ПРО ДЕЯКІ СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ПРОЕКТУ

Ключові слова: команда, проект, управління, віртуальні команди, Scrum команди

Анотація

Розглянуто сутність поняття «команда» та підкреслено його відмінність від звичайного колективу працівників, наведено технологію управління трудовими ресурсами у проекті з позиції функціонального підходу, висвітлено інформацію щодо управління персоналом проекту, яка подана у Керівництві до Зводу знань з управління проектами, що є ключовим стандартом з управління проектами до сьогоднішнього дня. Представлено коротку характеристику Scrum методології та Scrum команди як прикладу сучасного організування команд проекту, наведено основні аспекти управління трудовими ресурсами в проектах та коротко розкрито їх сутність. Звернено увагу на віртуальні команди проекту, які стали основним видом під час пандемії, розкрито їх сильні та слабкі сторони, рекомендовано заходи щодо мінімізації проблем у віртуальних командах.

Посилання

Кестел Д., Даве В. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK). 5-е изд. Москва : Олимп-Бизнес, 2014. 586 с.

Scrum чи не Scrum – який підхід обрати? URL: https://worksection.com/ua/blog/scrum.html (дата звернення: 15.12.2020).

Передало Х.С., Огерчук Ю.В., Лібенко Ю.С. Поведінкова економіка та можливості застосування технік її впливу в сучасних організаціях. Ефективна економіка. 2019. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.94. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7520 (дата звернення: 19.12.2020).

Апелло Ю. Agile – менеджмент: лидерство и управление командами. Москва : Альбина Паблишер, 2018. 534 с.

Kestel, D., Dave, V. (2014), Rukovodstvo k Svodu znanij po upravleniju proektami (Rukovodstvo PMBOK) [A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)], 5rd ed, Olimp-Biznes, Moskow.

“Scrum or not Scrum – which approach to choose”, [Online], avаitable https://worksection.com/ua/blog/scrum.html (Accessed 15 Dec 2020)

Peredalo, Kh.S., Oherchuk, Yu.V. and Libenko, Yu.S. (2019), “Behavioral economy and possibilities of its influence techniques application in modern organizations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.94, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7520 (Accessed 19 Dec 2020).

Apello, Yu. (2018), Agile – menedzhment: liderstvo i upravlenie komandami [Agile – management: leadership and team management], Al'byna Pablysher, Moskow.

Переглядів статті: 421
Завантажень PDF: 299
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Передало, Х., & Огерчук, Ю. (2020). ПРО ДЕЯКІ СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ПРОЕКТУ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-7
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ