СТВОРЕННЯ БРЕНДУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

Ключові слова: туристична галузь, індустрія гостинності, брендинг, бренд, туристична привабливість, регіон

Анотація

Стаття присвячена актуальності розвитку туристичної галузі й індустрії гостинності у сучасному світі. Визначено проблеми та перспективи розвитку туристичної привабливості у регіонах. Виокремлено вплив брендингу на формування позитивного іміджу території, підвищення рівня її конкурентоспроможності та економічного розвитку. Проаналізовано погляди видатних вітчизняних і зарубіжних наукових діячів щодо визначення поняття «бренд», виконано їх співвідношення та сформовано поняття «регіональний туристичний бренд», як сукупність елементів, які ідентифікують туристичний продукт або послугу, що надає окремий регіон, серед конкурентів і визначають їх відмінність на туристичному ринку. Схарактеризовано, що в сучасних умовах брендинг регіону – це найбільш результативний інструмент його динамічного позиціонування, в якому вимальовується витривала тенденція визначати регіональний брендинг як цілісність неминущих цінностей, виняткових і автентичних характеристик відповідної території та спільноти, котрі отримали все загальне визнання й користуються популярністю серед різних груп стейкхолдерів.

Посилання

Велещук С. Територіальний брендинг як інструмент соціально-економічного розвитку регіону. Сталий розвиток економіки. 2015. № 3. С. 146–152.

Пашкова Г. Брендинг регіону в контексті нової парадигми регіонального розвитку. Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. 2012. Вип. 2 (13). URL: http://w.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_02(13)/12pggprr.

Соскіна О. Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України. Київ : Видавництво «Інститут трансформації суспільства», 2011. 80 с.

Угоднікова О., Жигло А. Порівняння специфіки та особливостей визначення поняття маркетингу та брендингу у галузі туризму та готельного господарства. Економічні науки. Scientific Journal «ScienceRise». 2017. №7 (36). С. 15–18.

Файфура В. Територіальний брендинг у стратегії регіонального розвитку. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2009. Вип. 14. С. 9–13.

Veleshchuk S. (2015) Terytorialnyi brendynh yak instrument sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu [Territorial branding as a tool for socio-economic development of the region]. Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 3, pp. 146–152.

Pashkova H. (2012) Brendynh rehionu v konteksti novoi paradyhmy rehional'noho rozvytku [Branding of the region in the context of a new paradigm of regional development]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia. Zbirnyk naukovykh prats', vol. 2, no 13. URL: http://w.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_02(13)/12pggprr.

Soskina O. (2011) Brendynh mist: dosvid krain Vyshehradskoi hrupy dlia Ukrainy [City branding: the experience of the Visegrad Group countries for Ukraine]. Kyiv: Vydavnytstvo «Instytut transformatsii suspilstva.

Uhodnikova O., Zhyhlo A. (2017) Porivniannia spetsyfiky ta osoblyvostei vyznachennia poniattia marketynhu ta brendynhu u haluzi turyzmu ta hotelnoho hospodarstva [Comparison of the specifics and features of defining the concept of marketing and branding in the field of tourism and hospitality]. Ekonomichni nauky. Scientific Journal «ScienceRise», vol. 7, no 36, рр. 15–18.

Faifura V. (2009) Terytorialnyi brendynh u stratehii rehionalnoho rozvytku [Territorial branding in regional development strategy]. Rehionalni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy, vol. 14, рр. 9–13.

Переглядів статті: 218
Завантажень PDF: 178
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Сидорук, А., Остапенко, Л., & Шугай, Я. (2021). СТВОРЕННЯ БРЕНДУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-10

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають