ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ»

Ключові слова: фахівці з туризму, професійна компетентність, спеціалізований туризм

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі формування професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму. Окреслено підстави для подальшого розвитку туристичної сфери в Україні, обґрунтовано важливість з цієї токи зору професійно компетентного працівника галузі туризму. Проілюстровано роль дисциплін циклу професійної підготовки спеціальності на прикладі навчальної дисципліни «Спеціалізований туризм», а саме: висвітлено мету, завдання, згідно зі стандартами вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, результати, що досягаються, а також, компетентності, якими опановують студенти у процесі вивчення дисципліни «Спеціалізований туризм». Наведено окремі підходи до добору форм організації лекційних і практичних занять у ході викладання дисципліни «Спеціалізований туризм».

Посилання

Безкоровайна Л.В. Професійна компетентність майбутніх фахівців з туризмознавства. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2017. № 52. С. 43–49.

Борисова О.В. Спеціалізований туризм : навч. посіб. для студентів закладів вищої освіти спеціальності «Туризм». Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. 360 с.

Конох А.А. Оптимізація освітнього процесу підготовки майбутніх фахівців екологічного туризму в класичному університеті. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. 2017. Вип. 75(3). С. 51–54.

Любарець В.В. Соціокультурна компетентність як необхідна складова в екскурсійній діяльності майбутнього фахівця сфери туризму. Педагогічні науки. Полтава : Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, 2017. Вип. 70. С. 60–63.

Люта Д.А. Структура, критерії та рівні готовності майбутніх фахівців із туризмознавства до професійної діяльності у сфері соціального туризму. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2020. Вип 31. Том 3. С. 310–315.

Мачинська Н.І., Стельмах С.С. Сучасні форми організації навчального процесу у вищій школі : навчально-методичний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 180 с.

Прадівлянний М.Г., Бондар Н.Д. Стратегії формування професійної компетентності фахівців сфери туризму в процесі вивчення іноземних мов. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2017. № 6. С. 168–174.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Н №1068 від 04.10.2018). URL: http://surl.li/ehmcw

Bezkorovaina L.V. (2017) Profesiina kompetentnist maibutnikh fakhivtsiv z turyzmoznavstva [Professional competence of future specialists in tourism] Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. Zaporizhzhia, № 52. [in Ukrainian]

Borysova O.V. (2020) Spetsializovanyy turyzm: navch. posib. dlya studentiv zakladiv vyshchoyi osvity spetsialʹnosti «Turyzm» [Specialized tourism: education. manual for students of higher education institutions specializing in «Tourism»]. Kyiv: Vydavnychyy dim «Kondor». [in Ukrainian]

Konokh A.A. (2017) Optymizatsiia osvitnoho protsesu pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv ekolohichnoho turyzmu v klasychnomu universyteti [Optimization of the educational process of training future specialists in ecological tourism at a classical university]. Zbirnyk naukovykh prats Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky. Vyp. 75(3). [in Ukrainian]

Liubarets V.V. (2017) Sotsiokulturna kompetentnist yak neobkhidna skladova v ekskursiinii diialnosti maibutnoho fakhivtsia sfery turyzmu [Sociocultural competence as a necessary component in the excursion activities of the future specialist in the field of tourism]. Pedahohichni nauky. Poltava: Poltav. nats. ped. un-t imeni V.H. Korolenka, Vyp. 70. [in Ukrainian]

Liuta D.A. (2020) Struktura, kryterii ta rivni hotovnosti maibutnikh fakhivtsiv iz turyzmoznavstva do profesiinoi diialnosti u sferi sotsialnoho turyzmu [The structure, criteria and levels of readiness of future tourism specialists for professional activities in the field of social tourism]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk. Vyp 31. tom 3. [in Ukrainian]

Machynska N.I., Stelmakh S.S. (2012) Suchasni formy orhanizatsiyi navchalnoho protsesu u vyshchiy shkoli: navchalno-metodychnyy posibnyk [Modern forms of organization of the educational process in higher education: educational and methodological manual]. Lviv: Lvivskyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav. [in Ukrainian]

Pradivliannyi M.H., Bondar N.D. (2017) Stratehii formuvannia profesiinoi kompetentnosti fakhivtsiv sfery turyzmu v protsesi vyvchennia inozemnykh mov [Strategies for the formation of professional competence of specialists in the field of tourism in the process of learning foreign languages]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. № 6. [in Ukrainian]

Standart vyshchoyi osvity za spetsialʹnistyu 242 «Turyzm» dlya pershoho (bakalavrsʹkoho) rivnya vyshchoyi osvity [Standard of higher education in specialty 242 «Tourism» for the first (bachelor) level of higher education]. (N №1068 vid 04.10.2018). Available at: http://surl.li/ehmcw [in Ukrainian]

Переглядів статті: 96
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Маковецька, Н. (2022). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ». Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-22