ДОСЛІДЖЕННЯ НАДАННЯ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: готель, готельне господарство, анімаційні послуги, анімаційна діяльність, категоровані готелі Одеської області

Анотація

Стаття присвячена питанню анімаційних послуг у готельному бізнесі, проаналізовано розважальні та анімаційні заходи, які проводяться у готелях, досліджено досвід організації анімаційної діяльності в категоризованих готелях Одеської області. Було виявлено основні тенденції розвитку анімаційної діяльності в Одеській області, окреслено шляхи удосконалення анімаційної діяльності. В ході проведеного аналізу було виявлено чотири основні стратегії анімаційної діяльності, а саме стратегія «активного впровадження анімаційних послуг та реальна конкуренція даному ринку», стратегія «максимізації анімаційних послуг», стратегія «слабкої зацікавленості у активній анімаційній діяльності», стратегія «імітації анімаційної діяльності». Виявлено лідерів впровадження анімаційної діяльності в Одеській області: «Ruta Resort & Event Hotel», «SPA-готель Grand Marine», «M1 Club Hotel», «Bugaz Sea View», «NEMO Hotel Resort & Spa», «Каліфорнія», «Marine Residence».

Посилання

Герасименко В.Г. Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції / За заг. ред. В.Г. Герасименко, О.Л. Михайлюк. Київ : ФОП Гуляєва В.М., 2019. 332 с.

Готель «Bugaz Sea View» на booking.com. URL: https://cutt.ly/sGjj2yI

Готель «Gagarinn» на booking.com. URL: https://cutt.ly/9GdkOLR

Готель «M1 Club Hotel» на booking.com. URL: https://cutt.ly/YGdhxIh

Готель «Marine Residence» на booking.com. URL: https://cutt.ly/LGhUUxR

Готель «NEMO Hotel Resort & Spa» на booking.com. URL: https://cutt.ly/8GdfAOg

Готель «Ruta Resort & Event Hotel» на booking.com. URL: https://cutt.ly/cGjbuSw

Готель «SPA-готель Grand Marine» на booking.com. URL: https://cutt.ly/IGjzjGJ

Готель «Каліфорнія» на booking.com. URL: https://cutt.ly/6GjyGe6

Даниліна С.О., Коцюрубенко Г.М., Шикіна О.В. Фінансово-економічні наслідки пандемії для світової туристичної галузі. Причорноморські економічні студії. 2020. № 52. Ч. 1. С. 29–34. URL: https://cutt.ly/oGYniUX

Ільтьо Т.І. Розвиток та впровадження анімаційної діяльності в готельному господарстві на українському і світовому ринках. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип.6. С.174–178.

Литовка А.О. Шикіна О.В. Класифікація інноваційної діяльності туристичного підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв, 2016. Випуск №14. С. 416–420

Шикіна О. В., Гончаренко Я. Є., Ремігайло І. Ю. Шляхи розвитку ділового туризму у період пандеміє. Інфраструктура ринку. 2020. № 50. С. 213–219.

Шикіна О.В. Наслідки впливу пандемії на розвиток готельного господарства Одеської області. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. 2021. № 9-10 (286-287). С. 178–187.

Шикіна О.В., Козловський Р.С. Основні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємств готельного господарства. Східна Європа: екноміка, бізнес та управління. 2018. №6 (17). С. 429–433.

Шикіна О.В. Сучасні тенденції розвитку категоризованих готелів України. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2021. № 2 (77). С. 163–179.

Herasymenko V.H. (2019) Derzhavne rehuliuvannia sfery turyzmu Ukrainy v konteksti protsesiv yevrointehratsii [State regulation of tourism in Ukraine in the context of European integration processes] / V.H. Herasymenko, O.L. Mykhailiuk. (Eds.). Kyiv: FOP Huliaieva V.M. (in Ukrainian)

«Bugaz Sea View» booking.com. Retrieved from: https://cutt.ly/sGjj2yI

«Gagarinn» booking.com. Retrieved from: https://cutt.ly/9GdkOLR

«M1 Club Hotel» booking.com. Retrieved from: https://cutt.ly/YGdhxIh

«Marine Residence» booking.com. Retrieved from: https://cutt.ly/LGhUUxR

«NEMO Hotel Resort & Spa» booking.com. Retrieved from: https://cutt.ly/8GdfAOg

«Ruta Resort & Event Hotel» booking.com. Retrieved from: https://cutt.ly/cGjbuSw

«SPA-hotel Grand Marine» booking.com. Retrieved from: https://cutt.ly/IGjzjGJ

«Kaliforniia» booking.com. Retrieved from: https://cutt.ly/6GjyGe6

Danilyna S.O., Kotsiurubenko G.M., Shykina O.V. (2020) Finansovo-ekonomichni naslidky pandemii dlia svitovoi turystychnoi haluzi [Financial and economic consequences of the pandemic for the world tourism industry]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 52, pp. 29–34. Retrieved from: https://cutt.ly/oGYniUX (in Ukrainian)

Ilto T.I. (2015) Rozvytok ta vprovadzhennia animatsiinoi diialnosti v hotelnomu hospodarstvi na ukrainskomu i svitovomu rynkakh [Development and implementation of animation activities in the hotel industry in the Ukrainian and world markets]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no. 6. pp.174–178. (in Ukrainian)

Lytovka A.O., Shykina. O.V. (2016) Klasyfikatsiia innovatsiinoi diialnosti turystychnoho pidpryiemstva [Classification of innovative activity of a tourist enterprise]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no.14. pp. 416-420. (in Ukrainian)

Shykina. O.V. Honcharenko Ya.Ye. and Remigailo, I.Yu. (2020) Shliakhy rozvytku dilovoho turyzmu u period pandemiie [Ways of business tourism development during the pandemic period]. Infrastruktura rynku, no. 50, pp. 213–219. Retrieved from: http://market-infr.od.ua/journals/2020/50_2020_ukr/37.pdf (in Ukrainian)

Shykina O.V. (2021) Naslidky vplyvu pandemii na rozvytok hotelnoho hospodarstva Odeskoi oblasti [Consequences of the pandemic impact on the development of the hotel industry of Odessa region]. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu. Nauky: ekonomika, politolohiia, istoriia, no. 9-10 (286-287), рр. 178–187. Retrieved from: https://cutt.ly/vGYkZfa (in Ukrainian)

Shykina O.V., Kozlovskyi R.S. (2018) Osnovni pidkhody do otsiniuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv hotelnoho hospodarstva [Basic approaches to assessing the competitiveness of hotel enterprises]. Skhidna Yevropa: eknomika, biznes ta upravlinnia, no. 6 (17). pp. 429–433. (in Ukrainian)

Shykina O.V. (2018) Suchasni tendentsii rozvytku katehoryzovanykh hoteliv Ukrainy [Current trends in the development of categorized hotels in Ukraine]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen : zb. nauk. prats. Odesa : Odeskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet, no. 2 (77). pp. 163–179. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 247
Завантажень PDF: 281
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Шикіна, О., Гончаренко, Я., & Ремігайло, І. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ НАДАННЯ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-66
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають