СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ТУРИСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Ключові слова: туристичний менеджмент, комунікація вербальна і невербальна, комунікативна складова, комунікативний менеджмент

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку туризму в Україні, зокрема, підходам до його організації з точки зору туристичного менеджменту взагалі і його комунікативної складової зокрема. Проаналізовано окремі дослідження та публікації щодо характерних рис туристичного менеджменту, визначено його основні принципи, пріоритетні напрями, зазначено, що туристичний менеджмент розглядає підприємство не як технологічну ланку суспільного виробництва, а як соціальну підсистему ринкового господарства. Схарактеризовано процес комунікації як основи комунікативної складової туристичного менеджменту, закцентувано увагу на вербальній і невербальній формах комунікації. Окреслено можливості застосування в туристичному менеджменті таких технологій комунікативного менеджменту, як пропаганда, «паблік рілейшнз», ситуаційна модель керування комунікаціями.

Посилання

Бурмака Т.М. Великих К.О. Комунікативний менеджмент: конспект лекцій (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). Харків:ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2019. 69 с.

Викулова Л.Г. Шарунов А.И. Основы теории коммуникации: практикум. М.:АСТ МОСКВА, 2008. 316 с.

Горлач В. В. Формування вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2020. 205 с.

Кіптенко В.К. Менеджмент туризму. К.: Знання, 2010. 502 с.

Король О.Д., Крачило М.П. Менеджмент туризму: Навч. посіб. К.: Знання, 2009. 248 с.

Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. Москва : Логос, 2011. 224 с.

Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: учебное пособие. Москва : Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. 288 с.

Burmaka, T.М. & Velykykh, K.О. (2019) Komunikatyvnyi menedzhment: konspekt lektsii [Communicative management: lecture notes] dlia studentiv bakalavriatu vsikh form navchannia spetsialnosti 073 – Menedzhment [for undergraduate students of all forms of education specialty 073 - Management]. Kharkiv:KhNUMH imeni O. M. Beketova. 69 р. (in Ukrainian)

Vikulova, L.G. & Sharunov, А.I. (2008) Osnovyi teorii kommunikatsii: praktikum [Fundamentals of Communication Theory: Workshop]. M.:AST MOSKVA. 316 р. (in Russian)

Horlach, V. V. (2020) Formuvannia vmin kroskulturnoi komunikatsii u maibutnikh fakhivtsiv sfery obsluhovuvannia: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04 [Formation of skills of cross-cultural communication in future specialists in the field of service: dis. … Cand. ped. Science: 13.00.04] / Zaporizkyi natsionalnyi universytet. Zaporizhzhia, 205 р. (in Ukrainian)

Kiptenko, V. K. (2010) Menedzhment turyzmu [Tourism management]. K.: Znannia, 502 p. (in Ukrainian)

Korol, O.D. & Krachylo, M.P. (2009) Menedzhment turyzmu: navch. posib. [Tourism Management: a textbook]. K.: Znannia. 248 р. (in Ukrainian)

Persikova, T. N. (2011) Mezhkulturnaya kommunikatsiya i korporativnaya kultura [Intercultural communication and corporate culture]. Moskva : Logos. 224 р. (in Russian)

Sadohin, A. P. (2004) Mezhkulturnaya kommunikatsiya: uchebnoe posobie [Intercultural Communication: a study guide]. Moskva : Alfa-M; INFRA-M. 288 р. (in Russian)

Переглядів статті: 156
Завантажень PDF: 245
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Маковецька, Н., & Сидорук, А. (2021). СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ТУРИСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-15