ДІАГНОСТИКА РАЦІОНАЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЧНІЙ ПОВЕДІНЦІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Ключові слова: діагностика, економічні суб’єкти, економічна поведінка, економічні рішення, майбутні менеджери, методика, оцінка, психологічні чинники, раціональність, ризик

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням, пов’язаним з проблемами оцінки економічної поведінки майбутніх менеджерів, які детерміновані психологіч-ними характеристиками особистості та визначають якість економічних рі-шень, що ухвалюються протягом життя. Економічна поведінка сприймається як система взаємозалежних процесів і вчинків, що відбиває ставлення людини до умов, змісту, результатам соціально-економічної діяльності, що виявля-ється у поведінці, спрямованої на задоволення власних потреб. Наголошено, що всупереч класичним економічним теоріям, економічна поведінка економі-чних суб’єктів не завжди є раціональною, адже вона детермінована суб’єктивними психологічними характеристиками особистості, такими як особистісна раціональність та схильність до ризику. Як методичний інстру-ментарій діагностики раціональності економічної поведінки майбутніх мене-джерів обрано психодіагностичну методику «Споживча поведінка студентів» О. Савченко та С. Хтей та методику «Особистісні чинники прийняття рі-шень» (ЛФР-25) Т. Корнилової. Аспектами економічної поведінки майбутніх менеджерів є: раціональність розподілу коштів, орієнтація на думку інших; гнучкість у придбанні товарів; купівля як отримання бажаного. Результати проведеного кореляційного аналізу дали змогу виявити взаємозв’язки між окремими аспектами економічної поведінки, факторами, що впливають її ра-ціональність. Найбільш цікавими з них є значущі прямі кореляційні зв’язки між рівнем прояву фактору «суб’єктивна раціональність» і раціональністю розподілу коштів, рівнем прояву суб’єктивної раціональності і гнучкістю у придбанні товарів, ступенем рівнем готовності до ризику і аспектом еконо-мічної поведінки «купівля як отримання бажаного». За результатами дослі-дження встановлено, що більшість майбутніх менеджерів має високий рівень (76,9%) прояву суб’єктивної раціональності як основної характеристики процесу прийняття обґрунтованих економічних рішень та середній рівень го-товності до ризику (60,0%), що детермінує їх економічну поведінку: 64,8% осіб мають середній рівень раціональності розподілу коштів, 72,3% – висо-кий рівень орієнтації на думку інших; 20,0 % – високий рівень гнучкості у виборі товарів (раціональні ознаки); 23,07 – високим рівнем сформованості фактору «купівля як отримання бажаного» (66,15%) (нераціональна ознака економічної поведінки).

Посилання

Суименко Е.И. Экономическое поведение: экспликация понятия и ти-пологическая характеристика. Социология: теория, методы, маркетинг. 2002. № 4. С. 168–188.

Михеева С. Рациональность и экономическое поведение: междисци-плинарный подход. URL: http://neweconomist.ru/articles/politekonomiya/svetlana_miheeva_ratsionalnost_i_ekonomicheskoe_povedenie_megdis tsiplinarnyy_podhod/

Вебер М. Свобода і примус у правових спільнотах. Соціологія. Політика. Загальноісторичні аналізи. Київ : Основи, 1998. С. 84–87.

Weber, Max. Political Writings. University of Cambridge Press, 1994. Р. 1–28.

Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления. THESIS. Вып. 3. 1993. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/629/779/1217/3_1_2simon.pdf

Мамардашвили М. Классический и неклассический идеалы рациона-льности. 2010. Москва : ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус». 288 с.

O Savchenko. Consciousness and reflection in the basis of psychological theorizing. Psychology & society. 2018. № 3–4. Р. 67–89.

Савченко О.В., Хтей С. Методика діагностики аспектів споживацької поведінки студентів. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2020. № 4(21). С. 96–109.

Корнилова Т.В. Личностные факторы принятия решений (ЛФР-25). URL: https://sites.google.com/site/test300m/lfr

Чернявский А.Д. Рациональность и иррациональность в эконо-мической науке. НАУКОВЕДЕНИЕ. Интернет-журнал. 2014. № 4(23). С. 1–17.

Suimenko E.I. (2002) Jekonomicheskoe povedenie: jeksplikacija ponjatija i tipologicheskaja harakteristika [Economic behavior: explication of the concept and typological characteristics]. Sociologija: teorija, metody, marketing. № 4. S. 168–188. (in Russian)

Miheeva S. Racional'nost' i jekonomicheskoe povedenie: mezhdiscipli-narnyj podhod. [Rationality and Economic Behavior: An Interdisciplinary Ap-proach]. Available at: http://neweconomist.ru/articles/politekonomiya/svetlana_miheeva_ratsionalnost_i_ekonomicheskoe_povedenie_megdis tsiplinarnyy_podhod/ (in Russian)

Veber M. (1998) Svoboda і primus u pravovih spіl'notah [Freedom and coercion in legal communities]. Socіologіja. Polіtika. Zagal'noіstorichnі analіzi. Kyiv: Osnovi. S. 84–87. (in Ukrainian)

Weber, Max. Political Writings. University of Cambridge Press, 1994. Р. 1–28.

Sajmon G. Racional'nost' kak process i produkt myshlenija. THESIS. Vyp. 3. 1993. Available at: http://ecsocman.hse.ru/data/629/779/1217/3_1_2simon.pdf (in Russian)

Mamardashvili M. (2012) Klassicheskij i neklassicheskij idealy racional'-nosti [Classical and non-classical ideals of rationality]. Moskva: OOO «Izdatel'-skaja Gruppa «Azbuka-Attikus». 288 s. (in Russian)

Savchenko O. (2018) Consciousness and reflection in the basis of psy-chological theorizing. Psychology & society. № 3–4. Р. 67–89.

Savchenko O.V., Htej S. (2020) Metodika dіagnostiki aspektіv spozhivac'koї povedіnki stu-dentіv [Methods of diagnosing aspects of consumer behavior of students]. Organіzacіjna psihologіja. Ekonomіchna psihologіja. № 4(21). S. 96–109. (in Ukrainian)

Kornilova T.V. Lichnostnye faktory prinjatija reshenij (LFR-25) [Per-sonal decision-making factors (LFR-25)]. Available at: https://sites.google.com/site/test300m/lfr (in Russian)

Chernjavskij A.D. (2014) Racional'nost' i irracional'nost' v jekonomicheskoj nauke [Rationality and irrationality in economics] NAUKOVEDENIE. Internet-zhurnal. № 4(23). S. 1–17. (in Russian)

Переглядів статті: 162
Завантажень PDF: 265
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Вартанова, О. (2021). ДІАГНОСТИКА РАЦІОНАЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЧНІЙ ПОВЕДІНЦІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ . Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-3
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають