ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: функціональна діагностика, система, види діагностик, управлінські функції, бізнес-індикатори

Анотація

Розглянуто сутність поняття «діагностика» в розрізі аналізу її трактувань вітчизняних та іноземних науковців, її теоретичні аспекти, охарактеризовано значення функціональної діагностики, її роль та завдання в діяльності підприємства. У ході дослідження наукових джерел щодо поняття «функціональна діагностика» зауважено, що на разі відсутній єдиний підхід щодо її трактування та визначення індикаторів її проведення. Підмічено, що діагностика є аналітично-інформаційним інструментом, використання якого дає змогу ідентифікувати стан діяльності підприємства, підрозділу, окремого працівника в залежності від обраних цілей. Окреслено основні складові системи діагностики: суб’єкти, цілі, об’єкти, функції, технології здійснення, методи, методики, бізнес-індикатори, критерії та ресурсне забезпечення, визначено їх особливості, підхід до їх розроблення, що виокремлюються низкою науковцями, відображено роль функціональної діагностики у процесі реалізації управлінських функцій: планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання, окреслено базу бізнес-індикаторів, що доцільно застосувати при її здійсненні, визначено основні чинники, що впливатимуть на підбір та формування бази індикаторів.

Посилання

Косянчук Т.Ф., Лук’янова В.В., Майорова Н.І., Швид В.В. Економічна діагностика: навч. посіб. Львів: Новий світ – 2000, 2009. 452 с.

Дробишева О.О., Головіна Д.В. Сучасні підходи до визначення поняття «економічна діагностика». Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2014. №5. С.175-176. URL: https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/evzdia_7_171.pdf

Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика: навч. посіб. Київ: Центр учб. л-ри, 2013. 191 с.

Коваленко В. В. Теоретичні підходи у визначенні сутності діагностики підприємства, Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 2 (1), C. 17−20. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_2%281%29__5

Юр’єва І. А. Необхідність упровадження механізму діагностики елементів економічної безпеки підприємства під час антикризового управління. Економіка і суспільство. 2016. Вип. № 5. С. 267−270. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/5_ukr/48.pdf

Загорна Т.О. Економічна діагностика. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. 400 с.

Лук`янова В.В. Сучаний стан теоретичних основ діагностики діяльності підприємств, Економічні науки. Серія «Економіка і менеджмент»: Збірник наукових праць. Луцький національно технічний університет. 2010. Вип. 7(2). Ч. 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/-soc_gu¬m/en¬_em/2010_7_2/22.pdf.

Мулик Т. О. Організація діагностики діяльності підприємства та його бізнес-процесів: теоретико-методичні підходи, Modern Economics. 2019. № 17. C. 158-164. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-25.

Тараруєв Ю. О. Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика». Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків : ХНАМГ, 2012. 93 с.

Гречан А. П., Радіонова Н. Ю. Діагностика ефективності діяльності підприємств. Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2011. №10 (164), Ч1. С.56-61.

Сарай Н. І. Економічна діагностика : навчальний посібник. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. с. 165

Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності. Київ, 2000. – 241 с.

Овчаренко Ю.А. Діагностування економічної безпеки підприємства, Ефективна економіка. 2015. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4562

Ткаченко А.М. Управління економічної діагностикою будівельного підприємства, як основа його ризик-менеджменту, Ефективна економіка. 2012. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1756

Кременець Ю. Діагностика підприємства: сутність та класифікація, Менеджмент та маркетинг бізнес-структур в неоіндустріальній економіці. 2020. C. 653-655.URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/19204/1/653-655%20Kremenec.pdf

Андрушків Б.М., Піхурко А.І. Управлінcька діагностика як спосіб пошуку напрямів покращення системи менеджменту на підприємстві, Актуальні засади сучасних технологій: Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів (м.Тернопіль 25-26 листопада). Тернопіль. 2015. С.168-169 Карачин Н.П., Сметанюк О.А., Вітюк А.В., Мукоїд Д.Д. (2021), Діагностика ефективності зовнішньоекономічної діяльності, Економічні науки, №3, с.101-107, URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/03/2021-en-3-16.pdf

Бояринова К.О., Шевчук О.А., Рощина Н.В. Особливості імплементації функціональної діагностики на підприємстві, як інноваційної екосистеми, Ефективна економіка. 2023. №5. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1559

Скриньковський Р. М. Діагностика в системі менеджменту підприємства, Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 199-205, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_3_26.

Назаренко І.М. Діагностика в системі менеджменту суб’єктів агробізнесу, Економіка: реалії часу. 2016. №1(23). C.114-122. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2016/No1/114.pdf

Мулик Т.О., Марченко С.О. Роль економічної діагностики в діяльності підприємства, Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу: тези виступів Міжнар. наук. конф.2017. C.343-345, URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/343.pdf

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Петришин Н.Я. Соціально-економічна діагностика діяльності підприємства в умовах глобалізації: сутність, види, принципи здійснення. Логістика. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". 2010. № 690. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11959/1/109.pdf

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Економічна діагностика: навч. посіб. К.: Знання, 2012. 318 с.

Карачин Н.П., Сметанюк О.А., Вітюк О.А, Мукоїд Д.Д. Діагностика ефективності зовнішньоекономічної діяльності, Економічні науки, Вісник Хмельницького національного університету. 2021. №3. C.101-107, URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/03/2021-en-3-16.pdf

Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Ковалевський В.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навч. посіб. Київ: Освіта України. 2012. 272 с.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Обгрунтування інструментарію полікритеріальної діагностики діяльності машинобудівних підприємств в умовах економічної кризи,Теоретичні та прикладні питання економіки. 2010 Вип. 21.C. 27-33. URL: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2010_21/Zb21_04.pdf

Kosianchuk T.F., Lukianova V.V., Maiorova N.I., Shvyd V.V. (2009) Ekonomichna diahnostyka: navch. posib.[ Economic diagnosis: education. manual]. Lviv: Novyi svit – 2000, 2009. 452 p. (in Ukrainian).

Drobysheva O.O., Holovina D.V.(2014) Suchasni pidkhody do vyznachennia poniattia «ekonomichna diahnostyka». [Modern approaches to defining the concept of "economic diagnosis"]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. Vol.5, pp.175-176. Available at: https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/evzdia_7_171.pdf

Kryvoviaziuk I. V. (2013) Ekonomichna diahnostyka: navch. posib. [Economic diagnosis: education. manual]. Kyiv: Tsentr uchb. l-ry, 191 p. (in Ukrainian).

Kovalenko V. V. (2016) Teoretychni pidkhody u vyznachenni sutnosti diahnostyky pidpryiemstva [Theoretical approaches in determining the essence of enterprise diagnostics]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol.2 (1), pp. 17−20. Available at: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_2%281%29__5

Iurieva I. A. (2016) Neobkhidnist uprovadzhennia mekhanizmu diahnostyky elementiv ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva pid chas antykryzovoho upravlinnia [The need to implement a mechanism for diagnosing elements of economic security of the enterprise during anti-crisis management]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 5, pp. 267−270. Available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/5_ukr/48.pdf

Zahorna T.O. Ekonomichna diahnostyka. Navchalnyi posibnyk [Economic diagnosis. Tutorial.]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2007. 400 p. (in Ukrainian).

Luk`ianova V.V. (2010) Suchanyi stan teoretychnykh osnov diahnostyky diialnosti pidpryiemstv [The current state of the theoretical foundations of enterprise diagnostics]. Ekonomichni nauky. Seriia «Ekonomika i menedzhment»: Zbirnyk naukovykh prats. Lutskyi natsionalno tekhnichnyi universytet, vol.7(2). Ch. 2. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/soc_gum/en_em/2010_7_2/22.pdf

Mulyk T. O. (2019) Orhanizatsiia diahnostyky diialnosti pidpryiemstva ta yoho biznes-protsesiv: teoretyko-metodychni pidkhody [Organization of diagnostics of enterprise activity and its business processes: theoretical and methodological approaches]. Modern Economics, vol. 17, pp.158-164. Available at: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-25.

Tararuiev Yu. O. (2012) Konspekt lektsii z kursu «Ekonomichna diahnostyka» [Synopsis of lectures from the course "Economic diagnostics"]. Khark. nats. akad. misk. hosp-va. Kharkiv : KhNAMH, 93p. (in Ukrainian).

Hrechan A. P., Radionova N. Yu. (2011) Diahnostyka efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv [Diagnostics of the efficiency of enterprises]. Visnyk skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, vol. 10(164), Ch1. pp.56-61.

Sarai N. I. (2015) Ekonomichna diahnostyka: navchalnyi posibnyk [Economic diagnosis: a study guide]. Ternopil : TNEU, 165 p. (in Ukrainian).

Verba, V.A. and Reshetniak, T.I. (2000), Orhanizatsiia konsaltynhovoi diialnosti [Organization consulting activities], Kyiv, 241 p. (in Ukrainian).

Ovcharenko Yu.A. (2015) Diahnostuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Diagnosis of economic security of the enterprise]. Efektyvna ekonomika, vol.11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4562

Tkachenko A.M. (2012) Upravlinnia ekonomichnoi diahnostykoiu budivelnoho pidpryiemstva, yak osnova yoho ryzyk-menedzhmentu [Management of economic diagnostics of a construction enterprise as the basis of its risk management], Efektyvna ekonomika, vol.6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1756

Kremenets Yu. (2020) Diahnostyka pidpryiemstva: sutnist ta klasyfikatsiia [Diagnostics of the enterprise: essence and classification], Menedzhment ta marketynh biznes-struktur v neoindustrialnii ekonomitsi. PP. 653-655. Available at: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/19204/1/653-655%20Kremenec.pdf

Andrushkiv B.M., Pikhurko A.I. (2015) Upravlincka diahnostyka yak sposib poshuku napriamiv pokrashchennia systemy menedzhmentu na pidpryiemstvi [Management diagnostics as a way of finding ways to improve the management system at the enterprise], Aktualni zasady suchasnykh tekhnolohii: Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv (Ternopil, Nowember 25-26, 2015) Ternopil, p.168-169.

Boiarynova K.O., Shevchuk O.A., Roshchyna N.V. (2023) Osoblyvosti implementatsii funktsionalnoi diahnostyky na pidpryiemstvi, yak innovatsiinoi ekosystemy [Features of the implementation of functional diagnostics at the enterprise as an innovative ecosystem]. Efektyvna ekonomika, vol.5. Available at: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1559

Skrynkovskyi R. M. (2016) Diahnostyka v systemi menedzhmentu pidpryiemstva [Diagnostics in the enterprise management system]. Problemy ekonomiky, vol.3, pp. 199-205. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_3_26.

Nazarenko I.M. (2016) Diahnostyka v systemi menedzhmentu subiektiv ahrobiznesu [Diagnostics in the management system of agribusiness entities] Ekonomika: realii chasu. Vol.1(23), pp.114-122. Available at: https://economics.net.ua/files/archive/2016/No1/114.pdf

Mulyk T.O., Marchenko S.O. (2017) Rol ekonomichnoi diahnostyky v diialnosti pidpryiemstva [The role of economic diagnostics in enterprise activity]. Rozvytok obliku, analizu i audytu subiektiv suspilnoho interesu: tezy vystupiv Mizhnar. nauk. konf. PP. 343-345. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/343.pdf

Kuzmin O.Ie., Melnyk O.H., Petryshyn N.Ia. (2010), Sotsialno-ekonomichna diahnostyka diialnosti pidpryiemstva v umovakh hlobalizatsii: sutnist, vydy, pryntsypy zdiisnennia [Socio-economic diagnosis of enterprise activity in the conditions of globalization: essence, types, principles of implementation]. Lohistyka. Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", vol.690. Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11959/1/109.pdf

Kuzmin O.Ie., Melnyk O.H. (2012) Ekonomichna diahnostyka: navch. posib [Economic diagnosis: education. manual], Kyiv: Znannia. 318 p. (in Ukrainian).

Karachyn N.P., Smetaniuk O.A., Vitiuk O.A, Mukoid D.D. (2021) Diahnostyka efektyvnosti zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Diagnostics of the effectiveness of foreign economic activity], Ekonomichni nauky, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol.3, pp.101-107. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/03/2021-en-3-16.pdf

Kozak Yu.H., Lohvinova N.S., Kovalevskyi V.V. (2012) Zovnishnoekonomichna diialnist pidpryiemstv: navch. posib. [Foreign economic activity of enterprises: education. manual]. Kyiv: Osvita Ukrainy. 272 p. (in Ukrainian).

Kuzmin O.Ie., Melnyk O.H. (2010) Obhruntuvannia instrumentariiu polikryterialnoi diahnostyky diialnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv v umovakh ekonomichnoi kryzy [Justification of the toolkit of multi-criteria diagnostics of machine-building enterprises in the conditions of the economic crisis]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, vol.21, pp. 27-33. Available at: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2010_21/Zb21_04.pdf

Переглядів статті: 52
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2023-11-28
Як цитувати
Стамбульська, Х., & Передало, Х. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (57). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-14
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ