ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: управління персоналом, мотивація, корпоративна культура, персонал, компетенція, розвиток персоналу

Анотація

У статті розглядається вплив різноманітних факторів на якість управління персоналом. Проаналізовано і систематизовано фактори, які впливають на якість управління розвитком персоналу. Визначено функції управління компетенціями на рівні підприємства. Враховуючи той факт, що одна із функцій мотивації полягає у визначенні потреб персоналу та забезпеченні їх задоволення в організації визначено зв'язок між мотивацією персоналу та розвитком компетенцій. Систематизовано та проаналізовано різні точки зору щодо корпоративної культури на підприємстві і її впливу на якість управління персоналом. Враховуючи результати дослідження зроблено висновки, що на якість управління персоналом досліджені фактори впливають у рівній мірі. Запропоновано перш за все на вітчизняних підприємствах звернути увагу на нематеріальну складову мотивації персоналу та розробити більш комплексний підхід до управління персоналом.

Посилання

Мацуца А.Р. Совершенствование системы управления персоналом в торговой организации. Томск : Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2016. URL: http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/26562/1/TPU179061.pdf

Уринов Б.Н. Факторы и условия, влияющие на эффективность управления персоналом. Молодой ученый. 2015. № 14 (94). С. 285–287. URL: https://moluch.ru/archive/94/20702/

Унгурян А.С. Мотивація як складова управління персоналом та чинник конкурентних переваг» (на прикладі ПАТ «Одескабель»). Одеса : Одеський національний економічний університет, 2020. С. 10–11. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11848

Никифоренко В.Г., Кравченко В.О. Корпоративна культура як складова конкурентних переваг підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2019. № 1 (69). С. 189–198. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10023

Matsusa A.R. (2016) Sovershenstvovanie sistemy upravleniya personalom v torgovoi organizacii [Improvement of the personnel management system in a trade organization]. Tomsk: Natsionalniy Issledovatelsky Tomsky Politechnicheckiy Universitet. Available at: http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/26562/1/TPU179061.pdf (in Russian)

Urinov B.N. (2015) Faktory i uslovia, vliyayushie na efectivnost upravleniya personalom [Factors and conditions affecting the effectiveness of personnel management]. Molodoi ucheniy – Young scientist, 14 (94), 285–287. Available at: https://moluch.ru/archive/94/20702/ (in Russian)

Unhurian A.S. (2020) Motivacia yak skladova upravlinnya personalom ta chinnik konkurentnih perevah (na prukladi PAT “Odeskabel”) [Motivation as a component of personnel management and a factor of competitive advantage” (on the example of PJSC “Odeskabel”)]. Odessa: Odesskiy Natsionalniy Economicniy Universitet. Available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11848 (in Ukrainian)

Nikiforenko V.G., Kravchenko V.O. (2019) Korporativna cultura yak skladova konkurentnih perevag pidpriyemstva [Corporate culture as a component of competitive advantages of the enterprise]. Visnuk socialno-economichnuh doslidgen – Bulletin of socio-economic research, 1 (69), 189–198. Available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10023 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 120
Завантажень PDF: 135
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Сорока, О., Унгурян, А., & Арутюнян, А. (2021). ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-11
Розділ
ЕКОНОМІКА