СПОЖИВЧА ПОВЕДІНКА: РЕВІТАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ І СТРИЖНЕВІ МОДЕЛІ

Ключові слова: ірраціональність, когніції, концепція, моделі, споживча поведінка, раціональність, поведінка, психологічні фактори, «чорний ящик»

Анотація

Статтю присвячено ревіталізації концепції споживчої поведінки та її стрижневим моделям. Споживчу поведінка традиційно розуміють як сукупність цілераціональних оптимізаційних або максимізаційних дій людини, пов’язаних із вибором найвигіднішої альтернативи. Проте сучасні дослідження доводять переважно ірраціональний, а точніше «передбачувано ірраціональний» характер споживчої поведінки. Компонентами споживчої поведінки є: усвідомленість або неусвідомленість поведінки споживача; мета споживчої поведінки та її основний сенс, детермінованість споживчої поведінки особистісними психоемоційними чинниками та особливостями мислення споживача («чорний ящик» свідомості споживача). «Чорний ящик» свідомості споживача містить індивідуальні характеристики споживача і процес прийняття рішення. Усі спонукальні фактори, проходячи через «чорний ящик» свідомості споживача, знаходять відображення у його відповідній реакції. Уточнено розуміння споживчої поведінки як поєднання раціональних та ірраціональних когніций та поведінкових проявів у прийнятті споживчих рішень та задоволенні потреб індивіда в ситуаціях активних соціальних комунікацій, обмеженості ресурсів та когнітивної перевантаженості індивідів.

Посилання

Савченко О.В., Хтей С. Методика діагностики аспектів споживацької поведінки студентів. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2020. № 4(21). С. 96–109.

Пачковський Ю.Ф., Максименко А.О. Споживча поведінка українських домогосподарств : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 280 c.

Ларіна Я.С., Рябчик А.В. Поведінка споживачів. Навчальний посібник. URL: https://pidru4niki.com/70404/marketing/modeli_povedinki_spozhivachiv

Вартанова О.В. Діагностика раціональності в економічній поведінці майбутніх менеджерів. Економіка і суспільство. 2021. № 34. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/965/923

Вартанова О., Ровнягін О. Ревіталізація концепції економічної поведінки та ірраціональності її суб’єктів у прийнятті рішень. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2022. № 13. С. 9–15. URL: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/257

Сімків М. Модифікований варіант методики А. Фернема «Шкала грошових уявлень та поведінки» (ШГУП). Український науковий журнал «Освіта регіону». 2012. № 2. URL: https://social-science.uu.edu.ua/article/829

Корнилова Т.В. Личностные факторы принятия решений (ЛФР-25). URL: https://sites.google.com/site/test300m/lfr

Михеева С. Рациональность и экономическое поведение: междисциплинарный подход. URL: http://neweconomist.ru/articles/politekonomiya/svetlana_miheeva_ratsionalnost_i_ekonomicheskoe_povedenie_megdis tsiplinarnyy_podhod/

Savchenko O. Consciousness and reflection in the basis of psychological theorizing. Psychology & society. 2018. № 3–4. Р. 67–89.

Васильченко Л.С. Аналіз моделей формування поведінки споживачів під впливом маркетингового комунікаційного середовища підприємства. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2020. № 1/4 (51). С. 41–44.

Savchenko O.V., Htej S. (2020). Metodika dіagnostiki aspektіv spozhivac'koї povedіnki stu-dentіv [Methods of diagnosing aspects of consumer behavior of students]. Organіzacіjna psihologіja. Ekonomіchna psihologіja. № 4(21). Р. 96–109. (in Ukrainian)

Pachkovskyi, Yu.F., Maksymenko, A.O. (2014) Spozhyvcha povedinka ukrainskykh domohospodarstv: Monohrafiia [Consumer behavior of Ukrainian households]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 280 р. (in Ukrainian)

Larina Ya.S., Riabchyk A.V. Povedinka spozhyvachiv. Navchalnyi posibnyk [Consumer behavior]. Available at: https://pidru4niki.com/70404/marketing/modeli_povedinki_spozhivachiv

Vartanova O.V. (2021) Diahnostyka ratsionalnosti v ekonomichnii povedintsi maibutnikh menedzheriv [Diagnostics of rationality in the economic behavior of future managers]. Ekonomika i suspilstvo. № 34. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/965/923 (in Ukrainian)

Vartanova O., Rovniahin O. (2022) Revitalizatsiia kontseptsii ekonomich-noi povedinky ta irratsionalnosti yii subiektiv u pryiniatti rishen [Revitalization of the concept of economic behavior and irrationality of its subjects in decision-making]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika. № 13. P. 9–15. Available at: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/257 (in Ukrainian)

Simkiv M. (2012) Modyfikovanyi variant metodyky A. Fernema «Shkala hro-shovykh uiavlen ta povedinky» (ShHUP) [A modified version of A. Fernham's method «Money Concepts and Behavior Scale» (SHGUP)]. Ukrainskyi naukovyi zhurnal «Osvita rehionu». № 2. Available at: https://social-science.uu.edu.ua/article/829 (in Ukrainian)

Kornilova T.V. Lichnostnye faktory prinjatija reshenij (LFR-25) [Personal decision-making factors (LFR-25)]. Available at: https://sites.google.com/site/test300m/lfr (in Russian)

Miheeva S. Racional'nost' i jekonomicheskoe povedenie: mezhdisciplinarnyj podhod [Rationality and Economic Behavior: An Interdisciplinary Approach]. Available at: http://neweconomist.ru/articles/politekonomiya/svetlana_miheeva_ratsionalnost_i_ekonomicheskoe_povedenie_megdistsiplinarnyy_podhod/ (in Russian)

Savchenko O. (2018) Consciousness and reflection in the basis of psychological theorizing. Psychology & society. № 3–4. Р. 67–89.

Vasylchenko L.S. (2020) Analiz modelei formuvannia povedinky spozhyva-chiv pid vplyvom marketynhovoho komunikatsiinoho seredovyshcha pidpryiemstva [Analysis of consumer behavior formation models under the influence of the enterprise's marketing communication environment]. Tekhnolohichnyi audyt ta rezervy vyrobnytstva. № 1/4 (51). P. 41–44.

Переглядів статті: 148
Завантажень PDF: 103
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Вартанова, О., & Цалко, Т. (2023). СПОЖИВЧА ПОВЕДІНКА: РЕВІТАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ І СТРИЖНЕВІ МОДЕЛІ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-36
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають