ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ: МЕТОДИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Ключові слова: домогосподарство, фінансова безпека, фінансовий стан домогосподарства, фінансова грамотність

Анотація

У статті розглянуто існуючі наукові напрацювання щодо методики оцінювання та визначення фінансової безпеки домогосподарств. Визначено, що єдиного підходу серед наукової спільноти щодо показників та критеріїв оцінювання на даному етапі розвитку фінансової думки ще не розроблено. Досліджено складові показників для оцінювання фінансової безпеки домогосподарств як на рівні держави, так і для самооцінювання на рівні домогосподарств. Акцентовано увагу на можливості використання окремих показників що розроблені та затверджені Методичними рекомендаціями для розрахунку рівня економічної безпеки країни. Здійснено розрахунок інтегрованого показника фінансової безпеки домогосподарств. На основі здійснених розрахунків, досліджено тенденції зміни стану фінансової безпеки.

Посилання

Зварич М.С. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансової безпеки домогосподарств. Науковий віснику ХДУ. Серія Економічні науки. 2015. № 15. Ч. 1. С. 130–132.

Ворошило В.В. Оценка финансовой безопасности домашних хозяйств и направления ее обеспечения. Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. 2011. № 4. С. 48–50.

Сніщенко Р.Г. Методологічні проблеми та особливості аналізу й оцінки фінансової безпеки домогосподарств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 27(2). С. 105–109.

Методичні вказівки щодо розрахунку доходів та витрат населення України : Наказ Держкомстату 07.03.2002 № 113. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2017/2_02_02_01_2017.htm

Зварич М.С. Механізм забезпечення фінансової безпеки домогосподарств в Україні : дис. канд. екон. наук. Київ, 2020.

Виговська Н.Г. Особливості оцінювання фінансової безпеки держави в умовах економічної нестабільності. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2018. № 4. С. 85–90.

Волохова І.С. (ред.). Трансформаційні процеси у податковій системі України : монографія. Одеса: Атлант ВОІ СОІУ, 2018.

Земцов А.А. Финансовая устойчивость домашних хозяйств: основне подходы. Проблемы учета и финансов. 2015. № 4. С. 24–30.

Земцов Л.А. Финансы домохозяйства : учебное пособие. Томск: Изд-во Том ун-та, 2012.

Білоус І.І. Основні чинники впливу та загрози фінансовій безпеці домогосподарства. Ефективна економіка. 2020. № 8. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8104. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.8.61

Федоряка Я. (н.д.). Як фінансова грамотність населення впливає на фінансовий добробут держави. Режим доступу: https://clck.ru/UU5zs

Державний комітет статистики України (н.д.). Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт НБУ (н.д.). Режим доступу: https://bank.gov.ua/

Дедакаєв В.А. Економіка України: балансування на межі дефолту. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2014. № 1. С. 4–11.

Полчанов А.Ю. Втрати української економіки від військового конфлікту. Агросвіт. 2017. № 11. С. 40–46.

Реформи в Україні 2016–2019: Незворотність змін (н.д.). Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reform%20office/ukraine-reform-conference-2019-09-ukr.pdf

Zvarych M.S. (2015). Teoretychni pidkhody do vyznachennia sutnosti finansovoi bezpeky domohospodarstv [Theoretical approaches to determining the essence of financial security of households]. Naukovyj visnyku KhDU. Seriia Ekonomichni nauky, no. 15. ch. 1, рр. 130–132. (in Ukrainian)

Voroshilo V.V. (2011). Ocenka finansovoj bezopasnosti domashnih hozjajstv i napravlenija ee obespechenija [Assessment of financial security of households and directions of its provision]. Naukovij vіsnik: fіnansi, banki, іnvesticіі, no. 4, рр. 48–50. (in Ukrainian)

Snіshhenko R.G. (2017). Metodologіchnі problemi ta osoblivostі analіzu j ocіnki fіnansovoі bezpeki domogospodarstv [Methodological problems and features of analysis and assessment of financial security of households]. Naukovij vіsnik Mіzhnarodnogo gumanіtarnogo unіversitetu. Serіja: Ekonomіka і menedzhment, vol. 27(2), рр. 105–109. (in Ukrainian)

Metodichnі vkazіvki shhodo rozrahunku dohodіv ta vitrat naselennja Ukraіni: Nakaz Derzhkomstatu 07.03.2002 no. 113 (n.d.). [Methodical instructions on calculation of incomes and expenses of the population of Ukraine: Orderof Derzhkomstat]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2017/2_02_02_ 01_2017.htm

Zvarich M.S. (2020). Mehanіzm zabezpechennja fіnansovoі bezpeki domogospodarstv v Ukraіnі [Mechanism for ensuring financial security of households in Ukraine]: Dis. kand. ekon. nauk. Kiyv. (in Ukrainian)__ 6. Vigovs'ka N.G. (2018). Osoblivostі ocіnjuvannja fіnansovoі bezpeki derzhavi v umovah ekonomіchnoі nestabіl'nostі [Features of assessing the financial security of the state in conditions of economic instability]. Vіsnik SumDU. Serіja «Ekonomіka», no. 4, рр. 85–90. (in Ukrainian)

Volohova І.S. (red.) (2018). Transformacіjnі procesi u podatkovіj sistemі Ukraіni: monografіja [Transformation processes in the tax system of Ukraine: monograph]. Odesa: Atlant VOІ SOІU. (in Ukrainian)

Zemcov A.A. (2015). Finansovaja ustojchivost' domashnih hozjajstv: osnovne podhody [Financial sustainability of households: basic approaches]. Problemy ucheta i finansov, no. 4, рр. 24–30. (in Russian)

Zemcov L.A. (2012). Finansy domohozjajstva: uchebnoe posobie [Household Finance: A Study Guide]. Tomsk: Izd-vo Tom un-ta. (in Russian)

Bilous I.I. (2020). Osnovni chynnyky vplyvu ta zahrozy finansovij bezpetsi domohospodarstva [The main factors influencing and threatening the financial security of the household]. Efektyvna ekonomika, no. 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8104. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.8.61 (in Ukrainian)

Fedoriaka Ya. (n.d.). Yak finansova hramotnist' naselennia vplyvaie na finansovyj dobrobut derzhavy [How the financial literacy of the population affects the financial well-being of the state]. Available at: https://clck.ru/UU5zs (in Ukrainian)

Derzhavnyj komitet statystyky Ukrainy (n.d.) [State Statistics Committee of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Ofitsijnyj sajt NBU (n.d.) [Official website of the NBU]. Available at: https://bank.gov.ua/

Dedakaiev V.A. (2014). Ekonomika Ukrainy: balansuvannia na mezhi defoltu[Ukraine's economy: balancing on the verge of default]. Naukovyj visnyk Natsional'noho universytetu DPS Ukrainy (ekonomika, pravo), no. 1, рр. 4–11. (in Ukrainian)

Polchanov A.Yu. (2017). Vtraty ukrains'koi ekonomiky vid vijs'kovoho konfliktu [Losses of the Ukrainian economy from the military conflict]. Ahrosvit, no. 11, рр. 40–46. (in Ukrainian)

Reformy v Ukraini 2016–2019: Nezvorotnist' zmin (n.d.). Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reform%20office/ukraine-reform-conference-2019-09-ukr.pdf

Переглядів статті: 376
Завантажень PDF: 335
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Коцюрубенко, Г., & Шикіна, Н. (2021). ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ: МЕТОДИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТИ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-40
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ