слова: безробіття, пандемія, молодіжне безробіття, регіональне безробіття

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення соціально економічних наслідків впливу пандемії на безробіття в Україні. Проаналізовано динаміку безробіття в Україні та його вплив на економічне становище держави. Досліджено динаміку молодіжного безробіття в Україні у порівнянні з країнами ЄС та чинники, що на неї впливають. Окреслено ступінь впливу пандемії на безробіття, в тому числі в регіональному розрізі. В ході дослідження встановлено, що пандемія – це екзогенна причина виникнення безробіття, яка призводить до значних економічних і соціальних втрат: недовироблена продукція, скорочення податкових надходжень, зменшення купівельної спроможності, зниження рівня життя, підвищення значного навантаження на працюючих осіб та інші. Безробіття призводить до того, що населення шукає гідну оплату і умови праці і виїжджає за кордон, що посилює економічну та соціальну кризу в Україні та призводить до закриття вітчизняних підприємств.

Посилання

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 13.07.2021).

Trading Economics (2019), "EU – level of economic activity". URL: http://ru.tradingeconomics.com/european-union/labor-force-participation-rate. (дата звернення: 15.07.2021).

Огляд ринку праці в Україні 2020 рік. URL: http://Labor_market_overview.pdf. (дата звернення: 20.07.2021).

Ярова Л.Г. Аналіз рівня безробіття в Україні та напрями його подолання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 4. С. 752-755.

Скільки українців-заробітчан працюють закордоном. Ділове інтернет-видання Волині "Конкурент". URL: https://konkurent.in.ua/news/ukrayina/11830/skilki-ukrayin-civzarobitchan-pracyuyut-za-kordonom.html. (дата звернення: 15.07.2021).

Гальків Л.І. Втрати людського капіталу України: чинник безробіття. Економіка і регіони. 2019. № 2. С. 110-113.

Рівень безробіття в ЄС нижчий за 20 років. Європейська правда. – URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/30/7105791/ (дата звернення: 17.07.2021).

Молодежная безработица: современные тренды и последствия. Независимая газета. 2019. 25 апр. № 086 (6981). C. 10

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 5 лютого 1993 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2998-12. (дата звернення: 17.07.2021).

Пономаренко І.В. Порівняльний аналіз молодіжного ринку праці в Україні та країнах ЄС. Інфраструктура ринку. 2018. №15. С. 14-18.

Яценко Л.Д. Проблеми молодіжної занятості в Україні та шляхи її подолання. Доповідь начальника відділу соціальної політики Національний інститут стратегічних досліджень (червень 2019 р.). URL: http://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/problemi-molodizhnoi-zaynyatosti-v-ukraini-ta-shlyakhi-ikh. (дата звернення: 18.07.2021).

Соціологи склали рейтинг «антирадості» українців. URL: http://ridna.ua/p/sotsiolohy-sklaly-rejtynh-antyradostiukrajintsiv/ (дата звернення: 19.07.2021).

Даниліна С.О., Коцюрубенко Г.М., Шикіна О.В. Фінансово-економічні наслідки пандемії для світової туристичної галузі. Причорноморські економічні студії. 2020. № 52, Ч. 1. С. 29–34.

State Statistics Service of Ukraine [Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua. (accessed 13 July 2021). [in Ukrainian].

Trading Economics (2019) EU – level of economic activity. Retrieved from: http://ru.tradingeconomics.com/european-union/labor-force-participation-rate (accessed 15 July 2021).

Labor market review in Ukraine 2020 [Ohliad rynku pratsi v Ukraini 2020 rik]. Retrieved from: http://Labor_market_overview.pdf (accessed 20 July 2021). [in Ukrainian].

Yarova, L.H. (2015). Analiz rivnia bezrobittia v Ukraini ta napriamy yoho podolannia [Analysis of the unemployment rate in Ukraine and ways to overcome it], Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no. 4, pp. 752–755.

Dilove internet-vydannia Volyni "Konkurent" (2017) Skilky ukraintsiv-zarobitchan pratsiuiut zakordonom [How many Ukrainian workers work abroad]. Retrieved from: https://konkurent.in.ua/news/ukrayina/11830/skilki-ukrayin-civzarobitchan-pracyuyut-za-kordonom.html. (accessed 15 July 2021). [in Ukrainian].

Halkiv, L.I. (2019). Vtraty liudskoho kapitalu Ukrainy: chynnyk bezrobittia [Loss of human capital in Ukraine: the unemployment factor], Ekonomika i rehiony, no. 2, pp. 110–113.

Yevropeiska pravda (2020) Riven bezrobittia v YeS nyzhchyi za 20 rokiv. [The unemployment rate in the EU is below 20 years]. Retrieved from: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/30/7105791/. (accessed 17 July 2021). [in Ukrainian].

Molodezhnaya bezrabotitsa: sovremennye trendy i posledstviya (2019) [Youth unemployment: current trends and implications], Nezavisimaya gazeta, 25 April no. 086 (6981), pp. 10.

Zakon Ukrainy (1993). Pro spryiannia sotsialnomu stanovlenniu ta rozvytku molodi v Ukraini [On promoting the social formation and development of youth in Ukraine]. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2998-12. (accessed 17 July 2021). [in Ukrainian].

Ponomarenko, I.V. (2018). Porivnialnyi analiz molodizhnoho rynku pratsi v Ukraini ta krainakh YeS. [Comparative analysis of the youth labor market in Ukraine and EU countries], Infrastruktura runku, No. 15, s. 14–18 [in Ukrainian].

Yatsenko, L.D. (2019). Problemy molodizhnoi zaniatosti v Ukraini ta shliakhy yii podolannia. Dopovid nachalnyka viddilu sotsialnoi polityky Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen [Problems of youth employment in Ukraine and ways to overcome it. Report of the Head of the Department of Social Policy National Institute for Strategic Studies]. Retrieved from: http://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/problemi-molodizhnoi-zaynyatosti-v-ukraini-ta-shlyakhi-ikh (accessed 18 July 2021). [in Ukrainian].

Sotsiolohy sklaly reitynh «antyradosti» ukraintsiv [Sociologists have compiled a rating of "anti-joy" of Ukrainians]. Retrieved from: http://ridna.ua/p/sotsiolohy-sklaly-rejtynh-antyradostiukrajintsiv/ (accessed 19 July 2021). [in Ukrainian].

Danilyna, S.O., Kotsiurubenko, G.M., Shykina, O.V. (2020). Finansovo-ekonomichni naslidky pandemii dlia svitovoi turystychnoi haluzi [Financial and economic consequences of the pandemic for the world tourism industry], Prychornomorski ekonomichni studii, Odesa, no. 52, pp. 29–34.

Переглядів статті: 533
Завантажень PDF: 467
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Даниліна, С., Коцюрубенко, Г., & Шикіна, О. (2021). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ НА СТАН БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-22
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>