УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ТА РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: туристичні послуги, ресторанні послуги, управління якістю, туристична сфера, сфера гостинності, міжнародний туристичний бізнес

Анотація

У статті розглядаються особливості категоріального апарату туристичних та ресторанних послуг. Проаналізовані основні поняття, на яких базується система управління якістю в туризмі та ресторанному бізнесі. На сьогоднішній день структура гостинності склалася таким чином, що не повністю відповідає потребам економіки, з перевагою в бік позакатегорійних і високо розрядних туристичних та ресторанних підприємств, тоді як найбільш затребуваними є середнього рівня. Наразі не тільки окремі організації, а й більшість територіальних туристично-рекреаційних комплексів не мають чіткого позиціонування на ринку, існує розрив між рівнем якості та іншими споживчими характеристиками пропонованими споживачам туристичними та ресторанними послугами. Процеси, що відбуваються в туристичній сфері, обумовлюють необхідність пошуку і впровадження нових підходів, форм і методів ефективного управління складовими споживчої привабливості туристичних та ресторанних послуг в умовах обмежених ресурсів, формування систем управління факторами  домінантами, серед яких найбільш вагоме значення при виборі того чи іншого виробництва має саме якість послуг, що надаються. Необхідно використовувати позитивний міжнародний досвід застосування стандартів якості серії ISO 9000, реалізації концепції загального управління якістю.

Посилання

Апілат Р.В. Модель механізму управління якістю послуг у підприємствах туризму. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. Харків : ХДУХТ, 2014. Вип. 1 (11). С. 677–681.

Вакуленко А.В. Управління якістю : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ : КНЕУ, 2013. 167 с.

Кравецький А.В., Бабчинська О.І. Менеджмент якості: проблеми та перспективи запровадження на вітчизняних підприємствах. URL: http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67675.doc.htm

Калашник І.І. Контроль та управління якістю продукції на промислових підприємствах. Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. 2013. № 1. С. 53–58.

Стандарти якості для послуг з добору персоналу. URL: http://www.arka.com.ua/standards

ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements. URL: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail? csnumber=46486

Apilat R.V. (2014) Model mekhanizmu upravlinnia yakistiu posluh u pidpryiemstvakh turyzmu. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh. Kharkiv: KhDUKhT, Vyp. 1 (11). S. 677–681.

Vakulenko A.V. (2013) Upravlinnia yakistiu: Navchalno-metodychnyi posibnyk dlia samostiinoho vyvchennia dystsypliny. Kyiv: KNEU, 167 s.

Kravetskyi A.V., Babchynska O.I. Menedzhment yakosti: problemy ta perspektyvy zaprovadzhennia na vitchyznianykh pidpryiemstvakh. URL: http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67675.doc.htm

Kalashnik I.I. Kontrol ta upravlinnia yakistiu produktsii na promyslovykh pidpryiemstvakh. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika i pidpryiemnytstvo. 2013. № 1. S. 53–58.

Standarty yakosti dlia posluh z doboru personalu. URL: http://www.arka.com.ua/standards

ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements. URL: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail? csnumber=46486

Переглядів статті: 187
Завантажень PDF: 141
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Чуєва, І., Сидорук, А., & Кравченко, Д. (2021). УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ТА РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-47
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>