АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ І ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ БЛАГОПОЛУЧЧЯМ ПЕРСОНАЛУ

Ключові слова: благополуччя персоналу, забезпечення, заклади вищої освіти, задоволеність життям, професійне вигорання, психологізація управління, фактори

Анотація

В статті обґрунтовано необхідність і доцільність управління благопо-луччя персоналу, зокрема, співробітників і студентів закладів вищої освіти. Дано визначення управлінню благополуччям персоналу як системи заходів корпоративної стратегії, спрямованих на сприяння благополуччю працівни-ків (фізичного здоров’я, психологічного комфорту, фінансового благопо-луччя, соціальної взаємодії), а отже, членів команди, колективів і всіх праці-вників компанії. На основі проведення опитувань співробітників і студентів закладів вищої освіти визначено вплив факторів професійного вигорання серед осві-тян, а також факторів задоволеності життям. За результатами проведених до-сліджень встановлено, що понад третини освітян мають ознаки професійного вигорання, низькі рівні прояву життєвої включеності, високі рівні факторів розчарування в житті, втоми від життя, хвилювання про майбутнє. Акцентовано на необхідності плекання благополуччя персоналу, зок-рема, закладів вищої освіти. Запропоновано послідовність впровадження ко-рпоративної системи управління благополуччям персоналу.

Посилання

Вартанова О.В. Діагностика раціональності в економічній поведінці майбутніх менеджерів. Економіка і суспільство. 2021. № 34. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/965/923

Юрценюк О.С. Синдром професійного вигорання. URL: https://www.bsmu.edu.ua/blog/6975-sindrom-profesiynogo-vigorannya/ (дата зве-рнення: 27.01.2024 р.)

International Classification of Diseases 11th revision. Global standard for diagnostic health information. URL: https://icd.who.int/en (дата звернення: 07.02.2024 р.)

Емоційне вигорання педагогічних працівників. URL: https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/8_konferezii/emociyne_vigorannya.pdf (да-та звернення: 27.09.2023 р.)

Бацилєва О. В., Пузь І. В., Астахов В. М. До проблеми переживання синдрому емоційного вигорання у представників соціономічних професій. Психологічні умови благополуччя персоналу організацій: тези I Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 15–17 жовтня 2020 р. Львів : Націо-нальний університет «Львівська політехніка», 2020. С. 33¬35.

Вінтюк Ю. В. Конкурентоспроможність викладача ВНЗ як умова йо-го особистого благополуччя та безпеки в організації. Психологічні умови бла-гополуччя персоналу організацій: тези I Міжнародної науково-практичної он-лайн-конференції, 15–17 жовтня 2020 р. Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2020. С. 52¬55.

Міщенко М. С. Особливості дослідження синдрому емоційного виго-рання за допомогою методики "Діагностика рівня емоційного вигорання" В. В. Бойко. Молодий вчений. 2015. № 4(3). С. 103¬105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_4%283%29__26

Мирончук Н.М. Професійне вигорання викладача вищої школи: чин-ники, ознаки, способи протидії. Теоретичні і методичні засади розвитку і само-вдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи: зб. наук.-метод. праць; за ред. О.А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во Євенок О.О., 2017. С. 62¬67.

Vartanova O.V. (2021.) Diahnostyka ratsionalnosti v ekonomichnii povedintsi maibutnikh menedzheriv [Diagnostics of rationality in the economic behavior of future managers]. Ekonomika i suspilstvo. № 34. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/965/923

Iurtseniuk O.S. Syndrom profesiinoho vyhorannia [Professional burnout syndrome]. URL: https://www.bsmu.edu.ua/blog/6975-sindrom-profesiynogo-vigorannya/ (data zver-nennia: 27.01.2024 r.)

International Classification of Diseases 11th revision. Global stand-ard for diagnostic health information. URL: https://icd.who.int/en (data zvernen-nia: 07.02.2024 r.)

Emotsiine vyhorannia pedahohichnykh pratsivnykiv [Emotional burnout of teaching staff]. URL: https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/8_konferezii/emociyne_vigorannya.pdf (data zvernennia: 27.09.2023 r.)

Batsylieva O. V., Puz I. V., Astakhov V. M. (2020) Do problemy pe-rezhyvannia sy-ndromu emotsiinoho vyhorannia u predstavnykiv sotsionomich-nykh profesii [To the problem of experiencing emotional burnout syndrome among representatives of socio-economic professions]. Psykholo-hichni umovy blahopoluchchia personalu orhanizatsii: tezy I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi onlain-konferentsii, 15–17 zhovtnia 2020 r. Lviv : Natsionalnyi uni-versytet «Lvivska politekhnika», 2020. S. 33¬35.

Vintiuk Yu. V. (2020) Konkurentospromozhnist vykladacha VNZ yak umova yoho osobystoho blahopoluchchia ta bezpeky v orhanizatsii [The competitiveness of a university teacher as a condition for his personal well-being and safety in the organization]. Psykholohichni umovy blahopo-luchchia person-alu orhanizatsii: tezy I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi onlain-konferentsii, 15–17 zhovtnia 2020 r. Lviv : Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika», S. 52¬55.

Mishchenko M. S. (2015) Osoblyvosti doslidzhennia syndromu emotsiinoho vyhoran-nia za dopomohoiu metodyky "Diahnostyka rivnia emotsi-inoho vyhorannia" V.V. Boiko [Peculiarities of the study of emotional burnout syndrome using the method "Diagnostics of the level of emotional burnout" V. V. Boyko]. Molodyi vchenyi. № 4(3). S. 103¬105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_4%283%29__26

Myronchuk N.M. (2017) Profesiine vyhorannia vykladacha vyshchoi shkoly: chynny-ky, oznaky, sposoby protydii [Professional burnout of a higher school teacher: factors, signs, countermeasures]. Teoretychni i metodychni zasady rozvytku i samovdos-konalennia osobystosti pedahoha-novatora v konteksti modernizatsii novoi ukrains-koi shkoly: zb. nauk.-metod. prats; za red. O.A. Dubaseniuk. Zhytomyr: Vyd-vo Yeve-nok O.O.,S. 62¬67.

Переглядів статті: 7
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-01-30
Як цитувати
Вартанова, О., & Кузнецов , Д. (2024). АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ І ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ БЛАГОПОЛУЧЧЯМ ПЕРСОНАЛУ . Економіка та суспільство, (59). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-50
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають