ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ Е-КОМЕРЦІЇ У СФЕРІ РИТЕЙЛУ

  • Орест Парасюк Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0009-0004-9217-6069
  • Роман Русин-Гриник Національний університет «Львівська політехніка»
  • Олександра Фарат Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-2192-4136
Ключові слова: діджиталізація, е-комерція, стратегія розвитку, сфера ритейлу, комплекс принципів

Анотація

На основі теоретичних досліджень та емпіричного доведення аргументовано, що розвиток е-комерції у сфері діджиталізації вимагає сповідування низки принципів. Усі ці принципи взаємопов'язані та взаємозалежні. Застосування наукових підходів, аналіз даних, співпраця з партнерами, навчання та соціальна відповідальність допомагають підприємствам розширити їхні можливості, підвищити користувацький досвід, залучити більше клієнтів та збільшити продажі. Ігнорування будь-якого з цих принципів може призвести до негативних наслідків, таких як втрата конкурентної переваги, незадоволеності клієнтів, обмеження доступу до нових можливостей та технологій. Розвиток е-комерції у сфері діджиталізації є складним та динамічним процесом. Наукові дослідження та практичний досвід підтверджують, що успішне функціонування підприємств у цій галузі вимагає використання комплексу принципів, які взаємопов'язані та взаємозалежні. Застосування наукових підходів, таких як дослідження, аналіз результатів даних, експерименти та оцінка, є ключовим елементом успішного розвитку е-комерції. Ці підходи можуть визначити потреби та вимоги споживачів, згенерувати нові можливості та покращити стратегію підприємства. Загалом, розвиток е-комерції вимагає сповідування комплексу принципів, які взаємопов'язані та взаємозалежні. Врахування цих принципів є ключовим для розвитку е-комерції, тоді як їхнє ігнорування може призвести до негативних наслідків і обмежити потенціал розвитку підприємства.

Посилання

Антонюк Я., Шиндировська І. Тенденції розвитку ритейлу в Україні. Підприємництво і торгівля. 2019. Вип. 24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2019_24_5.

Власова Н., Колючкова Н. Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори розвитку : монографія. Харківський державний університет харчування та торгівлі. АдвАТМ. 2012.

Кашперовська А. Ринок роздрібної торгівлі України: стан і тенденції розвитку. БІЗНЕС ІНФОРМ. 2021. № 4. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-pages-120_127.pdf

Кельман В. Історична генеза формування та трансформації категорії «ритейл» та її концепту «мережевий ритейл». Економіка та держава. 2021. № 4. С. 150–156. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.150.

Миколайчук І., Силкіна Ю. Сучасні тренди розвитку мережевого ритейлу в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2019. Вип. 57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2019_57_8.

Сак Т., Грицюк Н. Ринок ритейлу в Україні: тенденції та перспективи розвитку в умовах кризи. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Вежа-Друк. 2020. № 2 (22). DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-02-33-42.

Ганечко І., Трубей О. Бізнес-моделі ритейлу: адаптація до нових викликів. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 5. URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2020/05/09.pdf.

Федулова Л. Інноваційність розвитку сфери торгівлі. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2016. № 3. URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2016/03/3.pdf.

Antonyuk YA., & Shyndyrovsʹka I. (2019). Tendentsiyi rozvytku ryteylu v Ukrayini [Retail development trends in Ukraine]. Pidpryyemnytstvo i torhivlya. no. 24. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2019_24_5 .

Vlasova N., & Kolyuchkova N. (2012). Rozdribni torhovelʹni merezhi: rehionalʹni faktory rozvytku [Retail trade networks: regional factors of development]. monohrafiya [a monograph]. Kharkivsʹkyy derzhavnyy universytet kharchuvannya ta torhivli. AdvATM. (in Ukrainian).

Kashperovsʹka A. (2021). Rynok rozdribnoyi torhivli Ukrayiny: stan i tendentsiyi rozvytku [Retail market of Ukraine: state and development trends]. BIZNES INFORM. vol. 4. Available at: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-pages-120_127.pdf .

Kelʹman V. (2021). Istorychna heneza formuvannya ta transformatsiyi katehoriyi «ryteyl» ta yiyi kontseptu «merezhevyy ryteyl» [The historical genesis of the formation and transformation of the "retail" category and its "network retail" concept]. Ekonomika ta derzhava. vol. 4. pp. 150–156. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.150.

Mykolaychuk I., & Sylkina YU. (2019). Suchasni trendy rozvytku merezhevoho ryteylu v Ukrayini [Modern trends of network retail development in Ukraine]. Visnyk Lʹvivsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho universytetu. no. 57. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2019_57_8 .

Sak T., & Hrytsyuk N. (2020). Rynok ryteylu v Ukrayini: tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku v umovakh kryzy [Retail market in Ukraine: trends and prospects of development in the crisis]. Ekonomichnyy chasopys Skhidnoyevropeysʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. Vezha-Druk. № 2 (22). DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-02-33-42.

Hanechko I., & Trubey O. (2020). Biznes-modeli ryteylu: adaptatsiya do novykh vyklykiv [Retail business models: adaptation to new challenges]. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho torhovelʹno-ekonomichnoho universytetu. vol. 5. Available at: http://visnik.knute.edu.ua/files/2020/05/09.pdf.

Fedulova L. (2016). Innovatsiynistʹ rozvytku sfery torhivli [Innovative development of the sphere of trade]. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho torhovelʹno-ekonomichnoho universytetu. vol. 3. Available at: http://visnik.knute.edu.ua/files/2016/03/3.pdf.

Переглядів статті: 5
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Парасюк , О., Русин-Гриник , Р., & Фарат , О. (2024). ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ Е-КОМЕРЦІЇ У СФЕРІ РИТЕЙЛУ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-152
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>