СТІЙКІСТЬ ПЕРСОНАЛУ: СУТНІСТЬ ТА ДУАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ключові слова: дуалізм, забезпечення, кластер компетенцій, особистісні якості, резильєнтність, стійкість персоналу, стабільність персоналу

Анотація

У роботі розглянуто теоретичні аспекти стійкості персоналу підприємства, зокрема, її сутності й відмітних ознак. Обґрунтовано необхідність забезпечення високого рівня стійкості персоналу, враховуючи особливості персоналу як особливого виду ресурсу підприємства. На основі здійснення синонімічного аналізу визначено синонімічні поняття стійкості персоналу (стабільність, сталість, резильєнтність), та якості, які дають змогу охарактеризувати стійкість персоналу та відокремити це поняття від суміжних понять. Визначено сутність стійкості персоналу підприємства як динамічний стан системи управління персоналом, що характеризує її здатність зберігати працездатність під впливом внутрішніх і зовнішніх трансформацій із забезпеченням балансу кількісних і якісних параметрів, що спрямовано на забезпечення потреб і запитів персоналу та створення на підприємстві конкурентних умов його розвитку. Розкрито дуальний характер стійкості персоналу підприємства як дуалізму проявів виявів стійкості персоналу на особистісному (як кластер компетенцій), так і на корпоративному рівні (як динамічний стан системи управління персоналу, її стійкості). Дослідження особистісних проявів стійкості персоналу (його резильєнтності) в інтегрованій системі компетенцій персоналу компанії представляє значний науковий інтерес і має перспективи подальших досліджень.

Посилання

Вартанова, О.В. (2023). Онтологія загальної сфери дискурсу «резільєнтність персоналу. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (15), 144-150. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.15.17 (дата звернення: 08.09.2023 р.)

Словник іншомовних слів. URL: http://surl.li/kyxct (дата звернення: 09.09.2023 р.)

Безугла Т. В. (2018). Термінологічний зміст поняття «стійкість персоналу» та його взаємозв’язок із спорідненими поняттями предметної сфери. Моделювання регіональної економіки. Вип. 1(31). С. 196–205.

Арапова О.М., Фрідріф В.П., Модирка В.А. (2013) Компетентнісний підхід як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства. Економіка: реалії часу. № 1 (6). С. 207¬211.

Романюк Л.М. (2010) Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством та його персоналом. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. Вип. 17. С. 210¬218.

ТОП-компетенцій, які будуть актуальні у 2023 році. URL: http://surl.li/eyztd (дата звернення: 20.09.2022).

Пфеффер Дж. Особистісні якості як джерело влади та впливу. URL: https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=8636 (дата звернення: 15.09.2023).

Труніна І.М., Безугла Т. В. (2018) Онтологія загальної сфери дискурсу "стійкість персоналу". Моделювання регіональної економіки. 2018. Вип. 2(32). С. 66¬75.

Vartanova O.V. (2023) Ontolohiia zahalnoi sfery dyskursu “Rezilientnist personalu” [Ontology of the general field of discourse "resilience of personnel]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, 15 144¬150. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.15.17 (дата звернення: 08.09.2023 р.)

Slovnyk inshomovnykh sliv. [Dictionary of foreign words]. URL: http://surl.li/kyxct (дата звернення: 09.09.2023 р.)

Bezugla T.V. (2018) Terminolohichnyi zmist poniattia «stiikist personalu» ta yoho vzaiemozviazok iz sporidnenymy poniattiamy predmetnoi sfery [The terminological content of the concept of "staff stability" and its relationship with related concepts of the subject area]. Modeliuvannia rehionalnoi ekonomiky. Вип. 1(31). С. 196–205

Arapova O.M., Fridrif V.P., Modyrka V.A. (2013) Kompetentnisnyi pidkhid yak chynnyk pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [A competent approach as a factor in increasing the competitiveness of the enterprise]. Ekonomika: realii chasu. № 1 (6). С. 207¬211.

Romaniuk L.M. (2010) Teoretychni aspekty stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom ta yoho personalom [Theoretical aspects of strategic management of the enterprise and its personnel] Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky. Vyp. 17 С. 210¬218.

TOP-kompetentsii, yaki budut aktualni u 2023 rotsi [TOP competencies that will be relevant in 2023]. URL: http://surl.li/eyztd (дата звернення: 20.09.2022).

Pfeffer Dzh. Osobystisni yakosti yak dzherelo vlady ta vplyvu [J. Pfeffer. Personal qualities as a source of power and influence.]. URL: https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=8636 (дата звернення: 15.09.2023).

Trunina I.M., Bezuhla T. V. (2018) Ontolohiia zahalnoi sfery dyskursu "stiikist personalu" [Ontology of the general field of discourse "staff stability"]. Modeliuvannia rehionalnoi ekonomiky . Вип. 2 (32). С. 66¬75.

Переглядів статті: 595
Завантажень PDF: 79
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Вартанова, О., & Повзун, Д. (2023). СТІЙКІСТЬ ПЕРСОНАЛУ: СУТНІСТЬ ТА ДУАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-73
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають