СУТНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Ключові слова: туристичний маркетинг, національний туристичний продукт, туристичні послуги, туристична сфера, туристичні ресурси

Анотація

У статті надається коротка характеристика туристичних ресурсів України як потенціалу для розвитку сфери туризму, у зв’язку з чим обґрунтовується значущість туристичного маркетингу. Висвітлюються погляди вчених на тлумачення таких понять, як маркетинг, туристичний маркетинг, туристичний продукт, послуга. Виокремлено три головні функції туристичного маркетингу – встановлення контактів з клієнтами, проектування нововведень, аналіз результатів діяльності. Визначено умови, в яких функціонує і розвивається туристична сфера в нашій країні, надано визначення сутності туристичного маркетингу в межах держави, а також окремо взятого туристичного підприємства. Сформульовано принципи туристичного маркетингу – орієнтація на ефективне вирішення проблем конкретних споживачів; націленість на чітко виражений комерційний результат; комплексний підхід до досягнення поставлений цілей; активність, наступальність, завзятість. Висвітлено стратегії туристичного маркетингу – стратегія національного туристичного продукту, цінова стратегія, збутова стратегія, стратегія комунікації, а також надано коротку характеристику кожної з них.

Посилання

Дурович А.П. Маркетинг в туризме : учеб. пособие. Минск : Новое знание, 2005.

Забалдіна Ю.Б. Типологія регіональних ринків туристичних послуг України Формування ринкових відносин в Україні. 2005. № 4 (47). С. 125–130.

Исмаев Д.К. Краткий словарь технологических терминов международного туризма. Москва : Наука, 1994.

Кирилова О. Маркетинг на ринку туристичних послуг. Маркетинг в Україні. 2009. № 3. С. 57–59.

Корж М.В. Маркетинг : навч. пос. Київ : Центр учбової літератури, 2008.

Лонкар Р., Оллье Р. Туристский маркетинг. Москва : Наука, 1998.

Durovych A.P. (2005) Marketynh v turyzme: ucheb. posobye [Marketing in tourism: textbook]. Mynsk: Novoe znanye. (in Russian)

Zabaldina Yu.B. (2005) Typolohiia rehionalnykh rynkiv turystychnykh posluh Ukrainy [Typology of regional markets of tourist services of Ukraine]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, 4 (47), 125–130. (in Ukrainian)

Ysmaev D.K. (1994) Kratkyi slovar tekhnolohycheskykh termynov mezhdunarodnoho turyzma [A Brief Dictionary of Technological Terms of International Tourism]. Moskva: Nauka. (in Russian)

Kyrylova O. (2009) Marketynh na rynku turystychnykh posluh [Marketing in the market of tourist services]. Marketynh v Ukraini – Marketing in Ukraine, №3, 57–59. (in Ukrainian)

Korzh M.V. (2008) Marketynh: navch. pos. [Marketing: textbook] Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Lonkar R., & Olle R. (1998) Turystskyi marketynh [Tourism marketing]. Moskva: Nauka. (in Russian)

Переглядів статті: 23
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Маковецька, Н., Бортников, Є., & Люта, Д. (2021). СУТНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-28