ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРАНСФЕРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: трансферний потенціал, торговельні підприємства, інформаційні технології, трансферні відносини, бізнес-стратегії

Анотація

Трансферний потенціал є важливим елементом бізнес-стратегії торговельного підприємства, який суттєво впливає на його конкурентоспроможність. Особливості формування трансферного потенціалу торговельних підприємств можуть варіюватись залежно від рівня їх глобалізації та наявності міжнародних бізнес-операцій. У статті наведено та обґрунтовано основні особливості формування трансферного потенціалу торговельних підприємств. Доведено, що формування трансферного потенціалу може мати специфічні особливості в залежності від галузі і виду діяльності підприємства, а саме: якісна базова освіта і навички, наявність кадрового резерву, здатність до інновацій, розвиток міжкультурної комунікації, підтримка від торговельних підприємств, використання сучасних технологій, внутрішня експертиза та розробка професійних стандартів. Загалом, формування трансферного потенціалу є важливим елементом успішної діяльності будь-якої торговельні підприємства, незалежно від її галузі та виду діяльності.

Посилання

Mowery, D.C., Oxley, J.E., Silverman, B.S., 1996. Strategic alliances and interfirm knowledge transfer. Strategic Management Journal 17, 77–91. DOI: https://doi.org/10.1002/smj.4250171108.

Annamária Inzelt, Jan Hilton (1999). Technology Transfer: From Invention to Innovation URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-015-9145-4.

Мілосавлєвич, Н., Шварова, О. та Коуї, Трансфер технологій у Республіці Молдова 2019-2020, Офіс публікацій Європейського Союзу, Люксембург, 2021, doi:10.2760/30427, JRC126057.

Barry Bozeman (2000). Technology transfer and public policy: a review of research and theory. Research Policy,Volume 29, Issues 4–5,Pages 627-655, DOI: https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00093-1.

Dwitya K. Amry, Ali J. Ahmad, Dawei Lu.(2021).The new inclusive role of university technology transfer: Setting an agenda for further research. International Journal of Innovation Studies,Volume 5, Issue 1,Pages 9-22, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijis.2021.02.001.

Mérindol, V., Gallié, E. & Capdevila, I. (2018). Technology-transfer offices and academic open labs as different types of organizational intermediaries in science-society relationships. Gestion 2000, 35, 125-144. DOI: https://doi.org/10.3917/g2000.352.0125.

Mancini, S., González, J.L.C. (2021). Role of Technology Transfer, Innovation Strategy and Network: A Conceptual Model of Innovation Network to Facilitate the Internationalization Process of SMEs. Technology and Investment 12, 82–128. DOI: https://doi.org/10.4236/ti.2021.122006.

Беспалий Є. А. (2022). Вплив кризи на трансфер технологій та інновацій у світовій економіці, Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки, № 4 (67). URL: http://journals.maup.com.ua/index.php/economics/article/view/2274.

Грищенко А.А. Транснаціональний фактор у економічному зростанні транзитивних країн. Монографія К.: Видавництво імені М.П. Драгоманова, 2006 – 314 с.

Іванова К.Ю. (2020). Інтереси учасників трансферу технологій та механізм їх забезпечення. Право та інноваційне суспільство, № 2 (15), DOI: https://doi.org/10.37772/2309-9275-2020-2(15)-18.

Melnyk-Melnykov, P.G., Piatchanina, T.V., Ohorodnyk, A.N., Mazur M.G. (2019). Analysis of foreign tech transfer offices experience for the effective tech transfer system formation in the Ukrainian scientific institutions. Science, technologies, innovation, 62–69.DOI: https://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-3-07.

О.Кам’янська, Л.Смоляр (2017). Національні системи управління трансфером технологій провідних країн світу. Ефективна економіка, № 4 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5540.

Ziatdinov Y.K., Voronin A.M., Permiakov O.Y., Varlamov I.D. (2015). Pareto-optimal region of mass-trajectory parameters of transformer aviation system. Modern information technologies in the sphere of security and defence № 2(23) URL: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/30193/1/sit_2_23-2015.pdf

Дума О. І. Академічний трансфер технологій: механізми реалізації та європейський досвід. Ефективна економіка. 2021. № 11. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.11.203.

Rozghon, O., 2022. Technology transfer mechanism and its implementation in the innovation process. Law and innovations 22–30..DOI: https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-1(37)-3.

Mowery, D.C., Oxley, J.E., Silverman, B.S., 1996. Strategic alliances and interfirm knowledge transfer. Strategic Management Journal 17, 77–91. DOI: https://doi.org/10.1002/smj.4250171108.

Annamária Inzelt, Jan Hilton (1999). Technology Transfer: From Invention to Innovation URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-015-9145-4.

Milosavlyevych, N., Shvarova, O. ta Kouyi, Transfer tekhnolohiy u Respublitsi Moldova 2019-2020, [Technology Transfer in the Republic of Moldova 2019-2020]. Ofis publikatsiy Yevropeysʹkoho Soyuzu, Lyuksemburh, 2021, doi:10.2760/30427, JRC126057.

Barry Bozeman (2000). Technology transfer and public policy: a review of research and theory. Research Policy,Volume 29, Issues 4–5,Pages 627-655, DOI: https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00093-1.

Dwitya K. Amry, Ali J. Ahmad, Dawei Lu.(2021).The new inclusive role of university technology transfer: Setting an agenda for further research. International Journal of Innovation Studies,Volume 5, Issue 1,Pages 9-22, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijis.2021.02.001.

Mérindol, V., Gallié, E. & Capdevila, I. (2018). Technology-transfer offices and academic open labs as different types of organizational intermediaries in science-society relationships. Gestion 2000, 35, 125-144. DOI: https://doi.org/10.3917/g2000.352.0125.

Mancini, S., González, J.L.C. (2021). Role of Technology Transfer, Innovation Strategy and Network: A Conceptual Model of Innovation Network to Facilitate the Internationalization Process of SMEs. Technology and Investment 12, 82–128.. DOI: https://doi.org/10.4236/ti.2021.122006.

Bespalyy YE. A. (2022). Vplyv kryzy na transfer tekhnolohiy ta innovatsiy u svitoviy ekonomitsi [The impact of the crisis on the transfer of technologies and innovations in the world economy], Naukovi pratsi Mizhrehionalʹnoyi Akademiyi upravlinnya personalom. Ekonomichni nauky, № 4 (67). URL: http://journals.maup.com.ua/index.php/economics/article/view/2274 .

Hryshchenko A.A. Transnatsionalʹnyy faktor u ekonomichnomu zrostanni tranzytyvnykh krayin [The transnational factor in the economic growth of transitive countries], Monohrafiya K.: Vydavnytstvo imeni M.P. Drahomanova, 2006 – 314 s.

Ivanova K.YU. (2020). Interesy uchasnykiv transferu tekhnolohiy ta mekhanizm yikh zabezpechennya [Interests of technology transfer participants and the mechanism of their provision], Pravo ta innovatsiyne suspilʹstvo, № 2 (15), DOI: https://doi.org/10.37772/2309-9275-2020-2(15)-18.

Melnyk-Melnykov, P.G., Piatchanina, T.V., Ohorodnyk, A.N., Mazur M.G. (2019). Analysis of foreign tech transfer offices experience for the effective tech transfer system formation in the Ukrainian scientific institutions. Science, technologies, innovation, 62–69. DOI: https://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-3-07.

O.Kamʺyansʹka, L.Smolyar (2017). Natsionalʹni systemy upravlinnya transferom tekhnolohiy providnykh krayin svitu [National technology transfer management systems of the world's leading countries], Efektyvna ekonomika, № 4.URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5540.

Ziatdinov Y.K., Voronin A.M., Permiakov O.Y., Varlamov I.D. (2015). Pareto-optimal region of mass-trajectory parameters of transformer aviation system. Modern information technologies in the sphere of security and defence № 2(23) URL: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/30193/1/sit_2_23-2015.pdf.

Duma O. I. (2021). Akademichnyy transfer tekhnolohiy: mekhanizmy realizatsiyi ta yevropeysʹkyy dosvid [Academic technology transfer: implementation mechanisms and European experience], Efektyvna ekonomika. 2021. doi: 10.32702/2307-2105-2021.11.203.

Rozghon, O., 2022. Technology transfer mechanism and its implementation in the innovation process. Law and innovations 22–30.. DOI: https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-1(37)-3.

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Князь, С., Русин-Гриник , Р., & Викрикач, М. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРАНСФЕРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-31
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають