СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

Ключові слова: фінансова політика, соціально-економічний розвиток, добробут населення, трансформаційні процеси

Анотація

Статтю присвячено дослідженню та узагальненню існуючих напрацювань українських науковців щодо тенденцій у формулюванні напрямів розвитку фінансової політики відповідно до ключової та пріоритетної сфери наукового пошуку та своєчасності практичного застосування. Наголошено, що пошук нових наукових концепцій та формулювання тверджень щодо сутності та окремих складових розвитку фінансової політики є досить розгалуженими, що є цілком логічним з точки зору завдань та викликів, що ставляться перед економікою та залежать від об’єктивних і суб’єктивних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Виділено два аспекти формування множинності підходів та визначень щодо трактування сутності фінансової політики та її деталізації. Обґрунтовано, що формулювання визначень фінансової політики з закріпленням певних ключових напрямів або цілей, має на меті підкреслити той або інший актуальний кейс, що повинен бути вирішений шляхом залучення інструментів фінансової політики та поєднання задач двох або більше напрямів державного розвитку.

Посилання

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 25.02.2022)

Ткаченко Н. В. Фінансова політика як інструмент реалізації економічного суверенітету держави. Економічний аналіз. 2015. № 20. С. 203–209.

В. В. Коровій Державна фінансова політика як інструмент економічного зростання. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 50–54.

Діденко Є. О., Невмержицька С. М. Теоретико­методичні засади державної фінансової політики. Ефективна економіка. 2017. № 2. С. 20–24.

Гордієнко Л. А. Перспективи розвитку державної фінансової політики в Україні. Держава та регіони. 2015. № 4 (52). URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/4_2015/6.pdf (дата звернення: 25.10.2022)

Пасічний М. Д. Фінансова політика держави: монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. С. 440.

Зимовець В. В. Державна фінансова політика економічного розвитку. Київ, 2010. С. 256.

Тропіна В. Б. Пріоритети фінансової політики України у контексті цілей і задач сталого розвитку. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2016. № 3 (39). С. 179–182.

Вовк В. Я. Формування державної фінансової політики як детермінанти сталого розвитку в умовах впливу глобалізаційних процесів. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 2(22). С. 168–177.

Селіверстова Л. С., Адаменко І. П. Фінансова політика в умовах інституційної економіки. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 16–19. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2018/5.pdf (дата звернення: 25.10.2022)

Сіташ Т. Д. Фінансова політика держави: прагматика та проблематика. Академічний огляд. 2015. №1 (42). С. 29–34.

Гарбар Ж. В., Кондукоцова Н. В. Економічна сутність фінансової політики соціально-економічного розвитку. Економіка і суспільство. 2018. № 16. С. 712–717.

Яфінович О. Фінансова політика інноваційного розвитку: сутність та цілі. Економіка. 2011. № 127. С. 37–41.

Чугунов І., Качула С. Державна фінансова політика забезпечення соціального розвитку суспільства. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 2. С. 87–98.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo finansiv Ukrainy» (n.d.). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Tkachenko N. V. (2015) Finansova polityka iak instrument realizatsii ekonomichnoho suverenitetu derzhavy [Financial policy as a tool for realizing the economic sovereignty of the state]. Ekonomichnyj analiz, vol. 20, pp. 203–209. (in Ukrainian)

Korovij V. V. (2020) Derzhavna finansova polityka iak instrument ekonomichnoho zrostannia [State financial policy as a tool of economic growth]. Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 50–54. (in Ukrainian)

Didenko Ye. O., Nevmerzhyts'ka S. M. (2017) Teoretyko­metodychni zasady derzhavnoi finansovoi polityky[Theoretical and methodological principles of state financial policy]. Efektyvna ekonomika, vol. 2, pp. 20–24. (in Ukrainian)

Hordiienko L. A. (2015) Perspektyvy rozvytku derzhavnoi finansovoi polityky v Ukraini [Prospects for the development of state financial policy in Ukraine]. Derzhava ta rehiony, vol. 4 (52). Available at: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/4_2015/6.pdf (in Ukrainian)

Pasichnyj M. D. (2019) Finansova polityka derzhavy: monohrafiia [Financial policy of the state: monograph]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, p. 440. (in Ukrainian)

Zymovets' V. V. (2010) Derzhavna finansova polityka ekonomichnoho rozvytku[State financial policy of economic development]. Kyiv, p. 256. (in Ukrainian)

Tropina V. B. (2016) Priorytety finansovoi polityky Ukrainy u konteksti tsilej i zadach staloho rozvytku [Priorities of the financial policy of Ukraine in the context of the goals and objectives of sustainable development]. Visnyk Donbas'koi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii, vol. 3 (39), pp. 179–182. (in Ukrainian)

Vovk V. Ya. (2020) Formuvannia derzhavnoi finansovoi polityky iak determinanty staloho rozvytku v umovakh vplyvu hlobalizatsijnykh protsesiv[Formation of state financial policy as determinants of sustainable development under the influence of globalization processes]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 2(22), pp. 168–177. (in Ukrainian)

Seliverstova L. S., Adamenko I. P. (2018) Finansova polityka v umovakh instytutsijnoi ekonomiky [Financial policy in the conditions of institutional economy]. Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 16–19. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2018/5.pdf (in Ukrainian)

Sitash T. D. (2015) Finansova polityka derzhavy: prahmatyka ta problematyka [Financial policy of the state: pragmatics and problems]. Akademichnyj ohliad, vol. 1 (42), pp. 29–34. (in Ukrainian)

Harbar Zh. V., Kondukotsova N. V. (2018) Ekonomichna sutnist' finansovoi polityky sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku [The economic essence of the financial policy of socio-economic development]. Ekonomika i suspil'stvo, vol. 16, pp. 712–717. (in Ukrainian)

Yafinovych O. (2011) Finansova polityka innovatsijnoho rozvytku: sutnist' ta tsili [Financial policy of innovative development: essence and goals]. Ekonomika, vol. 127, pp. 37–41. (in Ukrainian)

Chuhunov I., Kachula S. (2020) Derzhavna finansova polityka zabezpechennia sotsial'noho rozvytku suspil'stva[State financial policy of ensuring social development of society]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, vol. 2, pp. 87–98. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 156
Завантажень PDF: 139
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Коцюрубенко, Г. (2022). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-12
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ