УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: креативність, креативний потенціал, персонал, мотиваційний механізм, оцінювання креативного потенціалу

Анотація

У статті досліджено проблеми креативного потенціалу персоналу, зокрема, уточнено поняття «креативність» та «креативний потенціал», а також узагальнено їх класифікаційні ознаки. Проаналізовано зв'язок інтелекту та креативності. Виокремлено складові креативного потенціалу персоналу. Наголошено на необхідності створення креативного кадрового потенціалу компанії через спеціальну освіту та систему навчання впродовж життя шляхом партнерської співпраці між державою та компанією. Підкреслено важливість розвитку критичного мислення в системі управління персоналом підприємства. Проаналізовано фактори внутрішнього та зовнішнього середовища розвитку креативного потенціалу персоналу. Обґрунтовано необхідність створення на підприємстві системи розвитку творчого потенціалу персоналу, важливими елементами якої є оцінювання креативного потенціалу персоналу, створення креативних груп, розроблення мотиваційного механізму розвитку креативного потенціалу персоналу.

Посилання

Kernel. Ключові цінності, керівні принципи. URL: https://www.kernel.ua/ua/about/vision-mission-values/

Войтушенко А.А. Концептуальна модель випуску інноваційного продукту, що базується на креативному потенціалі команди проекту Управління розвитком складних систем. 2018. № 33. С. 31–36.

Teresa M. Amabile. How to Kill Creativity, Harvard Business Review, September-October 1998, 77–87.

Torrance E.P. Guiding Creative Talent – Englewoodcliffs. N.Y.: Prentice-Hall, 1962.

Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина: психологія, діагностика, педагогіка: Пер. з рос. Київ : Фірма «Віпол», 1993. 75 с.

Войтушенко А.А. Поняття креативного потенціалу у сфері управління проектами. Управління розвитком складних систем. 2019. Вип. 37. С. 13–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2019_37_4

Харцій О.М. Розвиток креативного потенціалу у майбутніх менеджерів організації. Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. 2006. С. 31–34.

Giovanni Emanuele Corazza (2016) Potential Originality and Effectiveness: The Dynamic Definition of Creativity, Creativity Research Journal, 28:3, 258–267. DOI: https://doi.org/10.1080/10400419.2016.1195627

Corazza, Giovanni Emanuele, and Todd Lubart (2021). Intelligence and Creativity: Mapping Constructs on the Space-Time Continuum. Journal of Intelligence 9: 1. DOI: https://doi.org/10.3390/jintelligence9010001

Park JH, Niu W, Cheng L and Allen H (2021) Fostering Creativity and Critical Thinking in College: A Cross-Cultural Investigation. Front. Psychol. 12:760351. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.760351

Танасюк І.М., Кіршо С.М. Формування кадрового потенціалу підприємства через розвиток креативних здібностей персоналу. Бізнес Інформ. 2021. №4. С. 310–315. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-4-310-315

Матвєєва О.М., Бондаренко О.М., Дуксенко О.П. Аналіз ризику в процесі прийняття управлінських рішень з урахуванням поведінкового підходу. Бізнес Інформ. 2021. № 3. C. 219–225. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-219-225

Кузьмін О.Є., Князь С.В., Жежуха В.Й., Савіцька Н.В. Креативний потенціал підприємства як чинник формування інноваційних технологічних процесів : монографія. Львів : Видавництво ТзОВ «Тріада плюс», 2012. 464 с.

Грабовська І.В. Інноваційний розвиток підприємства на засадах управління креативністю персоналу. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 2. Т. 2. С. 192–197. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2017/2017_2_2/jrn/pdf/40.pdf

Формування, управління та розвиток команди проекту (поведінкової компетенції) : навч. посібн. / В.В. Морозов, А.М. Чередніченко, Т.І. Шпільова; за ред. В.В. Морозова: Ун-т економіки та права «КРОК». Київ : Таксон, 2009. 464 с.

Шерер Й. Техники креативности. Как в 10 шагов найти, оценить и воплотить идею / пер. с нем. О. Гляйсснер. Москва : СмартБук, 2009. 136 с.

Кондратенко Н.О., Тернова І.А., Колесник Т.М. Теоретико-методичні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю господарюючих суб’єктів України. Бізнес Інформ. 2021. № 2. С. 21–26. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-2-21-26

В Україні створять центри креативної економіки. Урядовий портал. 17.03.2021. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayini-stvoryat-centri-kreativnoyi-ekonomiki

Україна приєдналася до програми ЄС «Креативна Європа» (2021-2027). Євроінтеграційний портал. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/node/4246

Kernel. Kliuchovi tsinnosti, kerivni pryntsypy. [Kernel. Key values, guiding principles]. Available at: https://www.kernel.ua/ua/about/vision-mission-values/ (in Ukrainian)

Voitushenko A. (2018) Kontseptualna model vypusku innovatsiinoho produktu, shcho bazuietsia na kreatyvnomu potentsiali komandy proektu [Conceptual model for the production of innovative products based on the creative potential of the commands of project]. Management of Development of Complex Systems, vol. 33, pp. 31–36. (in Ukrainian)

Amabile, Teresa M. (1998) How to Kill Creativity, Harvard Business Review, September-October, pp. 77–87.

Torrance E.P. (1962) Guiding Creative Talent – Englewoodcliffs. N.Y.: Prentice-Hall.

Hilbukh Yu.Z. (1993) Rozumovo obdarovana dytyna: psykholohiia, diahnostyka, pedahohika [Mentally gifted child: psychology, diagnosis, pedagogy. Kyiv: Firma Vipol», 75 p. (in Ukrainian)

Voitushenko A. (2019) Poniattia kreatyvnoho potentsialu u sferi upravlinnia proektamy [Concept of creative potential in the field of project management]. Management of Development of Complex Systems, vol. 37, pp. 13–17. DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9783152 (in Ukrainian)

Khartsiy O.M. (2006) Rozvytok kreatyvnoho potentsialu u maibutnikh menedzheriv orhanizatsii [Development of the creative potential of future managers of the organization]. Naukovi zapysky Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy, pp. 31–34. (in Ukrainian)

Giovanni Emanuele Corazza (2016) Potential Originality and Effectiveness: The Dynamic Definition of Creativity, Creativity Research Journal, 28:3, 258–267. DOI: https://doi.org/10.1080/10400419.2016.1195627

Corazza, Giovanni Emanuele, and Todd Lubart (2021). Intelligence and Creativity: Mapping Constructs on the Space-Time Continuum. Journal of Intelligence 9: 1. DOI: https://doi.org/10.3390/jintelligence9010001

Park J.H., Niu W., Cheng L. and Allen H. (2021) Fostering Creativity and Critical Thinking in College: A Cross-Cultural Investigation. Front. Psychol. 12:760351. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.760351

Tanasiuk I.M., & Kirsho S.M. (2021) Formuvannia kadrovoho potentsialu pidpryiemstva cherez rozvytok kreatyvnykh zdibnostei personalu [Formation of the personnel potential of the enterprise through the development of creative abilities of the personnel]. Biznes Inform, vol. 4, pp. 310–315. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-4-310-315 (in Ukrainian)

Matvieieva O.M., Bondarenko O.M., & Duksenko O.P. (2021) Analiz ryzyku v protsesi pryiniattia upravlinskykh rishen z urakhuvanniam povedinkovoho pidkhodu [Analysis of risk in the process of making management decisions, taking into account the behavioral approach]. Biznes Inform, vol. 3, pp. 219–225. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-219-225 (in Ukrainian)

Kuzmin O.Ie., Kniaz S.V., Zhezhukha V.I., & Savitska N.V. (2012) Kreatyvnyi potentsial pidpryiemstva yak chynnyk formuvannia innovatsiinykh tekhnolohichnykh protsesiv [Creative potential of the enterprise as a factor in the formation of innovative technological processes] monohrafiia [monograph]. Lviv : Vydavnytstvo TzOV «Triada plius», 464 p. (in Ukrainian)

Hrabovska I.V. (2017) Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva na zasadakh upravlinnia kreatyvnistiu personalu [Innovative Development of the Enterprise on the Principles of Managing the Creativity of Personnel]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 2, pp. 192–197 (in Ukrainian)

Morozov V.V., Cherednichenko A.M., & Shpilova T.I. (2009) Formuvannia, upravlinnia ta rozvytok komandy proektu (povedinkovoi kompetentsii): navch. posibn., za red. V.V. Morozova [Formation, management and development of the project team (behavioral competence): training. manual, edited by V.V. Morozov]. Un-t ekonomiky ta prava «KROK». Kyiv: Takson, 464 p. (in Ukrainian)

Sherer Y. (2009) Tekhnyky kreatyvnosty. Kak v 10 shahov naity, otsenyt y voplotyt ydeiu, per. s nem. O. Hliaissner [Creativity techniques. How to find, evaluate and implement an idea in 10 steps]. Moskva: SmartBuk, 136 p. (in Russian)

Kondratenko N.O., Ternova I.A., Kolesnyk T.M. (2021) Teoretyko-metodychni aspekty upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu hospodariuiuchykh subiektiv Ukrainy [The Theoretic-Methodical Aspects in Management of Foreign Economic Activity of Ukrainian Economic Entities]. Business Inform, vol. 2, pp. 21–26. (in Ukrainian)

V Ukraini stvoriat tsentry kreatyvnoi ekonomiky. Uriadovyi portal 17.03.2021 [Centers of the creative economy will be created in Ukraine. Government portal 17.03.2021]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayini-stvoryat-centri-kreativnoyi-ekonomiki (in Ukrainian).

Ukraina pryiednalasia do prohramy EU «Kreatyvna Yevropa» (2021-2027) [Ukraine joined the EU program "Creative Europe" (2021-2027)]. Yevrointehratsiinyi portal. Available at: https://eu-ua.kmu.gov.ua/node/4246 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 147
Завантажень PDF: 163
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Моторнюк, У., & Огерчук, Ю. (2022). УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-58
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ